Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
3

Tranga ten o kon

31Yu mus e hori a sani disi na yu ede, tak' tranga ten o kon na ini den laste dei. 2Ini den dei dati den sma o prakseri densrefi nomo, èn den o gridi fu moni. Den o abi bigimemre, èn den o prakseri hei fu densrefi. Den o taki takru fu trawan, den no o arki m'ma nanga p'pa moro, den no o sabi san na tangi, èn den no o si noti leki wan santa sani. 3Den sma no o lobi trawan, den no o sabi san wani taki tak' yu mus gi pardon, èn den o gi trawan pori nen. Den sma no o man basi densrefi, den o ogri, èn den no o lobi sani san bun. 4Den o konkru densrefi, den o du sani sondro fu prakseri, èn den o abi bigifasi. Den o lobi grontapu prisiri moro leki Gado. 5Den o du leki den e dini Gado, ma den no o meki a krakti fu Gado wroko ini den libi. Yu mus tan fara fu den sortu sma disi. 6Sonwan fu den sma disi sabi fa fu boro go ini sma oso èn kisi den uma di no e denki fara. Den uma disi lai nanga sondu, èn ala sortu tranga lostu e hari den. 7Ala yuru den e teki leri, ma noiti den no man kon ferstan san na tru. 8Den man di e gi den kruktu leri, e feti a tru leri soleki fa Yanes nanga Yambres ben feti Moses. A ferstan fu den man disi pori kba, èn a bribi fu den no man hori stan.

3:8
Eks 7:11
9Ma den no o skopu en fara, bika a srefi sani san ben psa nanga Yanes nanga Yambres, o psa nanga den tu. Ala sma o kon si taki na lawlaw sani den e leri.

A wroko san Timoteus mus du

10Ma yu dati sabi ala den sani san mi e leri. Yu sabi fa mi e libi nanga san mi wani du ini mi libi. Yu sabi a bribi fu mi, yu sabi fa mi abi pasensi nanga lobi èn fa mi e hori doro. 11Yu sabi fa sma ben de na mi baka fu du mi ogri, èn fa mi ben nyan pina na ini Antiokia, Ikonium nanga Listra. Ala den sani disi ben miti mi, ma Masra puru mi na ini alamala.

3:11
Bosk 13:14—14:20
12Ma a no kan tra fasi, bika ala sma di e bribi na ini Kristus Yesus èn di wani libi leki fa Gado wani, o ondrofeni tak' sma de na den baka fu du den ogri. 13Ma den takru-ati sma nanga den bedrigiman sa kon moro ogri ete. Den e kori sma èn sma e kori den baka. 14Ma yu dati mus tan hori na den sani san yu leri èn san yu sabi taki na tru sani. Bika yu sabi suma na den sma di ben gi yu leri. 15Sensi yu ben de wan pikin boi, yu ben sabi san a Santa Buku e taki. A buku disi kan gi yu koni fu kon sabi taki efu yu bribi na ini Kristus Yesus, Gado o ferlusu yu. 16Na Gado srefi ben meki sma skrifi ala sani san de ini a Santa Buku. Den sani disi bun fu gi leri, fu sori pe un fowtu, fu meki un kon bun, èn fu leri un fu libi wan bun fasi. 17Tapu a fasi disi a sma di e dini Gado sa de klar'klari fu kan du ibri bun wroko.

4

41Na fesi Gado èn na fesi Kristus Yesus di o krutu den dedewan nanga den libiwan te A kon baka fu rigeri leki Kownu, mi e taigi yu trangatranga taki: 2Preiki a boskopu. Yu mus de klar'klari ala ten fu du dati, awinsi na wan bun ten, efu no. Sori den sma pe den fowtu, warskow den, gi den dek'ati. Du dati nanga ala pasensi, èn tan leri den sma. 3Bika wan ten o kon pe den sma no o wani arki a bun leri moro. Den o du san den wani, èn den o teki wan lo leriman di e leri den san den wani fu yere. 4Den o tapu den yesi gi a tru leri èn den o arki leitori. 5Ma yu dati mus de nanga krin ai, awinsi san e psa. Teki a pina, panya a bun nyunsu, du ala a wroko san Gado gi yu fu du.

6Dyonsro mi brudu o lon leki wan ofrandi. A yuru fu mi dede de krosbei kba. 7Mi strei a bun strei. Mi lon a streilon te na a kba, èn mi no lasi a bribi. 8Now wan grani e wakti mi, a grani san yu e kisi te yu libi bun ini Gado ai. Masra, a krutubakra di e koti krutu nanga leti, sa gi mi a grani dati tapu a bigi dei. Ma a no mi wawan o kisi a grani disi, ma na ala sma di e angri fu A kon baka.

Den kriboi boskopu nanga odi

9Du muiti fu kon her'esi na mi, 10bika Demas gwe libi mi fu di a lobi den sani fu a grontapu disi. A go na Tesalonika. Kresens go na Galasia, èn Titus go na Dalmasia.

4:10 a
Kol 4:14
Flm 24
11Lukas wawan de ete nanga mi. Te yu e kon, go teki Markus fu a kon nanga yu, bika a de wan bigi yepi gi mi na ini a wroko.
4:11 a
Kol 4:14
Flm 24
12Mi seni Tikikus go na Efese.
4:12
Bosk 20:4
Efe 6:21-22
Kol 4:7-8
13Te yu e kon, yu mus tyari a mantel fu mi kon di mi ben libi ini Troas na Karpus oso. Sosrefi yu mus tyari den buku gi mi, ma funamku den wan di skrifi tapu meti buba.4:13 Fosten den ben meki wan sortu papira fu meti buba.
4:13
Bosk 20:6
14Aleksander, a koprosmeti, du mi furu ogri. Masra o pai en fu san a du.
4:14
1Tim 1:20
15Yu mus luku bun nanga en tu, bika fayafaya a e feti san wi e leri.

16A fosi leisi di mi go na krutu, no wan sma kon yepi mi. Ala sma libi mi, mi wawan. Meki Masra no hori den frantwortu fu dati. 17Ma Masra ben de nanga mi èn A gi mi krakti fu mi kan preiki a heri boskopu. Na so ala den sma di no sabi Gado ben kan yere en. Èn Masra puru mi na grebimofo. 18Iya, Masra o kibri mi fu ala sortu ogri èn A o meki mi doro bun na heimel pe A e rigeri leki Kownu. Na En mus kisi glori fu têgo èn ala ten! Amen.

19Taki Priska, Akwila, Onesiforus nanga den ososma fu en, odi gi mi.

4:19 a
Bosk 18:2
20Erastus tan ini Korinte, èn mi ben abi fu libi Trofimus sikisiki na baka di mi gwe fu Mileta.
4:20 a
Bosk 19:22
Rom 16:23
21Meki muiti fu kon na mi fosi a kowruten. Ebulus, Pudens, Linus, Klaudia nanga ala den brada nanga sisa e seni odi gi yu.

22Meki Masra de nanga yu èn meki A sori unu bun-ati.