Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Den bakapikin fu Adam te go miti Abraham

11Adam, Set, Enos, 2Kenan, Mahalalel, Yered, 3Henok, Metuselak, Lamek, 4Noa, Sem, Ham nanga Yafet.

5Den bakapikin fu Yafet ben de: Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek nanga Tiras. 6Den bakapikin fu Gomer ben de: Askenas, Difat, Togarma. 7Den bakapikin fu Yawan ben de: Elisa, Tarsis, den Kititisma nanga den Rodanitisma.

8Den bakapikin fu Ham ben de: Kus, Misraim, Put nanga Kanaan. 9Den bakapikin fu Kus ben de: Seba, Hawila, Sabta, Rama nanga Sabteka. Den bakapikin fu Rama ben de Seba nanga Dedan. 10Kus kisi wan manpikin tu di den kari Nimrod. Nimrod tron a fosi sma na grontapu di ben abi makti. 11Den bakapikin fu Misraim ben de: den Luditisma, den Anamitisma, den Lehabitisma, den Naftukitisma, 12den Patrusitisma, den Kaslukitisma di ben de a rutu fu den Filistijnsma, nanga den Kaftoritisma. 13Kanaan ben de a p'pa fu Sidon, en fosi manpikin, nanga fu Het. 14Kanaan ben abi leki bakapikin tu: den Yebusitisma, den Amoritisma, den Girgasitisma, 15den Hiwitisma, den Arkitisma, den Sinitisma, 16den Arwaditisma, den Semaritisma nanga den Hamatitisma.

17Den bakapikin fu Sem ben de: Elam, Asur, Arpaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter nanga Mesek. 18Arpaksad ben de a p'pa fu Sela, Sela ben de a p'pa fu Eber. 19Eber meki tu manpikin. A wan a kari Peleg,1:19 Peleg wani taki: prati. bika ini a ten dati libisma panya densrefi na grontapu. A trawan a kari Yoktan. 20Den bakapikin fu Yoktan ben de: Almodad, Selef, Hasarmawet, Yerak, 21Hadoram, Usal, Dikla, 22Ebal, Abimael, Seba, 23Ofir, Hawila nanga Yobab. Den alamala ben de bakapikin fu Yoktan.

24Den bakapikin fu Sem go miti Abraham ben de: Arpaksad, Sela, 25Eber, Peleg, Rehu 26Serug, Nakor, Terak 27Abram, di wi sabi tu leki Abraham.

Den bakapikin fu Abraham

28Den manpikin fu Abraham ben de Isak nanga Ismael.

29Den manpikin fu Ismael ben de: Nebayot, leki fosiwan, dan yu ben e kisi: Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Yetur, Nafis nanga Kedema. Den alamala ben de manpikin fu Ismael.

32Den manpikin di Abraham meki nanga Ketura, a uma nanga san a ben e libi tu, ben de: Simran, Yoksan, Medan, Midyan, Yisbak nanga Suak. Den manpikin fu Yoksan ben de Seba nanga Dedan. 33Den manpikin fu Midyan ben de: Efa, Efer, Hanok, Abida nanga Eldaa. Den alamala ben de bakapikin fu Ketura.

34Abraham ben abi Isak tu. Den manpikin fu Isak ben de Esau nanga Israel. 35Den manpikin fu Esau ben de: Elifas, Rehuel, Yehus, Yalam nanga Korak. 36Den manpikin fu Elifas ben de: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna nanga Amalek. 37Den manpikin fu Rehuel ben de: Nakat, Serak, Sama nanga Misa.

38Den manpikin fu Seir ben de: Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Eser nanga Disan. 39Den manpikin fu Lotan ben de: Hori nanga Homam. Lotan ben abi wan sisa di ben nen Timna. 40Den manpikin fu Sobal ben de: Alyan, Manakat, Ebal, Sefi nanga Onam. Den manpikin fu Sibon ben de Aya nanga Ana. 41A manpikin fu Ana ben de Dison. Den manpikin fu Dison ben de: Hamran, Esban, Yitran nanga Keran. 42Den manpikin fu Eser ben de: Bilhan, Saawan nanga Yaakan. Den manpikin fu Disan ben de Us nanga Aran.

43Fosi den Israelitisma ben abi wan kownu, den Edomitisma ben abi kownu kba di ben e tiri den: a fosiwan ben de Bela, a manpikin fu Beor. A foto pe a ben e tan ben nen Dinhaba. 44Di Bela dede, Yobab fu Bosra teki en presi leki kownu. A ben de a manpikin fu Serak. 45Di Yobab dede, Husam fu a kondre fu den Temanitisma, teki en presi leki kownu. 46Di Husam dede, Hadad, a manpikin fu Bedad, teki en presi leki kownu. Na en ben wini den Midyanitisma ini a wei fu Moab. A foto fu pe a ben e tan ben nen Awit. 47Di Hadad dede, Samla fu Masreka, teki en presi leki kownu. 48Di Samla dede, Saul fu Rekobot na a Eufratliba, teki en presi leki kownu. 49Di Saul dede, Baal-Hanan, a manpikin fu Akbor, teki en presi leki kownu. 50Di Baal-Hanan dede, Hadad teki en presi leki kownu. A foto pe a ben e tan ben nen Pai. A uma fu en ben nen Mehetabel. A ben de a umapikin fu Matred nanga granpikin fu Me-Sahab. 51Di Hadad dede, den edeman fu den lo fu den Edomitisma ben de: Timna, Alya, Yetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenas, Teman, Mibsar, 54Magdiyel nanga Iram. Den ben de den edeman fu den lo fu Edom.

2

Den bakapikin fu Yuda

21Disi na den manpikin fu Israel: Ruben, Simeon, Lefi, Yuda, Isakar, Sebulon, 2Dan, Yosef, Benyamin, Naftali, Gad nanga Aser.

3Den manpikin fu Yuda ben de: Er, Onan nanga Sela. A ben meki den dri pikin disi nanga a umapikin fu Sua fu Kanaan. Ma MASRA ben kiri Er, a fosi manpikin fu Yuda, fu di a no ben libi srefsrefi leki fa MASRA wani. 4Yuda meki tu manpikin tu nanga Tamar, a uma fu a boi fu en di ben dede. Den nen fu den boi ben de Peres nanga Serak. Ala nanga ala Yuda ben abi feifi manpikin. 5Den manpikin fu Peres ben de Hesron nanga Hamul. 6Serak ben abi feifi manpikin: Simri, Etan, Heman, Kalkol nanga Dera.

7A manpikin fu Karmi ben de Akar. Na Akar ben meki a bigi ongoloku miti Israel, fu di a ben fufuru sani di ben de spesrutu gi MASRA. 8A manpikin fu Etan ben de Asarya.

9Den manpikin fu Hesron ben de: Yerakmeel, Ram nanga Kelubai. 10Ram ben de a p'pa fu Aminadab. Aminadab ben de a p'pa fu Nakson, a tiriman fu a lo fu Yuda. 11Nakson ben de a p'pa fu Salma. Salma ben de a p'pa fu Boas. 12Boas ben de a p'pa fu Obed. Obed ben de a p'pa fu Isai. 13Isai ben de a p'pa fu Eliab, en fosi manpikin. A di fu tu ben de Abinadab èn Sima ben de a di fu dri. 14A di fu fo ben de Netanel, a di fu feifi Radai, 15a di fu siksi ben de Osem èn David ben de a di fu seibi. 16Den sisa fu den ben de Seruya nanga Abigail. Seruya ben abi dri manpikin: Abisai, Yoab nanga Asael. 17Abigail ben de a m'ma fu Amasa. A p'pa fu Amasa ben de a Ismaelitiman Yeter.

18Kaleb, a manpikin fu Hesron, kisi wan umapikin nanga en uma Asuba, di den kari Yeriot. Den manpikin fu en ben de: Yeser, Sobab nanga Ardon. 19Di Asuba dede, Kaleb teki Efrat leki en uma. A uma dati meki Hur gi en. 20Hur ben de a p'pa fu Uri èn Uri ben de a p'pa fu Besaleyel.

21Di Hesron ben abi siksitenti yari, a teki wan fu den umapikin fu Makir, a p'pa fu Gilead, leki uma. A uma dati meki wan boi gi en di den kari Segub. 22Segub ben de a p'pa fu Yair. Yair ben abi tutenti-na-dri dorpu ini a kondre Gilead. 23Ma den kondre Gesur nanga Aram ben teki den dorpu fu Yair abra makandra nanga Kenat nanga den dorpu fu en. Ala nanga ala den teki siksitenti dorpu abra di ben de fu Makir, a p'pa fu Gilead.

24A uma fu Hesron ben de Abia. Baka di Hesron dede Kaleb nanga Efrat kisi wan boi di den kari Askur. Na en bow a foto Tekoa.

25Den manpikin fu Yerakmeel, a fosi manpikin fu Hesron, ben de: Ram, a fosiwan, dan yu ben e kisi Buna, Oren, Osem nanga Akia. 26Ma Yerakmeel ben abi wan tra uma ete di ben nen Atara. En ben de a m'ma fu Onam. 27Den manpikin fu Ram, a fosi manpikin fu Yerakmeel, ben de: Maas, Yamin nanga Eker. 28Den manpikin fu Onam ben de Samai nanga Yada. Den manpikin fu Samai ben de Nadab nanga Abisur. 29A uma fu Abisur ben nen Abihail. Den pikin di a meki gi Abisur ben de Akban nanga Molid. 30Den manpikin fu Nadab ben de Seled nanga Apaim. Seled dede sondro fu kisi pikin. 31Apaim ben de a p'pa fu Yisi. Yisi ben de a p'pa fu Sesan. Sesan ben de a p'pa fu Aklai. 32Den manpikin fu Yada, a brada fu Samai, ben de Yeter nanga Yonatan. Yeter dede sondro fu kisi pikin. 33Den manpikin fu Yonatan ben de Pelet nanga Sasa. Den alamala ben de bakapikin fu Yerakmeel. 34Sesan no ben abi manpikin. A ben abi soso umapikin. A ben abi wan knekti fu Egipte di ben nen Yarka. 35Dan Sesan gi wan fu den umapikin fu en leki frow na en knekti Yarka. A uma meki wan boi di den kari Atai. 36Atai ben de a p'pa fu Natan èn Natan ben de a p'pa fu Sabad. 37Sabad ben de a p'pa fu Eflal èn Eflal ben de a p'pa fu Obed. 38Obed ben de a p'pa fu Yehu èn Yehu ben de a p'pa fu Asarya. 39Asarya ben de a p'pa fu Heles èn Heles ben de a p'pa fu Elasa, 40Elasa ben de a p'pa fu Sisemai èn Sisemai ben de a p'pa fu Salum, 41Salum ben de a p'pa fu Yekamya èn Yekamya ben de a p'pa fu Elisama.

42A fosi manpikin fu Kaleb, a brada fu Yerakmeel, ben de Mesa. Na en bow a foto Sif. Maresa bow Hebron.2:42 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin. 43Den manpikin fu Hebron ben de: Korak, Tapua, Rekem nanga Sema. 44Sema ben de a p'pa fu Rakam, di bow a foto Yorkeam, èn Rekem ben de a p'pa fu Samai. 45Samai ben abi wan boi, Maon, èn na en bow a foto Bet-Sur.

46Kaleb ben abi wan uma nanga san a ben e libi tu. A uma disi ben nen Efa. Nanga Efa Kaleb kisi Haran, Mosa nanga Gases. Haran kisi wan manpikin di a kari Gases tu. 47Den manpikin fu Yodai ben de: Regem, Yotam, Gesam, Pelet, Efa nanga Saaf.

48Maaka, wan fu den uma nanga san Kaleb ben e libi tu, ben kisi Seber nanga Tirkana. 49Baka wan pisten a kisi Saaf, di bow a foto Madmana, nanga Sewa, di bow den foto Makbena nanga Giba.

Kaleb ben abi wan umapikin tu di ben nen Aksa.

50Disi na tra bakapikin fu Kaleb. A fosi manpikin fu Kaleb nanga Efrat ben de Hur. Den manpikin fu Hur ben de Sobal, di bow a foto Kiryat-Yearim, 51Salma, di bow a foto Betlehem, nanga Haref, di bow a foto Bet-Gader. 52Sobal, di bow a foto Kiryat-Yearim, ben de a afo fu den sma fu Haroe nanga afu fu den sma di ben e libi na Menukot. 53Den famiri di ben e libi na Kiryat-Yearim ben de den famiri fu: Yeter, Put, Suma nanga Misra. Den sma fu Sora nanga Estaol ben de bakapikin fu den sma fu Misra. 54Den sma di ben e libi na Betlehem, na Netofa, Atrot-Bet-Yoab, afu fu den sma fu Manakat nanga den Soritisma ben de bakapikin fu Salma. 55Moro fara den famiri ini Yabes di ben de skrifiman. Dati ben de a famiri Tira, a famiri Sima nanga a famiri Suka. Den sma disi na Kenitisma fu Hamat, fu pe den Rekabitisma ben kmoto tu.