Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
27

Den grupu fu a legre

271Disi na den Israelitisma di ben e seti legretori gi kownu: den edeman fu den famiri, den edeman fu wan dusun srudati, den edeman fu wan hondro srudati, makandra nanga den ofisiri fu den. Ala mun fu a yari wan tra grupu ben mus kon na wroko. Iniwan grupu ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 2A edeman fu a fosi grupu, fu a fosi mun, ben de Yasobam, a manpikin fu Sabdiyel. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 3Yasobam ben de wan bakapikin fu Peres. Na en ben de a edeman fu ala den tra legre-edeman fu a fosi mun. 4A edeman fu a grupu fu a di fu tu mun, ben de Dodai, wan bakapikin fu Akoki. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati èn na Miklot ben e tiri a grupu fu en. 5A edeman fu a di fu dri grupu, fu a di fu dri mun, ben de Benaya, a manpikin fu granpriester Yoyada. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 6Benaya ben de wan fu den dritenti dyadya fetiman. Di a tron a edeman fu den, en manpikin, Amisabad, tron fesiman fu a grupu fu en. 7A edeman fu a di fu fo grupu, fu a di fu fo mun, ben de Asael, a brada fu Yoab. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. Di a dede, en manpikin Sebadya teki en presi. 8A edeman fu a di fu feifi grupu, fu a di fu feifi mun, ben de a edeman Samhut, wan bakapikin fu Yisra. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 9A edeman fu a di fu siksi grupu, fu a di fu siksi mun, ben de Ira, a manpikin fu Ikes, fu Tekoa. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 10A edeman fu a di fu seibi grupu, fu a di fu seibi mun, ben de Heles, wan bakapikin fu Efraim, fu Pelon. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 11A edeman fu a di fu aiti grupu, fu a di fu aiti mun, ben de Sibekai fu Husa. A ben de fu a famiri Serak. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 12A edeman fu a di fu neigi grupu, fu a di fu neigi mun, ben de Abiyeser fu Anatot. A ben de wan bakapikin fu Benyamin. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 13A edeman fu a di fu tin grupu, gi a di fu tin mun, ben de Maharai fu Netofa. A ben de fu a famiri Serak. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 14A edeman fu a di fu erfu grupu, gi a di fu erfu mun, ben de Benaya fu Piraton. A ben de wan bakapikin fu Efraim. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati. 15A edeman fu a di fu twarfu grupu, gi a di fu twarfu mun, ben de Heldai fu Netofa. A ben de wan bakapikin fu Otniyel. A grupu fu en ben e teri tutenti-na-fo dusun srudati.

16Disi na den man di ben e tiri den lo fu Israel: a tiriman fu a lo fu Ruben ben de Eliyeser, a manpikin fu Sikri. A tiriman fu a lo fu Simeon ben de Sefatya, a manpikin fu Maaka. 17A tiriman fu a lo fu Lefi ben de Hasabya, a manpikin fu Kemuel. A tiriman fu den bakapikin fu Aaron ben de Sadok. 18A tiriman fu a lo fu Yuda ben de Elihu, wan fu den brada fu David. A tiriman fu a lo fu Isakar ben de Omri, a manpikin fu Mikael. 19A tiriman fu a lo fu Sebulon ben de Yismaya, a manpikin fu Obadya. A tiriman fu a lo fu Naftali ben de Yerimot, a manpikin fu Asriyel. 20A tiriman fu a lo fu Efraim ben de Hosea, a manpikin fu Asasyahu. A tiriman fu afu fu a lo fu Manase ben de Yowel, a manpikin fu Pedaya. 21A tiriman fu afu fu a lo fu Manase di ben e libi na Gilead, ben de Yido, a manpikin fu Sekarya. A tiriman fu a lo fu Benyamin ben de Yaasiyel, a manpikin fu Abner. 22A tiriman fu a lo fu Dan ben de Asarel, a manpikin fu Yerokam. Na den man disi ben de den edeman fu den lo fu Israel.

23David no ben teri den sma di no ben doro tutenti yari, bika MASRA ben pramisi en taki A ben o meki den sma fu Israel kon furu leki den stari na heimel. 24Yoab, a manpikin fu Seruya, ben bigin fu teri a pipel, ma a no ben go doro bika a sani dati ben tyari wan hebi strafu gi Israel. Dat' meki a no skrifi ini a buku fu a historia fu kownu David omeni sma ben de ini Israel.

25Asmawet, a manpikin fu Adiyel, ben abi a frantwortu fu den maksin fu kownu. Yonatan, a manpikin fu Usia, ben abi a frantwortu fu den maksin ini den wei, ini den foto nanga den dorpu nanga fu den maksin di meki wan spesrutu tranga fasi. 26Esri, a manpikin fu Kelub, ben abi a frantwortu fu den wrokoman fu den pranigron. 27Simi, fu Rama, ben abi a frantwortu fu den droifidyari. Sabdi, fu Sefam, ben abi a frantwortu fu a win. 28Baal-Hanan, fu Geder, ben abi a frantwortu fu den oleifbon nanga den moerbeifigabon ini a kontren na den bergifutu. Yoas ben abi a frantwortu fu den olimaksin. 29Sitrai, fu Saron, ben abi a frantwortu fu den meti di den ben e wei na Saron. Safat, a manpikin fu Adlai, ben abi a frantwortu fu den meti di den ben e wei ini den dal. 30Obil, fu Ismael, ben abi a frantwortu fu den kameel. Yekdeyahu, fu Meronot, ben abi a frantwortu fu den umaburiki. 31Yasis, wan bakapikin fu Hagar, ben abi a frantwortu fu den skapu nanga den krabita. Ala den man disi ben abi a frantwortu fu den sani fu kownu David.

32Yonatan, wan omu fu David, ben de raiman. A ben de wan man di ben srapu èn a ben de a sekretarsi tu. Yekiyel, a manpikin fu Hakmoni, ben abi a frantwortu fu kweki den manpikin fu kownu. 33Akitofel ben de wan raiman fu kownu tu èn nanga Husai, a Arkitiman, kownu ben e taki ala en tori. 34Di Akitofel dede, Yoyada, a manpikin fu Benaya, nanga Abyatar, teki en presi. Yoab ben de edeman fu a legre fu kownu.

28

David e gi Salomo a wroko fu bow a tempel

281Dan David seni kari ala edeman fu Israel fu kon na Yerusalem: den edeman fu den lo, den edeman fu den wrokoman fu kownu, den ofisiri di ben e tiri wan dusun srudati, den ofisiri di ben e tiri wan hondro srudati, den man di ben abi a frantwortu fu ala den gudu nanga den meti di kownu nanga den manpikin fu en ben abi, den heihei wrokoman na a kownu-oso, den dyadya fetiman nanga ala tra prenspari sma.

2Di den kon makandra, kownu opo tnapu, dan a taki: “Brada fu mi, mi pipel, un arki mi: Mi ben e waka nanga a prakseri tak' misrefi ben o bow wan oso pe a santa kisi fu a ferbontu fu MASRA, a futubangi fu a Gado fu wi, ben o abi wan eigi tanpresi. Mi poti ala sani klari fu a oso dati kan bow. 3Ma Gado ben taigi mi taki: ‘A no yu o bow wan oso gi a nen fu Mi, bika yu na wan fetiman èn yu meki brudu lon.’ 4Ma MASRA, a Gado fu Israel, teki mi na mindri fu mi heri famiri, fu poti mi leki kownu abra Israel fu têgo. A bigin na a lo fu Yuda, di A teki fu tiri Israel. Fu a lo dati, a teki a famiri fu mi, èn fu ala den manpikin fu mi p'pa, A ben feni en bun fu poti Mi leki kownu fu heri Israel. 5MASRA gi mi furu manpikin, èn na Salomo A teki puru na mindri ala den manpikin dati, fu teki presi tapu a kownusturu fu MASRA, di e rigeri abra Israel. 6MASRA ben taigi mi taki: ‘Na yu manpikin Salomo o bow a oso fu Mi nanga den pren. Mi teki en leki Mi manpikin èn Mi o de leki wan p'pa gi en. 7Efu a tan hori den gebod nanga den sani na san a mus tan hori ensrefi, soleki fa a e du now, Mi o sorgu tak' na soso pikin nanga bakapikin fu en sa de kownu fu têgo.’

8We dan, fesi heri Israel, a folku di MASRA tyari kon makandra, èn nanga Gado leki kotoigi, mi e taigi un taki: Un hori un na ala den gebod fu MASRA èn un du san den e taki. Dan un o man hori a bun kondre disi gi unsrefi èn libi en na baka gi den pikin nanga den bakapikin fu unu leki wan têgo gudu. 9Yu, mi boi Salomo, sabi a Gado fu yu p'pa. Dini en nanga yu heri ati èn gi yusrefi abra na En nanga wan fri wani. Bika MASRA e ondrosuku ala ati èn A sabi ala den angri nanga den prakseri fu libisma. Efu yu suku En, A o meki yu feni En, ma efu yu drai baka gi En, A o poti yu fu têgo na wan sei. 10Luku, na yu MASRA teki fu bow wan oso, di sa de wan santa presi, gi En. So, teki dek'ati èn du a wroko.”

11Dan David langa a papira gi en manpikin Salomo, di ben e sori fa a fes'sei gadri ben mus meki, den kamra baka a gadri, den kamra pe den gudu ben o tan, den kamra na loktusei, den kamra na inisei, nanga a kamra gi a santa kisi nanga a tapun fu en. 12Ala san ben kon ini a prakseri fu David, ben de tapu papira: fa den pren fu a oso fu MASRA ben mus meki, den difrenti kamra lontu den pren, den kamra fu a oso fu Gado pe den gudu ben o tan, nanga den kamra fu den gudu di sma ben poti spesrutu na wan sei gi Gado. 13A sori en tu fa sani seti gi den difrenti grupu priester nanga Lefitiman, gi a wroko ini a oso fu MASRA, nanga gi ala den wrokosani di ben o de fanowdu fu du a wroko ini a oso fu MASRA. 14A sori Salomo srefi nanga omeni gowtu noso solfru ala wrokosani gi den difrenti wroko ben mus meki, 15sobun nanga omeni gowtu den gowtu kandelaar nanga den gowtu lampu fu den ben mus meki èn nanga omeni solfru den solfru kandelaar nanga den lampu fu den ben mus meki. Ibri kandelaar ben e meki gi wan spesrutu wroko nanga someni gowtu noso someni solfru. 16A sori en tu nanga omeni gowtu den tafra ben mus meki pe den ben e poti den brede di ben de spesrutu gi Gado, nanga fu omeni solfru den solfru tafra ben mus meki. 17A sori en moro fara nanga omeni lala gowtu den wrokosani ben mus meki soleki: den forku, den beki, den watrakan, den gowtu komki nanga den solfru komki. 18Te fu kba David sori Salomo nanga omeni lala gowtu a altari ben mus meki tapu san wierook ben mus bron, nanga omeni gowtu a wagi ben mus meki, nanga omeni gowtu den kerub ben mus meki, di ben o bradi den frei abra a santa kisi fu a ferbontu fu MASRA. 19Dan kownu David taki: “Ala den sani disi mi skrifi poti tapu papira baka di MASRA sori mi fa den mus meki.”

20Te fu kba, kownu David taigi en manpikin Salomo taki: “Yu mus tranga, yu mus abi dek'ati èn yu mus du a wroko. No frede èn no lasi ati, bika MASRA Gado, a Gado fu mi, de nanga yu. A sa de alaten nanga yu, A no sa gwe libi yu, te leki yu kba bow a oso fu MASRA. 21Luku, difrenti grupu priester nanga Lefitiman de klar'klari fu du den wroko ini a oso fu Gado. Gi den difrenti sortu wroko di mus du, yu abi wrokoman tu di sabi a wroko èn di tnapu klar'klari fu du a wroko. Den edeman nanga a heri pipel tnapu klari tu fu du ala san yu o taki.”

29

291Dan David taigi ala den Israelitisma di ben drape, taki: “Mi boi Salomo, a wan enkriwan di Gado teki mindri den trawan, na wan yongu boi ete. Ma a wroko na wan bigi wroko, bika a bigi tranga oso di a mus bow no de gi wan libisma, ma a de gi MASRA Gado. 2Na dat' meki mi du ala muiti fu poti someni sani klari leki mi man gi a oso fu a Gado fu mi: gowtu gi den sani di mus meki fu gowtu, solfru gi den sani di mus meki fu solfru, kopro gi den sani di mus meki fu kopro, isri gi den sani di mus meki fu isri nanga udu gi den sani di mus meki fu udu. Sosrefi krisoprasston, mozaiekston, tra sortu diriston nanga bun furu marmer. 3Ma boiti san mi poti klari kba, mi e gi tu fu a gowtu nanga fu a solfru di misrefi abi, fu di mi e prisiri nanga a oso fu a Gado fu mi: 4neigitenti dusun kilo gowtu di kmoto na Ofir nanga tu hondro nanga tin dusun kilo lala solfru, fu tapu den planga fu a ososkin. 5Moro fara gowtu nanga solfru gi den man di e meki gowtu sani nanga solfru sani. Sortu wan fu unu e taki tide taki a wani fu gi MASRA wan presenti nanga wan fri wani?”

6Ne den edeman fu den famiri, den edeman fu den lo fu Israel, den edeman fu wan dusun nanga fu wan hondro srudati, nanga den edeman di ben e luku den wroko fu kownu taki tak' den wani. 7Den gi fu a wroko na a oso fu Gado: wan hondro nanga feifitenti dusun kilo gowtu, tin dusun gowtumoni, dri hondro dusun kilo solfru, feifi hondro nanga fotenti kilo kopro nanga dri milyun kilo isri. 8Den wan di ben abi diriston, gi den na Yekiyel, wan bakapikin fu Gerson, fu a ben poti ini a kamra na a oso fu MASRA pe den gudu ben e tan. 9A pipel ben e prisiri tak' den ben man gi nanga wan fri wani. Bika sondro dwengi den gi nanga den heri ati na MASRA. Kownu David srefi ben e prisiri srefsrefi.

A begi fu David

10Dan David prijse MASRA leti fesi ala den sma di ben drape. A taki: “Wi e prijse Yu, MASRA, Gado fu wi afo Israel, fu têgo èn ala ten. 11Bika Yu abi makti èn Yu tranga, Yu furu nanga glori nanga grani èn Yu bigi. Ala sani na ini heimel nanga grontapu na fu Yu, MASRA. Yu na kownu nanga edeman abra ala sani. 12Gudu nanga grani e kmoto fu Yu, Yu na kownu abra ala sani. Ini Yu anu krakti nanga makti de. Na Yu e gi wan bigi nen èn na Yu e gi krakti. 13Now wi e gi Yu tangi wi Gado, èn wi e prijse Yu bigi nen. 14Suma na mi èn suma na a pipel fu mi, tak' wi ben o man gi Yu ala den presenti disi nanga wan fri wani? Ala sani na fu Yu, èn san wi e gi Yu na san Yu ben gi wi. 15Fu tru, wi de leki doroseisma, leki sma di de dyaso fu wan syatu pisten na Yu fesi, leki den afo fu wi. Den dei fu wi dyaso na grontapu, de leki wan wolku, gawgaw den e psa gwe. 16MASRA, wi Gado, ala den gudu disi, di wi tyari kon na wan fu bow wan oso gi a santa nen fu Yu, kmoto fu Yu anu. Na Yu abi ala sani. 17Mi Gado, mi sabi taki Yu e ondrosuku ibri ati èn tak' Yu no lobi kruktufasi. Nanga wan krin ati mi gi Yu ala den sani disi, sondro fu sma dwengi mi. Nanga prisiri mi si tu fa a pipel fu Yu di de dyaso, gi Yu sani tu, sondro fu sma dwengi den. 18MASRA, Gado fu wi afo Abraham, Isak nanga Israel, meki tak' a pipel fu Yu sa tan abi a fasi disi èn taki den sa tan dini Yu. 19Meki mi manpikin Salomo dini Yu nanga en heri ati tu, fu a kan hori ensrefi na den gebod, den warskow nanga den sani fu Yu di wi mus tan du èn meki taki a kan du ala sani tu fu bow a bigi tranga oso, gi san mi poti ala san klari.” 20Dan David taigi ala den sma di ben drape taki: “Un prijse MASRA, a Gado fu unu now.” Dan ala sma bigin prijse MASRA, a Gado fu den afo fu den. Den kindi èn den boigi go te na gron gi MASRA nanga gi kownu.

21A tra dei den srakti meti leki ofrandi gi MASRA èn den bron meti leki ofrandi gi En: wan dusun bulu, wan dusun man skapu nanga wan dusun skapu. Den kanti den win tu leki ofrandi. Na bun furu meti srakti gi ala den Israelitisma di ben de drape. 22Den nyan èn den dringi nanga bigi prisiri na MASRA fesi èn fu a di fu tu leisi den poti Salomo, a manpikin fu David, leki den kownu. Den salfu en leki kownu gi MASRA èn den salfu Sadok leki priester. 23Dan Salomo go sidon leki kownu tapu a kownusturu fu MASRA, na a presi fu en p'pa David. A ben e go bun nanga en èn heri Israel ben e du san a ben e taki. 24Ala den edeman, den dyadya fetiman nanga ala den tra manpikin fu kownu David, taigi en tak' a kan bow na den tapu. 25MASRA meki Salomo tron so wan bigi kownu taki ala den Israelitisma ben abi bigi lespeki gi en. No wan kownu ini Israel di ben waka na en fesi ben gudu so èn ben abi sowan grani leki en.

26David, a manpikin fu Isai, ben de kownu fu heri Israel. 27A tan fotenti yari na makti ini Israel: seibi yari na Hebron nanga dritenti-na-dri yari na Yerusalem. 28David ben doro wan moi libimarki. Baka di a ben libi wan libi fu furu gudu nanga grani, a dede èn en manpikin Salomo teki en presi leki kownu. 29Den tra sani di psa ini a libi fu kownu David, fu a bigin go te na a kba, de fu leisi ini den buku di Samuel nanga Gad skrifi, den man di Gado ben e sori sani, nanga ini den buku di a profeiti Natan skrifi. 30Ini den buku dati a skrifi fu a makti di David ben abi, den sani di a du leki kownu nanga den sani di psa ini Israel nanga den tra kondre.