Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

11Disi na den sani di Amos, wan skapuman fu Tekoa taki. Gado ben sori en den sani disi di ben o psa nanga Israel. A si den sani disi tu yari fosi a gron ben seki hebi ini Israel, ini a ten di Usia ben de kownu fu Yuda, nanga di Yerobeam, a manpikin fu Yoas, ben de kownu fu Israel.

2A taki:

MASRA e bari leki wan lew na Sion,

A e opo En sten na Yerusalem.

Den wei fu den skapuman e drei gwe.

A srefi sani e psa nanga a moro hei pisi fu a Karmelbergi.

3Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den sma fu Damaskus du ogri. Den broko èn den pori Gilead. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 4Mi o sutu faya gi a oso fu Hasael, Mi o bron ala den tranga foto fu Benhadad. 5Mi o broko den sroto fu den bigi doro fu Damaskus. Mi o kiri a kownu fu Bikat-Awen puru na pasi, nanga a wan di de na makti ini Bet-Eden, èn Mi o meki den tyari a folku fu Aram go leki srafu na Kir. Na disi MASRA taki.

6Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den sma fu Gasa du ogri. Bika den tyari wan heri folku gwe leki srafu, dan den gi den abra na Edom. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 7Mi o sutu faya gi den skotu fu Gasa, meki den tranga foto fu en bron. 8Mi o kiri a kownu fu Asdod nanga a wan di de na makti ini Askelon. Mi o strafu den sma fu Ekron, meki den Filistijnsma dede te na a laste wan. Na disi MASRA taki.

9Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den sma fu Tyrus du ogri. Bika den tyari wan heri folku gwe leki srafu, dan den gi den abra na Edom. Den no hori densrefi na a ferbontu di den ben meki leki mati. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 10Mi o sutu faya gi den skotu fu Tirus, meki den tranga foto fu en bron.

11Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo Edom du ogri. Bika nanga deigri a ben hari go baka en brada, sondro fu sori en sari-ati. A atibron fu en no ben saka, a ben tan hori Israel na ati. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 12Mi o sutu faya gi Teman, Mi o bron den tranga foto fu Bosra.

13Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo den Amonitisma du ogri. Den priti den bere opo fu den uma di ben de nanga bere, fu den ben kan meki a kondre fu den kon moro bigi. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 14Mi o sutu faya gi den skotu fu Raba meki den tranga foto fu en bron. A dei dati babari fu feti sa de fu yere èn wan tranga winti sa wai. 15Den o tyari a kownu fu den leki srafu go na wan tra kondre makandra nanga ala den fesiman fu a kondre. Na disi MASRA taki.

2

21Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo Moab du ogri. Bika den bron den bonyo fu a kownu fu Edom tron puiri. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 2Mi o sutu faya gi Moab, meki ala den tranga foto fu Keriot bron. Moab sa dede ini a dyugudyugu fu a feti. Babari fu feti sa de fu yere, nanga a babari fu trompet. 3Mi sa kiri a wan di e tiri den puru na den mindri, makandra nanga ala den fesiman fu en, MASRA taki.

4Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo Yuda du ogri. Bika den poti a wèt fu MASRA na wan sei èn den no du den sani di den ben mus tan du. Ma den meki den leimofo kruktu gado fu den kori den fu waka na den baka, leki fa den afo fu den ben du kba. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. 5Mi sa sutu faya gi Yuda meki ala den tranga foto fu Yerusalem bron.

6Na so MASRA taki: A no dri noso fo leisi nomo Israel sondu. Fu dat'ede Mi o du tu san Mi taki tak' Mi o du. Bika den seri den bun sma gi moni, den pôtiwan den kenki gi tu susu. 7Den meki swakiwan kroipi gi den ini a santi, èn den e pusu den sma kmopo na pasi di no man dyompo gi densrefi. Wan p'pa nanga en boi e sribi nanga a srefi uma, èn den e pori Mi santa nen tapu a fasi dati. 8Den e didon sei den altari tapu krosi di den teki leki panti fu tra sma, èn ini a oso fu den Gado den e dringi win, di den ben puru leki butu na sma anu.

9Dan na fu den ede Mi ben kiri den Amoritisma puru na pasi, di ben langa leki sedrebon èn di ben tranga leki kankantri. Mi ben pori ala den froktu fu den na loktu nanga den rutu fu en na gron. 10Mi ben tyari un kmoto na ini Egipte, èn Mi tyari un fotenti yari langa ini a dreisabana, fu un ben kan teki a kondre fu den Amoritisma abra. 11Mi meki son bakapikin fu unu tron profeiti, nanga nasireisma. Taigi Mi, un sma fu Israel, efu a no so a de, MASRA taki. 12Ma un gi den nasireisma win fu dringi. Un taigi den profeiti taki den no mus taki den sani san Mi gi den fu taki.

13Arki, Mi o meki a gron ondro unu seki

leki fa wan wagi e seki fu a wan sei go na a tra sei,

te den lai en psa marki nanga karu

di den tai ini bosu kon na wan.

14A moro esi sma srefi no o man lon gwe.

Den trangawan no o man du noti nanga a krakti fu den.

Den dyadya fetiman o lasi den libi.

15Den wan di e sutu nanga bo no man hori feti langalanga.

Den wan di e lon leki dia no o man lon gwe.

Den wan di e sidon tapu asi no o tan na libi.

16Srefi den moro bun wan fu den dyadya fetiman

sa lon gwe a dei dati sondro krosi.

Na disi MASRA taki.