Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
24

A wroko fu den priester

241Disi na den grupu fu den bakapikin fu Aaron.

Den manpikin fu Aaron ben de: Nadab, Abihu, Eleasar nanga Itamar. 2Nadab nanga Abihu dede fosi den p'pa èn den no ben libi manpikin na baka. Dat' meki na soso Eleasar nanga Itamar ben e du a priester wroko. 3David prati a wroko gi den bakapikin fu Aaron, makandra nanga Sadok, wan bakapikin fu Eleasar, nanga Akimelek, wan bakapikin fu Itamar. 4Drape a kon na krin tak' den bakapikin fu Eleasar ben abi moro famiri-edeman dan den bakapikin fu Itamar. Dat' meki den poti tin-na-siksi edeman fu den bakapikin fu Eleasar, nanga aiti fu den di fu Itamar. 5Den meki a lot sori oten den bakapikin fu Eleasar ben mus wroko nanga oten den di fu Itamar, bika na ini ala den tu famiri yu ben abi edeman fu a santa presi nanga edeman di ben e dini Gado. 6Semaya, a manpikin fu Netanel, wan Lefitiman, ben de a sekretarsi fu a kownu-oso. Na en ben e skrifi den nen poti leti fesi kownu, den edeman, priester Sadok, priester Akimelek, a manpikin fu Abyatar, den edeman fu den famiri fu den priester nanga den edeman fu den famiri fu den Lefitisma. Den ben e hari lot gi wan famiri fu Eleasar dan baka dati gi wan fu a famiri fu Itamar.

7A fosi lot sori Yoyarib nanga a di fu tu Yedaya. 8A di fu dri sori Harim nanga a di fu fo Seorim. 9A di fu feifi sori Malkia nanga a di fu siksi Miamin. 10A di fu seibi sori Hakos nanga a di fu aiti Abia. 11A di fu neigi sori Yesua nanga a di fu tin Sekanya. 12A di fu erfu sori Elyasib nanga a di fu twarfu Yakim. 13A di fu tin-na-dri sori Hupa nanga a di fu tin-na-fo sori Yesebab. 14A di fu tin-na-feifi sori Bilga nanga a di fu tin-na-siksi Imer. 15A di fu tin-na-seibi sori Hesir nanga a di fu tin-na-aiti sori Hapises. 16A di fu tin-na-neigi sori Petakya nanga a di fu tutenti Yekeskel. 17A di fu tutenti-na-wan sori Yakin nanga a di fu tutenti-na-tu Gamul. 18A di fu tutenti-na-dri sori Delaya nanga a di fu tutenti-na-fo Maasya. 19Na a fasi disi den man disi ben mus kon du den wroko ini a oso fu MASRA. Den ben mus hori densrefi na den sani di MASRA, a Gado fu Israel, ben komanderi Aaron, a afo fu den, fu skrifi poti.

Den tra famiri fu a lo fu Lefi

20Lefi ben abi tra bakapikin ete:

Fu Amram yu ben abi Subael. A manpikin fu Subael ben de Yekdeyahu. 21Fu Rekabya yu ben abi Yisia, di ben de wan edeman. 22Fu Yisha yu ben abi Selomot. Fu Selomot yu ben abi Yakat. 23Fu Hebron yu ben abi Yeria, a edeman, moro fara Amarya, a di fu tu, Yakasiyel ben de a di fu dri nanga Yekamam a di fu fo. 24Fu den bakapikin fu Usiyel yu ben abi Mika. Fu den bakapikin fu Mika yu ben abi Samir. 25A brada fu Mika ben de Yisia. Fu den bakapikin fu Yisia, yu ben abi Sekarya. 26Fu den bakapikin fu Merari, yu ben abi Makli nanga Musi. Den ben de manpikin fu Yaasiahu, a manpikin fu Merari. 27Tra bakapikin fu Yaasiahu, a manpikin fu Merari, ben de: Soham, Sakur nanga Ibri. 28Fu den bakapikin fu Makli yu ben abi Elasar. Elasar no ben abi manpikin. 29Fu den bakapikin fu Kis yu ben abi Yerakmeel. 30Fu den bakapikin fu Musi yu ben abi Makli, Eder nanga Yerimot. Dati ben de fa den tra bakapikin fu Lefi ben prati na ini den famiri fu den. 31Neleki den famiri, den bakapikin fu Aaron, densrefi hari a lot leti fesi kownu David, Sadok, Akimelek nanga den edeman fu den famiri fu den priester nanga den Lefitiman. Den du en sondro fu luku efu na famiri fu den edeman noso famiri fu den pikin brada fu den edeman.