Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
7

Stefanus na fesi a grankrutu fu den Dyusma

71Dan a granpriester aksi Stefanus taki: “A tru taki yu taki den sani disi?” 2Ne Stefanus piki en taki: “P'pa nanga brada, arki san mi o taki. Fosi wi afo Abraham go libi na Haran, a Gado fu glori sori Ensrefi na en di a ben e libi na Mesopotamia ete.

7:2-3
Gen 12:1
3A taigi en taki: ‘Libi yu kondre nanga yu famiri èn go na a kondre di Mi sa sori yu.’ 4So Abraham gwe libi a kondre fu den Kaldeasma dan a go libi na Haran. Baka di en p'pa dede, Gado puru en fu drape dan A tyari en kon na a kondre pe unu e libi now.
7:4 a
Gen 11:31
5Gado no gi en no wan pisi fu a kondre tak' na fu en, no wan pikin pisi srefi. Ma A pramisi en tak' a heri kondre sa de fu den bakapikin fu en, awinsi a no ben abi pikin ete.
7:5
Gen 12:7
13:15
15:18
17:8
6Gado taigi en taki: ‘Den bakapikin fu yu o go libi leki doroseisma ini wan tra kondre. Drape den sma o teki den leki srafu, èn den o pina den fo hondro yari langa.
7:6-7
Gen 15:13-14
7Ma Mi sa strafu a kondre di o meki den wroko leki srafu. Baka dati den o kmopo fu a kondre dati èn kon anbegi Mi ini a presi disi.’
7:7
Eks 3:12
8Dan Gado meki wan ferbontu nanga Abraham, èn A taigi en taki a mus besnei ala den mansma fu en leki marki tak' wan ferbontu meki. Dat' meki di Isak, a boi fu Abraham, kon gebore, a besnei en tapu a di fu aiti dei. Isak tron p'pa fu Yakob èn Yakob tron p'pa fu twarfu boi di tron den afo fu den lo fu Israel.
7:8 a
Gen 17:10-14

9Ma den afo disi fu unu ben dyarusu tapu Yosef. Dat' meki den seri en gi sma di tyari en go leki srafu na Egipte. Ma Gado ben de nanga en.

7:9 a
Gen 37:11
10A puru en ini ala en nowtu. A gi en koni èn A meki taki Farao, a kownu fu Egipte, sori en bun-ati. Dan Farao poti en leki granman fu Egipte, nanga edeman fu ala sani san a ben abi.
7:10
Gen 41:39-41
11Baka dati wan angriten broko ini heri Egipte nanga Kanaan. Den sma bigin pina èn den afo fu wi no ben man feni noti fu nyan.
7:11
Gen 42:1-2
12Ma di Yakob yere taki nyanyan ben de ini Egipte, a seni den afo fu unu go drape fu a fosi leisi. 13Di den go a di fu tu leisi, Yosef taigi den brada fu en suma a de, èn Farao kon yere fu a famiri fu Yosef.
7:13 a
Gen 45:1
14Dan Yosef seni teki en p'pa Yakob nanga ala en famiri kon. A famiri fu en ben abi seibitenti-na-feifi sma.
7:14 a
Gen 45:9-10,17-18
15So Yakob go na Egipte èn drape en nanga den afo fu wi tan te leki den dede.
7:15 a
Gen 46:1-7
16Den bakapikin fu den tyari den dedeskin kmoto fu Egipte go na Sikem. Drape den beri den ini a grebi di Abraham ben bai fu den manpikin fu Hemor nanga moni.
7:16
Gen 23:3-20
33:19
50:7-13
Yos 24:32

17Di a ten kon krosbei fu Gado du san A ben pramisi Abraham, a pipel fu wi ben kon furu ini Egipte.

7:17-18
Eks 1:7-8
18Dan wan tra Farao di no ben sabi Yosef, bigin tiri Egipte. 19A Farao dati kisi den bigisma fu wi nanga triki, èn a libi takru nanga den. A dwengi den fu poti den watrapikin na dorosei meki den dede. Tapu sowan fasi a pipel ben o dede gwe.
7:19 a
Eks 1:10-11
20Ini a ten dati Moses kon gebore èn a ben moi ini Gado ai. Dri mun langa den sorgu en na oso. 21Baka di den ben mus poti en na dorosei, a umapikin fu Farao teki en dan a kweki en leki en eigi pikin.
7:20-21
Eks 2:2-10
22Moses kisi leri ini ala koni fu den Egiptesma. A tron wan bun takiman èn a ben du bigi sani. 23Di a ben abi fotenti yari, a teki a besroiti fu go luku fa a ben e go nanga den brada fu en, den sma fu Israel.
7:23-29
Eks 2:11-15
24Dan a si fa wan fu den e kisi fonfon fu soso. So a dyompo gi a wan di ben kisi a fonfon fu yepi en, èn a naki a man fu Egipte kiri fu pai en baka. 25Moses ben prakseri taki den sma fu en ben o ferstan taki Gado seni en fu puru den na ini katibo. Ma den no ben ferstan a sani dati. 26A tra dei di Moses go baka na den sma fu en, a si fa tu fu den e feti. A go na den fu tapu a feti, èn a taigi den taki: ‘Unu na brada, fu sanede un e feti?’ 27Ma a wan di ben meki a trobi, pusu Moses go na wan sei dan a taigi en taki: ‘Suma poti yu leki wi edeman nanga wi krutubakra? 28Na kiri yu wani kiri mi tu, leki fa yu kiri a man fu Egipte esde?’ 29Di a man taki a sani dati, Moses lowe gwe go tan leki wan doroseisma ini Midyankondre. Drape a kisi tu boi.
7:29
Eks 18:3-4
30Baka fotenti yari wan engel sori ensrefi na Moses ini a dreisabana krosbei fu a bergi Sinai. A sori ensrefi ini a faya fu wan pikin bon di ben e bron.
7:30-34
Eks 3:1-10
31Moses ferwondru di a si a sani dati. Ma di a ben e waka go fu luku a sani moro bun, a yere a sten fu Masra taigi en taki: 32‘Mi na a Gado fu den afo fu yu, a Gado fu Abraham, Isak nanga Yakob.’ Moses skreki tak' a beifi èn a no ben abi dek'ati fu go luku moro. 33Dan Masra taigi Moses moro fara taki: ‘Puru yu susu na yu futu, bika a gron tapu san yu e tnapu na santa gron. 34Mi si bunbun fa den e pina Mi pipel ini Egipte èn Mi yere fa den e dyeme. Dat' meki Mi saka kon fu ferlusu den. So, kon dya, Mi o seni yu go baka na Egipte.’

35A srefi Moses disi, den sma poti na wan sei di den taki: ‘Suma poti yu leki edeman nanga krutubakra?’ Ma Gado poti en leki edeman nanga ferlusuman fu a pipel, nanga a yepi fu a engel di ben sori ensrefi ini a pikin bon di ben e bron.

7:35
Eks 2:14
36Moses du furu wondru nanga marki di a tyari den kmopo fu Egipte, sosrefi di den abra a Redi Se, nanga di den ben de ini a dreisabana fotenti yari langa.
7:36 a
Eks 7:3
37Na a srefi Moses dati taigi a pipel fu Israel taki: ‘Gado o seni wan profeiti leki mi kon gi unu di sa kmopo na un mindri.’
7:37
Deu 18:15,18
38Na a Moses disi ben de nanga a pipel di den kon makandra ini a dreisabana. A ben de nanga den bigisma fu wi èn a ben de nanga a engel di ben taki nanga en tapu a bergi Sinai. Na en kisi wortu san e gi libi, fu gi unu.
7:38
Eks 19:1—20:17
Deu 5:1-33
39Ma den bigisma fu unu no ben wani du san Moses taigi den. Den poti en na wan sei, èn ini den ati den ben angri fu go baka na Egipte. 40Dan den taigi Aaron taki: ‘Meki popki gi unu fu un anbegi leki gado, dan den sa tyari unu go moro fara. Bika un no sabi san psa nanga a man Moses di tyari unu kmopo fu Egipte.’ 41So den meki wan popki di ben gersi wan yongu kaw fu anbegi leki gado. Den tyari ofrandi gi en èn den ben abi prisiri nanga san den srefi meki.
7:40-41
Eks 32:1-6
42Ma Gado drai En baka gi den, èn A libi den fu dini den sani di de fu si na loktu. Ala den sani disi skrifi ini a buku fu den profeiti. Drape a skrifi taki: ‘Sma fu Israel, na gi Mi un ben kiri meti? Na gi Mi un ben tyari ofrandi den fotenti yari ini a dreisabana?
7:42-43
Amo 5:25-27
43Nono! Un ben syow a tenti fu Molok nanga a stari fu Romfa. Un srefi meki den sani dati fu anbegi den. Fu dat'ede Mi sa tyari un gwe te psa Babilon.’

44Di den bigisma fu unu ben de ini a dreisabana, den ben abi a tenti na den di ben kotoigi tak' Gado de nanga den. Gado ben taigi Moses fa a mus meki en, dan Moses meki en leki a eksempre di a si.

7:44
Eks 25:9,40
45Makandra nanga Yosua den bigisma fu unu tyari a tenti disi kon dya, di den ben kisi fu den bigisma fu den. Gado yagi den sma puru di ben libi ini a kondre disi, meki den afo fu unu teki en abra. Èn a tenti tan na den te leki a ten fu kownu David.
7:45
Yos 18:1
46Gado ben sori David bun-ati, dan David aksi En efu a ben kan bow wan oso gi En, a Gado fu Yakob.7:46 Wantu manuscript skrifi taki: bow wan oso gi a pipel fu Yakob.
7:46
2Sam 7:1-16
1His 17:1-14
47Ma a ben de Salomo di bow wan oso gi En.
7:47
1Kow 6:1-38
2His 3:1-17
48Ma leki fa a profeiti taki, a Moro Hei Gado no e libi ini oso di libisma meki. A skrifi taki: 49Masra taki: ‘Heimel na Mi kownusturu èn grontapu na Mi futubangi. Sortu oso un o man bow gi Mi? Sortu presi un o man gi Mi fu Mi rostu?
7:49-50
Yes 66:1-2
50A no Mi srefi meki ala den sani disi?’ 51Un trangayesi sma unu! Un besnei, ma ini un ati un de leki sma di no sabi Gado. Un no wani arki Gado èn neleki den bigisma fu unu, un no wani du san a Santa Yeye e taki.
7:51
Yes 63:10
52Den bigisma fu unu ben de na baka ala den profeiti fu du den ogri. Den kiri srefi den man di ben taki na fesi taki wan Sma o kon di bun ini Gado ai. Dan now un seri En èn un kiri En. 53Den engel ben tyari a wèt kon gi unu, ma un no du san a e taki.”

A dede fu Stefanus

54Di den man fu a grankrutu yere san Stefanus taki, den kisi sowan atibron tak' den bigin kaw den tifi. 55Ma Stefanus, di ben furu nanga a Santa Yeye, luku go na heimel. A si a glori fu Gado èn a si Yesus tnapu na a let'anu sei fu Gado. 56Dan a taki: “Luku, mi e si heimel opo, èn mi e si a Manpikin fu Libisma tnapu na Gado let'anu sei.” 57Ma ala den man bigin bari trangatranga, den tapu den yesi, èn den lon go na Stefanus tapu. 58Den srepi en go na dorosei fu a foto, dan den fringi ston na en tapu fu kiri en. Den kotoigi7:58 Den kotoigi ben de den sma di kragi Stefanus. Na den ben mus fringi den fosi ston. (Luku Deu 17:7) puru den dyakti poti na den futu fu wan yonkuman di ben nen Saulus. 59Di den e fringi ston na en tapu, Stefanus begi taki: “Masra Yesus, teki mi yeye.” 60Ne a fadon tapu en kindi èn a bari: “Masra, gi den pardon fu a sondu disi.” Di a taki a sani disi, a dede.