Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
31

311Di a fesa kon na wan kba, ala den Israelitisma di ben drape hari go na den foto ini Yuda. Den naki den ston broko di den sma ben poti tnapu gi kruktu gado, den kapu den postu trowe tu di den sma ben poti tnapu gi kruktu gado, den broko den presi pe den sma ben tyari ofrandi nanga den altari, ini heri Yuda, ini Benyamin, ini Efraim nanga Manase. Baka dati ala den sma fu Israel drai go baka na den foto pe den ben e libi, na den oso fu den.

A spesrutu ofrandi gi a oso fu Gado

2Yekiskia seti den grupu baka ini san den priester nanga den Lefitiman ben seti bifo nanga a spesrutu wroko di den ben mus du. Den ben abi a frantwortu fu bron meti leki ofrandi, fu tyari freide-ofrandi nanga fu anbegi ini den difrenti pisi fu a oso fu MASRA.

3Fu en sei kownu ben gi fu den meti di a abi, fu den bron den leki ofrandi: gi a ofrandi di ben mus bron te mamanten nanga a ofrandi di ben mus bron te neti, gi den ofrandi di ben mus bron tapu a sabatdei, tapu a nyunmunfesa nanga den tra fesadei, soleki fa a wèt fu MASRA ben e taki. 4Kownu komanderi a pipel tu, den sma fu Yerusalem, tak' den mus ben mus sorgu gi a nyanyan fu den priester nanga den Lefitiman, fu den ben kan gi ala ten di den abi na a wèt fu MASRA. 5Di a boskopu disi panya, den Israelitisma tyari bun furu sani kon fu den fosi nyanyan di den koti ini den gron nanga san den ben meki soleki: graan, win, oli, oni nanga ala tra sani di den prani. Den tyari tin prosenti fu ala sani kon bogobogo tu. 6Den Israelitisma nanga den sma fu Yuda di ben e libi ini den foto fu Yuda, tyari tin prosenti tu fu den kaw, den skapu nanga den krabita. Den tyari tin prosenti tu fu spesrutu sani di den ben poti aparti gi MASRA, a Gado fu den. Dan den poti den sani dati tapu ipi. 7Ini a di fu dri mun den bigin meki ipi èn den kba ini a di fu seibi mun.

8Di Yekiskia nanga den edeman go luku èn si o hei den ipi ben de, den prijse MASRA nanga En pipel Israel. 9Dan Yekiskia aksi den priester nanga den Lefitiman fu den ipi di a si. 10Ne granpriester Asarya, fu a famiri fu Sadok, taigi en taki: “Sensi di den sma bigin tyari den spesrutu ofrandi kon na a oso fu MASRA, wi nyan te leki a ben sari wi èn furu ben tan abra srefi, bika MASRA blesi En pipel so wan fasi tak' furu sani tan abra.” 11Dan Yekiskia komanderi fu meki wantu kamra ini a oso fu MASRA, fu poti den sani. 12Den sma ben e tan tyari a spesrutu ofrandi, tin prosenti fu den sani fu den nanga fu den sani di den ben poti spesrutu na wan sei gi Gado. A Lefitiman Konanyahu ben de a fosi sma di ben abi a frantwortu fu den sani disi. En brada Simi ben de a di fu tu sma di ben abi a frantwortu. 13Den ben e kisi yepi fu Yekiyel, Asasyahu, Nakat, Asael, Yerimot, Yosabad, Eliyel, Yismakyahu, Makat nanga Benaya. Kownu nanga Asarya, a edeman fu a oso fu Gado, ben komanderi so. 14A Lefitiman Kore, a manpikin fu Yimna, di ben e hori wakti na a Oostpoort, ben abi a frantwortu fu prati den sani di den sma ben gi Gado nanga wan fri wani, den spesrutu ofrandi gi MASRA nanga den moro santa ofrandi. 15Ini den tra foto pe den priester ben e libi, Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amarya nanga Sekanya, ben e yepi Kore fu prati den sani gi den priester drape, awinsi fu sortu grupu den ben de èn awinsi omeni yari den ben abi. 16Fu den priester famiri disi, den nen fu ala mansma di ben abi dri yari nanga moro owru ben skrifi taki den na priester. Dat' meki ala den sma dati ben kisi san den ben mus kisi tu, èn no soso den priester di ben mus wroko ini a oso fu MASRA a dei dati, fu di a ben skrifi taki na den grupu ben mus wroko a dei dati. 17Den nen fu den priester di ben skrifi na ini den buku, ben skrifi na a famiri fu pe den kmoto, ma den Lefitiman fu tutenti yari nanga moro owru, ben skrifi ini a grupu pe den ben wroko nanga a wroko di den ben e du. 18Den nen fu den priester ben mus skrifi makandra nanga den heri famiri, den uma, den manpikin nanga umapikin, den alamala. Bika den ben e du a santa wroko nanga den heri ati. 19Gi den priester, den bakapikin fu Aaron, di ben e libi tapu den wei fu den foto fu den, spesrutu man ben de ini ala foto, di ben kari na nen. Den man disi ben mus sorgu taki ala den mansma ini den priesterfamiri nanga den Lefitiman di nen ben skrifi ini den buku, ben kisi tu san den ben mus kisi.

20Na so Yekiskia ben e seti sani ini heri Yuda. A ben e du san bun nanga san fiti fu du èn MASRA ben kan bow na en tapu. 21Ala sani nanga san a ben e du fu suku Gado, gi a wroko ini a oso fu Gado, fu den sma ben hori den na a wèt nanga den gebod, a ben e du nanga en heri ati èn sani ben e waka bun.

32

Sanherib hari kon ini a kondre

321Baka di Yekiskia du den sani dati fu sori tak' MASRA ben kan bow na en tapu, kownu Sanherib fu Asur hari kon ini Yuda. A lontu den foto di ben tranga fu teki abra na alasei, bika a ben prakseri taki a ben o man teki den abra nanga tranga. 2Di Yekiskia si tak' Sanherib ben kon nanga a prakseri fu feti nanga Yerusalem, 3a kenki prakseri nanga den edeman fu en nanga den dyadya fetiman, fu tapu den watrabron di ben de dorosei fu a foto èn den ben agri nanga en. 4Dan den tyari furu sma kon na wan, fu tapu ala den watrabron nanga a kriki di ben e lon ini a kondre, bika den ben e taki: “Den kownu fu Asur no mus feni furu watra te den kon.” 5Nanga ala krakti Yekiskia bigin meki a heri skotu di ben broko. A bow toren tapu a skotu èn a meki wan tra skotu fesi a wan di ben de kba. A meki a Milo na a foto fu David kon moro steifi èn A meki bun furu lansri nanga schild. 6A poti edeman gi a legre, dan a meki den kon na wan tapu a pren na a bigi doro fu a foto. Drape a taki nanga den fu gi den dek'ati. A taki: 7“Un mus abi dek'ati èn un mus de dyadya. Un no mus frede èn un no mus meki a kownu fu Asur nanga a bigi legre fu en meki un lasi ati, bika a Wan di de nanga wi tranga moro den. 8En e bow tapu libisma krakti, ma MASRA, wi Gado, de nanga wi. A e yepi wi èn A e feti gi wi.” Den sani di kownu Yekiskia fu Yuda taigi a pipel, gi den krakti.

9No langa baka dati kownu Sanherib fu Asur, di ben de nanga en heri legre na Lakis, seni boskopuman fu en go na Yerusalem nanga wan boskopu gi kownu Yekiskia fu Yuda nanga gi ala den sma fu Yuda di ben de ini a foto. Den taki: 10Na so kownu Sanherib fu Asur e taki: “Tapu san un e fertrow? Un de ini Yerusalem ma mi lontu en fu ala sei? 11Na kori Yekiskia e kori unu, fu taigi un taki MASRA, a Gado fu unu, o ferlusu unu fu a makti fu a kownu fu Asur. Na wani a wani fu un dede fu angri nanga dreineki. 12Na a srefi Yekiskia disi puru den presi pe den sma ben e tyari ofrandi nanga altari fu en? Dan a taigi a pipel fu Yuda nanga fu Yerusalem taki den mus boigi gi wan altari nomo èn tapu a dati den mus tyari ofrandi. 13Un no sabi san mi nanga den afo fu mi du nanga ala den folku fu den tra kondre? Den gado fu den kondre dati no ben man ferlusu den puru fu a makti fu wi. 14Efu no wan fu den gado fu den folku dati, di den afo fu mi kiri puru na pasi, ben man ferlusu den puru ini a makti fu mi, a Gado fu unu san man du dati? 15We dan, un no meki Yekiskia bedrigi noso kori unu nanga a prakseri dati. Un no bribi en, bika no wan gado fu no wan folku noso kondre ben kan ferlusu a pipel fu en fu a makti fu mi noso fu di fu den afo fu mi. A Gado fu unu no o man du dati tu!” 16Den wrokoman fu Sanherib taki wan lo fu den sortu sani dati ete fu MASRA Gado nanga fu En knekti Yekiskia. 17Sanherib ben skrifi wan brifi tu pe a ben e afrontu MASRA, a Gado fu Israel. A ben skrifi taki: “Neleki fa den gado fu den tra folku no ben man ferlusu den fu a makti fu mi, na so a Gado fu Yekiskia no o man ferlusu a pipel fu En tu fu a makti fu mi.” 18Bun tranga èn ini a tongo fu den sma fu Yuda, den wrokoman fu Sanherib ben e suku fu tapu skreki gi den sma fu Yerusalem di ben de tapu a skotu fu a foto e arki. Den ben wani frede èn bruya den fu ben kan teki a foto moro makriki abra. 19Den ben taki fu a Gado fu Yerusalem a srefi fasi leki fa den ben taki fu den gado fu den sma na grontapu di libisma anu ben meki.

20Ma kownu Yekiskia nanga a profeiti Yesaya, a manpikin fu Amos, begi fu a sani disi èn den kari Gado fu yepi den. 21Ne MASRA seni wan engel, di kiri ala den dyadya fetiman, den fesiman nanga den edeman fu a legre ini a kampu fu a kownu fu Asur. Nanga bigi syen Sanherib drai go na en kondre baka. Drape den eigi manpikin fu en kiri en nanga deigri di a ben e go ini a tempel fu a gado fu en.

22Na so MASRA ferlusu Yekiskia nanga den sma fu Yerusalem fu a makti fu Sanherib, a kownu fu Asur, nanga fu a makti fu ala tra feyanti, dan A gi den bro fu alasei.32:22 A Hebrewtekst abi: èn A ben e tiri den. 23Furu sma ben kon na Yerusalem fu tyari presenti gi MASRA nanga diri sani gi Yekiskia, a kownu fu Yuda. Bika baka di den sani dati psa, ala tra folku kisi lespeki gi en.

A siki nanga a heimemre fu Yekiskia

24A srefi ten dati Yekiskia siki te fu dede. A begi MASRA, MASRA yere a begi fu en èn gi en wan marki. 25Ma Yekiskia ben kon kisi heimemre, èn a no taki tangi leki fa ben musu fu a bun di Gado du gi en. Dan MASRA ati kon bron tapu Yekiskia, tapu Yuda nanga tapu Yerusalem. 26Ne Yekiskia saka ensrefi èn a begi pardon fu a heimemre fu en nanga den sma fu Yerusalem. Dat' meki MASRA no strafu den solanga leki di Yekiskia ben de na libi.

27Yekiskia ben abi bun furu gudu nanga grani. A meki kamra fu poti solfru, gowtu, diriston, spesrei, schild nanga gi ala sortu tra sortu diri sani. 28A meki maksin tu fu poti graan, win nanga oli nanga pen fu poti ala den meti di a ben abi. 29A meki difrenti foto èn a kweki bun furu skapu, krabita nanga kaw, bika Gado gi en bun furu gudu. 30A ben de Yekiskia tu di ben tapu a mofo fu a Gikonbron. A meki a watra waka ondrogron go na westsei fu a foto fu David. Ala san Yekiskia ben e du, ben e waka bun. 31Wan leisi nomo Gado libi en fu luku san a o du. Dati ben de di den tiriman fu Babel ben seni sma fu go yere moro krin fu a wondru di ben psa ini a kondre. Gado ben du dati soso fu kon sabi san ben de trutru na ini a ati fu Yekiskia.

32Den tra sani di psa ini a libi fu Yekiskia, den sani di a du fu sori en lobi gi Gado, skrifi tu ini den sani di Gado ben sori Yesaya, a manpikin fu Amos, ini den buku fu a historia fu du den kownu fu Yuda nanga fu Israel. 33Yekiskia dede èn den beri en na a pasi di e go na den grebi fu den bakapikin fu David. A heri pipel fu Yuda nanga fu Yerusalem go gi en grani fu a laste leisi. En manpikin Manase tron kownu ini en presi.

33

Kownu Manase fu Yuda

331Manase ben abi twarfu yari di a tron kownu. A tan feifitenti-na-feifi yari na makti ini Yerusalem. 2Manase ben e du san no bun ini MASRA ai. A ben e du den groskin sani fu den folku di MASRA ben yagi puru fu a kondre gi den Israelitisma. 3A meki den presi baka pe sma ben e tyari ofrandi, den presi di en p'pa Yekiskia ben broko puru. A meki altari gi Baal, a poti postu tnapu gi kruktu gado èn a ben e boigi tu gi a son, a mun nanga den stari èn a ben e dini den. 4A meki altari gi kruktu gado ini a oso fu MASRA, aladi MASRA ben taki: “Yerusalem na a foto di Mi teki leki a presi pe sma kan anbegi Mi fu têgo.” 5A meki altari tu gi a son, a mun nanga den stari tapu den tu pren fu a oso fu MASRA. 6Iya, a bron den eigi manpikin fu en leki ofrandi ini a Ben-Hinomdal. A ben e meki sma luku gi en san o psa ini a ten di de na wi fesi, a ben e koti luku fu sabi sani, a ben e du tofruwroko èn a ben poti sma di ben man aksi yeye fu dedesma noso tra yeye rai. A du furu sani di no bun ini MASRA ai, èn a afrontu MASRA nanga den sani dati. 7A poti wan ston popki di a ben meki ini a oso fu Gado, aladi Gado ben taigi David nanga en manpikin Salomo taki: “Na ini a oso disi, dyaso na Yerusalem a foto di Mi teki na mindri ala den lo fu Israel, sma kan anbegi Mi fu têgo. 8Efu den Israelitisma du fin'fini ala san Mi komanderi den, èn hori densrefi na a heri wèt, den sani na san den mus hori densrefi nanga den sani di den mus tan du, den sani di Mi meki Mi knekti Moses taigi den, Mi no sa gi no wan sma pasi moro fu puru den fu a kondre disi di Mi ben poti aparti gi den afo fu den.” 9Manase e ben kori den fu den du moro ogri leki den folku di MASRA ben puru na pasi gi den Israelitisma.

10MASRA ben e taki nanga Manase nanga en pipel, ma den no ben wani arki. 11Dat' meki MASRA seni den legre-edeman fu a legre fu a kownu fu Asur go na den tapu. Den grabu Manase, den boro aka psa ini en noso èn den bui en nanga tu kopro keti tyari go na Babel. 12Di Manase ben de ini a benawtu, a meki muiti fu MASRA, en Gado, ben kan abi prisiri baka nanga en. A saka ensrefi gi a Gado fu den afo fu en. 13A begi Gado, a begi fu en safu Gado ati èn Gado du san a aksi En. Gado tyari en go baka na Yerusalem èn poti en baka leki kownu. Manase ben kon ferstan dati MASRA wawan na Gado.

14Di a drai kon baka, a meki wan skotu fesi a wan di ben de kba lontu a foto fu David, westsei fu a Gikonbron, lontu a Ofel, go te na a Fisipoort. A meki den hari a skotu bun hei. Ini ala den tranga foto a poti edeman fu a legre tu. 15A puru ala den kruktu gado nanga a ston popki ini a oso fu MASRA, sosrefi ala den altari di a ben meki tapu a bergi fu a oso fu MASRA nanga ini Yerusalem, dan trowe den na dorosei fu a foto. 16A meki a altari fu MASRA kon bun baka, dan a tyari freide-ofrandi nanga ofrandi fu gi tangi na en tapu. Moro fara a komanderi den sma fu Yuda fu dini MASRA, a Gado fu Israel. 17Ma den sma ben e tan tyari ofrandi na den presi pe den ben e gwenti tyari ofrandi, ma soso gi MASRA, a Gado fu den.

18Den tra sani di psa ini a libi fu Manase, a begi di a ben begi Gado nanga den sani di den man di Gado e sori sani ben taigi en ini a nen fu MASRA, a Gado fu Israel, skrifi poti ini den buku fu a historia fu den kownu fu Israel. 19A begi fu en, a piki di Gado piki a begi, ala den sondu fu en, a dini di a ben dini tra gado, den presi pe a ben bow fu sma tyari ofrandi, den postu di a ben poti tnapu fu anbegi kruktu gado nanga den popki fu kruktu gado di a ben poti tnapu fosi a ben saka ensrefi, skrifi na ini den buku fu a historia fu den man di Gado ben e sori sani. 20Manase dede èn den beri en ini a kownu-oso fu en. En manpikin Amon teki en presi leki kownu.

Kownu Amon fu Yuda

21Amon ben abi tutenti-na-tu yari di a tron kownu, èn a tan tu yari na makti ini Yerusalem. 22Amon ben e du san no bun ini MASRA ai, neleki en p'pa Manase. Amon ben e tyari ofrandi gi ala den popki fu den kruktu gado di en p'pa Manase ben meki èn a ben e dini den. 23Amon no saka ensrefi gi MASRA soleki fa en p'pa Manase ben saka ensrefi, ma a ben e sondu moro nanga moro. 24Den knekti fu Amon meki mofo fu kiri en, èn den kiri en ini en kownu-oso. 25Ma den sma fu a kondre, kiri ala den sma di ben meki mofo fu kiri kownu. Dan den poti en manpikin Yosia leki kownu na en presi.