Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
9

Den sma fu Yerusalem

91Den nen fu ala den Israelitisma ben skrifi na ini buku. Den ben skrifi na ini a buku fu den kownu fu Israel. Den Babiloniasma ben tyari den sma fu Yuda nanga tranga go na Babel fu den sondu ede. 2Den fosi sma di ben drai kon baka na den presi fu den na ini den difrenti foto ben de: den priester, den Lefitisma, den man di ben e yepi ini a tempel nanga tratra sma.

3Na ini Yerusalem den bakapikin fu Yuda, Benyamin, Efraim nanga Manase ben e libi. 4Utai ben de a manpikin fu Amihud, Amihud ben de a manpikin fu Omri, Omri ben de a manpikin fu Imri, Imri ben de a manpikin fu Bani, Bani ben de a manpikin fu Peres èn Peres ben de wan manpikin fu Yuda. 5Fu den Silonitisma yu ben abi: Asaya, a fosi manpikin, nanga den manpikin fu en. 6Fu den bakapikin fu Serak Yu ben abi: Yehuel nanga den brada fu en. Makandra den ben de siksi hondro neigitenti sma. 7Fu den bakapikin fu Benyamin yu ben abi: Salu, a manpikin fu Mesulam, Mesulam ben de a manpikin fu Hodawya èn Hodawya ben de a manpikin fu Hasenua. 8Moro fara: Yibneya, a manpikin fu Yerokam. Ela, a manpikin fu Usi nanga granpikin fu Mikri. Mesulam ben de a manpikin fu Sefatya, Sefatya ben de a manpikin fu Rehuel èn Rehuel ben de a manpikin fu Yibnia. 9Makandra den ben de neigi hondro feifitenti-na-siksi sma fu a lo fu Benyamin. Ala den man disi ben de edeman fu den famiri.

10Den priester di ben e libi na Yerusalem ben de: Yedaya, Yoyarib, Yakin, 11nanga Asarya, a edeman fu a oso fu Gado. Asarya ben de a manpikin fu Hilkia, Hilkia ben de a manpikin fu Mesulam, Mesulam ben de a manpikin fu Sadok, Sadok ben de a manpikin fu Merayot èn Merayot ben de a manpikin fu Akitub. 12Moro fara Adaya, a manpikin fu Yerokam. Yerokam ben de a manpikin fu Paskur, Paskur ben de a manpikin fu Malkia, Malkia ben de a manpikin fu Masai, Masai ben de a manpikin fu Adiyel, Adiyel ben de a manpikin fu Yaksera, Yaksera ben de a manpikin fu Mesulam, Mesulam ben de a manpikin fu Mesilemit èn Mesilemit ben de a manpikin fu Imer. 13Den nanga ala den tra priester di ben de famiri-edeman, ben de wan dusun seibi hondro siksitenti. Den man disi ben sabi a wroko bun di den ben e du ini a oso fu Gado.

14Fu den Lefitisma yu ben abi: Semaya a manpikin fu Hasub. Hasub ben de a manpikin fu Asrikam, Asrikam ben de a manpikin fu Hasabya èn Hasabya ben de wan fu den manpikin fu Merari. 15Moro fara yu ben abi Bakbakar, Heres, Galal nanga Matanya. Matanya, ben de a manpikin fu Mika, Mika ben de a manpikin fu Sikri èn Sikri ben de a manpikin fu Asaf. 16Obadya ben de a manpikin fu Semaya, Semaya ben de a manpikin fu Galal, Galal ben de a manpikin fu Yedutun. Berekya ben de a manpikin fu Asa èn Asa ben de a manpikin fu Elkana, di ben e libi ini wan fu den dorpu fu a foto Netofa.

17Den man di ben e hori wakti na a tempel ben de: Salum, Akub, Talmon nanga Akiman. Salum ben de a edeman fu den. 18Te tide na bakapikin fu Salum e hori wakti na a Kownupoort, na oostsei fu a tempel. Na den man disi ben hori wakti fosi na a bigin fu a kampu fu den Lefitisma. 19Salum ben de a manpikin fu Kore, Kore ben de a manpikin fu Ebyasaf èn Ebyasaf ben de a manpikin fu Korak. Makandra nanga den tra famiri fu en fu Korak, Salum nanga en famiri ben abi a frantwortu fu hori wakti na mofodoro fu a santa tenti. Den afo fu den ben abi a frantwortu fosi kba fu hori wakti na a bigin fu a kampu fu MASRA. 20Fosi na granpriester Pinekas, a manpikin fu Eleasar, ben e tiri den. Èn MASRA ben de nanga en. 21Sekarya, a manpikin fu Meselemya, ben e hori wakti na mofodoro fu a tenti pe yu ben kan miti nanga Gado. 22Tu hondro nanga twarfu man ben kisi a wroko fu hori wakti. Den nen fu den man dati skrifi ini a buku fu den dorpu pe den ben e libi. David nanga Samuel, a man di Gado ben e sori sani, ben gi den a wroko dati. 23Na den nanga den bakapikin fu den ben e hori wakti na den doro fu a oso fu MASRA, a santa tenti. 24Den man di ben e hori wakti na a tempel ben tnapu na ala fo sei: na a oostsei, na westsei, na noordsei nanga na zuidsei. 25Tapu fasti ten den famiri fu den ini den dorpu ben e kon fu hori wakti tu seibi dei langa. 26Ma fu a wroko disi, den fo Lefitiman disi ben de den moro prenspari wan. Den ben abi a frantwortu tu fu hori ai tapu den kamra pe nyanyan ben e tan nanga den kamra pe den gudu fu a oso fu Gado ben e tan. 27Den ben e tan sribi na a oso fu Gado, bika na den ben abi a frantwortu fu hori wakti nanga fu opo den doro ala mamanten.

28Sonwan fu den ben abi a frantwortu fu den wrokosani fu a tempel. Den ben e teri den wrokosani disi te den ben teki den èn te den ben e go poti den baka. 29Trawan ben abi a frantwortu gi den tra santa wrokosani, gi a fini blon, a win, a oleifoli, a wierook nanga den spesrei. 30Ma na den priester wawan ben e moksi den spesrei fu meki oli. 31A Lefitiman Matitya, a fosi manpikin fu Salum, fu a famiri fu Korak, ben abi a frantwortu fu a bakri wroko. 32Tra Lefitiman, bakapikin fu Kehat, ben abi a frantwortu fu sorgu gi den brede di ben e poti spesrutu gi Gado. Ibri sabatdei den ben mus poti trawan. 33Ma den singiman no ben abi fu du tra wroko bika dei nanga neti den ben mus de klari gi a wroko fu den. Den edeman fu den famiri fu den ben e tan ini den kamra na a tempel.

34Disi ben de den edeman fu den famiri fu den Lefitisma di ben e tan na Yerusalem nanga den famiri.

Den bakapikin fu den Gibeonitisma

35Yehiyel, a man di bow a foto Gibeon ben e libi drape nanga en uma Maaka. 36A fosi manpikin fu en ben de Abdon. Den trawan ben de: Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Akio, Sekarya nanga Miklot. 38Miklot ben de a p'pa fu Sima. Den teki a eksempre fu den famiri fu den dan den go libi na Yerusalem tu.

39Ner ben de a p'pa fu Kis èn Kis ben de a p'pa fu Saul. Saul ben de a p'pa fu Yonatan, Malkisua, Abinadab nanga Esbaal. 40Yonatan ben de a p'pa fu Meribaal èn Meribaal ben de a p'pa fu Mika. 41Mika ben de a p'pa fu: Piton, Melek, Takrea. 42Akas ben de a p'pa fu Yara, Yara ben de a p'pa fu Alemet, Asmawet nanga Simri. Simri ben de a p'pa fu Mosa. 43Mosa ben de a p'pa fu Bina, Bina ben de a p'pa fu Refaya, Refaya ben de a p'pa fu Elasa èn Elasa ben de a p'pa fu Asel. 44Asel ben abi siksi manpikin. Den ben nen Asrikam, Bokeru, Yismael, Searya, Obadya nanga Hanan. Den alamala ben de manpikin fu Asel.

10

A dede fu Saul nanga den boi fu en

101Den Filistijnsma ben e feti nanga Israel èn den man fu Israel ben lon gi den Filistijnsma. Furu fu den Israelitiman dede tapu a Gilboabergi. 2Dan den Filistijnsrudati bigin go baka Saul nanga den boi fu en, èn den kon kiri den dri boi fu Saul: Yonatan, Abinadab nanga Malkisua. 3Baka dati den Filistijnsrudati ben abi Saul wawan na ai. Di Saul si tak' den man nanga den bo ben e marki na en tapu, a ben e frede srefsrefi. 4Ne a taigi a srudati di ben e tyari den fetisani fu en taki: “Hari a deigri fu yu dan yu e dyuku mi kiri. Mi no wani fu den man dati di no besnei kon dyuku mi kiri èn teki mi leki spot'popki.” Ma a srudati no ben wani, fu di a ben e frede fu du a sani dati. Ne Saul hari en eigi deigri dan a trowe ensrefi na en tapu. 5Di a srudati si tak' Saul dede, a trowe ensrefi tu tapu a deigri fu en èn a dede makandra nanga Saul. 6Na so Saul nanga den dri boi fu en dede. Ala den pikin fu Saul dede makandra nanga en. 7Di den Israelitisma di ben e libi ini a Yisreeldal kisi fu yere tak' den srudati fu Israel lon gwe èn tak' Saul nanga den manpikin fu en dede, den lon gwe libi den foto fu den. Baka wan pisten den Filistijnsma go libi na ini den foto dati.

8Di den Filistijnsrudati go a tra dei fu teki den sani fu den srudati fu Israel di ben dede ini a feti, den feni den dedeskin fu Saul nanga den boi fu en tapu a Gilboabergi. 9Den teki ala sani fu en, den teki a ede fu Saul nanga den fetisani fu en dan den seni boskopuman go lontu ini a kondre fu den fu panya a bun nyunsu na den gado fu den nanga gi a folku. 10Den fetisani fu Saul den poti ini a tempel fu a gado fu den. A ede fu en den fasi na a tempel fu Dagon. 11Di den sma fu a foto Yabes ini Gilead yere san den Filistijnsma du nanga Saul, 12den hari go nanga ala den bun fetiman fu den. Den puru den dedeskin fu Saul nanga den manpikin fu en tyari gwe. Den tyari den go na Yabes dan den beri den bonyo fu den ondro a bigi bon na Yabes. Baka dati den faste seibi dei langa.

13Na so Saul dede fu di a no ben tan dini MASRA wawan. A no ben arki san MASRA ben taigi en. Iya, a go suku rai srefi na yeye fu dedesma, 14prefu a ben aksi MASRA rai. Na dat' meki MASRA kiri en, èn meki David, a manpikin fu Isai, tron kownu na en presi.

11

Den fesiman fu Israel e salfu David leki den kownu

111Dan heri Israel go na David na Hebron èn den taigi en taki: “Yere, wi nanga yu na wan folku. 2Fosi, srefi di Saul ben de wi kownu ete, na yu ben e hari gwe nanga a legre fu Israel èn tyari den kon baka. Boiti dati, MASRA, yu Gado, ben taigi yu taki: ‘Na yu sa sorgu gi Mi pipel Israel, na yu sa de a tiriman fu Mi pipel Israel.’ ” 3Na dat' meki ala den fesiman fu Israel ben kon na kownu na Hebron. Dan drape na Hebron, kownu David meki wan ferbontu nanga den na MASRA fesi. Baka dati den salfu David leki kownu fu Israel, leki fa MASRA ben meki Samuel taki.

4Dan David hari go nanga a heri legre fu Israel na Yerusalem, pe den Yebusitisma ben e libi. A foto dati ben nen Yebus fosi. 5Den Yebusitisma ben taigi David taki: “Dyaso na inisei, yu no e kon!” Ma David teki Sion abra di ben de wan tranga kibripresi, dan a kari en: a foto fu David. 6David ben taigi den man fu en taki: “A fosi sma di kiri wan Yebusitisma e tron edeman fu a legre.” Dan Yoab, a manpikin fu Seruya, tron a edeman fu di na en ben doro leki fosi wan na loktu ini a foto. 7Dan David go libi ini a tranga foto. Dat' meki den e kari drape: a foto fu David. 8Dan David meki a foto moro tranga fu ala sei, bigin na a Milow èn Yoab meki a tra pisi fu a foto moro tranga. 9A makti fu David ben e kon bigi moro nanga moro, fu di MASRA, a Gado fu ala sani, ben de nanga en.

Den dyadya fetiman fu David

10Disi na den edeman fu den dyadya fetiman fu David. Makandra nanga heri Israel den ben yepi en fu a teki en presi leki kownu, leki fa MASRA ben taigi Israel.

11Disi na den nen fu den dyadya fetiman fu David:

Yasobam, a manpikin fu Hakmoni, ben de a edeman fu dritenti man. Wan leisi a kiri dri hondro srudati nanga en lansri na ini wan feti. 12A di fu tu ben de Elasar, a manpikin fu Dodo fu Akoak. A ben de wan fu den dri dyadya fetiman. 13A ben de nanga David na Pas-Damin pe den Filistijnsrudati ben seti densrefi fu feti. Wan pisi pranigron ben drape pe groto ben e gro. Den srudati fu Israel ben lon gi den Filistijnsrudati. 14Ma en nanga David go tnapu mindrisei fu a gron, den fon den Filistijnsrudati èn den Filistijnsrudati no ben man teki a gron abra. Na so MASRA ben gi Israel wan bigi wini.

15Wan leisi dri fu den dritenti edeman kon na David di ben de na a bergi-olo na Adulam. Den Filistijnsrudati ben meki den kampu ini a Refaimdal. 16David ben de ini a tranga kibripresi èn den Filistijnsrudati ben abi wan kampu ini Betlehem. 17Dan David soktu wan leisi èn a taki: “Mi winsi taki wan sma ben kan go teki pikinso watra fu a peti na a bigi doro fu Betlehem tyari kon gi mi.” 18Ne den dri man disi boro psa ini a legrekampu fu den Filistijnsrudati go na a peti na a bigi doro fu Betlehem. Den peti watra dan den tyari en go gi David. Ma David no ben wani dringi a watra. A kanti en na gron leki wan ofrandi gi MASRA, dan a taki: 19“Gado mus kibri mi fu mi no du a sani dati! A o de leki na a brudu fu den man mi o dringi di go teki a watra tyari kon gi mi, bika den ben kan lasi den libi di den go teki en gi mi.” Na dat' meki David no ben wani dringi a watra. Na den sortu sani dati den dri dyadya fetiman disi ben e du. 20Abisai, a brada fu Yoab, ben de a edeman fu den dritenti dyadya fetiman. Wan leisi a kiri dri hondro srudati, dan a wai nanga en lansri leki winiman. Den dri moro dyadya fetiman ben e warderi en. 21A ben de a edeman fu den dritenti dyadya fetiman, a ben abi a moro bigi nen fu a grupu dati, ma a no ben doro den dri moro dyadya fetiman. 22Benaya, a manpikin fu Yoyada, fu a foto Kabseel, ben de wan bun fetiman tu di du bigi sani. Na en ben wini tu fu den moro bun fetiman fu Moab. Wan leisi di sneeuw ben e fadon, a ben meki den saka en go na ini wan olo pe wan lew ben de dan a kiri a lew. 23A ben kiri wan man fu Egipte tu, wan man di ben langa sowan tu nanga afu meter. A man ben abi wan lansri di ben gersi wan pikin postu. Ma Benaya go nanga wan tiki na en tapu. A puru a lansri na en anu, dan a kiri en nanga en eigi lansri. 24Na den dyadya sani dati Benaya, a manpikin fu Yoyada, ben e du. Den dri moro dyadya fetiman ben e warderi en. 25Fu den dritenti dyadya fetiman, en ben de wan fu den moro prenspari wan, ma a no ben doro den dri moro dyadya wan. David ben poti en leki edeman fu den waktiman fu en.

26Den tra dyadya fetiman ben de: Asael, a brada fu Yoab. Elkanan, a manpikin fu Dodo, fu Betlehem. 27Samot fu Haror. Heles fu Pelon. 28Ira, a manpikin fu Ikes fu Tekoa. Abiyeser fu Anatot. 29Sibekai fu Husa. Ilai fu Akoak. 30Maharai fu Netofa. Heled, a manpikin fu Baana, fu Netofa. 31Itai, a manpikin fu Ribai, fu Gibea ini a kontren fu den bakapikin fu Benyamin. Benaya fu Piraton. 32Hurai fu den dal fu Gaas. Abiyel fu Araba. 33Asmawet fu Bakarum. Elyakba fu Saalbon. 34Hasem fu Gison. Yonatan, a manpikin fu Sage fu Harar. 35Akiam, a manpikin fu Sakar fu Harar. Elifal, a manpikin fu Ur. 36Hefer fu Mekera. Akia fu Pelon. 37Hesro fu Karmel. Naarai, a manpikin fu Esbai. 38Yowel, a brada fu Natan. Mibkar, a manpikin fu Hagri. 39Selek fu Amon. Nakrai fu Beerot, di ben e tyari den fetisani fu Yoab, a manpikin fu Seruya. 40Ira nanga Gareb fu Yeter. 41A Hetitiman Uria. Sabad, a manpikin fu Aklai. 42Adina, a manpikin fu Sisa fu a lo fu Ruben. A ben de wan fu den edeman fu a lo, èn a ben tyari dritenti man kon nanga en. 43Hanan, a manpikin fu Maaka. Yosafat fu Meten. 44Usia fu Astarot. Sama nanga Yehiyel, den manpikin fu Hotam fu Arower. 45Yediael, a manpikin fu Simri, makandra nanga en brada Yoka fu Tis. 46Eliyel fu Makanaim. Yeribai nanga Yosawya, den manpikin fu Elnaam. Yitma fu Moab. 47Eliyel, Obed nanga Yaasiyel fu Soba.