Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
10

A dede fu Saul nanga den boi fu en

101Den Filistijnsma ben e feti nanga Israel èn den man fu Israel ben lon gi den Filistijnsma. Furu fu den Israelitiman dede tapu a Gilboabergi. 2Dan den Filistijnsrudati bigin go baka Saul nanga den boi fu en, èn den kon kiri den dri boi fu Saul: Yonatan, Abinadab nanga Malkisua. 3Baka dati den Filistijnsrudati ben abi Saul wawan na ai. Di Saul si tak' den man nanga den bo ben e marki na en tapu, a ben e frede srefsrefi. 4Ne a taigi a srudati di ben e tyari den fetisani fu en taki: “Hari a deigri fu yu dan yu e dyuku mi kiri. Mi no wani fu den man dati di no besnei kon dyuku mi kiri èn teki mi leki spot'popki.” Ma a srudati no ben wani, fu di a ben e frede fu du a sani dati. Ne Saul hari en eigi deigri dan a trowe ensrefi na en tapu. 5Di a srudati si tak' Saul dede, a trowe ensrefi tu tapu a deigri fu en èn a dede makandra nanga Saul. 6Na so Saul nanga den dri boi fu en dede. Ala den pikin fu Saul dede makandra nanga en. 7Di den Israelitisma di ben e libi ini a Yisreeldal kisi fu yere tak' den srudati fu Israel lon gwe èn tak' Saul nanga den manpikin fu en dede, den lon gwe libi den foto fu den. Baka wan pisten den Filistijnsma go libi na ini den foto dati.

8Di den Filistijnsrudati go a tra dei fu teki den sani fu den srudati fu Israel di ben dede ini a feti, den feni den dedeskin fu Saul nanga den boi fu en tapu a Gilboabergi. 9Den teki ala sani fu en, den teki a ede fu Saul nanga den fetisani fu en dan den seni boskopuman go lontu ini a kondre fu den fu panya a bun nyunsu na den gado fu den nanga gi a folku. 10Den fetisani fu Saul den poti ini a tempel fu a gado fu den. A ede fu en den fasi na a tempel fu Dagon. 11Di den sma fu a foto Yabes ini Gilead yere san den Filistijnsma du nanga Saul, 12den hari go nanga ala den bun fetiman fu den. Den puru den dedeskin fu Saul nanga den manpikin fu en tyari gwe. Den tyari den go na Yabes dan den beri den bonyo fu den ondro a bigi bon na Yabes. Baka dati den faste seibi dei langa.

13Na so Saul dede fu di a no ben tan dini MASRA wawan. A no ben arki san MASRA ben taigi en. Iya, a go suku rai srefi na yeye fu dedesma, 14prefu a ben aksi MASRA rai. Na dat' meki MASRA kiri en, èn meki David, a manpikin fu Isai, tron kownu na en presi.

11

Den fesiman fu Israel e salfu David leki den kownu

111Dan heri Israel go na David na Hebron èn den taigi en taki: “Yere, wi nanga yu na wan folku. 2Fosi, srefi di Saul ben de wi kownu ete, na yu ben e hari gwe nanga a legre fu Israel èn tyari den kon baka. Boiti dati, MASRA, yu Gado, ben taigi yu taki: ‘Na yu sa sorgu gi Mi pipel Israel, na yu sa de a tiriman fu Mi pipel Israel.’ ” 3Na dat' meki ala den fesiman fu Israel ben kon na kownu na Hebron. Dan drape na Hebron, kownu David meki wan ferbontu nanga den na MASRA fesi. Baka dati den salfu David leki kownu fu Israel, leki fa MASRA ben meki Samuel taki.

4Dan David hari go nanga a heri legre fu Israel na Yerusalem, pe den Yebusitisma ben e libi. A foto dati ben nen Yebus fosi. 5Den Yebusitisma ben taigi David taki: “Dyaso na inisei, yu no e kon!” Ma David teki Sion abra di ben de wan tranga kibripresi, dan a kari en: a foto fu David. 6David ben taigi den man fu en taki: “A fosi sma di kiri wan Yebusitisma e tron edeman fu a legre.” Dan Yoab, a manpikin fu Seruya, tron a edeman fu di na en ben doro leki fosi wan na loktu ini a foto. 7Dan David go libi ini a tranga foto. Dat' meki den e kari drape: a foto fu David. 8Dan David meki a foto moro tranga fu ala sei, bigin na a Milow èn Yoab meki a tra pisi fu a foto moro tranga. 9A makti fu David ben e kon bigi moro nanga moro, fu di MASRA, a Gado fu ala sani, ben de nanga en.

Den dyadya fetiman fu David

10Disi na den edeman fu den dyadya fetiman fu David. Makandra nanga heri Israel den ben yepi en fu a teki en presi leki kownu, leki fa MASRA ben taigi Israel.

11Disi na den nen fu den dyadya fetiman fu David:

Yasobam, a manpikin fu Hakmoni, ben de a edeman fu dritenti man. Wan leisi a kiri dri hondro srudati nanga en lansri na ini wan feti. 12A di fu tu ben de Elasar, a manpikin fu Dodo fu Akoak. A ben de wan fu den dri dyadya fetiman. 13A ben de nanga David na Pas-Damin pe den Filistijnsrudati ben seti densrefi fu feti. Wan pisi pranigron ben drape pe groto ben e gro. Den srudati fu Israel ben lon gi den Filistijnsrudati. 14Ma en nanga David go tnapu mindrisei fu a gron, den fon den Filistijnsrudati èn den Filistijnsrudati no ben man teki a gron abra. Na so MASRA ben gi Israel wan bigi wini.

15Wan leisi dri fu den dritenti edeman kon na David di ben de na a bergi-olo na Adulam. Den Filistijnsrudati ben meki den kampu ini a Refaimdal. 16David ben de ini a tranga kibripresi èn den Filistijnsrudati ben abi wan kampu ini Betlehem. 17Dan David soktu wan leisi èn a taki: “Mi winsi taki wan sma ben kan go teki pikinso watra fu a peti na a bigi doro fu Betlehem tyari kon gi mi.” 18Ne den dri man disi boro psa ini a legrekampu fu den Filistijnsrudati go na a peti na a bigi doro fu Betlehem. Den peti watra dan den tyari en go gi David. Ma David no ben wani dringi a watra. A kanti en na gron leki wan ofrandi gi MASRA, dan a taki: 19“Gado mus kibri mi fu mi no du a sani dati! A o de leki na a brudu fu den man mi o dringi di go teki a watra tyari kon gi mi, bika den ben kan lasi den libi di den go teki en gi mi.” Na dat' meki David no ben wani dringi a watra. Na den sortu sani dati den dri dyadya fetiman disi ben e du. 20Abisai, a brada fu Yoab, ben de a edeman fu den dritenti dyadya fetiman. Wan leisi a kiri dri hondro srudati, dan a wai nanga en lansri leki winiman. Den dri moro dyadya fetiman ben e warderi en. 21A ben de a edeman fu den dritenti dyadya fetiman, a ben abi a moro bigi nen fu a grupu dati, ma a no ben doro den dri moro dyadya fetiman. 22Benaya, a manpikin fu Yoyada, fu a foto Kabseel, ben de wan bun fetiman tu di du bigi sani. Na en ben wini tu fu den moro bun fetiman fu Moab. Wan leisi di sneeuw ben e fadon, a ben meki den saka en go na ini wan olo pe wan lew ben de dan a kiri a lew. 23A ben kiri wan man fu Egipte tu, wan man di ben langa sowan tu nanga afu meter. A man ben abi wan lansri di ben gersi wan pikin postu. Ma Benaya go nanga wan tiki na en tapu. A puru a lansri na en anu, dan a kiri en nanga en eigi lansri. 24Na den dyadya sani dati Benaya, a manpikin fu Yoyada, ben e du. Den dri moro dyadya fetiman ben e warderi en. 25Fu den dritenti dyadya fetiman, en ben de wan fu den moro prenspari wan, ma a no ben doro den dri moro dyadya wan. David ben poti en leki edeman fu den waktiman fu en.

26Den tra dyadya fetiman ben de: Asael, a brada fu Yoab. Elkanan, a manpikin fu Dodo, fu Betlehem. 27Samot fu Haror. Heles fu Pelon. 28Ira, a manpikin fu Ikes fu Tekoa. Abiyeser fu Anatot. 29Sibekai fu Husa. Ilai fu Akoak. 30Maharai fu Netofa. Heled, a manpikin fu Baana, fu Netofa. 31Itai, a manpikin fu Ribai, fu Gibea ini a kontren fu den bakapikin fu Benyamin. Benaya fu Piraton. 32Hurai fu den dal fu Gaas. Abiyel fu Araba. 33Asmawet fu Bakarum. Elyakba fu Saalbon. 34Hasem fu Gison. Yonatan, a manpikin fu Sage fu Harar. 35Akiam, a manpikin fu Sakar fu Harar. Elifal, a manpikin fu Ur. 36Hefer fu Mekera. Akia fu Pelon. 37Hesro fu Karmel. Naarai, a manpikin fu Esbai. 38Yowel, a brada fu Natan. Mibkar, a manpikin fu Hagri. 39Selek fu Amon. Nakrai fu Beerot, di ben e tyari den fetisani fu Yoab, a manpikin fu Seruya. 40Ira nanga Gareb fu Yeter. 41A Hetitiman Uria. Sabad, a manpikin fu Aklai. 42Adina, a manpikin fu Sisa fu a lo fu Ruben. A ben de wan fu den edeman fu a lo, èn a ben tyari dritenti man kon nanga en. 43Hanan, a manpikin fu Maaka. Yosafat fu Meten. 44Usia fu Astarot. Sama nanga Yehiyel, den manpikin fu Hotam fu Arower. 45Yediael, a manpikin fu Simri, makandra nanga en brada Yoka fu Tis. 46Eliyel fu Makanaim. Yeribai nanga Yosawya, den manpikin fu Elnaam. Yitma fu Moab. 47Eliyel, Obed nanga Yaasiyel fu Soba.

12

Den man di waka baka David

121Disi na den man di ben go na David na Siklag fu waka nanga en, a pisten di David ben abi fu kibri gi Saul, a manpikin fu Kis. Den man disi ben de dyadya fetiman tu, di ben e yepi en ini a feti. 2Den man disi ben man fringi ston nanga slinger èn sutu den bo nanga den kruktu anu èn nanga den leti anu. Den man disi di ben de fu a srefi lo fu Saul fu Benyamin, ben de: 3Akiyeser nanga Yoas, den manpikin fu Semaa fu Gibea. Akiyeser ben de a edeman fu den. Moro fara: Yesiyel nanga Pelet, den manpikin fu Asmawet. Beraka nanga Yehu fu Anatot. 4Yismaya fu Gibeon. A man disi ben de wan fu den dritenti dyadya fetiman èn a ben de a edeman fu den. Moro fara yu ben abi Yirmeya, Yakasiyel, Yokanan nanga Yosabad fu Gedera. 5Elusai, Yerimot, Bealya, Semarya nanga Sefatya fu Harif. 6Elkana, Yisia, Asarel, Yoeser nanga Yosobam. Den man disi ben de bakapikin fu Korak. 7Yowela nanga Sebadya, den manpikin fu Yerokam fu Gedor.

8Man fu a lo fu Gad ben go na David tu fu waka nanga en di David ben de ini a tranga kibripresi ini a dreisabana. Den man dati ben de dyadya fetiman, srudati di ben sabi a feti. Den ben de nanga schild nanga lansri. Den ben gersi lew èn den ben gaw leki dia. 9A fesiman fu den ben de Eser. A di fu tu ben de Obadya. A di fu dri Eliab. 10A di fu fo Mismana. A di fu feifi Yirmeya. 11A di fu siksi Atai. A di fu seibi Eliyel. 12A di fu aiti Yokanan. A di fu neigi Elsabad. 13A di fu tin Yirmeya. A di fu erfu Makbanai. 14Ala den man disi, fu a lo fu Gad, ben de edeman fu a legre. A moro pikinwan na den mindri ben man feti nanga wan hondro man, a moro heiwan nanga dusun man. 15Na den man disi ben koti a Yordanliba abra ini a fosi mun fu a yari di a watra fu a liba ben hei kon te na syoro dan den yagi den sma di ben e libi na oostsei nanga westsei fu a dal.

16Wan leisi wantu man fu den lo fu Benyamin nanga Yuda go na David na a kibripresi fu en. 17David waka kon na dorosei, dan a taigi den taki: “Efu un kon nanga bun prakseri, fu kon yepi mi, mi e teki unu nanga opo anu. Ma efu un kon fu kan go konkru mi na mi feyanti, a Gado fu wi afo sa si dati èn strafu unu, bika mi no du no wan ogri.” 18Ne a Yeye fu Gado kon tapu Amasai, a edeman fu den dritenti dyadya fetiman. A taki: “Wi na fu yu, David. Na yu wi kon yepi, manpikin fu Isai. Freide sa de nanga yu nanga den wan di e yepi yu, bika yu Gado e yepi yu!” Dan David teki den ini a grupu fu en èn a poti den leki fesiman!

19Man fu a lo fu Manase ben teki a sei fu David tu di David ben e hari gwe nanga a legre fu den Filistijnsma fu go feti nanga Saul. Ma David no ben feti gi den Filistijnsrudati moro bika den kownu fu den Filistijnsma ben seni en gwe. Den ben prakseri taki David ben o feti nanga den èn kiri den efu a ben teki a besroiti fu drai go baka na Saul. 20Na den man disi fu a lo fu Manase, ben teki a sei fu David di a ben go na a Siklag: Adna, Yosabad, Yediael, Mikael, Yosabad, Elihu nanga Siletai. Ala den man disi ben de edeman fu grupu fu wan dusun fetiman fu a lo fu Manase. 21Na den ben e yepi David te a ben e go feti nanga tra grupu. Den alamala ben de dyadya fetiman en den tron tiriman fu a legre fu David. 22Ala dei sma ben e kon fu waka baka David, èn so a legre fu en ben kon tron wan bun bigi legre.

23Disi na den nomru fu den fetiman di kon nanga ala den fetisani na David na Hebron, fu yepi en tron kownu na a presi fu Saul, soleki fa MASRA ben pramisi: 24fu a lo fu Yuda: siksi dusun aiti hondro fetiman nanga schild nanga lansri, di ben de klar'klari fu feti. 25Fu a lo fu Simeon: seibi dusun wan hondro dyadya fetiman. 26Fu a lo fu Lefi: fo dusun siksi hondro man. 27Na den mindri yu ben abi Yoyada, wan edeman fu den bakapikin fu Aaron, di ben kon nanga dri dusun seibi hondro man fu en. 28Moro fara Sadok, wan yongu dyadya fetiman, makandra nanga en famiri, tutenti-na-tu edeman. 29Fu a lo fu Benyamin, a lo pe Saul ben kmoto tu, dri dusun man. Ma moro furu fu den sma fu a lo fu Benyamin ben tan na a sei fu a famiri fu Saul. 30Fu a lo fu Efraim: tutenti dusun aiti hondro dyadya fetiman. Ala den man dati ben abi bigi nen ini den famiri. 31Fu afu fu a lo fu Manase: tin-na-aitidusun. Den man disi ben kon spesrutu fu poti David leki kownu. 32Fu a lo fu Isakar: tu hondro edeman makandra nanga den fetiman fu a lo fu den. Den sma fu a lo disi ben sabi fa fu luku efu a ben de a yoisti ten fu du wan sani, fu den ben kan sabi san Israel ben mus du. 33Fu a lo fu Sebulon: feifitenti dusun man di ben klar'klari fu feti nanga ala sortu fetisani. 34Fu a lo fu Naftali: wan dusun edeman, makandra nanga dritenti-na-seibi dusun fetiman nanga schild nanga lansri. 35Fu a lo fu Dan: tutenti-na-aiti dusun nanga siksi hondro fetiman di ben klar'klari fu feti. 36Fu a lo fu Aser: fotenti dusun fetiman di ben klar'klari fu feti. 37Fu den lo di ben e libi na a tra sei fu a Yordanliba, a lo fu Ruben, Gad nanga a tra afu fu a lo fu Manase, wan hondro nanga tutenti dusun man di ben abi ala sortu fetisani.

38Ala den bun fetiman disi, ben kon na Hebron nanga wan prakseri nomo, fu yepi David tron kownu fu heri Israel. Ala den tra Israelitisma ben agri nanga a sani dati tu, fu meki David tron kownu. 39Dri dei langa den tan drape nanga David. Den ben e nyan, den ben e dringi, bika den famiri fu den ben seti ala sani poti gi den kba. 40Den alamala, srefi den lo di ben e libi fara, soleki Isakar, Sebulon nanga Naftali, ben tyari nyanyan sani kon tapu buriki, kameel nanga kaw, soleki: blon, drei figa, rosen, win nanga oli. Den tyari bun furu kaw, skapu nanga krabita kon tu, bika Israel ben e prisiri.