Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
6

61Dan Gado taigi Moses taki: “Mi na MASRA. 2Mi sori Misrefi na Abraham, Isak nanga Yakob leki A Gado di abi ala makti.6:2 A Hebrewtongo taki: El Shadai. Ma den no sabi Mi leki MASRA. 3Mi meki Mi ferbontu nanga den èn Mi pramisi den a kondre Kanaan, a kondre pe den ben e tan leki doroseisma. 4Ma a no dati wawan. Mi yere a kragi tu fu den Israelitisma. Den sma fu Egipte teki den leki srafu, ma Mi prakseri a ferbontu. 5Dat' meki yu mus taigi den Israelitisma taki: ‘Mi na MASRA. Mi sa ferlusu unu fu a pina di den sma fu Egipte e pina unu. Mi sa puru unu ini a katibo. Mi sa ferlusu unu nanga Mi makti èn Mi sa strafu den sma fu Egipte hebi. 6Mi sa teki unu leki Mi folku èn Mi sa de un Gado. Dan so fasi un sa sabi taki na Mi, MASRA, un Gado, ferlusu unu fu a pina di den sma fu Egipte e pina unu. 7Mi sa tyari un go na a kondre di Mi sweri gi Abraham, Isak nanga Yakob taki Mi o gi den. Mi sa gi en na unu èn a sa de fu unu. Mi na MASRA.’ ” 8Moses taigi den Israelitisma ala den sani disi, ma den no ben wani arki en fu di den no ben abi pasensi moro èn fu a tranga wroko ede.

9Dan MASRA taigi Moses taki: 10“Go na Farao, a kownu fu Egipte, dan yu e taigi en taki a mus libi den Israelitisma fu den gwe fu a kondre.” 11Moses piki MASRA taki: “Efu den Israelitisma no ben wani arki mi, fa Farao o wani arki dan? Mi no man taki wan bunfasi srefi.”

12Ma MASRA taki nanga Moses nanga Aaron. A seni den go na den Israelitisma nanga Farao, a kownu fu Egipte, fu den tyari den Israelitisma kmoto ini Egipte.

13Disi na den edeman fu den famiri. Den manpikin fu Ruben, a fosi manpikin fu Israel, ben de: Hanok, Palu, Hesron nanga Karmi. Na den bakapikin fu den e meki a famiri fu Ruben. 14Den manpikin fu Simeon ben de: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sokar nanga Saul. A m'ma fu Saul ben de wan Kananiti uma. Na den bakapikin fu den e meki a famiri fu Simeon.

15Disi na den nen fu den manpikin fu Lefi. Fu a bigiwan go na a pikinwan yu ben abi: Gerson, Kehat nanga Merari. Lefi ben libi wan hondro dritenti-na-seibi yari. 16Den manpikin fu Gerson ben de Libni nanga Simi. Den famiri ben kisi den nen fu den tu manpikin disi. 17Den manpikin fu Kehat ben de: Amram, Yishar, Hebron nanga Usiyel. Kehat libi wan hondro dritenti-na-dri yari. 18Den manpikin fu Merari ben de Makli nanga Musi. Disi na den famiri fu Lefi fu a bigiwan kon na a pikinwan. 19Amram ben teki en tanta Yokebed leki frow. Dan Yokebed kisi Aaron nanga Moses gi en. Amram libi wan hondro dritenti-na-seibi yari. 20Den manpikin fu Yishar ben de Korak, Nefeg nanga Sikri. 21Den manpikin fu Usiyel ben de Misael, Elsafan nanga Sitri. 22Aaron ben teki Eliseba, a umapikin fu Aminadab, leki frow. Dan Eliseba kisi Nadab, Abihu, Eleasar nanga Itamar gi en. A brada fu Eliseba ben nen Nakson. 23Den manpikin fu Korak ben de: Asir, Elkana nanga Abiasaf. Na den bakapikin fu den e meki a famiri fu Korak. 24Eleasar, a manpikin fu Aaron, ben teki wan fu den umapikin fu Putiyel leki frow. A frow disi kisi Pinekas gi en. Disi ben de den edeman fu den famiri fu a lo fu Lefi.

25Na a Aaron nanga Moses disi MASRA ben taigi taki: “Un mus tyari ibri lo fu den Israelitisma kmoto na ini Egipte.” 26Na den ben taigi Farao, a kownu fu Egipte, taki a mus libi den Israelitisma fu den gwe fu Egipte. Na a Moses nanga a Aaron disi.

27Di MASRA taki nanga Moses ini Egipte, 28A taigi en taki: “Mi na MASRA. Yu mus taigi Farao, a kownu fu Egipte ala sani san Mi taigi yu.” 29Ma Moses ben piki MASRA taki: “Fa Farao o wani arki mi dan? Mi no man taki wan bunfasi srefi.”