Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
8

81Saulus ben feni en bun taki den kiri Stefanus.

Saulus e suku fu broko a gemeente

Dan bigin fu a dei dati, sma ben de nomonomo baka den sma fu a gemeente na Yerusalem fu du den ogri. Dat' meki ala den bribisma panya go na Yudea nanga Samaria. Soso den boskopuman fu Yesus ben tan na baka. 2Nanga furu krei wantu man di ben e libi leki fa Gado wani, tyari a dedeskin fu Stefanus go beri. 3Saulus ben e suku fu broko a gemeente nanga tranga. A ben go ini ala den oso èn a ben srepi man nanga uma kon na dorosei, dan a ben tyari den go sroto.

8:3
Bosk 22:4-5
26:9-11

Filipus ini Samaria

4Den bribisma di lowe ben ferteri a bun nyunsu ala presi pe den go. 5So a psa tak' Filipus go na a foto fu Samaria èn a ferteri den fu a Mesias. 6Furu sma ben arki san Filipus taki èn di den si den bigi marki di a du, den poti yesi arki en moro bun. 7Bika takruyeye ben kmopo nanga bigi babari tapu furu sma, èn furu lanman nanga malengrisma ben kon betre. 8Dat' meki wan bigi prisiri kon ini a foto dati.

9Ma fosi dati, wan man di ben nen Simon ben e du tofruwroko ini a foto, èn a ben meki ala sma fu Samaria ferwondru. A ben taki fu ensrefi tak' en na wan prenspari sma. 10Ala sma, pikinwan nanga bigiwan, ben e tan arki san Simon e taki, èn den ben e taki fu en taki: “A man disi abi san yu e kari a bigi krakti fu Gado.” 11Den sma ben tan arki en bika a ben meki den ferwondru wan heri pisten kba nanga den tofruwroko fu en. 12Ma di Filipus ferteri den a bun nyunsu fu Yesus Kristus nanga a fasi fa Gado wani tiri libisma, den bribi en, èn mansma nanga umasma teki dopu. 13Simon srefi bribi èn a teki dopu tu. Dan a tan waka na Filipus baka èn a ferwondru srefsrefi fu si den marki fu Gado di ben e psa, nanga ala den tra bigi sani.

Petrus nanga Yohanes go na Samaria

14Di den boskopuman fu Yesus ini Yerusalem yere taki den sma fu Samaria bribi a wortu fu Gado, den seni Petrus nanga Yohanes go drape. 15Di den doro, den begi gi den sma fu den kisi a Santa Yeye. 16Bika den ben dopu ini a nen fu Masra Yesus, ma no wan fu den ben kisi a Santa Yeye ete. 17So Petrus nanga Yohanes poti anu na den tapu èn den kisi a Santa Yeye. 18Dan Simon langa moni gi den boskopuman fu Yesus di a si taki den sma ben kisi a Santa Yeye te den ben poti anu na den tapu. 19A taigi den taki: “Un gi mi a makti tu, fu sma kan kisi a Santa Yeye te mi poti anu na den tapu.” 20Ma Petrus taigi en taki: “Yu nanga yu moni kan go na hel! Fa yu kan prakseri taki yu kan bai san Gado e gi fu soso? 21Yu no man teki prati ini a wroko disi, bika yu ati no de tapu a leti presi ini Gado ai. 22Tapu nanga den takru denki disi, dan yu begi Gado efu A wani gi yu pardon fu a prakseri di kon ini yu ede. 23Bika mi e si fa yu lai nanga wan bita dyarusu èn fa sondu tai yu ete.” 24Dan Simon aksi taki: “Begi Masra gi mi taki noti fu den sani san yu taki sa miti mi.” 25Baka di Petrus nanga Yohanes ferteri a wortu fu Masra èn kotoigi fu En, den drai go baka na Yerusalem. Di den ben de na pasi, den ferteri a bun nyunsu na furu dorpu ini Samaria.

Filipus e miti wan bigiman fu Etiopiakondre

26Dan wan engel fu Masra taigi Filipus taki: “Tide bakadina yu mus go na a pasi di e waka fu Yerusalem go na Gasa.” Furu sma no e waka na tapu a pasi dati. 27So Filipus go. Di a doro drape a si wan man fu Etiopia. A man ben de wan eunuch èn a ben de wan prenspari man di ben e luku den monitori fu Kandaka, a uma di ben de kownu ini Etiopia. A man ben kmopo fu Yerusalem pe a ben go anbegi Gado. 28A ben sidon ini en asiwagi e leisi a buku fu a profeiti Yesaya. 29Dan a Santa Yeye taigi Filipus taki: “Go waka sei a wagi dati.” 30So Filipus lon go na a wagi, èn a yere fa a man e leisi ini a buku fu a profeiti Yesaya. Dan a aksi en taki: “Yu e ferstan san yu e leisi?” 31A man piki Filipus taki: “Fa mi kan ferstan en, efu no wan sma no de di kan tyari en kon na krin gi mi?” Dan a man aksi Filipus fu kon sidon na en sei ini a wagi. 32A pisi fu a Santa Buku di a ben leisi ben taki:

“Neleki wan skapu,

den tyari En go srakti,

èn soleki fa wan pikin skapu

no e meki babari

te den e puru den wiwiri

na en skin,

na so A no ben opo En mofo tu.

8:32-33
Yes 53:7-8

33Den broko En saka,

èn den no gi En no wan leti.

Sma no o man taki

fu bakapikin fu En,

bika den kiri En

puru na grontapu.”

34Dan a man fu Etiopia aksi Filipus taki: “Taigi mi, fu suma Yesaya e taki? Fu ensrefi, noso fu wan tra sma?” 35Dan Filipus bigin nanga a srefi pisi dati fu a Santa Buku fu ferteri en fu Yesus. 36Di den rei moro fara den si wan kriki. Ne a man aksi Filipus taki: “Luku, watra dya. San e hori mi ete fu teki dopu?” 37Filipus taigi a man taki: “Efu yu e bribi nanga yu heri ati, yu kan dopu.” A man piki Filipus taki: “Mi e bribi taki Yesus Kristus na a Manpikin fu Gado.”8:37 Wantu manuscript no abi vers 37. 38So a meki a wagi tan tnapu. Dan en nanga Filipus saka go ini a watra èn Filipus dopu en. 39Di den kmopo fu a watra, a Yeye fu Masra teki Filipus tyari gwe. A man no ben si en moro, ma nanga prisiri a gwe moro fara. 40Filipus ben feni ensrefi te ini a foto Asdod.8:40 Wan tra nen fu a foto disi na Asotus. Drape a ben waka lontu na ala foto e ferteri den sma a bun nyunsu te leki a doro na a foto Sesarea.