Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
6

61Dan Gado taigi Moses taki: “Mi na MASRA. 2Mi sori Misrefi na Abraham, Isak nanga Yakob leki A Gado di abi ala makti.6:2 A Hebrewtongo taki: El Shadai. Ma den no sabi Mi leki MASRA. 3Mi meki Mi ferbontu nanga den èn Mi pramisi den a kondre Kanaan, a kondre pe den ben e tan leki doroseisma. 4Ma a no dati wawan. Mi yere a kragi tu fu den Israelitisma. Den sma fu Egipte teki den leki srafu, ma Mi prakseri a ferbontu. 5Dat' meki yu mus taigi den Israelitisma taki: ‘Mi na MASRA. Mi sa ferlusu unu fu a pina di den sma fu Egipte e pina unu. Mi sa puru unu ini a katibo. Mi sa ferlusu unu nanga Mi makti èn Mi sa strafu den sma fu Egipte hebi. 6Mi sa teki unu leki Mi folku èn Mi sa de un Gado. Dan so fasi un sa sabi taki na Mi, MASRA, un Gado, ferlusu unu fu a pina di den sma fu Egipte e pina unu. 7Mi sa tyari un go na a kondre di Mi sweri gi Abraham, Isak nanga Yakob taki Mi o gi den. Mi sa gi en na unu èn a sa de fu unu. Mi na MASRA.’ ” 8Moses taigi den Israelitisma ala den sani disi, ma den no ben wani arki en fu di den no ben abi pasensi moro èn fu a tranga wroko ede.

9Dan MASRA taigi Moses taki: 10“Go na Farao, a kownu fu Egipte, dan yu e taigi en taki a mus libi den Israelitisma fu den gwe fu a kondre.” 11Moses piki MASRA taki: “Efu den Israelitisma no ben wani arki mi, fa Farao o wani arki dan? Mi no man taki wan bunfasi srefi.”

12Ma MASRA taki nanga Moses nanga Aaron. A seni den go na den Israelitisma nanga Farao, a kownu fu Egipte, fu den tyari den Israelitisma kmoto ini Egipte.

13Disi na den edeman fu den famiri. Den manpikin fu Ruben, a fosi manpikin fu Israel, ben de: Hanok, Palu, Hesron nanga Karmi. Na den bakapikin fu den e meki a famiri fu Ruben. 14Den manpikin fu Simeon ben de: Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sokar nanga Saul. A m'ma fu Saul ben de wan Kananiti uma. Na den bakapikin fu den e meki a famiri fu Simeon.

15Disi na den nen fu den manpikin fu Lefi. Fu a bigiwan go na a pikinwan yu ben abi: Gerson, Kehat nanga Merari. Lefi ben libi wan hondro dritenti-na-seibi yari. 16Den manpikin fu Gerson ben de Libni nanga Simi. Den famiri ben kisi den nen fu den tu manpikin disi. 17Den manpikin fu Kehat ben de: Amram, Yishar, Hebron nanga Usiyel. Kehat libi wan hondro dritenti-na-dri yari. 18Den manpikin fu Merari ben de Makli nanga Musi. Disi na den famiri fu Lefi fu a bigiwan kon na a pikinwan. 19Amram ben teki en tanta Yokebed leki frow. Dan Yokebed kisi Aaron nanga Moses gi en. Amram libi wan hondro dritenti-na-seibi yari. 20Den manpikin fu Yishar ben de Korak, Nefeg nanga Sikri. 21Den manpikin fu Usiyel ben de Misael, Elsafan nanga Sitri. 22Aaron ben teki Eliseba, a umapikin fu Aminadab, leki frow. Dan Eliseba kisi Nadab, Abihu, Eleasar nanga Itamar gi en. A brada fu Eliseba ben nen Nakson. 23Den manpikin fu Korak ben de: Asir, Elkana nanga Abiasaf. Na den bakapikin fu den e meki a famiri fu Korak. 24Eleasar, a manpikin fu Aaron, ben teki wan fu den umapikin fu Putiyel leki frow. A frow disi kisi Pinekas gi en. Disi ben de den edeman fu den famiri fu a lo fu Lefi.

25Na a Aaron nanga Moses disi MASRA ben taigi taki: “Un mus tyari ibri lo fu den Israelitisma kmoto na ini Egipte.” 26Na den ben taigi Farao, a kownu fu Egipte, taki a mus libi den Israelitisma fu den gwe fu Egipte. Na a Moses nanga a Aaron disi.

27Di MASRA taki nanga Moses ini Egipte, 28A taigi en taki: “Mi na MASRA. Yu mus taigi Farao, a kownu fu Egipte ala sani san Mi taigi yu.” 29Ma Moses ben piki MASRA taki: “Fa Farao o wani arki mi dan? Mi no man taki wan bunfasi srefi.”

7

71Dan MASRA taigi Moses taki: “Luku, Mi sa meki yu de leki wan gado gi Farao. Yu brada Aaron sa de yu profeiti. 2Yu mus taki ala sani san Mi o taigi yu fu taki èn yu brada Aaron sa taki nanga Farao, fu a meki den Israelitisma gwe libi a kondre fu en. 3Ma Mi sa meki Farao tranga en ati. Dan Mi o du furu marki nanga wondru na ini Egipte. 4Ma Farao no o wani arki unu. Dan Mi sa sori Egipte Mi makti. Mi sa tyari mi folku, ibri lo fu den Israelitisma, kmoto fu Egipte èn Mi sa strafu den sma fu Egipte hebi. 5So den sma fu Egipte sa kon sabi taki Mi na MASRA, te Mi sori Egipte Mi makti èn puru den Israelitisma na den mindri tyari gwe.”

6Dan Moses nanga Aaron du san MASRA taigi den. Den du en leki fa A ben taigi den fu du. 7Moses ben abi aititenti yari èn Aaron ben abi aititenti-na-dri yari, di den go taki nanga Farao.

Moses e kisi makti fu du wondru

8Dan MASRA taigi Moses nanga Aaron taki: 9“Te Farao taigi un taki: ‘Du wan wondru,’ yu mus taigi Aaron taki: ‘Teki yu wakatiki trowe fesi Farao.’ Dan a o tron wan sneki.” 10Di Moses nanga Aaron doro na Farao den du san MASRA ben taigi den fu du. Aaron trowe en wakatiki fesi Farao nanga den knekti fu en, dan a tron wan sneki. 11Ne Farao, fu ensei, seni kari den koniman nanga den tofruman kon. Dan den sabiman disi fu Egipte du den srefi sani. 12Ibriwan fu den trowe en wakatiki na gron dan den tron sneki. Ma a wakatiki fu Aaron swari den tiki fu den. 13Ma Farao tranga en ati leki fa MASRA ben taki èn a no ben wani arki den.

A fosi strafu: A watra tron brudu

14Dan MASRA taigi Moses taki: “Farao tranga en ati. A no wan meki a folku gwe. 15Arki, tamara mamanten yu mus go na Farao te a e go na liba. Yu mus wakti tapu en na seisei fu a Nijl-liba. Yu mus hori a wakatiki, di ben tron wan sneki, na yu anu. 16Dan yu mus taigi en taki: ‘MASRA, a Gado fu den Hebrewsma, seni mi kon na yu nanga a boskopu disi: Meki mi pipel go fu den dini Mi ini a sabana.’ Ma te nanga now yu no ben wani arki. 17Dat' meki MASRA e taki: Tapu a fasi disi Mi o meki yu sabi taki Mi na MASRA. Luku, mi o naki nanga a tiki tapu a watra fu a Nijl-liba dan a sa tron brudu. 18Den fisi ini a Nijl-liba sa dede èn a Nijl-liba sa tingi. Den sma fu Egipte no sa man dringi a watra fu a Nijl-liba.”

19Dan MASRA taigi Moses taki: “Taigi Aaron taki: ‘Teki yu wakatiki, dan yu e langa yu anu abra a watra fu Egipte. Abra den liba, den kriki, den gotro nanga ala presi pe watra sidon.’ A sa tron brudu èn brudu sa de ini a heri kondre Egipte. Srefi ini den udu nanga den ston baki fu den.” 20Moses nanga Aaron du san MASRA taigi den. Aaron opo en anu nanga a wakatiki na loktu dan a naki tapu a watra ini a Nijl-liba meki Farao nanga den knekti fu en si. Dan ala a watra fu a Nijl-liba tron brudu. 21Ala fisi ini a Nijl-liba dede. A Nijl-liba bigin tingi taki den sma fu Egipte no ben man dringi a watra fu a Nijl-liba moro. Brudu ben de ini a heri kondre Egipte. 22Ma den tofruman fu Egipte du a srefi sani nanga den tofruwroko fu den. So Farao ben tan tranga en ati leki fa MASRA ben taki, èn a no ben wani arki den. 23A drai en baka gi den dan a go fu en na oso. A no ben e span srefsrefi nanga san den taki. 24Den sma fu Egipte ben abi fu diki krosbei fu a Nijl-liba fu suku watra fu dringi, bika den no ben man dringi a watra fu a liba. 25Seibi dei langa disi ben de so di MASRA naki a Nijl-liba.

8

A di fu tu strafu: Todo

81Baka dati MASRA taigi Moses taki: “Go na Farao dan yu e taigi en taki: ‘Na so MASRA taki: Meki Mi pipel go fu den dini Mi. 2Efu yu no wani fu den go, Mi sa strafu a heri kondre fu yu nanga todo. 3A Nijl-liba sa furu nanga todo. Den sa kmoto ini a liba kon te ini yu oso nanga yu sribikamra. Den sa de te tapu yu bedi srefi. Den sa de ini den oso fu den knekti fu yu nanga di fu a folku. Den sa de tu te ini den onfu nanga den baki pe un e masi blon. 4Todo sa dyompo tapu yu, tapu yu folku nanga tapu ala den knekti fu yu.’ ”

5MASRA taigi Moses moro fara taki: “Taigi Aaron taki: ‘Langa yu anu nanga yu wakatiki abra den liba, den kriki nanga den gotro meki todo kmoto kon ini a kondre.’ ” 6So Aaron langa en anu abra den watra ini Egipte, dan den todo broko kon ini a heri kondre. 7Ma den sabiman du a srefi sani nanga den tofruwroko fu den. Den meki todo broko kon ini a heri kondre tu.

8Ne Farao seni kari Moses nanga Aaron dan a taigi den taki: “Begi MASRA fu A meki den todo gwe libi mi nanga a folku. Dan mi sa meki a folku gwe fu go tyari ofrandi gi MASRA.” 9Moses piki Farao taki: “Mi e gi yu a grani fu yu taki oten mi mus begi gi yu, gi den knekti fu yu nanga gi a folku, fu den todo gwe libi unu èn fu den kmoto ini den oso fu unu. Soso ini a Nijl-liba den sa tan.” 10Farao taigi en taki: “Tamara.” Ne Moses piki en taki: “A sa psa leki fa yu taki. Dan yu sa sabi taki no wan sma no de leki MASRA, wi Gado. 11Den todo sa kmoto na tapu yu, tapu den knekti fu yu nanga tapu a folku fu yu. Den sa kmoto ini un oso tu. Soso ini a Nijl-liba den sa tan.” 12Moses nanga Aaron kmoto fu Farao. Dan Moses begi MASRA fu A meki den todo nanga san A ben strafu Farao, gwe libi en. 13So MASRA du san Moses aksi en. A meki den todo dede di ben de ini den oso, den dyari nanga ini den wei. 14Den sma ben tyari den kon na wan tapu ipi. A heri kondre ben e tingi. 15Ma di Farao si taki a strafu ben kmoto na en tapu, a tranga en ati baka. Leki fa MASRA ben taki, a no ben wani arki den.

A di fu dri strafu: Maskita

16Dan MASRA taigi Moses taki: “Taigi Aaron taki: ‘Langa yu anu dan yu e naki a gron. A doti sa tron maskita ini heri Egipte.’ ” 17Dan den du so tu. Aaron langa en anu dan a naki nanga a wakatiki na gron. Ne maskita broko kon tapu libisma nanga meti. Na ini heri Egipte a doti ben tron maskita. 18Den tofruman pruberi fu du a srefi sani nanga den tofruwroko fu den. Ma den no ben man. Maskita ben kon tapu libisma nanga meti. 19Ne den tofruman taigi Farao taki: “Disi na wan marki fu Gado.” Ma Farao ben tranga en ati. Leki fa MASRA ben taki, a no ben wani arki den.

A di fu fo strafu: Kawfrei

20Dan MASRA taigi Moses taki: “Tamara mamanten fruku, yu mus go na Farao te a e go na liba. Dan yu mus taigi en taki: ‘Na so MASRA taki: Meki mi pipel go fu den dini Mi. 21Efu yu no libi Mi pipel fu go, Mi sa meki kawfrei broko kon na tapu yu, den knekti fu yu nanga a folku fu yu. Den sa kon ini un oso tu. Den sa furu den oso fu den sma fu Egipte. Srefi a gron tapu san den e tnapu sa lai nanga kawfrei. 22Ma a dei dati Mi sa kibri a kontren fu Gosen, pe mi pipel e tan. Mi o meki taki kawfrei no drape. Dan yu sa sabi taki Mi MASRA, de ini a kondre disi. 23Bika Mi sa ferlusu Mi folku fu a folku fu yu. A marki disi sa psa tamara.’ ” 24MASRA du so tu. Ipi ipi kawfrei kon ini a oso fu Farao, ini di fu den knekti fu en, nanga ini a heri kondre Egipte. Kawfrei ben e pori a heri kondre.

25Dan Farao seni kari Moses nanga Aaron. A taigi den taki: “Un kan gwe go tyari ofrandi gi un Gado, ma un mus tan dyaso ini a kondre.” 26Ne Moses piki en taki: “Wi no man du dati kwet'kweti. A ofrandi di wi o gi MASRA, wi Gado, na wan sani di den sma fu Egipte no lobi srefsrefi. Na ston den o ston wi efu wi tyari wan ofrandi fu wan sani di den no lobi srefsrefi, leti na den fesi. 27Wi wani waka dri dei fara go ini a sabana, dan wi tyari ofrandi gi MASRA, wi Gado, leki fa A taigi unu.” 28Ne Farao taigi den taki: “Mi sa libi un meki un go ini a sabana fu tyari ofrandi gi MASRA, a Gado fu unu. Ma un no mus go tumsi fara. Un begi gi mi.” 29Moses piki en taki: “Arki, te mi kmoto dyaso mi sa begi MASRA. Dan tamara den kawfrei sa gwe libi Farao, den knekti fu en nanga a folku fu en. Ma Farao no mus bedrigi un baka fu no meki a folku gwe fu go tyari ofrandi gi MASRA.” 30Dan Moses kmoto na Farao dan a begi MASRA. 31MASRA du san Moses aksi en. Den kawfrei gwe libi Farao, den knekti fu en nanga a folku fu en. No wan kawfrei ben tan na baka. 32Ma Farao tranga en ati a leisi disi srefi tu. A no meki a folku gwe.