Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
7

Den bakapikin fu Isakar

71Isakar ben abi fo manpikin: Tola, Pua, Yasib nanga Simron. 2Den manpikin fu Tola ben de: Usi, Refaya, Yeriyel, Yakmai, Yibsam nanga Semuel. Den ben de den edeman fu den famiri fu den Tolaitisma èn den ben de den dyadya fetiman ini a famiri. Ini a ten fu David den bakapikin fu den ben de tutenti-na-tu dusun nanga siksi hondro sma. 3Usi ben de a p'pa fu Yisrakya èn Yisrakya ben de a p'pa fu Mikael, Obadya, Yowel nanga Yisia. Feifi edeman fu den famiri. 4Den man disi ben abi furu uma nanga furu pikin. Fu a famiri fu den, dritenti-na-siksi dusun ben de fetiman. 5Den tra famiri ini a lo fu Isakar ben abi furu dyadya fetiman tu: makandra a nen fu aititenti-na-seibi dusun fu den ben skrifi na ini a buku fu a famiri.

Den bakapikin fu Benyamin nanga Naftali

6Benyamin ben abi dri manpikin: Bela, Beker nanga Yediael. 7Bela ben abi feifi manpikin: Esbon, Usi, Usiyel, Yerimot nanga Iri. Den ben de edeman fu den famiri èn den ben de dyadya fetiman. A nen fu tutenti-na-tu dusun nanga dritenti-na-fo man fu den ben skrifi na ini den buku fu den.

8Den manpikin fu Beker ben de: Semira, Yoas, Eliyeser, Elyoenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot nanga Alemet. Den alamala ben de manpikin fu Beker. 9Fu a famiri fu den, a nen fu tutenti-na-tu dusun nanga tu hondro dyadya fetiman ben skrifi na ini den buku fu den.

10Yediael ben de a p'pa fu Bilhan. Bilhan ben de a p'pa fu Yehus, Benyamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis nanga Akisakar. 11Ala den bakapikin disi fu Yediael, ben de famiri edeman èn den ben de dyadya fetiman. Tin-na-seibi dusun nanga tu hondro bakapikin fu den ben de ini a legre.

12Supim nanga Hupim ben de manpikin fu Ir. Husim ben de wan manpikin fu Aker.

13Den manpikin fu Naftali ben de: Yakasiyel, Guni, Yeser nanga Salum, bakapikin fu Bilha.

Den bakapikin fu Manase

14Manase ben abi wan manpikin Asriyel di a ben kisi nanga en frow. A ben e libi nanga wan uma fu Aram tu. Nanga a uma dati a kisi Makir. Makir ben de a p'pa fu Gilead. 15Makir ben feni wan uma gi Hupin nanga wan gi Supim. A sisa fu Makir ben nen Maaka. Selofkad ben de wan tra bakapikin fu Manase. A ben abi soso umapikin. 16Maaka, a uma fu Makir, kisi tu manpikin: Peres nanga Seres. Den manpikin fu Seres ben de: Ulam nanga Rekem. 17A manpikin fu Ulam ben de Bedan. Den alamala ben de bakapikin fu Gilead, a manpikin fu Makir nanga granpikin fu Manase. 18Moleket, a sisa fu Makir, ben kisi Ishod, Abiyeser nanga Makla. 19Den manpikin fu Semida ben de: Akyan, Sekem, Liki nanga Aniam.

20Disi ben de den bakapikin fu Efraim: Efraim ben de a p'pa fu Sutelak, Sutelak ben de a p'pa fu Bered èn Bered ben de a p'pa fu Takat. 21Takat ben de a p'pa fu Sabad èn Sabad ben de a p'pa fu Sutelak. Efraim ben abi tu manpikin ete, Eser nanga Elad. Ma den sma di ben e libi fosi na ini Gat, ben kiri den tu manpikin dati di den boi ben go fu fufuru den meti fu den sma. 22Den p'pa Efraim low wan heri pisten gi den, èn den famiri fu en ben kon trowstu en. 23Baka dati, Efraim sribi nanga en uma, a uma hori beri èn a kisi wan boi. Efraim kari a boi Beria fu a bigi nowtu di ben miti en. 24A umapikin fu en ben de Seera. Na en bow den foto Lagi-Bet-Horon, Hei-Bet-Horon nanga Usen-Seera. 25Efraim ben abi wan manpikin ete di ben nen Refa. Refa ben de a p'pa fu Tela èn Tela ben de a p'pa fu Takan. 26Takan ben de a p'pa fu Ladan, Ladan ben de a p'pa fu Amihud èn Amihud ben de a p'pa fu Elisama. 27Elisama ben de a p'pa fu Nun èn Nun ben de a p'pa fu Yosua.

28Den bakapikin fu Efraim ben e libi na ini: Betel nanga den dorpu fu en, Naara na oostsei, na westsei Geser nanga den dorpu fu en nanga Sikem nanga den dorpu fu en te go miti Aya nanga den dorpu fu en. 29A lo fu Manase ben abi den foto: Bet-Sean nanga den dorpu fu en, Taanak nanga den dorpu fu en, Megido nanga den dorpu fu en nanga Dor nanga den dorpu fu en. Disi na pe den bakapikin fu Yosef, a manpikin fu Israel ben e tan.

Den bakapikin fu Aser

30Den manpikin fu Aser ben de: Yimna, Yiswa, Beria nanga den sisa Serak.

31Den manpikin fu Beria ben de Heber nanga Malkiyel, di bow a foto Bir-Sait. 32Heber ben de a p'pa fu: Yaflet, Somer, Hotam nanga den sisa Sua. 33Yaflet ben de a p'pa fu: Pasak, Bimhal nanga Aswat. Na den ben de den manpikin fu Yaflet. 34Semer ben de a p'pa fu: Aki, Roga, Yekuba nanga Aram. 35Den manpikin fu en brada Helem, ben de: Sofa, Yimna, Seles nanga Amal.

36Sofa ben de a p'pa fu: Suak, Harnefer, Sual, Beri, Yimra, 37Beser, Hod, Sama, Silsa, Yitran nanga Beera.

38Yeter ben de a p'pa fu: Yefune, Pispa nanga Ara.

39Ula ben de a p'pa fu: Arak, Haniyel nanga Risya.

40Den alamala ben de bakapikin fu Aser. Den ben de edeman fu den famiri, dyadya fetiman nanga bigi nen nanga edeman fu den lo. Tutenti-na-siksi dusun nen fu den ben skrifi na ini den buku leki man di ben fiti fu feti ini a legre.

8

Den bakapikin fu Benyamin

81A fosi manpikin fu Benyamin ben de Bela. A di fu tu ben de Asbel a di fu dri Akra. 2A di fu fo Noka èn a di fu feifi Rafa. 3Den bakapikin fu Bela ben de: Adar, Gera, Abihud, 4Abisua, Naaman, Akoak, 5Gera, Sefufan nanga Huram. 6Disi na den manpikin fu Ehud. Den ben de famiri-edeman fu den sma di ben e libi na Geba ma feyanti ben tyari den sma disi nanga tranga gwe na Manakat. 7Den nen fu den ben de: Naaman, Akia nanga Gera. Na Gera ben e tiri den di den ben e gwe. Gera ben de a p'pa fu Usa nanga Akikud.

8Sakaraim kisi pikin di a ben e libi na Moab. A ben seni Husim nanga Baara, den uma nanga san a ben e libi, gwe. 9Nanga en frow Hodes a kisi: Yobab, Sibya, Mesa, Malkam, 10Yehus, Sakeya nanga Mirma. Ala den manpikin disi fu Sakaraim ben de edeman fu famiri. 11Nanga Husim a ben kisi: Abitub nanga Elpaal. 12Elpaal ben de p'pa fu: Eber, Misam nanga Semed. Semed bow den foto Ono nanga Lod nanga den dorpu fu den. 13Beria nanga Sema ben de edeman fu den famiri di ben e libi ini a foto Ayalon. Den ben yagi den sma fu a foto Gat kmoto fu drape.

14Akio, Sasak, Yeremot, 15Sebadya, Arad, Eder, 16Mikael, Yispa nanga Yoka ben de manpikin fu Beria. 17Sebadya, Mesulam, Hiski, Heber, 18Yismerai, Yislia nanga Yobab ben de manpikin fu Elpaal. 19Yakim, Sikri, Sabdi, 20Elyoenai, Siletai, Eliyel, 21Adaya, Beraya nanga Simrat ben de den manpikin fu Simi. 22Yispan, Eber, Eliyel, 23Abdon, Sikri, Hanan, 24Hananya, Elam, Antotia, 25Yifdeya nanga Penuel ben de den manpikin fu Sasak. 26Samserai, Sekarya, Atalya, 27Yaaresya, Elia nanga Sikri ben de den manpikin fu Yerokam. 28Ini wan fu den man disi ben de famiri-edeman. Den ben e libi na Yerusalem.

29A man di bow a foto Gibeon ben e libi drape nanga en uma Maaka. 30A fosi manpikin fu en ben de Abdon. Den trawan ben de: Sur, Kis, Baal, Nadab, 31Gedor, Akio nanga Seker. 32Miklot ben de a p'pa fu Sima. Den teki a eksempre fu den famiri fu den dan den go libi na Yerusalem tu.

33Ner ben de a p'pa fu Kis, Kis ben de a p'pa fu Saul, Saul ben de a p'pa fu Yonatan, Malkisua, Abinadab nanga Esbaal. 34Yonatan ben de a p'pa fu Meribaal èn Meribaal ben de a p'pa fu Mika. 35Mika ben de a p'pa fu: Piton, Melek, Tarea nanga Akas. 36Akas ben de a p'pa fu Yehoada, Yehoada ben de a p'pa fu Alemet, Asmawet nanga Simri. Simri ben de a p'pa fu Mosa 37Mosa ben de a p'pa fu Bina, Bina ben de a p'pa fu Rafa, Rafa ben de a p'pa fu Elasa èn Elasa ben de a p'pa fu Asel. 38Asel ben abi siksi manpikin. Den ben nen Asrikam, Bokeru, Yismael, Searya, Obadya nanga Hanan. Den alamala ben de manpikin fu Asel. 39Esek, a brada fu Asel, ben abi dri manpikin. A fosi wan ben de Ulam, a di fu tu ben de Yehus èn a di fu dri ben de Elifelet. 40Den manpikin fu Ulam ben de dyadya fetiman, di ben sabi sutu bun nanga bo. Den kisi furu pikin nanga bakapikin: wan hondro feifitenti.

Den alamala ben de bakapikin fu Benyamin.

9

Den sma fu Yerusalem

91Den nen fu ala den Israelitisma ben skrifi na ini buku. Den ben skrifi na ini a buku fu den kownu fu Israel. Den Babiloniasma ben tyari den sma fu Yuda nanga tranga go na Babel fu den sondu ede. 2Den fosi sma di ben drai kon baka na den presi fu den na ini den difrenti foto ben de: den priester, den Lefitisma, den man di ben e yepi ini a tempel nanga tratra sma.

3Na ini Yerusalem den bakapikin fu Yuda, Benyamin, Efraim nanga Manase ben e libi. 4Utai ben de a manpikin fu Amihud, Amihud ben de a manpikin fu Omri, Omri ben de a manpikin fu Imri, Imri ben de a manpikin fu Bani, Bani ben de a manpikin fu Peres èn Peres ben de wan manpikin fu Yuda. 5Fu den Silonitisma yu ben abi: Asaya, a fosi manpikin, nanga den manpikin fu en. 6Fu den bakapikin fu Serak Yu ben abi: Yehuel nanga den brada fu en. Makandra den ben de siksi hondro neigitenti sma. 7Fu den bakapikin fu Benyamin yu ben abi: Salu, a manpikin fu Mesulam, Mesulam ben de a manpikin fu Hodawya èn Hodawya ben de a manpikin fu Hasenua. 8Moro fara: Yibneya, a manpikin fu Yerokam. Ela, a manpikin fu Usi nanga granpikin fu Mikri. Mesulam ben de a manpikin fu Sefatya, Sefatya ben de a manpikin fu Rehuel èn Rehuel ben de a manpikin fu Yibnia. 9Makandra den ben de neigi hondro feifitenti-na-siksi sma fu a lo fu Benyamin. Ala den man disi ben de edeman fu den famiri.

10Den priester di ben e libi na Yerusalem ben de: Yedaya, Yoyarib, Yakin, 11nanga Asarya, a edeman fu a oso fu Gado. Asarya ben de a manpikin fu Hilkia, Hilkia ben de a manpikin fu Mesulam, Mesulam ben de a manpikin fu Sadok, Sadok ben de a manpikin fu Merayot èn Merayot ben de a manpikin fu Akitub. 12Moro fara Adaya, a manpikin fu Yerokam. Yerokam ben de a manpikin fu Paskur, Paskur ben de a manpikin fu Malkia, Malkia ben de a manpikin fu Masai, Masai ben de a manpikin fu Adiyel, Adiyel ben de a manpikin fu Yaksera, Yaksera ben de a manpikin fu Mesulam, Mesulam ben de a manpikin fu Mesilemit èn Mesilemit ben de a manpikin fu Imer. 13Den nanga ala den tra priester di ben de famiri-edeman, ben de wan dusun seibi hondro siksitenti. Den man disi ben sabi a wroko bun di den ben e du ini a oso fu Gado.

14Fu den Lefitisma yu ben abi: Semaya a manpikin fu Hasub. Hasub ben de a manpikin fu Asrikam, Asrikam ben de a manpikin fu Hasabya èn Hasabya ben de wan fu den manpikin fu Merari. 15Moro fara yu ben abi Bakbakar, Heres, Galal nanga Matanya. Matanya, ben de a manpikin fu Mika, Mika ben de a manpikin fu Sikri èn Sikri ben de a manpikin fu Asaf. 16Obadya ben de a manpikin fu Semaya, Semaya ben de a manpikin fu Galal, Galal ben de a manpikin fu Yedutun. Berekya ben de a manpikin fu Asa èn Asa ben de a manpikin fu Elkana, di ben e libi ini wan fu den dorpu fu a foto Netofa.

17Den man di ben e hori wakti na a tempel ben de: Salum, Akub, Talmon nanga Akiman. Salum ben de a edeman fu den. 18Te tide na bakapikin fu Salum e hori wakti na a Kownupoort, na oostsei fu a tempel. Na den man disi ben hori wakti fosi na a bigin fu a kampu fu den Lefitisma. 19Salum ben de a manpikin fu Kore, Kore ben de a manpikin fu Ebyasaf èn Ebyasaf ben de a manpikin fu Korak. Makandra nanga den tra famiri fu en fu Korak, Salum nanga en famiri ben abi a frantwortu fu hori wakti na mofodoro fu a santa tenti. Den afo fu den ben abi a frantwortu fosi kba fu hori wakti na a bigin fu a kampu fu MASRA. 20Fosi na granpriester Pinekas, a manpikin fu Eleasar, ben e tiri den. Èn MASRA ben de nanga en. 21Sekarya, a manpikin fu Meselemya, ben e hori wakti na mofodoro fu a tenti pe yu ben kan miti nanga Gado. 22Tu hondro nanga twarfu man ben kisi a wroko fu hori wakti. Den nen fu den man dati skrifi ini a buku fu den dorpu pe den ben e libi. David nanga Samuel, a man di Gado ben e sori sani, ben gi den a wroko dati. 23Na den nanga den bakapikin fu den ben e hori wakti na den doro fu a oso fu MASRA, a santa tenti. 24Den man di ben e hori wakti na a tempel ben tnapu na ala fo sei: na a oostsei, na westsei, na noordsei nanga na zuidsei. 25Tapu fasti ten den famiri fu den ini den dorpu ben e kon fu hori wakti tu seibi dei langa. 26Ma fu a wroko disi, den fo Lefitiman disi ben de den moro prenspari wan. Den ben abi a frantwortu tu fu hori ai tapu den kamra pe nyanyan ben e tan nanga den kamra pe den gudu fu a oso fu Gado ben e tan. 27Den ben e tan sribi na a oso fu Gado, bika na den ben abi a frantwortu fu hori wakti nanga fu opo den doro ala mamanten.

28Sonwan fu den ben abi a frantwortu fu den wrokosani fu a tempel. Den ben e teri den wrokosani disi te den ben teki den èn te den ben e go poti den baka. 29Trawan ben abi a frantwortu gi den tra santa wrokosani, gi a fini blon, a win, a oleifoli, a wierook nanga den spesrei. 30Ma na den priester wawan ben e moksi den spesrei fu meki oli. 31A Lefitiman Matitya, a fosi manpikin fu Salum, fu a famiri fu Korak, ben abi a frantwortu fu a bakri wroko. 32Tra Lefitiman, bakapikin fu Kehat, ben abi a frantwortu fu sorgu gi den brede di ben e poti spesrutu gi Gado. Ibri sabatdei den ben mus poti trawan. 33Ma den singiman no ben abi fu du tra wroko bika dei nanga neti den ben mus de klari gi a wroko fu den. Den edeman fu den famiri fu den ben e tan ini den kamra na a tempel.

34Disi ben de den edeman fu den famiri fu den Lefitisma di ben e tan na Yerusalem nanga den famiri.

Den bakapikin fu den Gibeonitisma

35Yehiyel, a man di bow a foto Gibeon ben e libi drape nanga en uma Maaka. 36A fosi manpikin fu en ben de Abdon. Den trawan ben de: Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37Gedor, Akio, Sekarya nanga Miklot. 38Miklot ben de a p'pa fu Sima. Den teki a eksempre fu den famiri fu den dan den go libi na Yerusalem tu.

39Ner ben de a p'pa fu Kis èn Kis ben de a p'pa fu Saul. Saul ben de a p'pa fu Yonatan, Malkisua, Abinadab nanga Esbaal. 40Yonatan ben de a p'pa fu Meribaal èn Meribaal ben de a p'pa fu Mika. 41Mika ben de a p'pa fu: Piton, Melek, Takrea. 42Akas ben de a p'pa fu Yara, Yara ben de a p'pa fu Alemet, Asmawet nanga Simri. Simri ben de a p'pa fu Mosa. 43Mosa ben de a p'pa fu Bina, Bina ben de a p'pa fu Refaya, Refaya ben de a p'pa fu Elasa èn Elasa ben de a p'pa fu Asel. 44Asel ben abi siksi manpikin. Den ben nen Asrikam, Bokeru, Yismael, Searya, Obadya nanga Hanan. Den alamala ben de manpikin fu Asel.