Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
4

41“Uma fu Samaria un arki. Un di gersi den kaw fu Basan, un di e libi tapu a bergi fu Samaria. Un e pina den swakiwan èn un e trapu den pôtiwan dan un e taigi den man fu unu taki: ‘Tyari wan sani fu dringi gi mi.’ 2MASRA fu Masra sweri soleki fa A tru taki A santa, taki: Fu tru, luku, den dei e kon taki nanga uku den o hari un kon na loktu. Nanga aka den o hari den wan di ben tan na baka. 3Wan baka trawan den o pusu unu psa na den bigi olo di den meki ini den skotu, kon na doro. Dan den o tyari un go na Haharmon. Na disi MASRA taki.

4Un kon na Betel, kon du den sondu fu unu. Un kon du moro furu na Gilgal. Un tyari un meti kon mamanten di un o srakti leki ofrandi. Un tyari un tin prosenti tapu a di fu dri dei. 5Un tyari wan ofrandi nanga brede di meki nanga dyesi. Un meki bigi taki un e gi ofrandi nanga wan fri wani. Bika na so un lobi fu du, sma fu Israel. Na disi MASRA fu Masra taki. 6Na Mi meki taki noti ben de fu nyan ini den foto fu unu. Mi meki taki no wan presi pe un e tan brede ben de fu feni. Ma ala di mi du dati un no drai kon baka na Mi, MASRA taki. 7Na Mi meki taki alen tapu fu fadon dri mun fosi un ben o koti nyanyan. Mi ben e meki alen fadon ini a wan foto, ma a no ben e fadon ini a trawan. Alen ben e nati a wan gron, ma a no ben e nati a trawan, dan a dati drei gwe. 8Tu noso dri foto ben e srepi densrefi go na wan trawan fu feni pikin watra fu dringi. Ma watra ben e tan kiri den. Ala di Mi du dati un no drai kon na Mi, MASRA taki. 9Mi meki siki pori a nyanyan ini den gron fu unu. Mi meki den dyari nanga den droifidyari fu unu drei gwe èn Mi meki sprenka nyan den figabon nanga den oleifbon fu unu. Ma ala di Mi du dati un no drai kon na Mi, MASRA taki. 10Mi seni wan takru siki gi unu, leki fa Mi ben du na Egipte. Mi kiri den srudati fu unu nanga den asi di den ben wini ini a feti. Mi meki taki un ben man smeri a tingi fu a kampu fu unu. Ma ala di Mi du dati un no drai kon baka na Mi, MASRA taki. 11Mi figi wantu fu un puru, leki fa Mi ben figi Sodom nanga Gomora puru. Un ben kon gersi wan pisi bron udu di den hari puru na ini faya. Ala di Mi du dati un no drai kon baka na Mi, MASRA taki. 12Fu dat'ede Mi o du disi nanga yu, Israel. Bika na fu di na Mi o du disi nanga yu Israel, yu mus meki yusrefi klari fu miti nanga yu Gado.

13Arki, A Wan di e meki den bergi,

nanga a winti,

A Wan di e meki libisma kon sabi san A wani du,

A Wan di e meki a dei kon dungru

èn di e waka psa tapu den moro hei pisi fu den bergi,

na MASRA fu ala sani, na En nen.”

5

51Israel, arki san mi abi fu taki, arki a dede-oso singi di mi o singi gi yu.

2A yongu uma, Israel, fadon.

A fadon èn a no sa opo moro.

Den fringi en trowe tapu en eigi gron.

No wan sma no e gi en wan anu fu opo.

3Bika na so MASRA fu Masra taki fu Israel: Fu a foto di e hari go feti nanga dusun man, wan hondro nomo o tan èn fu a wan di e hari go feti nanga wan hondro man, tin nomo o tan. 4Na disi MASRA e taigi Israel: Suku Mi, dan yu sa libi. 5Ma no go suku en na Betel, no kon na Gilgal èn no hari go na Berseba. Bika a no abi misi taki den o tyari den sma fu Gilgal gwe leki srafu èn taki not'noti o tan abra fu Betel. 6Ma suku MASRA, dan yu sa tan na libi. Efu yu no du dati, A o psa leki wan faya ini a kondre fu Yosef. A o bron ala sani èn no wan sma o de fu kiri a faya ini Betel. 7Yu, yu di e meki taki te sma e taki fu a reti fasi, den e abi wan bita tesi ini den mofo. Yu di e trapu den bun sani nanga yu futu.

8A Wan, di meki den stari di den e kari Pleiaden nanga Orion,

A Wan di e meki a moro dipi dungru kon krin leki dei,

A Wan di e meki dei tron neti,

di e kari a watra fu a se kon na wan

dan A e kanti abra grontapu,

na MASRA na En nen.

9Nanga a faya fu En di e koti na loktu

A e kiri den tranga wan,

A e figi den foto fu den puru na pasi.

10Den no wan si den sma srefsrefi na ai di e tnapu na den bigi doro fu a foto fu taki tak' sani mus psa tapu wan leti fasi. Den no lobi den sma srefsrefi di e taki sani soleki fa den de. 11Dat' meki, na fu di un e trapu den swakiwan, na fu di yu e puru a karu fu en na en anu, yu no sa tan libi ini den ston oso fu unu di un bow èn un no sa dringi fu den droifibon di un prani so moi ini den droifidyari fu unu. 12Bika Mi sabi o furu sani un du di no bun èn Mi sabi o furu den sondu fu un de. Unu di e pina den sma di e du sani nanga leti, unu di e meki sma pai un ondro tafra, èn di e puru a leti na den pôtisma anu te krutu e hori. 13Dat' meki den koniwan e hori den mofo a ten disi, bika na wan tumsi ogri ten.

14Un suku den bun sani, no suku a ogri, fu un kan libi. Dan MASRA, a Gado fu ala sani, sa de nanga unu, leki fa un e taki. 15Un no mus lobi den ogri sani, ma un mus lobi den bun sani. Dan kande MASRA, a Gado fu ala sani, sa sori sari-ati na den bakapikin fu Yosef di tan abra. 16Fu dat'ede MASRA, a Gado fu ala sani, Masra e taki: Den sa row tapu ala pren. Den sa krei na ini ala strati èn den sa taki: kari den man di e prani gron fu kon krei, kari den sma di sabi dede-oso singi fu den kon singi. 17Na ini den droifidyari srefi krei sa de fu yere te Mi o psa na un mindri. So MASRA taki.

18Den sma di e angri fu a dei fu MASRA kon, mus luku bun. Bika a dei fu MASRA no o tyari leti gi unu, ma dungru. 19A o gersi wan sma di e lon gi wan lew, dan wan beer grabu en. Te a doro oso, dan a tnapu nanga en anu na a skotu, wan sneki e beti en. 20Bika a dei fu MASRA o de wan dungru dei, sondro faya. A o dungru srefsrefi, no wan pikin faya o de fu si.

21Mi no lobi den fesa fu unu srefsrefi. Mi e fisti fu den èn Mi no wani si den konmakandra fu unu. 22Iya, Mi no abi prisiri ini den meti di un e bron leki ofrandi gi Mi nanga den graan-ofrandi. Mi no e luku den pikin skapu na wan ai, di un kweki spesrutu fu tyari leki freide-ofrandi. 23Un kmoto nanga a babari fu den singi fu unu na Mi tapu. Mi no wani yere fa un e prei den harp. 24A ben o moro bun efu un ben e meki taki sani e tan psa tapu wan leti fasi èn un mus tan du sani fa den mus du, leki wan liba di no e tapu fu lon.

25Israel, fotenti yari langa un ben kiri meti leki ofrandi gi Mi èn un ben tyari graan-ofrandi gi Mi ini a sabana. 26Ma un ben tyari den popki tu di unsrefi ben meki fu un kownu Sikut nanga fu Kewan, a gado fu unu fu den stari. 27Fu dat'ede Mi o meki den tyari un gwe leki srafu psa Damaskus. Na disi MASRA taki. A Gado fu ala sani, na En nen.

6

61Un mus luku bun, sma fu Sion, unu di e libi sondro fu broko un ede nanga wan sani, unu di e denki taki noti no man miti unu tapu a bergi fu Samaria. Un mus luku bun, unu, fesiman fu a moro bun folku di de, pe a folku fu Israel e kon. 2Un hari go na Kalne go luku. Fu drape un mus go na a bigi foto Hamat, dan baka dati un mus go na a foto Gat fu den Filistijnsma. Taigi Mi efu un tranga moro den kondre nanga den kownu dati. A kondre fu den bigi moro di fu unu. 3Un mus luku bun! Un di denki taki a ogri dei de fara ete fu kon, ma dan unsrefi e meki a ogri rigeri na un mindri. 4Un mus luku bun! Un di didon tapu un bedi di meki fu ivoor, un di e hari lesi fu unu tapu un sribipe, unu di e nyan den moro bun pikin skapu nanga den moro fatu pikin kaw. 5Un e singi trangatranga te un e prei tapu den harp, dan e prakseri taki un e prei moro betre moro David srefi. 6Un e dringi win ini bigi komki èn un e wrifi den moro bun oli gi un skin. Ma un no e span srefsrefi taki den bakapikin fu Yosef o dede gwe. 7Fu dat'ede, un sa de den fosiwan di den o tyari gwe leki srafu na tra kondre. Un o kba meki prisiri èn hari lesi.

8MASRA fu Masra sweri na Ensrefi. Na so MASRA, a Gado fu ala sani taki: Mi skin e gro fu a heimemre fu den bakapikin fu Yakob. Mi no lobi den oso fu den kownu fu den srefsrefi. Iya, Mi o meki den tyari a foto gwe nanga ala sani di de na ini. 9Awinsi na tin sma nomo tan abra na ini wan oso, den no sa tan na libi tu. 10Te wan famiri teki a dedeskin fu go bron en, a sa aksi a sma di de ini a oso ete taki: “Wan sma de nanga yu ini a oso ete?” Dan a sma ini a oso sa piki en taki: “Nono, ma tan tiri. No kari a nen fu MASRA.” 11Bika taki wawan MASRA kan taki dan ala oso, bigiwan nanga pikinwan, sa naki broko te na gron.

12Asi no e lon abra bergiston. Sma no e meki kaw drai gron fu den bergi tu, fu di a lai nanga ston. Ma un dati meki taki den tru sani tron sani di e kiri sma èn taki den bun sani e abi wan bita tesi na ini sma mofo. 13Un e prisiri fu di un wini a feti nanga a foto Lo Debar èn un e taki tak' nanga un eigi krakti un teki Karnaim abra. 14Fu tru, na so MASRA, a Gado fu ala sani taki: Israel, arki, Mi o seni wan folku kon na un tapu, di o pina unu fu Hamat go te na a Arabakriki.