Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
10

101Ne MASRA piki mi taki: “Kapu tu plata ston leki den fosi wan. Kren kon na Mi tapu a bergi dan yu e meki wan udu kisi. 2Mi sa skrifi ala sani baka di ben skrifi tapu den fosi plata ston di yu naki broko. Dan yu mus poti den ini a kisi.” 3So mi meki wan kisi fu acacia-udu. Mi kapu tu plata ston fu leki den fosi wan. Baka dati mi kren go tapu a bergi nanga den tu plata ston ini mi anu. 4Dan A skrifi den srefi sani di ben skrifi a fosi leisi. Dati na den tin gebod, di MASRA ben gi unu tapu a bergi ini a faya, a dei di un ben kon makandra. Dan MASRA langa den gi mi. 5Baka dati mi drai dan mi saka a bergi. Mi poti den plata ston ini a kisi di mi ben meki èn den de drape, leki fa MASRA ben taigi mi fu du.

6Dan den Israelitisma den kampu na Beerot-Bene-Yaakan, dan den hari go na Mosera. Drape Aaron dede èn na drape den beri en. En manpikin Eleasar tron priester na en presi. 7Fu drape den hari go na Gudgod. Fu Gudgod den hari go na Yotbata, wan kontren di ben abi fu kriki. 8Dati ben de a ten di MASRA poti a lo fu Lefi aparti, fu tyari a kisi fu a ferbontu fu MASRA. Na den ben mus tnapu na MASRA fesi tu fu dini en leki priester èn na den na den wan di ben e blesi sma ini a nen fu MASRA te tide. 9Fu dat'ede Lefi no abi wan eigi pisi gron gi ensrefi na mindri den brada fu en. MASRA e sorgu gi den leki fa MASRA, un Gado, ben taigi den.

10Na so mi ben tnapu na tapu a bergi, leki a fosi leisi. Fotenti dei nanga fotenti neti. A leisi disi srefi MASRA ben arki mi. MASRA no ben wani kiri unu. 11Dan MASRA taigi mi taki: “Meki yusrefi klari, go, dan yu hari na fesi fu a pipel, fu den go ini a kondre fu teki en abra. A kondre di Mi ben pramisi èn sweri gi den afo fu den, taki Mi bo gi en na den.”

12Israel, fu dat'ede MASRA no e aksi noti moro fu unu, dan fu un lespeki MASRA, un Gado. Fu un libi leki fa A wani, fu lobi En, èn fu un dini MASRA, un Gado, nanga un heri ati èn nanga un heri sili, 13èn fu un hori den gebod fu MASRA nanga den sani di un mus tan du. Dati na den sani di mi e leri unu tide. Dan a sa go bun nanga unu. 14Arki, heimel na fu MASRA, un Gado. Iya, den moro hei heimel srefi, grontapu nanga ala sani di den na en tapu. 15Ma na den afo fu unu wawan MASRA ben lobi èn A teki unu leki bakapikin fu den na mindri fu ala folku di de, te leki tide. 16Dat' meki un mus koti a buba fu un ati, dati na fu poti un ati fu du san Gado wani, èn un no mus trangayesi moro. 17Bika MASRA, un Gado, na a Gado fu ala gado nanga Masra fu ala masra. A bigi èn tranga Gado di de fu frede. A no e teki no wan sma prati èn A no e teki sani na sma tu fu kenki en prakseri. 18A sorgu taki den uma di no abi masra moro nanga den pikin di no abi p'pa nanga m'ma moro, kisi den leti. A e gi nyanyan nanga krosi na den doroseisma fu sori den lobi. 19Fu dat'ede un mus sori lobi na doroseisma bika unsrefi ben de doroseisma na ini Egipte.

20Un mus lespeki MASRA, un Gado. Na En un mus dini, na En sei wawan un mus tan èn na ini En nen un mus sweri. 21Na En un mus prijse. Na En na un Gado, di du bigi sani na un mindri, di un si nanga un eigi ai. 22Nanga seibitenti sma den afo fu unu ben hari go na Egipte. Now MASRA, un Gado, meki un kon so furu leki den stari di de na heimel.

11

111Un mus lobi MASRA, un Gado, un mus hori unsrefi ala ten na den sani di A komanderi, na den sani di un mus tan du, na den sani na san un mus tan hori unsrefi nanga na den gebod fu En. 2Bika a no den pikin fu unu ben kisi a leri fu MASRA, un Gado, èn den no sabi En. Ma na unu si den bigi sani di A du, a makti nanga a krakti fu En, 3nanga den wondru nanga den marki fu En, di A du ini Egipte fu Farao, a kownu fu Egipte, nanga a heri kondre si. 4Na unu sabi tu san a du nanga a legre fu Egipte, nanga den asi nanga den wagi fu en. Fa A meki a watra fu a Riet Se wasi den gwe, di den ben de na un baka èn den dede gwe te leki a dei fu tide. 5Un sabi tu san A du nanga unu ini a sabana, te leki un doro na a presi disi. 6Un sabi tu san A du nanga Datan nanga Abiram, den manpikin fu Eliab di ben de wan manpikin fu Ruben. Leti na un mindri A meki a gron priti opo dan a swari den nanga den ososma fu den, den tenti fu den nanga ala sani di den ben abi nanga san den ben e tyari. 7Na unu si den bigi sani di MASRA du. 8Dat' meki un mus hori den gebod di mi e leri un tide. Dan un sa kisi krakti fu go fu teki a kondre abra. A kondre pe un e hari go fu teki en gi unsrefi. 9Un sa libi langa tu ini a kondre di MASRA pramisi èn sweri gi den afo fu unu, taki A bo gi en na den nanga den bakapikin fu den. Wan kondre pe merki nanga oni de bogobogo.

10Bika a kondre di un e go teki abra, no de leki Egipte, a kondre fu pe un kmoto. Drape un ben mus nati a gron srefi baka te un ben sai leki na un dyari un e nati. 11Ma a kondre di un e go teki abra, na wan kondre fu bergi nanga dal, di e kisi en watra fu a alen fu heimel. 12Na wan kondre gi san MASRA, un Gado, e sorgu. MASRA, un Gado, no e puru un ai na en tapu, bigin fu a yari go te na a kba fu a yari. 13So efu un arki den gebod bun di mi e leri un tide, fu un lobi MASRA, un Gado, èn fu un dini En nanga un heri ati èn nanga un heri sili, 14dan A sa meki a alen fadon tapu a yoisti ten gi un kondre. Na a bigin fu a yari nanga na a kba fu a yari, fu un kan feni nyanyan fu a gron: karu, win nanga oli. 15A sa meki grasi gro ini den wei gi den kaw fu unu. Un sa abi en bun. Noti sa man mankeri unu. 16Ma un mus luku bun taki un ati no kori unu fu un kmoto tapu a pasi fu go dini tra gado èn fu go boigi gi den. 17Efu un du dati, MASRA En ati o bron na un tapu. A o tapu a heimel gi unu meki alen no fadon. A gron no o gi nyanyan moro tu èn es'esi un o dede ini a bun kondre di MASRA o gi unu.

18Un kibri den wortu disi fu mi ini un ati èn un mus libi nanga den. Tai den leki wan marki na un anu èn leki wan banti na un fes'ede. 19Un mus leri den na den pikin fu unu èn un mus taki nanga den fu en te un sidon ini un oso, te un de na pasi, te un e didon nanga te un e opo. 20Un mus skrifi den na den postu fu den doro fu un oso nanga den bigi doro fu den foto fu unu. 21Dan un nanga den pikin fu unu sa libi solanga leki heimel sa de na loktu fu grontapu, ini a kondre di MASRA pramisi èn sweri gi den afo fu unu, taki A bo gi den.

22Bika efu un hori unsrefi trutru na ala den gebod di mi e leri un tide, efu un lobi MASRA, un Gado, efu un libi leki fa A wani, èn efu un tan na En sei, 23dan MASRA sa yagi ala den folku disi gi unu. Un sa man teki a kondre abra fu folku di bigi èn di tranga moro unu. 24Ala presi pe un poti un futu, sa de fu unu. Bigin na a sabana te go miti Libanon èn kmoto fu a Eufratliba go te na a Se na westsei, sa de a kondre fu unu. 25No wan sma sa man kaka futu gi unu. MASRA, un Gado sa meki taki a heri kondre ini san un e go, frede èn beifi gi unu, leki fa A taki tak' A o du.

26Luku, tide mi hori fluku nanga blesi na un fesi: 27Un sa si a blesi, efu un du san den gebod fu MASRA, un Gado, e taki di mi e leri un tide. 28Ma un sa si a fluku, efu un no wan du san den gebod fu MASRA, un Gado, e taki èn efu un kmoto fu a pasi di mi e sori un tide, fu go waka baka tra gado, di un no ben sabi. 29Te MASRA, un Gado, tyari un kon ini a kondre, di un e go fu go teki abra, dan un sa tnapu tapu a Gerisimbergi èn taki fa Gado o blesi unu èn tapu a Ebalbergi un sa taki fa Gado o fluku unu. 30Den bergi disi de na a tra sei fu a Yordanliba abra Gilgal, krosbei fu den bigi bon fu More. Yu kan teki a pasi di e waka fu a Yordandal go na a westsei ini a kontren fu den Kananitisma. 31Un tnapu klar'klari fu koti a Yordanliba abra, fu go teki a kondre abra di MASRA, un Gado, sa gi unu. Un sa teki en abra èn un sa libi na ini. 32Baka dati un mus hori unsrefi finifini na ala den sani di un mus tan du nanga den sani na san un mus tan hori unsrefi, den sani di mi e leri un tide.

12

A presi fu anbegi

121Disi na den sani di un mus tan du, nanga den sani na san un mus tan hori unsrefi finifini ini a kondre di MASRA, a Gado fu den afo fu unu, gi unu taki na fu unu, solanga un de na grontapu.

2Den folku fu a kondre di un o go teki abra, ben e dini den gado fu den tapu hei bergi, tapu pikin bergi nanga ondro ala bon di lai wiwiri. Un mus broko ala den presi dati pis'pisi. 3Un mus broko den altari fu den, naki den ston fu den gado broko di den poti tnapu, bron den postu fu den gado fu den èn un mus kapu den ston noso udu popki fu den kruktu gado fu den trowe. Sma no mus memre den srefsrefi moro na den presi dati. 4Un no mus dini MASRA, un Gado, a fasi dati. 5Un sa go na a presi di MASRA, un Gado, sori na mindri fu den lo fu unu, taki na drape A wani libi èn taki na drape A wani fu un memre En nen. Drape un sa suku En. 6Drape un sa tyari den sani di mus bron leki ofrandi, den meti di mus srakti leki ofrandi, a tin prosenti di un mus gi Gado, den sani di un wani gi Gado leki kado, den sani di un pramisi fu gi Gado leki ofrandi, den sani di un wani gi fri leki ofrandi, nanga den fosi pikin fu den kaw, skapu nanga krabita fu unu. 7Drape yu nanga den ososma fu yu sa nyan na fesi MASRA, un Gado, èn un sa prisiri fu den blesi nanga san MASRA, un Gado, blesi unu ini ala den sani di un du.

8Un no sa du moro leki fa wi e du now, taki ala sma e tyari en ofrandi leki fa a wani. 9Un e du en so now, fu di un no doro na a presi ete di MASRA, un Gado, o gi unu taki na fu unu, a presi pe un kan rostu. 10Ma te un koti a Yordanliba abra, te un e libi ini a kondre di MASRA, un Gado, o gi unu taki na fu unu, te A meki taki fu no wan sei den feyanti fu unu wan feti nanga un moro, èn taki un kan libi sondro frede, 11dan un mus go na a presi di MASRA, un Gado, sori unu taki na drape un mus memre En nen. Drape un mus tyari ala den sani di mi e komanderi unu. Den sani di mus bron leki ofrandi, den meti di mus srakti leki ofrandi, a tin prosenti di un wani gi Gado, den sani di un wani gi Gado leki kado nanga ala den spesrutu sani di un pramisi fu gi MASRA leki ofrandi. 12Un sa prisiri drape na MASRA fesi. Unu nanga den manpikin fu unu, den umapikin, den mansrafu, den umasrafu nanga den sma fu a lo fu Lefi, di e libi ini a foto fu unu. Bika Gado no gi den sma fu a lo fu Lefi wan pisi fu a kondre leki unu, taki na fu den.

13Dat' meki un mus luku bun taki un no bron meti leki ofrandi na ibri presi pe un wani. 14Un sa bron den ofrandi na a spesrutu presi di MASRA sori unu na mindri fu den lo fu unu. Drape un sa bron den ofrandi èn drape un sa du ala den sani di mi komanderi unu. 15Efu na fu nyan, dan kan un srakti someni leki un man, na a fasi fa MASRA, un Gado blesi unu. Un kan srakti awinsi pe un e libi. Ala sma, den wan di krin nanga den wan di no krin, kan nyan fu den meti dati, leki fa den bo nyan a meti fu wan dia. 16Ma un no sa nyan a brudu. A brudu un mus kanti trowe na gron leki fa un bo kanti watra trowe. 17Pe un e libi, drape un no sa nyan a tin prosenti fu a karu, a win nanga a oli fu unu. Drape un no sa nyan den fosi pikin fu den kaw, skapu nanga krabita fu unu. Sosrefi un no sa nyan fu den sani di un pramisi fu gi Gado leki ofrandi, den sani di un wani gi fri leki ofrandi noso den sani di un wani gi Gado leki kado. 18Na a presi di MASRA, un Gado, sori un spesrutu fu du dati, na drape un sa nyan den na fesi fu MASRA, un Gado. Unu nanga den manpikin fu unu, den umapikin, den mansrafu, den umasrafu nanga den sma fu a lo fu Lefi, di e libi ini a foto fu unu. Un sa prisiri na fesi fu MASRA, un Gado, fu ala sani di un ben du. 19Ma solanga un e libi un mus sorgu taki un no fergiti den sma fu a lo fu Lefi.

20MASRA, un Gado, o meki a kondre fu unu kon moro bigi, leki fa A pramisi. Te A du dati èn un wani nyan meti fu di un lostu en, un kan nyan someni leki un wani. 21Efu a presi di MASRA, un Gado, sori un fu un memre En nen fara tumsi gi unu, dan un kan srakti fu den kaw, den skapu nanga den krabita, di MASRA, gi unu. Un kan srakti èn nyan someni leki un wani, ma un mus du en leki fa mi taigi unu taki un mus du en. 22Un kan nyan leki fa un bo nyan a meti fu wan dia. Den wan di krin nanga den wan di no krin kan nyan fu en. 23Ma un sorgu taki un no nyan brudu, bika a brudu na libi èn un no sa nyan meti di abi libi ete ini en. 24Un no sa nyan en. Un sa kanti en trowe na gron leki fa un bo kanti watra trowe. 25Un no sa nyan en. Dan a sa go bun nanga unu nanga den bakapikin fu unu, efu un du san bun ini MASRA ai. 26Den sani di un ben poti aparti fu gi Gado, nanga den sani di un pramisi fu gi Gado leki ofrandi, un mus tyari go na a presi di MASRA ben sori unu. 27Den meti di mus bron leki ofrandi, a meti fu den nanga a brudu, mus bron tapu a altari fu MASRA, un Gado. A brudu fu den meti di un srakti leki ofrandi un mus kanti tapu a altari fu MASRA, un Gado, ma un kan nyan a meti fu en. 28Un mus arki ala sani bun san mi e taigi un fu du. Dan fu têgo a sa go bun nanga unu, nanga den bakapikin fu unu, efu un du san bun ini a ai fu MASRA, un Gado.

29MASRA, un Gado, o puru den folku na pasi fu a kondre pe un e hari go. Te un teki a kondre abra èn te un e libi ini a kondre fu den, 30un mus luku bun taki den no kori unu fu du san den ben e du. No go suku den gado fu den. No aksi yusrefi taki: “Fa den folku disi ben e dini den gado fu den?” Na so un wani du en tu. 31Un no mus dini MASRA, un Gado, a srefi fasi. Bika ala den sani di den ben e du gi den gado fu den, na sani di MASRA no lobi srefsrefi. Na wan groskin sani gi En. Den ben e bron den manpikin nanga den umapikin fu den srefi gi den gado fu den.

32Un mus hori unsrefi bun na ala sani di mi komanderi unu. Un no sa poti noti moro, èn un no sa puru noti fu den tu.