Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
12

Wan tranga ten broko gi den bribisma

121Ini a srefi ten dati, kownu Herodes meki den grabu wantu sma fu a gemeente fu du den ogri. 2A meki den kapu Yakobus, a brada fu Yohanes, kiri. 3Di Herodes si taki den Dyusma ben feni a sani disi bun, a meki den grabu Petrus tu. A sani disi psa di den Dyusma ben e hori a fesa pe den e nyan brede san meki sondro dyesi. 4Baka di a grabu en, a meki den sroto en nanga a prakseri fu leisi strafu gi en fesi a folku te a Paskafesa psa. A meki fo grupu srudati hori wakti gi en. Ibri grupu ben abi fo srudati.

12:4
Eks 12:1-27
5So Petrus ben tan ini a straf'oso, ma a gemeente ben e tan begi Gado gi en.

6A neti fosi Herodes leisi strafu gi en, Petrus ben didon e sribi mindri tu srudati. Den ben bui en nanga tu keti, èn srudati ben e hori wakti fesi a doro fu a straf'oso. 7Ma wantron so wan engel fu Masra ben tnapu na en sei èn wan faya ben krin a heri kamra. A dyuku Petrus na en sei fu a wiki, dan a taigi en taki: “Opo es'esi!” Dan den keti fadon kmopo fu en anu. 8A engel taigi en taki: “Seti yu krosi, dan yu weri yu susu.” Di Petrus du san a taki, a engel taigi en moro fara taki: “Weri yu dyakti, dan yu waka kon na mi baka.” 9So Petrus waka na en baka go na dorosei, ma a no ben ferstan ete tak' san a engel e du, e psa trutru. A ben prakseri taki na sori Gado ben sori en wan sani. 10Di den waka psa den tu presi pe den srudati ben e hori wakti, den kon na a bigi isri doro pe yu e go ini a foto. A doro disi opo fu ensrefi. Di den kon na dorosei a engel waka wan strati fara nanga Petrus dan wantron so a gwe libi en. 11Dan fosi Petrus kon si taki a no dren a e dren. A taki: “Now mi sabi trutru tak' Masra seni En engel fu puru mi ini anu fu Herodes, nanga san den Dyusma ben wani taki musu psa nanga mi.” 12Di a kon ferstan a sani disi, a go na a oso fu Maria, a m'ma fu Yohanes di den ben e kari Markus tu. Ini a oso furu bribisma ben kon makandra e begi. 13Di Petrus doro drape, a naki na a fesi doro. Dan Roda, a uma di ben wroko drape, kon luku suma na en. 14Di a yere taki na Petrus en sten, a ben breiti sote taki a lon go na inisei sondro fu opo a doro, dan a taigi den sma taki Petrus de na a fesi doro. 15Ma den taigi en taki: “Yu no de bun na yu ede.” Di Roda tan taigi den tak' Petrus de na mofodoro, den taki: “A mus de a engel fu en.” 16Ma Petrus ben tan naki tapu a doro. Di den opo a doro èn den si taki na en, den no ben man bribi den ai. 17Petrus sori den nanga en anu tak' den mus tan tiri. Dan a ferteri den fa Masra puru en ini a straf'oso. Baka dati a taigi den tak' den mus ferteri Yakobus nanga den tra bribisma san psa nanga en. Dan a kmopo fu drape go na wan tra presi.

18A tra mamanten fu en wan bigi bruya ben de mindri den srudati. Den ben e aksi densrefi san psa nanga Petrus. 19Herodes meki den suku en na ala sei, ma den no ben man feni en. Baka di a aksi den srudati san psa, a meki den tyari den gwe go kiri. Baka dati a gwe libi Yudea, dan a go tan wan pisten ini a foto Sesarea.

A dede fu Herodes

20Herodes ati ben e bron srefsrefi nanga den sma fu Tirus nanga Sidon. So den sma dati kon makandra, dan den seni wan grupu sma go na Herodes fu meki en bun nanga en. Bika den ben e kisi den nyanyan fu a kondre di Herodes ben e tiri. Den taki nanga Blastus, wan prenspari man ini a kownu-oso fu Herodes, dan den kisi en so fara fu yepi den. 21Dan Herodes meki wan dei fu taki nanga den. A ben weri en kownu krosi èn a ben sidon tapu en kownusturu. 22Den sma ben e bari taki: “Disi na a sten fu wan gado, a no libisma e taki drape.” 23A srefi momenti dati, wan engel fu Masra naki Herodes fu di a no ben gi Gado a grani. Dan woron nyan en èn a dede.

24Ma a wortu fu Gado ben panya moro nanga moro. 25Baka di Barnabas nanga Saulus tyari a moni go na Yerusalem, den drai go baka na Antiokia. Den teki Yohanes, di den sma ben e kari Markus tu, fu go nanga den.

13

A Santa Yeye seni Barnabas nanga Saulus fu go du wan spesrutu wroko

131Ini a gemeente fu Antiokia, yu ben abi profeiti nanga leriman. Den man dati ben de: Barnabas nanga Simeon di den sma ben kari Blaka. Moro fara yu ben abi Lusius fu Sirena, Saulus, nanga Manaen di ben kweki makandra nanga a tiriman Herodes. 2Di den ben e faste èn anbegi Masra, a Santa Yeye taigi den taki: “Un puru Barnabas nanga Saulus na un mindri, fu den du a wroko di Mi kari den fu du.” 3Baka di den faste èn begi, den poti den anu na den tapu dan den meki den go.

Barnabas nanga Saulus tapu a eilanti Siprus

4Na so a Santa Yeye seni Barnabas nanga Saulus go du a wroko. Den go na Selesia èn fu drape den teki wan sipi go na Siprus. 5Di den doro na a foto Salamis, den preiki a wortu fu Gado ini den kerki, èn Yohanes ben yepi den nanga a wroko tu. 6Den waka tapu a heri eilanti te den doro a foto Pafos. Drape den miti nanga wan bonuman di ben nen Baryesus. A ben de wan Dyusma èn a ben du leki en na wan profeiti. 7A ben e tan na a oso fu a granman Sergius Paulus. A man disi ben de wan koni man èn a ben angri fu yere a wortu fu Gado. So a seni kari Barnabas nanga Saulus kon. 8Ma a bonuman disi, di den ben e kari Elimas tu ini wan tra tongo, no ben wani a sani dati èn a ben du ala muiti fu a granman no teki bribi. 9Ma Saulus, di den ben e kari Paulus tu, ben furu nanga a Santa Yeye. A piri ai gi en, dan a taigi en taki: 10“Yu pikin fu didibri yu! Yu feyanti fu ala san bun! Yu lai nanga ala sortu triki nanga bedrigi fasi. Oten yu o tapu fu drai den tru sani fu Masra? 11Luku, Masra o strafu yu. Yu o breni èn fu wan pisten yu no o man si a son.” A srefi momenti dati ala sani kon dungru gi en, dan a bigin firifiri efu a ben o feni wan sma fu hori en na en anu. 12Di a granman si san psa, a teki bribi. A leri fu Masra ben meki a ferwondru srefsrefi.

Paulus ini a foto Antiokia fu Pisidia

13Baka dati Paulus nanga den man di ben de nanga en, kmopo fu Pafos dan den koti a se abra go na a foto Perga ini Pamfilia. Drape Yohanes prati pasi nanga den, dan a drai go baka na Yerusalem. 14Ma den trawan kmopo fu Perga, dan den hari go moro fara na a foto Antiokia ini Pisidia. Dan tapu a sabatdei den go sidon ini a kerki. 15Baka di den sma leisi kmopo fu a wèt fu Moses nanga den profeiti, den edeman fu a kerki seni aksi Paulus nanga den sma di ben de nanga en taki: “Brada, efu un abi wan boskopu san o gi den sma dek'ati, dan un abi a okasi now.” 16So Paulus opo tnapu, a sori den nanga en anu tak' den mus tan tiri, dan a taki: “Kondreman, nanga ala trawan di e anbegi Gado, un arki. 17A Gado di wi leki Dyusma e dini, ben teki den afo fu wi fu tron En eigi pipel. Di den ben libi leki doroseisma ini Egipte, A meki den tron wan bigi pipel. Baka dati A puru den fu drape nanga En bigi krakti.

13:17 a
Eks 1:7
18Fotenti yari langa Gado ben abi furu pasensi nanga den ini a dreisabana.
13:18
Nom 14:34
Deu 1:31
19Dan baka di A puru seibi folku na pasi di ben libi ini Kanaan, A gi den a kondre tak' na fu den.
13:19 a
Deu 7:1
20Ala den sani disi ben teki wan fo hondro nanga feifitenti yari.
13:20 a
Kru 2:16

Baka dati Gado gi a pipel tiriman te kon miti a ten fu a profeiti Samuel. 21Dan den aksi fu wan kownu. So Gado gi den Saul, a manpikin fu Kis, di ben de fu a lo fu Benyamin. Saul tiri a pipel fotenti yari langa.

13:21 a
1Sam 8:5
22Baka di Gado puru en, A poti David leki kownu. Na fu en Gado ben taki: ‘Mi lobi fa David, a pikin fu Isai, de. A o du ala sani san Mi wani.’
13:22
1Sam 13:14
16:12
Psa 89:21
23Dan leki fa Gado ben pramisi, A meki Yesus, a Ferlusuman fu Israel, kmopo fu a famiri fu David. 24Ma fosi Yesus bigin nanga en wroko, Yohanes ben e taigi a heri folku fu Israel tak' den mus drai den libi èn teki dopu.
13:24
Mrk 1:4
Luk 3:3
25Di a wroko fu Yohanes ben de fu kba, a taigi den sma taki: ‘Mi a no a Mesias, leki fa unu e prakseri. Ma luku, wan sma e kon na Mi baka. Mi no warti srefi fu puru En susu na En futu.’
13:25
Yoh 1:20,27

26Brada, unu di de bakapikin fu Abraham, nanga un trawan di e anbegi Gado, a boskopu tak' Gado wani meki libisma kon fri, kon gi unu. 27Den sma fu Yerusalem nanga den edeman fu den, no ben si Yesus leki suma A de trutru. Di den leisi strafu gi En, den meki den wortu fu den profeiti kon tru di den e leisi ala sabatdei. 28Èn aladi den no feni noti na En di sori taki a fiti fu A dede, toku den aksi Pilatus fu kiri En.

13:28
Mat 27:22-23
Mrk 15:13-14
Luk 23:21-23
Yoh 19:15
29Dan baka di den du ala sani san ben skrifi fu En na fesi kba, den puru a dedeskin fu En na a kroisi poti na ini wan grebi.
13:29
Mat 27:57-61
Mrk 15:42-47
Luk 23:50-56
Yoh 19:38-42
30Ma Gado meki A opo baka na dede. 31Dan A sori Ensrefi someni dei na den sma di ben kmopo nanga En fu Galilea kon na Yerusalem. Na den sma dati e ferteri a folku now fu En.
13:31
Bosk 1:3
32Èn wi e ferteri unu a bun nyunsu tak' san Gado pramisi den afo fu wi, 33na dati A meki kon tru gi wi leki bakapikin fu den, di A meki Yesus kon baka na libi. Dat' meki a di fu tu Psalm e taki: ‘Yu na mi pikin, tide Mi tron yu P'pa.’
13:33
Psa 2:7

34Gado meki Yesus kon na libi baka fu A no dede noiti moro. Na dati A ben taki nanga den wortu disi: ‘Mi sa gi unu den santa blesi di de fu fertrow, san Mi ben pramisi David.’

13:34
Yes 55:3
35Dat' meki a skrifi ini wan tra Psalm taki: ‘Yu no sa meki a dedeskin fu Yu Santa Wan pori.’
13:35
Psa 16:10
36Bika baka di David du ala sani gi den sma fu en ten leki fa Gado ben wani, a dede. Den poti a dedeskin fu en pe den afo fu en beri, èn a pori gwe. 37Ma a dedeskin fu a Wan di Gado meki kon na libi baka, no pori. 38Brada, disi un mus sabi, tak' a boskopu di wi e tyari gi unu na tak' Yesus meki un kisi pardon fu un sondu. 39A sani san Yesus du meki taki Gado e si ala sma di e bribi, leki sma di bun ini En ai. A sani dati a wèt fu Moses no ben man du. 40Dat' meki un mus luku bun taki san den profeiti ben taki, no miti unu. 41Wan fu den ben taki: ‘Unu di e spotu nanga Mi, luku! Un ferwondru, dan un kmopo na Mi fesi. Bika Mi e du wan sani ini a ten fu unu, wan sani di un no o bribi, awinsi sma ben sa ferteri unu.’ ”
13:41
Hab 1:5

42Di Paulus nanga Barnabas ben o gwe, den sma begi den fu kon a tra sabatdei baka fu ferteri den moro fu den sani disi. 43Baka di a konmakandra kba, furu Dyusma nanga furu sma di ben teki a Dyubribi èn di ben e anbegi Gado, waka na den baka di den e gwe libi a kerki. Dan Paulus nanga Barnabas taigi den fu tan fertrow tapu a bun-ati fu Gado.

44Tapu a tra sabatdei, pikinso moro dan a heri foto ben kon makandra fu arki a wortu fu Masra. 45Ma di den Dyusma si a bigi grupu sma, den kon dyarusu. Den bigin taki takru fu Paulus èn den taki tak' na lei a e lei. 46Ma sondro frede Paulus nanga Barnabas taigi den taki: “Unu na den fosi sma di ben mus yere a wortu fu Gado. Ma fu di un no wani yere en srefsrefi, èn un feni taki un no fiti fu kisi a libi fu têgo, meki wi e go now na den sma di no de Dyu. 47Bika Masra ben komanderi wi taki: ‘Mi poti yu leki wan leti gi den sma di no de Dyu, fu tyari ferlusu kon gi ala sma te na den moro fara uku fu grontapu.’ ”

13:47
Yes 42:6
49:6

48We, di den sma di no de Dyu yere a sani dati, den prisiri èn den gi Masra grani fu a wortu fu En. Ala sma di Gado ben wani fu kisi a libi fu têgo, teki bribi. 49So a wortu fu Masra panya lontu ini a heri kontren drape.

50Ma den Dyusma sutu faya gi den gudu uma di ben anbegi Gado, nanga gi den edeman fu a foto. Den meki den sma de na Paulus nanga Barnabas baka fu du den ogri, èn den yagi den puru fu a kontren drape. 51So Paulus nanga Barnabas seki a santi puru na den futu leki wan marki tak' den no e tyari a frantwortu moro gi den. Dan den go na a foto Ikonium.

13:51
Mat 10:14
Mrk 6:11
Luk 9:5
10:11
52Ma den bribisma fu a foto Antiokia ben prisiri srefsrefi èn den ben kon furu nanga a Santa Yeye.

14

Paulus nanga Barnabas ini a foto Ikonium

141A srefi sani psa ini Ikonium tu. Paulus nanga Barnabas go ini a kerki èn a fasi fa den ben e taki meki taki furu Dyusma nanga sma di no de Dyu, teki bribi. 2Ma den Dyusma di no ben wani teki bribi, sutu faya gi den sma di no de Dyu èn den meki den prakseri takru fu den bribisma. 3Paulus nanga Barnabas tan wan heri pisten drape. Den ben fertrow Masra èn sondro frede den ben preiki a boskopu fu a bun-ati fu Masra. Dan Masra meki den du wondru èn A meki den sori den sma marki, fu sori taki den sani san den taki tru. 4Ma dan wan prati kon na mindri den sma fu a foto. Sonwan ben de na a sei fu den Dyusma, trawan ben de na a sei fu den boskopuman fu Yesus. 5Te fu kba den Dyusma nanga den sma di no de Dyu, makandra nanga den fesiman fu den, meki mofo fu fon den èn fu ston den kiri. 6Ma di Paulus nanga Barnabas kisi a sani disi fu yere, den lowe go na Listra nanga Derba, tu foto fu Likaonia. Drape ini den foto nanga den birti fu den, 7den go doro fu preiki a bun nyunsu.

Paulus nanga Barnabas ini a foto Listra

8Yu ben abi wan man ini Listra di no ben man waka. Noiti a ben tnapu tapu en futu fu di a ben lan sensi a gebore. 9A man disi ben sidon e arki di Paulus ben e taki. Dan Paulus luku en trangatranga èn a si taki a man ben abi bribi fu kon betre. 10So a taigi en nanga tranga sten taki: “Opo tnapu tapu yu futu!” A man dyompo opo èn a bigin waka lontu. 11Di a bigi grupu sma si san Paulus du, den bari na ini Likaonia-tongo taki: “Den gado saka kon leki libisma na wi.” 12Dan den kari Barnabas Seus, èn fu di na Paulus ben e taki den kari en Hermes.14:12 Seus ben de a grangado fu den sma èn Hermes ben de a takiman fu en. 13Dan a priester fu a tempel fu Seus, di ben de krosbei fu a foto, tyari kaw nanga bromki kon na den doro fu a foto. Makandra nanga ala den sma, a ben wani tyari ofrandi gi den. 14Ma di Barnabas nanga Paulus, den boskopuman fu Yesus, yere san den ben wani du, den no ben feni en bun srefsrefi. Dat' meki den priti den krosi èn den lon go na mindri den sma. 15Den bari taki: “Sma fu Listra, fu sanede un e du den sani disi? Wi na libisma leki unu! Wi kon fu ferteri unu a bun nyunsu tak' un mus drai un baka gi den soso sani disi fu kon na a libilibi Gado di meki heimel nanga grontapu, a se nanga ala den sani san de ini den.

14:15
Eks 20:11
Psa 146:6
16Fosten A ben meki ala folku go den eigi pasi. 17Ma toku Gado meki un si suma A de nanga den bun sani di A e du. A e meki alen kmopo fu heimel, èn A e meki nyanyan gro kon na tapu en ten. A e gi un nofo fu nyan èn A e furu un ati nanga prisiri.” 18Ma aladi den taki so, a ben tranga gi den fu tapu den sma fu no tyari ofrandi gi den.

19Ma baka dati wantu Dyusma kmopo fu Antiokia nanga Ikonium kon drai den sma ede. Den fringi ston tapu Paulus èn di den prakseri taki a dede, den srepi en go na dorosei fu a foto. 20Ma di den bribisma kon tnapu lontu en, a opo tnapu dan a go ini a foto. A tra dei Paulus nanga Barnabas go na a foto Derba.

Paulus nanga Barnabas drai go baka na Antiokia ini Siria

21Di den preiki a bun nyunsu ini a foto dati èn den gi furu bribisma leri, den drai go baka na Listra, Ikonium, nanga Antiokia. 22Drape den meki den bribisma kon tranga ini bribi èn den gi den dek'ati fu tan ini a bribi. Den taigi den taki: “Wi o abi fu nyan furu pina fu kon ondro a tiri fu Gado.” 23Na ini ibri gemeente den poti sma leki fesiman tu. Den begi èn den faste, dan den poti den ini Masra anu, bika na ini En den ben e bribi. 24Dan Paulus nanga Barnabas psa ini Pisidia, go na Pamfilia. 25Baka di den preiki a boskopu ini Perga, den go na Atalia. 26Drape den teki wan sipi go baka na Antiokia, pe a gemeente ben poti den ini Gado anu fu A yepi den du a wroko di den ben kba du now. 27Di den doro, den kari a gemeente kon na wan. Dan den ferteri den sma ala den sani di Gado meki den du, nanga fa A opo pasi gi den sma di no de Dyu, fu den kon na bribi tu. 28Dan den tan wan heri pisten nanga den bribisma drape.