Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
2

21Mi pikin, mi e skrifi unu den sani disi fu un no sondu. Ma efu wan sma sondu, dan wi abi wan sma di e taki gi wi na a P'pa. Dati na Yesus Kristus, a wan di bun ini Gado ai. 2Na fu di A dede meki Gado gi wi pardon fu wi sondu. Ma a no di fu wi wawan, ma di fu heri grontapu tu.

Waka ini a leti

3Disi na fa wi kan sabi taki wi sabi En: te wi e hori den gebod fu En. 4Efu wan sma e taki tak' a sabi Gado, ma a no e hori ensrefi na den gebod fu En, dan na lei a e lei èn a tru leri no de ini en. 5Ma a sma di e hori ensrefi na san Gado taki, abi a trutru dipi lobi fu Gado ini en. Na so wi kan sabi taki wi de wan nanga En: 6Ibri sma di e taki tak' a e tan wan nanga Gado, mus libi leki fa Yesus ben e libi. 7Lobiwan, a no fu wan nyun gebod mi e skrifi unu, ma mi e skrifi unu wan owru sani san un ben kisi sensi na a bigin. Dati na a boskopu san un ben yere kba.

2:7
Yoh 13:34
8Ma na a tra sei, a de wan nyun sani san mi e komanderi unu, bika a dungru e psa gwe èn a trutru faya de fu si kba. A kon tru ini a libi fu Yesus nanga a di fu unu. 9A sma di e taki tak' a de ini a leti, ma a no man si en brada na ai, de ini a dungru te nanga now. 10A sma di lobi en brada, e tan ini a leti èn noti no de ini en san o meki a fadon. 11Ma a sma di no man si en brada na ai, de ini a dungru èn a e waka ini a dungru. A no sabi pe a e go, bika a dungru tak' a no man si.

12Mi pikin, mi skrifi unu bika un kisi pardon fu un sondu fu En nen ede. 13Papa, mi e skrifi unu bika un sabi a Wan di ben de sensi na a bigin. Yonguwan, mi e skrifi unu bika un wini a ogriwan. 14Pikin, mi e skrifi unu bika un sabi Gado a P'pa. Papa, mi skrifi unu bika un sabi a Wan di ben de sensi na a bigin. Yonguwan, mi skrifi unu bika un tranga. A wortu fu Gado e tan ini unu èn un wini a ogriwan.

15Un no mus lobi grontapu nanga den sani fu grontapu. Efu wan sma lobi grontapu, a no lobi a P'pa. 16Bika ala den sani fu grontapu, soleki a lostu fu a skin, bigi-ai nanga heimemre, no e kmoto fu a P'pa, ma fu grontapu. 17Wan dei grontapu nanga den sani fu en di e hari sma, no o de moro. Ma a sma di e du san Gado wani, o libi fu têgo.

A bigi-feyanti fu Kristus

18Mi pikin, un de na den kriboi dei. Un ben yere taki a bigi-feyanti fu Kristus o kon. Nownow kba furu feyanti fu Kristus de. Na so wi sabi taki wi de na den kriboi dei. 19Den sma disi ben de na wi mindri, ma den no ben de wan nanga wi. Efu trutru den ben de wan nanga wi, dan den ben o tan na wi. Ma a gwe di den gwe, e sori wi taki no wan fu den ben de wan nanga wi. 20Ma a Santa Wan poti a Santa Yeye na un tapu èn un sabi ala sani.2:20 Wantu manuscript skrifi taki: un alamala sabi dati. 21Mi no skrifi unu fu di un no sabi a tru leri, ma fu di un sabi en, èn fu di un sabi taki lei no de ini a tru leri. 22A sma di e taki tak' Yesus no de a Mesias, na wan leiman. Na en na a bigi-feyanti fu Kristus di no e bribi ini a P'pa nanga a Manpikin. 23A sma di no e bribi ini a Manpikin, no sabi a P'pa. Ma a sma di e taki tak' a e bribi ini a Manpikin, sabi a P'pa tu. 24Ma unu fu un sei, mus hori unsrefi na san un yere na a bigin. Efu un tan du dati, dan un o tan wan nanga a Manpikin nanga a P'pa. 25Èn san A pramisi wi na a libi fu têgo. 26Mi skrifi unu den sani disi abra den sma di e kori unu. 27Ma unu, a Santa Yeye di A ben poti na un tapu, e tan na un tapu. So a no de fanowdu fu sma e gi un leri, bika a Santa Yeye e leri unu ala sani. Na tru sani A e leri unu, A no e lei. Un mus tan ini Kristus, soleki fa A leri unu.

Pikin fu Gado

28Mi pikin, un mus tan wan nanga En. Dan wi no sa abi fu frede te A o sori Ensrefi, èn wi no o firi syen fu miti En te A o drai kon baka. 29Un sabi taki Kristus bun ini Gado ai. Dat' meki un kan sabi tu taki ala sma di e du san bun ini Gado ai, na pikin fu Gado.