Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
3

Ala sani abi en ten

31Ala sani abi en yuru,

ala sani dyaso na grontapu abi en ten.

2Wan ten fu gebore,

wan ten fu dede,

wan ten fu prani,

wan ten fu rutu puru.

3Wan ten fu kiri,

wan ten fu dresi,

wan ten fu broko puru,

wan ten fu bow.

4Wan ten fu krei,

wan ten fu lafu,

wan ten fu low,

wan ten fu dansi.

5Wan ten fu meki lobi,

wan ten fu no meki lobi,

wan ten fu brasa,

wan ten fu no brasa.

6Wan ten fu suku,

wan ten fu meki sani go,

wan ten fu kibri sani,

wan ten fu trowe sani.

7Wan ten fu priti,

wan ten fu nai san priti,

wan ten fu tan tiri,

wan ten fu taki.

8Wan ten fu lobi,

wan ten fu no lobi,

wan ten fu feti,

wan ten fu freide.

9Sortu wini wan sma abi na ala a naki di a e naki en skin? 10Mi kon luku den sani finifini di Gado gi libisma fu du. 11Gado e meki ala sani psa na tapu a yoisti ten, èn A meki libisma abi ferstan fu a ten tu. Ma san wi no man ferstan krin, na a wroko di Gado du. Un no man ferstan a bigin noso a kba fu en. 12So mi kon si taki a moro bun sani di libisma kan du, na fu prisiri, nanga fu abi prisiri nanga a libi. 13Den mus nyan, den mus dringi èn den mus prisiri nanga ala den sani fu san den wroko tranga. Bika dati na wan kado fu Gado. 14Mi kon si tu dati ala san Gado e du na fu têgo. Yu no kan poti noti moro na en, èn yu no kan puru noti fu en. Gado du en so fu libisma kan abi bigi lespeki gi En. 15Ala san de, ben de langa ten kba, èn ala san o kon ben de kba tu. Gado e meki densrefi sani psa agen èn agen.3:15 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

Ogri lai na grontapu

16Ete wan sani mi si dyaso na grontapu: dati kruktu de na a presi pe krutu mus koti tapu wan leti fasi èn dati kruktu de na a presi pe sma mus feni den leti. 17Ma mi taigi misrefi taki: Gado o krutu den sma di bun ini En ai nanga den sma di e du ogri. Bika A poti wan ten gi ala sani di psa, nanga gi ala sani di sma e du. 18Mi taigi misrefi taki: Gado gi libisma wan spesrutu presi, ma A e meki den si dati den na a srefi leki meti. 19Bika a sani di e miti libisma e miti meti tu. Na a wan sani e miti ala tu: leki fa a wan e dede, na so a trawan e dede tu, èn na a wan bro ala tu abi. So un e si dati libisma no hei moro meti. Fu tru, disi tranga fu ferstan. 20Na wan presi ala sani e go. Ala sani meki fu doti, èn ala sani e tron doti baka. 21Suma sabi efu a bro fu libisma e opo go na loktu èn efu a di fu meti e saka go na gron ini a doti? 22So mi kon si dati a moro bun sani di wan libisma kan du na fu prisiri nanga ala den sani di a e du. Na dati na en pai. Bika no wan sma man sori en san o psa baka te a dede.

4

Preikiman e ondrosuku son prenspari sani

41Wan tra sani di mi kon si, na ala den fasi fa sma e pina trawan na grontapu. Mi si den watra-ai tu fu den sma di de ini a pina, ma den no abi no wan sma di e trowstu den. Den sma di e pina den ben abi makti, ma den di de ini a pina no abi no wan sma di e trowstu den. 2Dat' meki mi feni taki den sma di dede kmoto kba ini a pina, abi en moro bun now leki den di e libi ini a pina ete. 3Ma den wan di abi en bun moro den disi, na den wan di no gebore ete, den wan di no si den takru wroko ete di e psa na grontapu. 4Mi kon si tu dati a tranga wroko fu sma, nanga a sabi di den sabi du den wroko bun, e kon fu di a wan sma wani abi san a trawan abi. Dati srefi tranga fu ferstan, leki fa a tranga fu ferstan fa a winti e wai. 5Wan don sma e sidon langa en futu nomo, èn a e dede fu angri. 6A moro betre yu abi pikinso nanga san yu e prisiri, dan furu gi san yu ben abi fu wroko tranga. Dati srefi tranga fu ferstan, leki fa a tranga fu ferstan fa a winti e wai.

Tu betre moro wan

7Wan tra sani mi kon si na grontapu di tranga fu ferstan: 8wan sma di de en wawan, sondro manpikin, sondro famiri, ma di e wroko tranga ala dei, sondro fu abi prisiri nanga a gudu di a abi. Ne a aksi ensrefi taki: Gi suma mi e naki mi skin so, èn fu sanede mi no e prisiri nanga a libi? Dat' srefi tranga fu ferstan èn na wan sari sani. 9Dat' meki a moro bun gi wan sma fu de nanga wan trawan, dan fu de en wawan. Bika den kan prisiri makandra nanga a pai fu a tranga wroko fu den. 10Èn efu wan fu den fadon, a trawan kan yepi en fu a tnapu baka. Ma a sma di de en wawan te a fadon de fu sari, bika sma no drape fu yepi en tnapu baka. 11Efu tu sma e didon makandra tu, den kan gi densrefi waran. Ma fa wan sma kan gi ensrefi waran? 12Te wan sma de en wawan, wan trawan kan du en wan sani moro makriki. Ma te den de tu sma den kan kaka futu gi a trawan. Dri titei di brei kon na wan, no e koti esi.

13Wan pôti ma koni yongu boi betre moro wan owru èn don kownu di no e teki rai moro. 14Bika a yongu boi o kmoto na straf'oso fu tron kownu, aladi a ben gebore leki wan pôti boi di a tra kownu ben de na makti. 15Mi si tak' ala sma na grontapu ben e waka baka a yongu boi disi di bo teki a presi fu a owru kownu. 16Den wan di ben waka na en baka no ben de fu teri. Ma bakaten no wan sma ben abi prisiri nanga en moro. Dati srefi tranga fu ferstan, leki fa a tranga fu ferstan fa a winti e wai.

17Te yu e go na a oso fu Gado yu mus sabi fu sanede yu e go. A moro betre yu e go fu go arki, dan dati yu e go fu tyari ofrandi leki den don sma. Den no sabi srefi dati na wan ogri den e du.

5

51Te yu e taki nanga Gado, prakseri fosi yu taki èn no pramisi En sani di yu no o man du. Bika Gado de na heimel èn un de na grontapu. Dat' meki yu mus sabi san yu e taki. 2Bika soleki fa sma e kisi dren te den e du wan lo sani, na so sma e taki dondon sani te den e taki tumsi furu. 3Efu yu pramisi Gado wan sani, yu no mus draidrai fu du san yu pramisi. Bika Gado no lobi te sma e du dondon sani. Yu mus du san yu pramisi. 4Moro betre yu no meki pramisi, dan dati yu pramisi èn yu no du san yu pramisi. 5No meki yu mofo meki yu sondu, èn no taigi a priester bakaten dati na wan fowtu yu meki. Mi no denki dati yu wani fu Gado ati teki faya fu den pramisi di yu meki èn dati A pori ala den wroko fu yu. 6Bika sma e dren wan lo, èn sma e taki wan lo lawlaw sani tu. Ma a moro betre efu yu abi bigi lespeki gi Gado.

Moro kruktudu

7Yu no mus ferwondru te yu si taki sma e pina den pôtiwan ini son pisi fu a kondre, taki sma no e kisi den leti èn taki sani no e du tapu wan leti fasi. Bika wan hei lantiman sabi dati wan moro heiwan e kibri en, èn den ala tu sabi dati wan di hei moro den e kibri den tu. 8Ma ini ala den sani disi, a bun sani de dati a kownu srefi e luku taki sani e waka bun te nyanyan e koti ini den pranigron.5:8 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

Moni a no ala sani

9Moni no e sari a sma di lobi moni, èn a sma di e angri fu kon gudu noiti e abi nofo. Dati srefi tranga fu ferstan. 10O moro wan sma abi, o moro trawan o kon nyan fu en. Dan sortu wini a gudu tyari gi sma? Luku wawan a kan luku en. 11Wan wrokoman e sribi switi te neti, èn a no abi trobi efu a ben nyan furu noso pikinso. Ma a sma di e swen ini en gudu no man sribi srefsrefi te neti.

12Mi si ete wan bun ogri sani na grontapu: wan sma di e ori ai na tapu den gudu fu en, ma dan sani no e waka bun. 13Wan ongoluku e miti en, èn a e lasi ala a gudu fu en. A manpikin di a meki, e tan na baka nanga leigi anu. 14Leki fa a guduman ben gebore nanga sososkin, na so a e dede gwe nanga sososkin baka. Noti fu san a ben wroko so tranga a kan tyari gwe nanga en. 15Iya, na wan bun ogri sani: leki fa a kon, na so a e gwe baka. A no abi no wan wini na en taki a naki en skin so. 16En heri libi a ben de mindri sma di ben e dede, sma di ben e sari, sma di ben e kisi atibron, sma di ben e siki, nanga sma di ben e nyan den niri. 17Yere, a sani di mi kon si, na dati a moro bun sani di wan libisma kan du, na fu nyan, na fu dringi èn fu prisiri nanga den sani gi san a wroko so tranga. Disi na san Gado gi en. Na fu dati a e naki en skin a syatu ten di Gado gi en dyaso na grontapu. 18Te Gado meki wan sma abi furu moni nanga gudu, èn A gi a sma dati a okasi fu prisiri nanga den, fu prisiri nanga fa sani waka ini en libi, èn fu prisiri nanga en tranga wroko, dan na wan kado fu Gado. 19Sowan sma no e sidon e broko en ede nanga a syatu pisten di a o de na grontapu, bika nanga en heri ati a e prisiri nanga san Gado gi en.