Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Elkana nanga en famiri

11Ini a foto Ramataim-Sofim, ini a bergikontren fu Efraim, wan man ben e libi di ben nen Elkana. Elkana ben de a manpikin fu Yerokam nanga a granpikin fu Elihu. En afo ben de Toku, wan manpikin fu Suf, di ben de fu a lo fu Efraim. 2Elkana ben e libi nanga tu uma: a wan ben nen Hana, a trawan ben nen Penina. Penina ben abi pikin, ma Hana no ben abi. 3Ala yari Elkana ben e kmopo fu a foto pe a ben e tan go na Silo, fu go anbegi MASRA fu ala sani, èn fu tyari ofrandi gi En. Den priester fu MASRA di ben drape ben de Hofni nanga Pinekas, den tu manpikin fu Eli. 4Te a dei ben doro fu Elkana tyari a ofrandi, a ben abi a gwenti fu gi en uma Penina nanga ala den manpikin nanga den umapikin fu en, wanwan pisi fu a meti fu a ofrandi. 5Ma Hana a ben e gi wan spesrutu pisi. Bika a ben lobi en, awinsi MASRA no ben meki a kisi pikin. 6A tra uma fu Elkana ben teki en leki wan gwenti fu e tanteri Hana. A ben wani fu Hana meki trobi fu di MASRA no ben meki a kisi pikin. 7Na so a sani ben e go ala yari te den ben e go na a oso fu MASRA. Penina ben e tanteri en, dan Hana ben e krei èn a no ben wani nyan. 8Dan en masra Elkana ben e aksi en taki: “Hana fu sanede yu e krei èn fu sanede yu no wani nyan? Fu sanede yu e sari so? Mi no warti moro leki tin boi gi yu?” 9Wan leisi na Silo, di den ben kba nyan èn dringi, Hana opo. Priester Eli ben sidon tapu en sturu sei a doro fu a santa presi fu MASRA. 10Dan Hana go begi MASRA nanga dipi sari ini en ati èn a ben e krei trutru. 11Dan a meki wan pramisi taki: “MASRA, fu ala sani, luku a nowtu fu Yu knekti. Efu Yu memre mi, efu yu no fergiti mi èn du wan sani gi mi fu mi kisi wan boi, mi sa meki a de wan wrokoman fu Yu en heri libi langa. Noiti en edewiwiri sa koti tu.” 12Fu di Hana ben e begi MASRA langa, Eli bigin e luku a mofo fu en. 13Hana sten no ben de fu yere fu di a ben e begi safrisafri. Soso en mofo wawan ben e beweigi. A sani dati meki Eli prakseri tak' Hana ben drungu. 14Ne Eli taigi en taki: “Olanga yu o de so drungudrungu dyaso ete? Gwe go sribi meki yu kisi yusrefi.” 15Ma Hana piki taki: “Nono, masra, a no win noso tranga dringi mi dringi. Ma na mi ati mi e lekti gi MASRA, fu di mi e sari sote. 16No si mi leki wan takru uma. Mi begi so langa fu di bigi nowtu nanga sari e moro mi.” 17Ne Eli piki en taki: “Yu kan go now. Mi e winsi taki sani sa waka bun gi yu èn taki a Gado fu Israel sa gi yu san yu aksi En.” 18Dan Hana taki: “Mi e taki yu tangi fu a switi fasi fa yu taki nanga mi.” So Hana kon drai gwe baka. A bigin nyan baka èn en fesi no ben e luku sari moro. 19A tra mamanten den opo fruku, dan den go anbegi MASRA. Baka dati den drai go baka na den oso na Rama. Di Elkana go sribi nanga en uma Hana, MASRA prakseri Hana. 20Hana hori bere èn baka wan yari so, a kisi wan boi. A kari a boi Samuel, bika a taki: “Na begi mi begi MASRA fu en.”

21Elkana nanga en heri famiri ben go a tra yari baka fu tyari a ofrandi di den ben mus tyari ala yari gi MASRA, nanga a spesrutu ofrandi di a ben pramisi MASRA. 22Ma Hana no go nanga den. A ben taigi en masra taki: “Te a boi no wani dringi bobi moro, mi o tyari en go na Silo. Dan mi o gi en na MASRA, èn a o tan drape en heri libi langa.” 23Ne en masra Elkana piki en taki: “Du san yu si tak' bun. Tan te leki a boi no wani dringi bobi moro. MASRA sa yepi yu fu yu du san yu ben pramisi En.” So a uma kon tan èn a gi en boi bobi, te leki a boi srefi no ben wani dringi a bobimerki moro. 24Di Hana puru a boi na bobi, a tyari en go na Silo. A ben tyari wan bulu fu dri yari,1:24 Wan bulu fu dri yari. Na so a Septuaginta, a Grikitekst, abi en. A Hebrewtekst abi: dri bulu. sowan tutenti kilo blon nanga wan kroiki nanga win tu. Na so a tyari en, aladi a ben de wan pikin boi ete, go na a oso fu MASRA. 25Baka di den srakti a bulu, den tyari a pikin boi go na Eli. 26Dan Hana taigi en taki: “Masra, mi e begi yu fu yu arki mi. Mi e sweri na a libi fu yu, taki na mi na a uma di ben tnapu e begi MASRA dyaso na yu. 27Na fu a boi disi mi ben e begi, èn MASRA gi mi san mi begi En. 28Dat' meki mi e gi en now na MASRA, fu a sa de wan wrokoman fu MASRA en heri libi langa.” Dan a boigi drape gi MASRA.1:28 Son manuscript abi: Dan Eli boigi gi MASRA.

2

Hana e gi Gado tangi nanga wan singi

21Ne Hana begi taki:

“MASRA e meki mi prisiri,

bika MASRA gi mi krakti baka,

now mi kan piki den feyanti fu mi baka,

mi e prisiri, fu di Yu yepi mi.

2No wan sma santa leki MASRA,

no, no wan de leki Yu,

no wan trangawan no de pe wi kan kibri leki wi Gado.

3Un tapu nanga den bigitaki fu unu,

un no taki so bradi,

bika MASRA na wan Gado di sabi ala sani,

na En e ondrosuku den sani di wi e du.

4Den bun fetiman lasi den krakti,

ma den swakiwan kon tranga.

5Den sma di ben abi nofo,

e yuru densrefi now gi wan pisi brede.

Den sma di angri ben e kiri, abi nofo now.

Wan uma di no ben man kisi pikin, e meki seibi,

ma a wan di ben abi furu pikin, de en wawan now.

6Na MASRA e gi libi, èn na En e teki en baka.

Na En e seni sma go na dedekondre,

èn na En e meki sma kmopo fu drape baka.

7Na MASRA e meki gudusma kon pôti, èn pôtisma kon gudu.

Na En e broko sma saka, èn na En e gi sma grani.

8Na En e opo den wan di no de na teri, puru na a gron.

Na En e hari pôtisma puru na ini tokotoko.

A e poti den sidon makandra nanga gudusma,

èn A e gi den wan spesrutu presi fu sidon.

Den fundamenti fu grontapu na fu MASRA,

na tapu den A seti grontapu poti.

9MASRA e kibri den sma di e tan waka na En baka,

ma den ogri-ati sma, e dede ini dedekondre.

Bika a no nanga wi eigi krakti wi e go na fesi.

10MASRA e masi den wan di wani feti En,

Na fu den ede A e meki dondru bari na heimel.

MASRA e krutu heri grontapu.

A e gi makti na a kownu di A poti,

èn A e gi a wan di A salfu krakti.”

11Baka dati, Elkana drai go baka na en oso na Rama. Ma a boi tan drape na Silo fu wroko gi MASRA, ondro a frantwortu fu Eli.

A sondu libi fu den boi fu Eli

12A ati fu den boi fu Eli ben takru. 13Den no ben abi trobi nanga MASRA, èn nanga a fasi fa den ben mus tyari densrefi leki priester. Bika ala leisi te wan sma ben go srakti wan meti leki ofrandi, wan knekti fu den ben e kon nanga wan langa dri tifi forku, te den sma ben e bori a meti. 14A ben e sutu a forku go ini a patu, a pan, a ketre noso a koba èn ala sani san ben tan fasi na a forku, a priester ben e teki gi ensrefi. Na so den ben e du nanga ala den Israelitisma di ben e go drape na Silo. 15Son leisi den knekti fu den ben e go na den sma kba, fosi den sma ben puru a fatu fu bron leki wan ofrandi gi MASRA. Dan den ben e taigi den sma taki: “Priester seni teki lala meti di a kan baka, a no wani meti di bori kba.” 16Efu a sma ben piki taki: “Yu sabi taki a fatu mus bron fosi, baka dati yu kan teki omeni yu wani,” a knekti ben e piki en taki: “Efu yu no gi mi en wantron, mi o teki en nanga tranga.” 17MASRA ben e si a sondu di den yonkuman ben e du, leki wan bun hebi sondu. Bika den yonkuman ben e si den ofrandi fu MASRA leki noti.

18A pisten dati, Samuel, di ben de wan boi ete, ben e du wroko gi MASRA kba. A ben e weri wan linnen efod. 19En m'ma ben abi a gwenti fu tyari wan pikin dyakti gi en. A ben e du dati ala yari te en nanga en masra ben e go drape, bika ala yari den ben e go fu srakti wan meti leki ofrandi gi Gado. 20Dan Eli ben e blesi Elkana nanga en wefi, èn a ben e taigi Elkana taki: “MASRA sa meki a uma disi kisi moro pikin gi yu, na a presi fu a boi di yu ben gi na MASRA.” Baka dati, den ben e drai go na den oso. 21Èn MASRA sori Hana a bunfasi fu En trutru. A ori bere èn a kisi dri manpikin nanga tu umapikin ete. A pisten dati, a pikin boi Samuel ben e gro kon bigi krosbei fu MASRA.

Eli e warskow den boi fu en

22Eli ben kon grani kba. Wantu leisi a ben e kisi fu yere san den manpikin fu en ben e du nanga den Israelitisma, èn taki den ben e sribi srefi nanga den umasma di ben e wroko fesi a tenti pe yu ben kan miti nanga Gado. 23Dan a ben e taigi den taki: “Mi e yere tak' a heri pipel e taki takru fu unu. Fu sanede un e du den sani dati? 24Nono mi pikin, a no bun sani mi e yere fu unu. Un e meki a pipel broko den wèt fu MASRA. 25Efu wan libisma du wan trawan ogri, Gado kan kon na mindri. Ma efu wan libisma du wan sani di no bun ini Gado ai, suma o man kon na mindri?” Ma den boi fu Eli no ben wani arki san den p'pa ben e taigi den, bika MASRA ben teki a besroiti kba fu kiri den. 26Ma a yongu boi Samuel ben e gro moro nanga moro, èn MASRA nanga libisma ben lobi en.

A boskopu fu Gado gi Eli nanga en famiri

27Wan dei wan profeiti go na Eli dan a taigi Eli taki: “Na disi MASRA e taki: Mi ben sori Misrefi wan krin fasi na den afo fu yu di den ben de srafu fu a famiri fu Farao na Egipte. 28Fu ala den lo fu Israel Mi ben teki den leki priester, fu tyari ofrandi na tapu Mi altari, fu bron wierook, èn fu weri a efod te den e dini Mi. 29Dan fu sanede meki yu e si den meti di a pipel e srakti gi Mi leki ofrandi nanga a graan-ofrandi fu Mi leki noti? Na Mi poti a fasi fa sma mus tyari den ofrandi disi ini Mi oso. Fu sanede yu e gi den boi fu yu moro grani leki Mi? Bika yu nanga den e fatu unsrefi nanga den moro bun pisi fu den ofrandi di Mi pipel Israel e tyari gi Mi. 30Fu dat'ede na so MASRA, a Gado fu Israel, e taki: Mi ben taki wan krin fasi taki na soso a famiri fu yu, den afo nanga den bakapikin fu yu, ben o de priester fu Mi fu têgo. Ma now MASRA e taigi yu taki noti fu disi sa psa moro! Bika Mi e gi grani na den sma di e gi Mi grani, ma den sma di e si Mi leki noti, Mi no e teri srefsrefi tu. 31Yere, a ten e kon taki Mi o broko a makti fu yu nanga yu famiri. No wan sma fu a famiri fu yu o kon owru moro. 32A o tranga gi yu fu si taki ini yu famiri no wan sma e kon owru moro, aladi sani e go bun ini Israel. 33Mi o hori wan na libi, fu wroko na a altari fu Mi, ma a o meki yu trowe bun furu watra-ai èn a o meki yu sabi soso sari ini yu libi. Ala den tra mansma ini yu famiri o dede te den de steifisteifi ete. 34Mi o gi yu wan marki tak' Mi o du san Mi taki: Den tu boi fu yu, Hofni nanga Pinekas, o dede a srefi dei. 35Dan Mi o poti wan priester tapu san Mi kan bow, wan di o du ala san Mi wani nanga ala san Mi firi fu du. Mi o sorgu tu tak' a famiri fu en no dede gwe, ma dati den o de ala ten fu dini a wan di Mi o salfu. 36Den sma fu yu famiri di o de na libi ete, o kon kindi gi en gi wan solfrumoni noso wan pisi brede. Den o begi en tangitangi fu a poti den fu yepi den priester, fu den kan feni wan pisi brede fu nyan.”

3

MASRA e taki nanga Samuel

31So a boi Samuel ben e wroko gi MASRA, ondro a frantwortu fu Eli. A pisten dati MASRA no ben e taki furu nanga sma èn A no ben e sori sma sani furufuru tu. 2Wan neti Eli ben e sribi na ini en kamra. A no ben e si bun moro fu di den ai fu en ben kon dungru. 3Samuel ben e sribi ini a santa presi fu MASRA, pe a santa kisi fu Gado ben de. A lampu di ben mus leti ala neti gi Gado ben leti ete. 4Dan MASRA kari Samuel. Samuel piki taki: “Iya, mi e kon.” 5Dan a lon es'esi go na Eli, èn a aksi taki: “Iya, san mi kan du gi yu?” Ma Eli piki en taki: “Mi no kari yu, go didon fu yu baka.” Dan Samuel gwe go didon baka. 6Ma MASRA kari Samuel baka. Samuel opo, a go na Eli dan a aksi en taki: “Iya, san mi kan du gi yu?” Ma Eli piki en taki: “Mi boi, mi no kari yu, go didon fu yu baka.” 7Samuel no ben sabi MASRA tapu sowan fasi ete, bika noiti bifo a ben kisi wan boskopu fu MASRA. 8Dan MASRA kari Samuel baka, fu a di fu dri leisi. Samuel opo, a go na Eli èn a aksi en taki: “Iya, san mi kan du gi yu?” Ne Eli kon ferstan tak' na MASRA e kari a boi. 9Dat' meki a taigi Samuel taki: “Go didon baka. Te yu yere tak' a sten e kari yu, yu mus piki taki: ‘Yu kan taki MASRA, Yu knekti e arki.’ ” Dan Samuel gwe go didon baka na en presi. 10Dan MASRA kon tnapu na Samuel èn A kari en leki fa A ben kari en den fosi leisi: “Samuel, Samuel!” Ne Samuel piki taki: “Yu kan taki MASRA, yu knekti e arki.” 11Dan MASRA taigi Samuel taki: “Yere, Mi o du wan sani ini Israel. Iniwan sma di yere san o psa no o wan bribi den yesi. 12A ten dati Mi o meki ala den sani psa di Mi ben taigi Eli taki o miti a famiri fu en. Ibriwan fu den Mi sa meki psa. 13Mi taigi en kba tak' Mi o strafu a famiri fu en nanga wan strafu di o tan ini en famiri. Bika Eli sabi tak' den boi fu en e kari wan fluku kon na den tapu, ma a no bari den. 14Dat' meki Mi ben sweri tak' noiti a famiri fu Eli sa kisi pardon fu a kruktudu fu den, awinsi sortu ofrandi den tyari.”

15Samuel tan didon te mamanten. Di a opo, a go opo den doro fu a oso fu MASRA. A ben e frede fu taigi Eli san MASRA taigi en. 16Ma Eli kari en taki: “Samuel, mi boi, kon yere.” Samuel piki en taki: “Iya, mi e kon.” 17Dan Eli aksi en taki: “San A taigi yu? No kibri noti gi mi. Gado sa strafu yu hebi efu yu no taigi mi ala san A taigi yu.” 18Dan Samuel ferteri en ala sani, a no kibri noti gi en. Baka dati Eli taki: “Na En na MASRA. A e du san bun ini en ai.”

19Samuel ben e gro kon bigi. MASRA ben de nanga en, èn A ben meki ala san Samuel taki, kon tru. 20So heri Israel, fu Dan te kon miti Berseba, ben kon ferstan tak' na MASRA poti Samuel leki profeiti. 21Baka dati MASRA tan sori ensrefi na Silo. Drape A ben e meki Samuel leri sabi En, fu di A ben e taki nanga En.