Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
5

A bribi meki un tron winiman

51Ala sma di e bribi taki Yesus na a Mesias, na wan pikin fu Gado, èn ala sma di lobi a P'pa, lobi den pikin fu En tu. 2Disi na fa wi kan sabi taki wi lobi den pikin fu Gado: te wi lobi Gado èn te wi e hori den gebod fu En. 3Bika efu wi lobi Gado, dan wi e tan hori wisrefi na den gebod fu En, èn den gebod fu En no hebi.

5:3
Yoh 14:15
4Ala den pikin fu Gado e wini grontapu, èn na a bribi fu wi e meki wi wini grontapu.

5Bika soso a sma di e bribi taki Yesus na a Manpikin fu Gado, e wini grontapu. 6Yesus Kristus na a Wan di ben kon nanga watra èn nanga brudu. A no ben dopu wawan, ma A ben dopu èn En brudu ben lon. A Yeye e taki tak' na so a de, bika a Yeye e taki san na tru. 7Dri kotoigi de: 8a Yeye, a watra nanga a brudu. Èn ala dri e taki a srefi sani. 9Wi e bribi san libisma e taki, ma san Gado e taki moro prenspari. Èn disi na san Gado srefi e taki fu En Manpikin. 10A sma di e bribi ini a Manpikin fu Gado, sabi taki na so a de. Ma a sma di no e bribi Gado, e kari En wan leiman, bika a no e bribi san Gado taki fu En Manpikin. 11Disi na san Gado taki: Gado gi wi a libi fu têgo èn a libi disi de ini En Manpikin.

5:11
Yoh 3:36
12A sma di de wan nanga a Manpikin, abi a libi. A sma di no de wan nanga a Manpikin fu Gado, no abi a libi.

A libi fu têgo

13Mi skrifi den sani disi gi unu di e bribi ini a nen fu a Manpikin fu Gado. Mi du disi fu un kan sabi taki un abi a libi fu têgo. 14Wi kan kon sondro frede fesi Gado, bika wi sabi taki A e piki wi te wi aksi En wan sani san e akruderi nanga En wani. 15Efu wi sabi taki Gado e piki wi, awinsi san wi e aksi En, dan wi sabi taki wi o kisi den sani san wi ben aksi En. 16Efu wan sma si taki en brada du wan sondu di no e tyari dede kon, dan a mus begi gi en èn Gado o gi en libi. Disi na fu sma di du wan sondu di no e tyari dede kon. Bika sondu de di e tyari dede kon, ma mi no taigi unu fu begi gi den dati. 17Ala sani san Gado no wani fu un du, na sondu. Ma sondu de di no e tyari dede kon.

18Wi sabi taki wan pikin fu Gado no e tan du sondu. Bika a Manpikin fu Gado e kibri en, èn a ogriwan no man du en noti. 19Wi sabi taki wi na pikin fu Gado èn taki didibri e rigeri heri grontapu. 20Ma wi sabi tu taki a Manpikin fu Gado kon na grontapu èn A opo wi ai fu wi kon sabi a Trutru Wan. Wi de wan nanga a Trutru Wan, fu di wi de wan nanga En Manpikin Yesus Kristus. Na En na a trutru Gado nanga a libi fu têgo. 21Mi pikin, un luku bun nanga den kruktu gado!