Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
18

Den feti di David wini

181Baka dati David wini den Filistijnsma èn a tyari den kon ondro a tiri fu en. A puru a foto Gat nanga den dorpu fu en na den anu. 2David wini den Moabitisma tu. Den tron knekti fu David di ben mus tan tyari sani gi en di a ben komanderi den fu tyari kon. 3David wini kownu Hadadeser fu Soba tu. A du dati na Hamat, di Hadadeser ben e go fu tyari a kontren na a Eufratliba kon baka ondro a tiri fu en. 4David ben kan teki wan dusun fu den fetiwagi fu Hadadeser, seibi dusun srudati di ben e sidon tapu asi nanga tutenti dusun srudati di ben de nanga futu. A meki den srudati fu en hori wan hondro nomo fu den asi di ben e hari den fetiwagi. Fu ala den trawan a meki den koti den bakafututitei. 5Dan den Arameesma fu Damaskus kon fu yepi kownu Hadadeser fu Soba. Ma David kiri tutenti-na-tu dusun fu den. 6Baka dati David poti srudati na difrenti prenspari presi ini Damaskus èn den Arameesma tron knekti fu David di ben mus tan tyari sani gi en di a ben komanderi den fu tyari kon. MASRA ben e meki David wini alasei pe a ben e go.

7David teki den gowtu schild di den waktiman fu Hadadeser ben e tyari dan a tyari den go na Yerusalem. 8David teki bun furu kopro tyari gwe tu fu Tibkat nanga Kun, tu foto di Hadadeser ben e tiri. Nanga a kopro dati Salomo meki a bigi kopro beki, den bigi kopro postu nanga den kopro wrokosani. 9Di kownu Tohu fu Hamat yere tak' David wini a heri legre fu kownu Hadadeser fu Soba, 10a seni en manpikin Hadoram go na David fu aksi en fa a e go nanga en, èn fu fersteri en nanga a wini di a wini Hadadeser. A seni ala sortu gowtu, solfru nanga kopro sani leki kado gi David tu. Tohu du dati fu di en nanga Hadadeser ben de feyanti. 11Kownu David poti den kado dati aparti gi MASRA tu, neleki fa a ben du nanga a gowtu nanga a solfru di a ben teki fu den folku tyari gwe. Dati ben de: den Edomitisma, den Moabitisma, den Amonitisma, den Filistijnsma nanga den Amalekitisma.

12Abisai, a manpikin fu Seruya, wini tin-na-aiti dusun Edomitisrudati ini a Sowtudal. 13Alasei ini a kondre fu den Edomitisma David ben poti srudati èn so ala den Edomitisma ben tron knekti fu en. MASRA ben e meki David wini alasei pe a ben e go.

Den heihei wrokoman fu David

14Baka di David tron kownu fu heri Israel, a ben e tiri a heri folku na tapu wan bun èn leti fasi. 15Yoab, a manpikin fu Seruya, ben de edeman fu a legre. Yosafat, a manpikin fu Akilud, ben de a takiman fu kownu. 16Sadok, a manpikin fu Akitub, nanga Abimelek, a manpikin fu Abyatar, ben de priester. Sawsa ben de sekretarsi. 17Benaya, a manpikin fu Yoyada, ben de edeman fu den Keretitiman nanga den Peletitiman. Den manpikin fu David ben de den moro prenspari sma di ben e yepi en.