Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
32

Sanherib hari kon ini a kondre

321Baka di Yekiskia du den sani dati fu sori tak' MASRA ben kan bow na en tapu, kownu Sanherib fu Asur hari kon ini Yuda. A lontu den foto di ben tranga fu teki abra na alasei, bika a ben prakseri taki a ben o man teki den abra nanga tranga. 2Di Yekiskia si tak' Sanherib ben kon nanga a prakseri fu feti nanga Yerusalem, 3a kenki prakseri nanga den edeman fu en nanga den dyadya fetiman, fu tapu den watrabron di ben de dorosei fu a foto èn den ben agri nanga en. 4Dan den tyari furu sma kon na wan, fu tapu ala den watrabron nanga a kriki di ben e lon ini a kondre, bika den ben e taki: “Den kownu fu Asur no mus feni furu watra te den kon.” 5Nanga ala krakti Yekiskia bigin meki a heri skotu di ben broko. A bow toren tapu a skotu èn a meki wan tra skotu fesi a wan di ben de kba. A meki a Milo na a foto fu David kon moro steifi èn A meki bun furu lansri nanga schild. 6A poti edeman gi a legre, dan a meki den kon na wan tapu a pren na a bigi doro fu a foto. Drape a taki nanga den fu gi den dek'ati. A taki: 7“Un mus abi dek'ati èn un mus de dyadya. Un no mus frede èn un no mus meki a kownu fu Asur nanga a bigi legre fu en meki un lasi ati, bika a Wan di de nanga wi tranga moro den. 8En e bow tapu libisma krakti, ma MASRA, wi Gado, de nanga wi. A e yepi wi èn A e feti gi wi.” Den sani di kownu Yekiskia fu Yuda taigi a pipel, gi den krakti.

9No langa baka dati kownu Sanherib fu Asur, di ben de nanga en heri legre na Lakis, seni boskopuman fu en go na Yerusalem nanga wan boskopu gi kownu Yekiskia fu Yuda nanga gi ala den sma fu Yuda di ben de ini a foto. Den taki: 10Na so kownu Sanherib fu Asur e taki: “Tapu san un e fertrow? Un de ini Yerusalem ma mi lontu en fu ala sei? 11Na kori Yekiskia e kori unu, fu taigi un taki MASRA, a Gado fu unu, o ferlusu unu fu a makti fu a kownu fu Asur. Na wani a wani fu un dede fu angri nanga dreineki. 12Na a srefi Yekiskia disi puru den presi pe den sma ben e tyari ofrandi nanga altari fu en? Dan a taigi a pipel fu Yuda nanga fu Yerusalem taki den mus boigi gi wan altari nomo èn tapu a dati den mus tyari ofrandi. 13Un no sabi san mi nanga den afo fu mi du nanga ala den folku fu den tra kondre? Den gado fu den kondre dati no ben man ferlusu den puru fu a makti fu wi. 14Efu no wan fu den gado fu den folku dati, di den afo fu mi kiri puru na pasi, ben man ferlusu den puru ini a makti fu mi, a Gado fu unu san man du dati? 15We dan, un no meki Yekiskia bedrigi noso kori unu nanga a prakseri dati. Un no bribi en, bika no wan gado fu no wan folku noso kondre ben kan ferlusu a pipel fu en fu a makti fu mi noso fu di fu den afo fu mi. A Gado fu unu no o man du dati tu!” 16Den wrokoman fu Sanherib taki wan lo fu den sortu sani dati ete fu MASRA Gado nanga fu En knekti Yekiskia. 17Sanherib ben skrifi wan brifi tu pe a ben e afrontu MASRA, a Gado fu Israel. A ben skrifi taki: “Neleki fa den gado fu den tra folku no ben man ferlusu den fu a makti fu mi, na so a Gado fu Yekiskia no o man ferlusu a pipel fu En tu fu a makti fu mi.” 18Bun tranga èn ini a tongo fu den sma fu Yuda, den wrokoman fu Sanherib ben e suku fu tapu skreki gi den sma fu Yerusalem di ben de tapu a skotu fu a foto e arki. Den ben wani frede èn bruya den fu ben kan teki a foto moro makriki abra. 19Den ben taki fu a Gado fu Yerusalem a srefi fasi leki fa den ben taki fu den gado fu den sma na grontapu di libisma anu ben meki.

20Ma kownu Yekiskia nanga a profeiti Yesaya, a manpikin fu Amos, begi fu a sani disi èn den kari Gado fu yepi den. 21Ne MASRA seni wan engel, di kiri ala den dyadya fetiman, den fesiman nanga den edeman fu a legre ini a kampu fu a kownu fu Asur. Nanga bigi syen Sanherib drai go na en kondre baka. Drape den eigi manpikin fu en kiri en nanga deigri di a ben e go ini a tempel fu a gado fu en.

22Na so MASRA ferlusu Yekiskia nanga den sma fu Yerusalem fu a makti fu Sanherib, a kownu fu Asur, nanga fu a makti fu ala tra feyanti, dan A gi den bro fu alasei.32:22 A Hebrewtekst abi: èn A ben e tiri den. 23Furu sma ben kon na Yerusalem fu tyari presenti gi MASRA nanga diri sani gi Yekiskia, a kownu fu Yuda. Bika baka di den sani dati psa, ala tra folku kisi lespeki gi en.

A siki nanga a heimemre fu Yekiskia

24A srefi ten dati Yekiskia siki te fu dede. A begi MASRA, MASRA yere a begi fu en èn gi en wan marki. 25Ma Yekiskia ben kon kisi heimemre, èn a no taki tangi leki fa ben musu fu a bun di Gado du gi en. Dan MASRA ati kon bron tapu Yekiskia, tapu Yuda nanga tapu Yerusalem. 26Ne Yekiskia saka ensrefi èn a begi pardon fu a heimemre fu en nanga den sma fu Yerusalem. Dat' meki MASRA no strafu den solanga leki di Yekiskia ben de na libi.

27Yekiskia ben abi bun furu gudu nanga grani. A meki kamra fu poti solfru, gowtu, diriston, spesrei, schild nanga gi ala sortu tra sortu diri sani. 28A meki maksin tu fu poti graan, win nanga oli nanga pen fu poti ala den meti di a ben abi. 29A meki difrenti foto èn a kweki bun furu skapu, krabita nanga kaw, bika Gado gi en bun furu gudu. 30A ben de Yekiskia tu di ben tapu a mofo fu a Gikonbron. A meki a watra waka ondrogron go na westsei fu a foto fu David. Ala san Yekiskia ben e du, ben e waka bun. 31Wan leisi nomo Gado libi en fu luku san a o du. Dati ben de di den tiriman fu Babel ben seni sma fu go yere moro krin fu a wondru di ben psa ini a kondre. Gado ben du dati soso fu kon sabi san ben de trutru na ini a ati fu Yekiskia.

32Den tra sani di psa ini a libi fu Yekiskia, den sani di a du fu sori en lobi gi Gado, skrifi tu ini den sani di Gado ben sori Yesaya, a manpikin fu Amos, ini den buku fu a historia fu du den kownu fu Yuda nanga fu Israel. 33Yekiskia dede èn den beri en na a pasi di e go na den grebi fu den bakapikin fu David. A heri pipel fu Yuda nanga fu Yerusalem go gi en grani fu a laste leisi. En manpikin Manase tron kownu ini en presi.

33

Kownu Manase fu Yuda

331Manase ben abi twarfu yari di a tron kownu. A tan feifitenti-na-feifi yari na makti ini Yerusalem. 2Manase ben e du san no bun ini MASRA ai. A ben e du den groskin sani fu den folku di MASRA ben yagi puru fu a kondre gi den Israelitisma. 3A meki den presi baka pe sma ben e tyari ofrandi, den presi di en p'pa Yekiskia ben broko puru. A meki altari gi Baal, a poti postu tnapu gi kruktu gado èn a ben e boigi tu gi a son, a mun nanga den stari èn a ben e dini den. 4A meki altari gi kruktu gado ini a oso fu MASRA, aladi MASRA ben taki: “Yerusalem na a foto di Mi teki leki a presi pe sma kan anbegi Mi fu têgo.” 5A meki altari tu gi a son, a mun nanga den stari tapu den tu pren fu a oso fu MASRA. 6Iya, a bron den eigi manpikin fu en leki ofrandi ini a Ben-Hinomdal. A ben e meki sma luku gi en san o psa ini a ten di de na wi fesi, a ben e koti luku fu sabi sani, a ben e du tofruwroko èn a ben poti sma di ben man aksi yeye fu dedesma noso tra yeye rai. A du furu sani di no bun ini MASRA ai, èn a afrontu MASRA nanga den sani dati. 7A poti wan ston popki di a ben meki ini a oso fu Gado, aladi Gado ben taigi David nanga en manpikin Salomo taki: “Na ini a oso disi, dyaso na Yerusalem a foto di Mi teki na mindri ala den lo fu Israel, sma kan anbegi Mi fu têgo. 8Efu den Israelitisma du fin'fini ala san Mi komanderi den, èn hori densrefi na a heri wèt, den sani na san den mus hori densrefi nanga den sani di den mus tan du, den sani di Mi meki Mi knekti Moses taigi den, Mi no sa gi no wan sma pasi moro fu puru den fu a kondre disi di Mi ben poti aparti gi den afo fu den.” 9Manase e ben kori den fu den du moro ogri leki den folku di MASRA ben puru na pasi gi den Israelitisma.

10MASRA ben e taki nanga Manase nanga en pipel, ma den no ben wani arki. 11Dat' meki MASRA seni den legre-edeman fu a legre fu a kownu fu Asur go na den tapu. Den grabu Manase, den boro aka psa ini en noso èn den bui en nanga tu kopro keti tyari go na Babel. 12Di Manase ben de ini a benawtu, a meki muiti fu MASRA, en Gado, ben kan abi prisiri baka nanga en. A saka ensrefi gi a Gado fu den afo fu en. 13A begi Gado, a begi fu en safu Gado ati èn Gado du san a aksi En. Gado tyari en go baka na Yerusalem èn poti en baka leki kownu. Manase ben kon ferstan dati MASRA wawan na Gado.

14Di a drai kon baka, a meki wan skotu fesi a wan di ben de kba lontu a foto fu David, westsei fu a Gikonbron, lontu a Ofel, go te na a Fisipoort. A meki den hari a skotu bun hei. Ini ala den tranga foto a poti edeman fu a legre tu. 15A puru ala den kruktu gado nanga a ston popki ini a oso fu MASRA, sosrefi ala den altari di a ben meki tapu a bergi fu a oso fu MASRA nanga ini Yerusalem, dan trowe den na dorosei fu a foto. 16A meki a altari fu MASRA kon bun baka, dan a tyari freide-ofrandi nanga ofrandi fu gi tangi na en tapu. Moro fara a komanderi den sma fu Yuda fu dini MASRA, a Gado fu Israel. 17Ma den sma ben e tan tyari ofrandi na den presi pe den ben e gwenti tyari ofrandi, ma soso gi MASRA, a Gado fu den.

18Den tra sani di psa ini a libi fu Manase, a begi di a ben begi Gado nanga den sani di den man di Gado e sori sani ben taigi en ini a nen fu MASRA, a Gado fu Israel, skrifi poti ini den buku fu a historia fu den kownu fu Israel. 19A begi fu en, a piki di Gado piki a begi, ala den sondu fu en, a dini di a ben dini tra gado, den presi pe a ben bow fu sma tyari ofrandi, den postu di a ben poti tnapu fu anbegi kruktu gado nanga den popki fu kruktu gado di a ben poti tnapu fosi a ben saka ensrefi, skrifi na ini den buku fu a historia fu den man di Gado ben e sori sani. 20Manase dede èn den beri en ini a kownu-oso fu en. En manpikin Amon teki en presi leki kownu.

Kownu Amon fu Yuda

21Amon ben abi tutenti-na-tu yari di a tron kownu, èn a tan tu yari na makti ini Yerusalem. 22Amon ben e du san no bun ini MASRA ai, neleki en p'pa Manase. Amon ben e tyari ofrandi gi ala den popki fu den kruktu gado di en p'pa Manase ben meki èn a ben e dini den. 23Amon no saka ensrefi gi MASRA soleki fa en p'pa Manase ben saka ensrefi, ma a ben e sondu moro nanga moro. 24Den knekti fu Amon meki mofo fu kiri en, èn den kiri en ini en kownu-oso. 25Ma den sma fu a kondre, kiri ala den sma di ben meki mofo fu kiri kownu. Dan den poti en manpikin Yosia leki kownu na en presi.

34

Kownu Yosia fu Yuda

341Yosia ben abi aiti yari di a tron kownu. A tan dritenti-na-wan yari na makti ini Yerusalem. 2Yosia ben e du san bun ini MASRA ai. A ben teki a eksempre fu en afo David èn a no tapu fu du en. 3Di a ben de aiti yari na makti, wan yongu boi ete, a bigin suku a Gado fu en afo David. Di a ben de twarfu yari na makti, a bigin puru den presi pe den sma ben e tyari ofrandi na ini Yuda nanga Yerusalem, sosrefi den postu di den sma ben poti tnapu fu anbegi kruktu gado nanga den popki fu den kruktu gado di ben meki fu ston, udu, solfru noso gowtu. 4A ben luku taki den sma ben e broko den altari fu Baal. Den altari fu bron wierook di ben de tapu den altari fu Baal, a kapu trowe. Den postu di den sma ben poti tnapu fu anbegi kruktu gado, den popki fu den kruktu gado di ben meki fu udu, ston, solfru noso gowtu a broko èn masi den finifini. A puiri fu den a kanti tapu den grebi fu den sma di ben tyari ofrandi na den tapu. 5A bron den bonyo fu den priester tapu den altari dati tapu san den ben tyari ofrandi. Na a fasi dati a krin Yuda nanga Yerusalem. 6Ini den foto fu Manase, Efraim nanga Simeon èn srefi ini den di fu Naftali, di ben broko didon na gron, 7Yosia naki den altari broko nanga den postu di den sma ben poti tnapu fu anbegi kruktu gado. Den ston nanga udu popki fu den kruktu gado a naki broko finifini te leki den tron puiri. Ala den altari fu bron wierook a kapu trowe. Baka dati a drai go na Yerusalem baka.

8Di a ben de tin-na-aiti yari na makti, a ten dati a ben e krin a kondre nanga a tempel, a seni Safan, a manpikin fu Asalyahu, Maaseya, a edeman fu a foto, nanga Yoak, a takiman fu kownu, di ben de a manpikin fu Yoakas, fu den go meki a oso fu MASRA, a Gado fu en, kon bun baka. 9Di den doro na granpriester Hilkia, den gi en a moni di den sma ben tyari kon na a oso fu Gado. Den sma fu Manase nanga Efraim, den sma di ben tan abra ete fu den tra lo fu Israel, nanga den sma fu Yuda, Benyamin nanga Yerusalem, ben tyari a moni dati kon na den Lefitiman di e hori wakti na mofodoro fu a oso fu Gado. 10Den gi a moni na den fesiman di ben abi a frantwortu fu a wroko di ben e du na a oso fu MASRA. Den man dati gi en na den wrokoman di ben e du a wroko na a oso fu MASRA, fu ben meki en baka leki fa a ben de. 11Den langa en gi den wrokoman nanga den man di ben e du a bow wroko, fu den bai ston di ben kapu kba nanga udu gi den postu fu meki den dak baka fu den oso di den kownu fu Yuda ben libi fu pori gwe. 12Den man di ben e du a wroko ben de fu fertrow. Den ben e wroko ondro a tiri fu Yakat nanga Obadya, fu a famiri fu Merari, nanga Sekarya nanga Mesulam, fu a famiri fu Kehat. Ala den Lefitiman, di ben sabi prei instrumenti, 13ben e tiri den man di ben e syow èn na den ben e tiri den wrokoman awinsi sortu wroko a ben de. Sonwan Lefitiman ben de sekretarsi, fesiman noso waktiman na den doro.

14Di den ben e puru a moni kon na doro di den sma ben tyari go na a oso fu MASRA, priester Hilkia feni a buku fu a wèt fu MASRA, di Moses ben gi a pipel. 15Ne Hilkia taigi a skrifiman Safan taki: “Mi feni a buku nanga a wèt ini a oso fu MASRA.” Dan Hilkia langa a buku gi Safan. 16Safan tyari a buku gi kownu. A ferteri kownu tu fa sani e waka nanga a wroko. A taki: “Den dinari fu yu du ala sani san yu komanderi den fu du. 17Den tyari a moni kon na wan di ben de ini a oso fu MASRA èn den gi en na den fesiman fu a wroko èn na den man di e du a wroko.” 18Sekretarsi Safan taigi kownu tu taki priester Hilkia gi en wan buku èn Safan leisi en gi kownu. 19Fa kownu yere san skrifi ini a buku, na so a priti en krosi. 20Dan a komanderi priester Hilkia, Akikam, a manpikin fu Safan, Abdon, a manpikin fu Mika, sekretarsi Safan nanga Asaya, en knekti, taki: 21“Un go suku rai gi mi nanga gi den sma fu Israel nanga Yuda di tan na baka, na MASRA fu den sani di skrifi ini a buku di un feni, bika MASRA ati mus e bron trutru na wi tapu, fu di den afo fu wi no gi yesi na den sani di skrifi ini a buku èn fu di den no du den sani tu di skrifi ini a buku taki wi mus du den.”

22Dan priester Hilkia nanga den man nanga san kownu ben seni en gwe, go na a profeiti Hulda di ben e libi na a nyun pisi fu Yerusalem. Hulda ben de a frow fu Salum, di ben abi a frantwortu fu a krosimaksin. Salum ben de a manpikin fu Tokhat nanga granpikin fu Hasra. Dan den man taki nanga a profeiti. 23Ne a piki den taki: “Na disi MASRA, a Gado fu Israel, e taki: Taigi a man di seni unu kon na Mi, taki: 24‘Na disi MASRA e taki: Luku, Mi o meki bigi ongoloku miti a presi disi nanga den sma di e libi dyaso. Ala den fluku di skrifi ini a buku di den leisi gi a kownu fu Yuda o psa, 25fu di den gwe libi Mi, èn fu di den bron ofrandi gi tra gado. Den wiki a atibron fu Mi nanga den sani di densrefi meki. Dat' meki Mi o lusu a atibron fu Mi tapu a presi disi èn no wan sma o man kowru en.’ 26Ma un mus taigi a kownu fu Yuda di seni un kon fu suku rai na Mi, taki: ‘Na disi MASRA, a Gado fu Israel, e taki: Di yu yere fu den sani di skrifi ini a buku, 27yu firi sari èn yu broko yusrefi saka na Gado fesi. Di yu yere san Mi taki tak' o psa nanga a presi disi èn nanga den sma fu en, yu saka yusrefi gi Mi, yu priti yu krosi èn yu bari krei na Mi fesi. Dat' meki Mi yere yu tu. Na so MASRA taki. 28Arki, Mi o meki yu dede ini freide èn den o beri yu na den afo fu yu. Yu no o si noti fu a bigi ongoluku di Mi o meki miti a presi disi.’ ”

Dan den man go taigi kownu san MASRA piki en. 29Dan Kownu seni wan boskopu gi ala den edeman fu Yuda nanga fu Yerusalem, tak' den mus kon na en. 30Baka dati kownu go na a oso fu MASRA makandra nanga ala den sma fu Yuda nanga Yerusalem, den priester, den Lefitiman, a heri pipel, pikinwan nanga bigiwan. Drape a leisi ala sani gi den di ben skrifi ini a buku fu a ferbontu, di a granpriester ben feni ini a oso fu MASRA. 31Di a du dati, kownu go tnapu na en presi dan a meki wan ferbontu na MASRA fesi taki nanga den heri ati èn nanga den heri sili den ben o dini MASRA èn taki den ben o hori densrefi na den gebod, den sani fu Gado di den mus memre nanga den sani di den mus tan du èn taki den ben o hori densrefi tu na den sani di ben skrifi ini a buku. 32A meki ala den sma fu Yerusalem nanga den di fu a lo fu Benyamin pramisi taki den o hori den na a ferbontu. Sensi a ten dati den sma fu Yerusalem hori densrefi baka na a ferbontu fu Gado, a Gado fu den afo fu den. 33Ini ala den kontren di ben de fu den Israelitisma, Yosia puru ala den groskin sani èn a meki den Israelitisma dini MASRA, a Gado fu den. Solanga di a ben de na libi, den tan dini MASRA, a Gado fu den afo fu den, wawan.