Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
11

David nanga Batseba

111Na a bigin fu a yari, ini a ten pe den kownu gwenti fu go na feti, David seni a heri legre fu Israel, ondro a tiri fu Yoab nanga den ofisiri fu en, go na feti. Den gi den Amonitisma wan bigi lasi èn den lontu Raba fu alasei. Ma David srefi ben tan na Yerusalem. 2Wan mofoneti, David opo fu a bedi pe a ben e rostu, dan a bigin koiri tapu a daki fu a kownu-oso fu en. Fu drape a si fa wan uma e wasi. A uma dati ben moi srefsrefi. 3Dan David seni aksi suma na a uma èn a kisi fu yere tak' a uma ben de Batseba, a umapikin fu Eliam. A ben de a wefi fu a Hetitiman Uria. 4Ne David seni wantu knekti fu en fu go teki Batseba. Di a kon na David, David sribi nanga en. Batseba ben krin ensrefi soleki fa a wèt ben e taki tak' wan uma mus du baka en munsiki. 5Baka wan pisten a uma kon si tak' a hori bere. Dan a seni taigi David dati. 6Dan David seni wan boskopu gi Yoab fu a seni Uria, a Hetitiman, kon gi en. Yoab du san David seni komanderi en. 7Di Uria doro na David, David aksi en fa Yoab nanga den srudati ben e meki en, èn fa a feti ben e waka. 8Baka dati David taigi Uria taki: “Go na yu oso go didon pikinso.” Di Uria e gwe fu a kownu-oso, David seni wan kado go na en baka. 9Ma Uria no go na oso. A go sribi ini a oso fu den knekti fu kownu na a bigin fu a kownu-oso. 10Di David kisi fu yere tak' Uria no go na en oso, a aksi en a tra mamanten taki: “Wan heri pisten yu no ben de. Fu sanede yu no go na yu oso?” 11Ma Uria piki David taki: “A santa kisi nanga den legre fu Israel nanga Yuda de na ini tenti. Yoab, a edeman nanga den ofisiri fu yu de ini a legrekampu ini a opo wei. Dan fa mi o man go na mi oso fu nyan èn dringi èn sribi nanga mi uma? Mi e sweri na a libi fu yu tak' mi no o du en!” 12Dan David piki Uria taki: “Tan tide dyaso tu, dan tamara mi o seni yu gwe baka.” So Uria kon tan a dei dati na ini Yerusalem. 13A tra dei David seni kari en fu kon nyan nanga en, èn David sorgu taki Uria ben kon drungu. Ma toku Uria no go na en oso a neti dati, ma a go sribi baka ini a oso fu den waktiman fu kownu.

14A tra mamanten David skrifi wan brifi gi Yoab, dan a seni en gi en nanga Uria. 15David ben skrifi na ini a brifi taki: “Poti Uria na a moro hebi pisi fu a feti dan un e hari gwe libi en fu den feyanti kan feni en kiri.” 16Fu di Yoab ben lontu a foto Raba wan pisten kba, a ben kon sabi pe den tranga fetiman fu den Amonitisma ben de. Dan a poti Uria drape. 17Di den srudati fu a foto broko kon na doro fu feti nanga Yoab nanga den srudati fu en, wantu fu den ofisiri fu David kon lasi libi. A Hetitiman Uria srefi kon dede tu. 18Baka a feti Yoab seni piki David fa a feti waka. 19A ben komanderi a boskopuman taki: “Yu mus ferteri kownu fa a heri feti waka, fu a bigin te kon na a kba. 20Efu te yu kba ferteri en a aksi yu nanga atibron taki: ‘Fu sanede un go so krosbei fu a foto? Un sabi tak' den o sutu fu a skotu kon na un tapu. 21Na fergiti un fergiti fa Abimelek, a manpikin fu Yerubeset, lasi en libi? Na wan uma ben fringi wan bigi ston fu wan miri, fu a skotu fu a foto Tebes na en tapu meki a dede. Dan fa un kan go so krosbei fu wan skotu baka?’ Efu a taki so yu mus piki en tak' a ofisiri fu en, a Hetitiman Uria, kon lasi libi tu.” 22A boskopuman gwe, èn di a doro David a taigi en ala san Yoab ben komanderi en. 23A taigi David taki: “A feyanti ben tranga moro wi èn den broko kon na wi tapu ini a opo wei. Ma wi feti nanga den èn den ben musu fu hari gwe baka go te na a bigi doro fu a foto. 24Ne den srudati fu den di e sutu nanga bo, sutu fu a skotu kon na wi tapu. Wantu fu den ofisiri fu yu kon lasi libi, sosrefi yu knekti Uria, a Hetitiman.” 25Dan David komanderi a boskopuman fu taigi Yoab taki: “No broko yu ede nanga a fasi fa sani waka. A de so kba taki dede e fadon na ini feti. No lasi ati! Go feti baka nanga a foto dan un broko en kon na gron.”

26Di a uma fu Uria kisi a boskopu tak' en masra lasi libi, a low gi en. 27Di a ten fu low ben kba, David meki a kon libi nanga en. David teki en leki en uma èn di a ten ben doro a uma kisi wan manpikin.

Ma MASRA ben si a sani di David du leki wan takru sani.

12

MASRA e strafu David

121Dan MASRA seni a profeiti Natan go na David. Di Natan doro na David a taigi en taki: “Tu man ben de di ben e libi na ini a srefi foto. A wan ben gudu, a trawan ben pôti. 2A guduman ben abi bun furu skapu, kaw nanga krabita. 3A pôtiman ben abi wan pikin uma skapu nomo di a ben bai èn di ensrefi ben e kweki. A pikin skapu dati ben e gro kon makandra nanga den pikin fu a man. A ben e nyan fu a pikinso nyanyan di a man ben abi, a ben e dringi watra fu a kan fu a man èn a ben e sribi tapu den bowtu fu a man. A man ben lobi a pikin skapu leki wan umapikin. 4Wan leisi a guduman kisi fisiti. Ma a ben tranga gi en fu teki wan fu den kaw noso skapu fu en fu srakti èn bori gi a man di ben kon fisiti en. Dat' meki a go teki a pikin uma skapu fu a pôtiman, a srakti en dan a bori en gi a man di ben kon na en.” 5Dan David atibron tapu a man tak' a taigi Natan taki: “Mi e sweri na a libilibi MASRA taki a man di du a sani dati mus dede. 6Èn fu di a no ben abi no wan sari-ati, a mus gi a pôtiman fo skapu baka.” 7Ne Natan taigi David taki: “Na yu na a man! Èn na disi MASRA, a Gado fu Israel, e taki: Na Mi meki den salfu yu leki kownu fu Israel, èn Mi ben ferlusu yu fu a makti fu Saul. 8Mi gi yu den sma di ben e wroko gi yu basi Saul, makandra nanga ala san a ben abi. Mi langa den uma fu en gi yu tu. Den sma fu Israel nanga fu Yuda mi poti ondro a tiri fu yu. Efu den sani dati no ben sari yu, Mi ben kan gi yu moro. 9Dan fu sanede yu si den gebod fu MASRA leki noti èn du so wan takru sani na ini Mi ai. Yu meki den kiri a Hetitiman, Uria. Yu teki a uma fu en dan yu meki den kiri en ini a feti nanga den Amonitisma. 10We dan, fu di yu si Mi leki noti èn teki a wefi fu a Hetitiman Uria gi yusrefi, feti nanga kiri sa tan de ini yu oso. 11MASRA e taigi yu moro fara taki: Mi o meki bigi ogri miti yu, èn na yu eigi famiri o du dati nanga yu. Leti na yu fesi Mi o gi wan tra man, wan man fu yu eigi famiri, den uma fu yu. Ala sma o si te a o sribi nanga den. 12Di yu ben du en, sma no ben sabi, ma Mi o meki a sani disi psa bigibigi dei, fesi ala den Israelitisma.” 13Ne David taigi Natan taki: “Mi sondu, mi du san no bun ini MASRA ai.” Dan Natan piki en taki: “MASRA gi yu pardon fu a sondu di yu du, yu no sa dede. 14Ma fu di yu gi den feyanti fu MASRA okasi fu afrontu En, a boi fu yu di gebore tra dei o dede.” 15Dan Natan go na en oso. Ma MASRA meki a pikin di a uma fu Uria ben kisi nanga David kon siki tranga.

16Ne David bigin begi Gado gi a boi. A ben e faste èn te a ben go sribi te neti, a ben e didon na gron. 17Den heihei wrokoman ini a kownu-oso, ben go begi en fu a opo na gron, ma a no ben wani. A no ben wani nyan tu. 18Baka seibi dei a pikin kon dede. Den wrokoman no ben sabi fa fu taigi David tak' a pikin dede. Den tak' makandra taki: “Di a pikin ben de na libi ete a no ben wan arki wi kba. Dan fa wi o taigi en now tak' a pikin dede? Dyonsro a e du ensrefi wan sani.” 19Di David si tak' den wrokoman fu en ben e taki safrisafri nanga makandra, a kon ferstan tak' a pikin dede. Ne a aksi den taki: “A pikin dede?” Den piki en taki: “Iya, a dede.” 20Dan David opo fu a gron. A go wasi, a lobi oli na en skin dan a weri tra krosi. Baka dati a go ini a oso fu MASRA, a go na tapu en kindi dan a begi. Baka dati a drai go na en oso. A meki den tyari wan sani kon gi en fu a nyan, dan a nyan. 21Dan den wrokoman fu en aksi en taki: “Un no man ferstan san yu e du. Di a pikin ben de na libi ete yu faste èn yu krei sote, ma now di a pikin dede, yu opo èn yu e nyan.” 22David piki den taki: “Di a pikin ben de na libi mi faste èn mi krei. Mi ben prakseri taki: kande MASRA sa sori mi a bun-ati fu En, dan A meki a pikin tan na libi. 23Ma now di a pikin dede, mi no abi fu faste moro. Dati no o tyari a pikin kon baka. Na mi o go na en, ma en no o drai kon baka na mi.”

24Dan David go trowstu en uma Batseba. David sribi nanga en èn a hori bere. Di a ten ben doro a uma meki wan boi di David kari Salomo. MASRA ben lobi a pikin. 25A seni a profeiti Natan fu go taigi David tak' a ben mus kari a pikin Yedidya: A lobiwan fu MASRA.

David e teki a foto Raba abra

26A srefi ten dati Yoab nanga den srudati fu Israel ben e feti ete na Raba, a mamafoto fu den Amonitisma, dan a teki a foto abra pe a kownu fu den ben e libi. 27Dan Yoab seni boskopuman go na David nanga a boskopu disi: “Mi de fu teki Raba abra, a presi fu pe a watra e go ini a foto mi teki abra kba. 28Kari ala den tra srudati kon na wan now, dan yu hari kon nanga den na Raba fu teki en abra. Bika efu mi teki en abra, sma o gi mi a grani leki a man di teki a foto abra.” 29So David kari ala den srudati kon na wan. Dan a hari go na a foto Raba, a feti nanga den Amonitisma èn a teki a foto abra. 30Dan David puru a kroon tapu a ede fu a kownu fu den. A kroon dati ben meki fu sowan dritenti kilo gowtu nanga wan bun diri ston na ini. Dan David teki a kroon dati weri. Boiti dati a teki bun furu tra sani fu a foto dati tyari gwe. 31David teki den sma fu a foto tyari gwe tu. Dan a poti sonwan fu den fu kapu ston puru na bergiskin èn trawan fu wroko na den ston-onfu. A srefi sani a du na ini ala den tra foto fu den Amonitisma. Baka dati David drai go nanga a heri legre baka na Yerusalem.

13

Amnon nanga Tamar

131Baka wan pisten a sani disi kon psa. Absalom, wan den manpikin fu David, ben abi wan moi sisa di ben nen Tamar. Amnon, wan fu den tra manpikin fu David, ben kon firi lobi gi en. 2A sani disi ben e dangra Amnon srefsrefi taki a ben e firi siki srefi. Ma a no ben man doro na Tamar bika noiti ete Tamar ben sribi nanga wan man, so den ben e hori spesrutu ai na en tapu. 3Now a ben de so taki Amnon nanga Yonadab, wan manpikin fu David brada Sima, ben de bun mati. Èn Yonadab ben srapu. 4Dan a aksi Amnon taki: “Fu sanede yu leki wan manpikin fu kownu de so brokobroko wantu dei kba? Taigi mi, san e psa nanga yu?” Amnon piki en taki: “Mi lobi Tamar, a sisa fu mi afubrada Absalom.” 5Ne Yonadab taigi en taki: “Go didon tapu yu bedi dan yu meki leki yu e siki. Dan te yu p'pa kon luku yu, yu mus taigi en taki: ‘Mi e begi yu fu yu seni mi sisa Tamar fu a kon gi mi nyanyan. Meki a kon bori wan nyanyan gi mi dyaso. Efu mi si fa a e bori, mi o nyan te a o gi mi.’ ” 6Dan so Amnon go didon tapu en bedi èn a meki leki a e siki. Di kownu go luku en, a aksi kownu taki: “Mi e begi yu fu yu seni mi sisa Tamar fu a kon baka wantu kuku gi mi dyaso. Efu mi si fa a e meki den mi o nyan te a o gi mi.” 7Ne David seni wan boskopu gi Tamar, di ben de na ini a kownu-oso, taki: “Go wantron na a oso fu yu brada Amnon go bori wan nyanyan gi en.”

8So Tamar go na a oso fu en brada Amnon di ben didon ini en bedi. Dan fu pe Amnon ben kan si san a ben e du, Tamar teki blon, a masi en, a poti san ben de moro fanowdu fu meki kuku, dan a baka den. 9Di a kba, a puru den kuku fu a pan poti na ini wan skarki, dan a poti den gi Amnon. Ma Amnon no ben wani nyan. A komanderi ala sma fu gwe, 10dan a taigi Tamar taki: “Yusrefi tyari den kuku kon gi mi ini a sribikamra! Efu yu o langa den gi mi, mi o nyan.” Ne Tamar teki den kuku di a meki dan a tyari den gi en brada Amnon na ini a sribikamra. 11Ma di Tamar e langa den kuku gi Amnon, Amnon grabu en hori, dan a taigi en taki: “Kon, mi pikin s'sa, kon didon nanga mi!” 12Ma Tamar taigi en taki: “No du, yu na mi brada, no gi mi a syen dati. Bika den sani disi no e psa na ini Israel. No du sowan don syen sani. 13Prakseri san o psa nanga mi. No wan sei mi no o man sori mi fesi moro. Prakseri yusrefi tu. Heri Israel o krutu yu fu a syen sani di yu du. Taki nanga kownu fu teki mi leki yu uma, a no o taki no kwet'kweti.” 14Ma Amnon no ben wani arki en. A grabu en poti tapu a bedi, èn nanga tranga a sribi nanga en.

15Wantron baka dati Amnon no ben man si Tamar na ai srefsrefi. A si di a no ben man si en na ai ben tranga moro a lobi di a ben abi gi en. Ne a taigi Tamar taki: “Opo gwe! Gwe!” 16Ma Tamar piki en taki: “Yu no kan du a sani dati! Fu seni mi gwe ogri moro a sani di yu du nanga mi kba.” Ma Amnon no ben wani arki en. 17A kari en knekti di ben e wroko gi en, dan a taigi en taki: “Puru a uma disi dyaso. Poti en na dorosei dan yu e sroto a doro na en baka.” 18A knekti poti Tamar na dorosei, dan a sroto a doro na en baka. Tamar ben weri wan langa krosi nanga furu kloru, di den umapikin fu kownu ben e weri solanga den no ben sribi ete nanga wan man. 19Dan Tamar priti a langa krosi di a ben weri èn a fringi asisi tapu en ede. Dan nanga en anu na en ede a bari krei dan a gwe. 20Dan en brada Absalom aksi en taki: “Na sribi yu brada Amnon sribi nanga yu nanga tranga? Tan tiri mi sisa, na yu brada. No meki a sani disi trobi yu tumsi.” Tamar tan libi na en brada Absalom, èn a no ben e bemui nanga sma. 21Di kownu David yere san psa, en atibron srefsrefi. 22Absalom no taki not'noti fu a tori nanga Amnon, ma a no ben man si en na ai fu a syen di Amnon ben gi en sisa.

Absalom e pai Amnon baka fu a ogri di a du

23Tu yari baka dati Absalom ori wan fesa. A ben o koti a wiwiri fu den skapu fu en ini a foto Baal-Hasor, krosbei fu Efraim. Dan a seni kari ala den manpikin fu kownu. 24A go na kownu David dan a taigi en taki: “Mi kownu, mi o koti a wiwiri fu den skapu fu mi. Mi e begi yu fu yu nanga den knekti fu yu kon.” 25Ma kownu piki en taki: “No mi boi, a o hebi tumsi gi yu efu wi alamala kon.” Absalom dwengi en p'pa, ma David tan na a besroiti di a teki èn a winsi en wan bun fesa. 26Dan Absalom aksi ete taki: “Efu yu nanga den trawan no wani kon, dan mi e begi yu fu yu seni awinsi Amnon fu a kon nanga wi.” Kownu aksi en taki: “Fu sanede na en mus go nanga yu?” 27A leisi disi Absalom tan dwengi. Te fu kba kownu gi primisi fu Amnon nanga ala den tra manpikin fu en go nanga Absalom. 28Dan Absalom taigi den knekti fu en taki: “Un mus tan hori Amnon na ai. Te a win frei na en ede mi o taigi unu fu un naki en kiri! Dan un mus kiri en! Un no abi fu frede, na mi komanderi unu! Un mus abi dek'ati èn un no draidrai!” 29Den knekti fu Absalom du nanga Amnon soleki fa Absalom ben komanderi den. Ala den tra boi fu kownu dyompo opo wantron. Den dyompo tapu den buriki, dan den gwe es'esi.

30Den ben de na ondropasi ete di David kisi a nyunsu tak': “Absalom kiri ala den manpikin fu kownu. No wan no tan na libi.” 31Ne kownu opo, a priti en krosi dan a fringi ensrefi na gron fu di a ben e sari srefsrefi. Ala den spesrutu wrokoman fu en ben priti den krosi tu dan den go tnapu na en. 32Ma Yonadab, a manpikin fu David brada Sima, taki: “Mi kownu, a no tru tak' den kiri ala den yonkuman, den manpikin fu yu. Na Amnon wawan lasi libi. Bika sensi a dei di Amnon sribi nanga tranga nanga Tamar, Absalom ben si en leki en plekti fu kiri en. 33Fu dat'ede, masra, mi kownu, yu no mus bribi a nyunsu, tak' na ala den manpikin fu yu lasi libi. Na Amnon wawan dede.” 34A ten dati Absalom ben lowe gwe kba. Ma pikinso na baka wan fu den waktiman na a skotu fu a foto, opo en ede, dan a si wan grupu sma e kon fu a sei fu den bergi. 35Ne Yonadab taigi kownu taki: “Luku, den manpikin fu kownu e kon, leki fa mi ben taki.” 36A no ben kba taki wani bunfasi ete, di den boi fu kownu doro. Den bigin krei trangatranga èn kownu nanga ala den wrokoman fu en bari krei tu. 37A pisten dati Absalom ben lowe go na kownu Talmai fu Gesur. Talmai ben de wan manpikin fu Amikur. Ma David ben de na low fu Amnon sensi a dei di a kisi a dedeboskopu.

38Absalom ben lowe go na Gesur. A tan dri yari drape. 39Ma di David kba low gi Amnon, a ben de fayafaya fu hari go feti nanga Absalom.