Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Odi

11Gi a gemeente na Tesalonika, di de fu Gado a P'pa nanga fu Masra Yesus Kristus,

1:1
Bosk 17:1

Disi na wan brifi fu Paulus, fu Silfanus nanga fu Timoteus. Wi e winsi taki Gado sa sori un bun-ati èn gi un freide.

A bun eksempre fu a gemeente na Tesalonika

2Wi e taki Gado ala leisi tangi gi un alamala te wi e prakseri unu ini begi. 3Wi e tan memre na fesi Gado wi P'pa den sani di un du fu di un e bribi, èn tak' un e tan wroko nanga lobi sondro fu weri. Wi e tan memre a howpu tu di un abi ini un Masra Yesus Kristus, di de fu si ini a fasi fa unu e hori doro. 4Brada nanga sisa, wi sabi taki Gado lobi unu, èn A teki unu leki sma fu En. 5Bika di wi tyari a bun nyunsu gi unu, a no ben de soso wortu. Ma a ben abi krakti, sobun a krakti fu a Santa Yeye, èn wi sabi krinkrin taki a bun nyunsu tru. Un srefi sabi fa wi ben tyari wisrefi di wi ben de na un mindri, èn fa wi ben e suku bun gi unu. 6Un teki a eksempre fu wi nanga a di fu Masra. Aladi un ben nyan furu pina, un teki a boskopu nanga wan prisiri di a Santa Yeye srefi gi unu.

1:6
Bosk 17:5-9
7Na sowan fasi unu srefi tron wan eksempre gi ala den bribisma na Masedonia nanga Akaya. 8Bika a wortu fu Masra kmoto na unu drape, panya go moro fara. A no na Masedonia nanga Akaya wawan, ma na ala sei den sma yere fu a bribi fu unu ini Gado. Dat' meki wi no abi fu taigi den sma noti moro fu a bribi fu unu. 9Bika den srefi e ferteri fa unu ben teki wi na un mindri èn fa un libi den kruktu gado fu dini a trutru Gado di e libi. 10Moro fara den e ferteri fa un e ferwakti taki En Manpikin di A meki kon baka na libi, sa drai kon baka fu heimel. Na En na Yesus di e puru unu ini a strafu di o kon.

2

A wroko fu Paulus na Tesalonika

21Brada nanga sisa, un srefi sabi taki wi no ben kon fu soso na unu. 2Un sabi taki fosi wi ben kon na unu, wi ben kisi fonfon èn den ben du hati sani nanga wi na Filipi. Ma Gado gi wi a dek'ati fu tyari a bun nyunsu fu En gi unu, aladi sma ben du ala muiti fu tapu wi.

2:2 a
Bosk 16:19-24
3Wi no e tyari a boskopu nanga takru prakseri, noso fu kori unu, noso fu kisi unu. 4Nono, na Gado srefi feni taki wi bun fu wroko gi En, èn A fertrow wi nanga a bun nyunsu. Dat' meki wi no e taki sani fu gi sma prisiri. Wi e taki fu gi Gado prisiri, di sabi wi ati dorodoro. 5Soleki fa un srefi sabi, wi no pruberi noiti fu kisi unu nanga moi wortu. Èn noiti wi ben prakseri fu abi wini na unu. Gado na wi kotoigi. 6Sosrefi wi no ben suku fu kisi grani fu sma: no fu unu, no fu tra sma. 7Leki boskopuman fu Kristus wi ben abi a leti fu poti wi sorgu na un tapu. Ma wi no du en. Di wi ben de na un mindri, wi sori unu switi maniri neleki wan m'ma di e kweki èn sorgu den pikin fu en. 8A lobi san wi abi gi unu bigi sote taki wi no ben de klar'klari wawan fu gi unu a bun nyunsu fu Gado, ma wi eigi libi srefi. Na so tranga wi lobi unu. 9Brada nanga sisa, un sabi o tranga wi ben wroko èn fa wi ben meki muiti a ten di wi ben preiki a bun nyunsu fu Gado gi unu. Wi ben e wroko dei nanga neti fu no poti wi sorgu na un tapu. 10Unu na wi kotoigi, èn Gado srefi na wi kotoigi, fa wi ben tyari wisrefi na mindri unu di e bribi. Wi ben libi wan santa fasi èn tapu wan fasi di bun ini Gado ai. Sma no ben man taki ogri fu wi. 11Un srefi sabi taki leki fa wan p'pa e du nanga en eigi pikin, na so wi ben du tu nanga ibriwan fu unu: 12wi ben taki nanga unu, wi ben gi un dek'ati, èn wi ben sori un taki un mus tan libi leki fa Gado wani. Na En kari unu fu kon ondro a tiri fu En èn fu teki prati ini En glori.

Paulus prisiri nanga den bribisma

13Moro fara wi no man tapu fu taki Gado tangi, bika di un yere a wortu fu Gado di wi ben preiki gi unu, un bribi en. Un no teki en leki wan boskopu fu libisma, ma un teki en leki san a de, sobun a wortu fu Gado. Èn a wortu disi e wroko na ini unu di e bribi. 14Brada nanga sisa, san psa nanga unu na a srefi leki san psa nanga den gemeente fu Gado ini Yudea, di de wan nanga Kristus Yesus. Bika leki fa den Dyusma pina den, na so un eigi kondreman pina unu.

2:14
Bosk 17:5-9
15Den Dyusma dati kiri Masra Yesus nanga den profeiti, èn den ben de nomonomo na wi baka fu du wi ogri. Den sani san den e du no e gi Gado prisiri, èn den de leki feyanti fu ala sma.
2:15
Bosk 9:23,29
13:45,50
14:2,5,19
17:5,13
18:12
16Bika den e tapu wi fu tyari a boskopu gi den sma di no de Dyu, fu den sma dati no feni a libi fu têgo. Na sowan fasi den e lai moro sondu na tapu densrefi. Ma te fu kba Gado lusu En atibron na den tapu.

Paulus angri fu si den baka

17Brada nanga sisa, na wan pisten kba di wi no si unu fu di wi ben mus fu gwe libi unu. Ma un no kmopo na ini wi prakseri. Wi meki ala muiti fu kon na unu, fu di wi abi wan tranga angri fu si unu ai na ai. 18Wi ben de fu kon na unu èn mi, Paulus, ben du muiti moro leki wan leisi fu kon. Ma Satan tapu pasi gi wi. 19Wi ben wani kon na unu, bika unu na wi howpu nanga prisiri. Unu na a pai nanga san wi o prodo te wi Masra Yesus kon baka èn te wi o tnapu na En fesi. 20Iya, na unu na wi grani nanga wi prisiri.

3

31Ma fu di wi no ben man hori en moro langa, meki wi teki a besroiti fu tan wi wawan na Atena.

3:1
Bosk 17:15
2Dan wi seni wi brada Timoteus kon luku unu. A de wan fu den wrokoman fu Gado di e panya a bun nyunsu fu Kristus. Wi ben seni en kon fu gi un krakti nanga dek'ati fu un kon moro tranga ini un bribi. 3A ben mus du dati fu no wan fu unu no degedege te un e nyan a pina disi. Un srefi sabi taki den sani disi o miti unu. 4Bika di wi ben de ete nanga unu, wi ben taigi unu kba taki un alamala ben o abi fu nyan pina. Leki fa un sabi, a psa so tu. 5We, na fu di mi no ben man hori en moro langa meki mi seni Timoteus kon na unu fu mi ben kan sabi fa a e go nanga a bribi fu unu. Mi ben frede taki kande didibri ben kon tesi unu, dan ala muiti san wi ben meki ben o de fu soso.

Timoteus drai kon nanga bun nyunsu

6Ma now di Timoteus drai kon baka na wi, a tyari bun nyunsu kon fu a bribi nanga a lobi fu unu. A ferteri wi fa unu e prisiri ala leisi te un e memre wi, èn fa unu e angri fu si wi soleki fa wi e angri fu si unu.

3:6
Bosk 18:5
7Brada nanga sisa, wi de na ini nowtu nanga pina, ma wi ati firi bun fu di wi yere taki un tan bribi. 8Di wi yere taki un tan hori doro na Masra, wi kisi libi baka na ini wi skin. 9Un no kan taki Gado nofo tangi fu a bigi prisiri di A e meki wi abi nanga unu. 10Dei nanga neti wi e begi Gado fayafaya fu wi kan miti ai na ai nanga unu. Dan wi o man yepi unu nanga san e mankeri ete na ini un bribi. 11Wi e begi meki Gado wi P'pa srefi, nanga wi Masra Yesus, sa meki pasi gi wi fu wi kan kon na unu. 12Wi e begi Masra tu, fu A meki a lobi fu unu gro moro nanga moro gi makandra nanga gi ala tra sma, soleki fa wi srefi lobi unu. 13Na so un sa kisi krakti fu un kan de santa èn sondro fowtu fesi Gado wi P'pa te wi Masra Yesus sa drai kon baka nanga ala den sma fu En.