Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
24

A wroko fu den priester

241Disi na den grupu fu den bakapikin fu Aaron.

Den manpikin fu Aaron ben de: Nadab, Abihu, Eleasar nanga Itamar. 2Nadab nanga Abihu dede fosi den p'pa èn den no ben libi manpikin na baka. Dat' meki na soso Eleasar nanga Itamar ben e du a priester wroko. 3David prati a wroko gi den bakapikin fu Aaron, makandra nanga Sadok, wan bakapikin fu Eleasar, nanga Akimelek, wan bakapikin fu Itamar. 4Drape a kon na krin tak' den bakapikin fu Eleasar ben abi moro famiri-edeman dan den bakapikin fu Itamar. Dat' meki den poti tin-na-siksi edeman fu den bakapikin fu Eleasar, nanga aiti fu den di fu Itamar. 5Den meki a lot sori oten den bakapikin fu Eleasar ben mus wroko nanga oten den di fu Itamar, bika na ini ala den tu famiri yu ben abi edeman fu a santa presi nanga edeman di ben e dini Gado. 6Semaya, a manpikin fu Netanel, wan Lefitiman, ben de a sekretarsi fu a kownu-oso. Na en ben e skrifi den nen poti leti fesi kownu, den edeman, priester Sadok, priester Akimelek, a manpikin fu Abyatar, den edeman fu den famiri fu den priester nanga den edeman fu den famiri fu den Lefitisma. Den ben e hari lot gi wan famiri fu Eleasar dan baka dati gi wan fu a famiri fu Itamar.

7A fosi lot sori Yoyarib nanga a di fu tu Yedaya. 8A di fu dri sori Harim nanga a di fu fo Seorim. 9A di fu feifi sori Malkia nanga a di fu siksi Miamin. 10A di fu seibi sori Hakos nanga a di fu aiti Abia. 11A di fu neigi sori Yesua nanga a di fu tin Sekanya. 12A di fu erfu sori Elyasib nanga a di fu twarfu Yakim. 13A di fu tin-na-dri sori Hupa nanga a di fu tin-na-fo sori Yesebab. 14A di fu tin-na-feifi sori Bilga nanga a di fu tin-na-siksi Imer. 15A di fu tin-na-seibi sori Hesir nanga a di fu tin-na-aiti sori Hapises. 16A di fu tin-na-neigi sori Petakya nanga a di fu tutenti Yekeskel. 17A di fu tutenti-na-wan sori Yakin nanga a di fu tutenti-na-tu Gamul. 18A di fu tutenti-na-dri sori Delaya nanga a di fu tutenti-na-fo Maasya. 19Na a fasi disi den man disi ben mus kon du den wroko ini a oso fu MASRA. Den ben mus hori densrefi na den sani di MASRA, a Gado fu Israel, ben komanderi Aaron, a afo fu den, fu skrifi poti.

Den tra famiri fu a lo fu Lefi

20Lefi ben abi tra bakapikin ete:

Fu Amram yu ben abi Subael. A manpikin fu Subael ben de Yekdeyahu. 21Fu Rekabya yu ben abi Yisia, di ben de wan edeman. 22Fu Yisha yu ben abi Selomot. Fu Selomot yu ben abi Yakat. 23Fu Hebron yu ben abi Yeria, a edeman, moro fara Amarya, a di fu tu, Yakasiyel ben de a di fu dri nanga Yekamam a di fu fo. 24Fu den bakapikin fu Usiyel yu ben abi Mika. Fu den bakapikin fu Mika yu ben abi Samir. 25A brada fu Mika ben de Yisia. Fu den bakapikin fu Yisia, yu ben abi Sekarya. 26Fu den bakapikin fu Merari, yu ben abi Makli nanga Musi. Den ben de manpikin fu Yaasiahu, a manpikin fu Merari. 27Tra bakapikin fu Yaasiahu, a manpikin fu Merari, ben de: Soham, Sakur nanga Ibri. 28Fu den bakapikin fu Makli yu ben abi Elasar. Elasar no ben abi manpikin. 29Fu den bakapikin fu Kis yu ben abi Yerakmeel. 30Fu den bakapikin fu Musi yu ben abi Makli, Eder nanga Yerimot. Dati ben de fa den tra bakapikin fu Lefi ben prati na ini den famiri fu den. 31Neleki den famiri, den bakapikin fu Aaron, densrefi hari a lot leti fesi kownu David, Sadok, Akimelek nanga den edeman fu den famiri fu den priester nanga den Lefitiman. Den du en sondro fu luku efu na famiri fu den edeman noso famiri fu den pikin brada fu den edeman.

25

Den singiman

251Dan David nanga den man di ben de frantwortu fu a wroko ini tempel poti en so taki den bakapikin fu Asaf, Heman nanga Yedutun no ben abi fu du aladei wroko. Den man dati ben o taki san Gado ben gi den fu taki, te citer, harp nanga cimbaal ben o prei. Den man di ben o du a wroko dati ben de: 2den manpikin fu Asaf: Sakur, Yosef, Netanya nanga Asarela. Asaf ben e tiri den èn na kownu srefi ben poti Asaf fu taki san Gado ben e gi en fu taki. 3Den manpikin fu Yedutun: den ben de nanga siksi, Gedalya, Seri, Yesaya, Hasabya, Matitya nanga Simi. Den p'pa Yedutun ben e tiri den. Te a citer ben e prei, Yedutun ben e prijse MASRA èn gi En grani èn a ben e taki san Gado ben e gi en fu taki. 4Den manpikin fu Heman: Bukiahu, Matanya, Usiyel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir nanga Makasiot. 5Den alamala ben de manpikin fu Heman, a man di Gado ben e sori sani gi kownu. Heman ben man taigi kownu san den sani di Gado ben sori en ben wani taki èn a ben e du en tapu wan krakti fasi. Gado ben gi Heman tin-na-fo manpikin nanga dri umapikin. 6Ala den man disi ben e meki poku nanga cimbaal, harp nanga citer te Asaf, Yedutun nanga Heman, den p'pa fu den, ben e singi ini a oso fu MASRA. Den ben e du en leki fa kownu David ben taigi den fu du en. 7Makandra nanga den tra famiri fu den, di ben kisi leri fu singi gi MASRA, a grupu fu den alamala di ben kba teki leri, ben de tu hondro aititenti-na-aiti.

8Den meki a lot sori oten sortu grupu ben o wroko. Den du dati sondro fu luku efu yu ben yongu noso owru, èn efu yu ben kba teki leri noso efu yu ben e teki leri ete. 9A fosi lot sori Yosef fu a famiri fu Asaf. A di fu tu sori Gedalya, den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 10A di fu dri sori Sakur. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 11A di fu fo sori Yisri. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 12A di fu feifi sori Netanya. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 13A di fu siksi sori Bukiahu. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 14A di fu seibi sori Yesarela. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 15A di fu aiti sori Yesaya. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 16A di fu neigi sori Matanya. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 17A di fu tin sori Simi. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 18A di fu erfu sori Asarel. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 19A di fu twarfu sori Hasabya. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 20A di fu tin-na-dri sori Subael. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 21A di fu tin-na-fo sori Matitya. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 22A di fu tin-na-feifi sori Yeremot. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 23A di fu tin-na-siksi sori Hananya. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 24A di fu tin-na-seibi sori Yosbekasa. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 25A di fu tin-na-aiti sori Hanani. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 26A di fu tin-na-neigi sori Maloti. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 27A di fu tutenti sori Eliata. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 28A di fu tutenti-na-wan sori Hotir. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 29A di fu tutenti-na-tu sori Gidalti. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 30A di fu tutenti-na-dri sori Makasiot. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma. 31A di fu tutenti-na-fo sori Romamti-Eser. Den manpikin nanga den famiri fu en ben de twarfu sma.

26

261Den grupu fu den man di ben o hori wakti na den doro fu a tempel ben de:

Fu den Korakitisma: Meselemya, a manpikin fu Kore, wan bakapikin fu Asaf. 2Den manpikin fu Meselemya ben de: Sekarya, a fosi manpikin. A di fu tu ben de Yediael, a di fu dri ben de Sebadya, a di fu fo Yatniyel, 3a di fu feifi Elam, a di fu siksi Yokanan nanga Elyoenai a di fu seibi. 4Den manpikin fu Obed-Edom ben de: Semaya, a fosi manpikin. A di fu tu ben de Yosabad, a di fu dri ben de Yoa, a di fu fo ben de Sakar, a di fu feifi ben de Netanel, 5a di fu siksi ben de Amiyel, a di fu seibi ben de Isakar nanga a di fu aiti Pehuletai. Gado ben blesi a man disi. 6Den manpikin fu Semaya, a fosi manpikin fu Obed-Edom, ben de edeman fu den famiri bika den ben de dyadya fetiman. 7Den manpikin fu Semaya ben de: Otni, Refael, Obed, Elsabad. Elihu nanga Semakyahu, famiri fu den, ben de dyadya man tu. 8Ala den man disi ben de bakapikin fu Obed-Edom: den, den manpikin fu den nanga den famiri fu den. Den ben de dyadya man di ben sabi du den wroko bun. Den ben de nanga siksitenti-na-tu man fu a famiri fu Obed-Edom. 9Den manpikin nanga den famiri fu Meselemya ben de tin-na-aiti. Den alamala ben dyadya man. 10Fu Hosa, wan bakapikin fu Merari, den manpikin ben de: Simri, di no ben de a fosiwan, ma en p'pa ben poti en leki edeman. 11A di fu tu ben de Hilkia, a di fu dri ben de Tebalyahu nanga Sekarya a di fu fo. Den manpikin nanga den famiri fu Hosa ben de tin-na-dri.

12Den man di ben e hori wakti na den doro ben prati ini grupu di ben abi wan edeman èn leki den tra famiri fu den, den ben e du wroko tu na a oso fu MASRA. 13Den ben e meki a lot sori sortu edeman ben mus go na sortu doro, sondro fu luku efu a ben de wan yonguwan noso wan owruwan. 14Gi a doro na oostsei a lot sori Selemya. Di den fringi a lot gi en manpikin Sekarya, a lot sori a doro na noordsei. Sekarya ben de wan koni man di ben e gi bun rai. 15Obed-Edom kisi a Zuidpoort, den manpikin fu en kisi den kamra pe den priester ben e kibri sani. 16Gi Supim nanga Hosa a lot sori a Westpoort nanga a Saleketpoort na a kba pisi fu a strati di e waka go na loktu. Ala den wakti ben mus koti so: 17aladei siksi Lefitiman na oostsei, fo na noordsei, fo na zuidsei èn ala leisi na tu waktiman ben mus tnapu na den kamra pe den priester ben e kibri sani. 18Na a westsei fo waktiman ben mus de na strati pe a gadri de, nanga tu na a gadri srefi. 19Disi ben de den grupu fu den bakapikin fu Korak nanga Merari di ben e hori wakti na den doro.

Den man di ben mus hori wakti na den gudu

20Tra Lefitiman ben kisi a frantwortu fu hori wakti na den kamra fu a oso fu Gado pe den gudu ben e tan, nanga na den kamra pe den gudu ben e tan di sma ben poti aparti na wan sei gi Gado. 21Dati ben de den manpikin fu Ladan, wan bakapikin fu Gerson. A edeman fu den famiri fu Ladan, wan bakapikin fu Gerson ben de Yekiyeli. 22Setam nanga en brada Yowel, den manpikin fu Yekiyeli, ben abi a frantwortu gi den gudu fu a oso fu MASRA.

23Fu den bakapikin fu Amram, Yishar, Hebron nanga Usiyel, 24Sebuel, wan bakapikin fu Gerson, a manpikin fu Moses, ben de edeman fu den waktiman di ben e luku den gudu. 25Den famiri fu en fu a sei fu Eliyeser ben de: Rekabya, a manpikin fu Eliyeser. Rekabya ben de a p'pa fu Yesaya, Yesaya ben de a p'pa fu Yoram, Yoram ben de a p'pa fu Sikri èn Sikri ben de a p'pa fu Selomit. 26Na a Selomit disi nanga den famiri fu en, kisi a frantwortu fu den kamra nanga gudu di ben poti aparti na wan sei gi Gado. Na kownu David, den edeman fu den famiri, den edeman fu wan dusun srudati, den edeman fu wan hondro srudati, nanga tra legre edeman ben poti den gudu dati na wan sei gi Gado. 27Den ben puru den sani disi fu den gudu di den ben teki fu den feyanti èn den ben poti den aparti fu te wan sani ben mus du na a oso fu MASRA. 28Den gudu di furu trawan soleki: Samuel, a man di Gado ben e sori sani, Saul, a manpikin fu Kis, Abner, a manpikin fu Ner, nanga Yoab, a manpikin fu Seruya, ben gi na MASRA, ben kon ondro a frantwortu fu Selomit nanga en famiri.

29Kenanya, wan bakapikin fu Yishar, nanga den manpikin fu en, ben tron fesiman nanga krutubakra, dorosei fu Yerusalem. 30Hasabya nanga en famiri, wan dusun seibi hondro dyadya man di ben de bakapikin fu Hebron, ben abi a frantwortu abra Israel na a westsei fu a Yordanliba. Den ben e sorgu fu ala a wroko fu MASRA nanga di fu kownu. 31Yeria ben de a edeman fu den bakapikin fu Hebron. Di kownu David ben de fotenti yari na makti, wan ondrosuku feni presi ini den famiri disi dan a kon na krin tak' ini a foto Yaser ini Gilead bun dyadya fetiman fu den ben e libi. 32Den edeman fu den famiri fu Yeria ben de tu dusun seibi hondro dyadya man. David poti den ini den kontren fu den lo fu Ruben, Gad nanga afu fu a lo fu Manase, fu sorgu gi a wroko fu Gado nanga den tori fu kownu.