Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
6

Sani o miti den bergi fu Israel

61MASRA taki nanga mi, A taigi mi taki: 2“Manpikin fu libisma, luku go na den bergi fu Israel, dan yu e taigi den san Mi e gi yu fu yu taki. 3Taigi den taki: ‘Bergi fu Israel, arki a boskopu fu Masra MASRA na disi Masra MASRA e taigi den bergi, den bigiwan nanga den pikinwan, den ravijn, nanga den dal: Un yere, Mi o meki feyanti kiri unu ini bigi feti èn so Mi o broko den presi fu unu pe un e tyari ofrandi. 4Den altari fu unu o broko pis'pisi èn den sani tapu san un e bron wierook o broko tu. Mi o meki den sma di e libi drape fadon dede leti fesi den kruktu gado fu unu. 5Mi o fringi den dedeskin fu den Israelitisma fesi den kruktu gado fu den èn panya den bonyo fu den lontu den altari. 6Pipel fu Israel, den foto fu unu o broko ala presi pe un e libi. Den presi pe un e tyari ofrandi o tron busi, èn so den altari fu unu o broko èn tan den wawan drape. Den kruktu gado fu unu o broko fadon pis'pisi, èn den sani tapu san un e bron wierook o panya. Ala den sani di unsrefi meki o lasi. 7Furu fu unu o lasi un libi. Dan un o sabi dati Mi na MASRA. 8Ma Mi o meki wantu fu un tan na libi. Den dati feyanti no o kiri nanga deigri èn den o go libi na ini tra kondre mindri dorosei folku pe Mi o panya den go. 9Den sma di no dede o prakseri Mi te den de na mindri den tra folku na ini den kondre pe den ben tyari den go leki strafuman. Den o memre san Mi du nanga den fu di den waka baka tra gado èn fa den ai kori den tyari go na den kruktu gado. Dan den o fisti fu densrefi fu di den ben tyari densrefi so wan groskin fasi. 10Den o ferstan tu dati a no fu soso Mi, MASRA, taki dati Mi o meki a bigi ogri dati miti den.

11Na disi Masra MASRA taigi mi: Naki ini yu anu nanga atibron, stampu den futu fu yu, dan yu e bari taki: A kba nanga ala den ogri groskin sani di den sma fu Israel e du. Bika feyanti o kiri den nanga deigri, den o dede fu angri ini wan angriten nanga fu takrusiki di o panya na den mindri. 12A takrusiki o kiri den wan di de farawe. Feyanti o kiri den wan di de krosbei, èn den wan di tan na libi o dede fu angri. Mi o lusu ala a hebi atibron fu Mi na den tapu. 13Den o ferstan taki Mi na MASRA te den dedewan fu den o didon mindri den kruktu gado lontu den altari, pe den ben e bron ofrandi leki switismeri gi den kruktu gado fu den. Den o didon tapu ibri bergi, den pikinwan nanga den bigiwan, ondro ibri bon di lai wiwiri, nanga ondro ibri bigi bon di e gi furu kowrupresi. 14Mi o sori den Mi makti. Mi o meki a kondre fu den tron wan broko pranasi, Mi e meki a tron busi, fu a bigi dreisabana go te na a foto Dibla6:14 Son vertaling abi: Ribla. na noordsei, ala sei pe den e libi. Dan den o ferstan dati Mi na MASRA.’ ”

7

A kba gi Israel

71MASRA taki nanga mi, A taigi mi taki: 2“Manpikin fu libisma, na disi Masra MASRA e taigi Israel:

A o kba gi yu! A o kba gi noordsei, gi zuidsei, gi westsei nanga gi oostsei!

3A o kba gi yu now.

Mi o lusu a faya atibron fu Mi

na yu tapu,

Mi o strafu yu fu a fasi fa yu tyari yusrefi,

Mi o meki yu pai fu den groskin sani di yu du.

4Mi no o sori sari-ati,

Mi no o sari no wan sma.

Yu o pai fu a fasi fa yu tyari yusrefi,

den groskin sani di yu du

o drai kon tapu yu eigi ede.

Dan un o sabi dati Mi na MASRA.

5Na disi Masra MASRA e taki:

Iya a e kon!

A wan bigi ogri baka a trawan.

6A o kba gi yu!

Disi na a kba fu yu!

A opo kba fu kon na yu.

Luku, a e kon!

7Sma fu a kondre,

a bigi ogri e kon na un tapu.

A ten doro, a dei doro.

Prisiri babari no de fu yere moro

na tapu den bergi.

Soso bruya.

8Her'esi Mi o lusu a hebi atibron fu Mi na un tapu.

A faya atibron fu Mi o kon na un tapu

nanga ala en krakti.

Mi o strafu un fu a fasi fa un tyari unsrefi,

Mi o meki un pai fu ala den groskin sani di un du.

9Mi no o sori sari-ati,

Mi no o sari no wan sma.

Mi o meki un pai fu a fasi fa un tyari unsrefi,

èn den groskin sani di un du o drai kon tapu un eigi ede.

Dan un o sabi dati na Mi, MASRA, e fon unu.

10Luku, a dei! Luku, a dei e kon!

A bigi ogri doro!

Wan taki e sproiti,

a bromki fu en nen heimemre.

11Sma e du sani nanga tranga,

moro nanga moro, a ogri e rigeri.

Ma no wan fu den o tan na libi.

Noti o de fu yere fu a babari di den ben meki,

noti fu a rigeri di den ben rigeri.

Wan kba e kon na a prodo di den ben prodo.

12A ten e kon! A dei e doro!

A sma di e bai no abi fu prisiri,

a sma di e seri no abi fu sari,

bika a faya atibron fu Mi o kon tapu den alamala.

13Awinsi ala tu ben o tan na libi,

a wan di seri noiti o kisi a sani baka di a seri.

Mi no o teki baka san Mi ben taki dati o psa nanga a kondre.

No wan sma di e prisiri nanga kruktudu o tan na libi.

14Un kan bro a trompet,

un kan meki ala sani klari gi a feti.

Ma sma no de fu hari go feti,

bika a faya atibron fu Mi de tapu a heri kondre.

15Feti e feti na dorosei fu a foto,

takrusiki nanga angri e rigeri inisei fu en.

A deigri o kiri den di de ini a wei,

èn angri nanga a takrusiki o kiri den di de ini a foto.

16Den di man kmopo o lowe go na den bergi

èn dyeme drape fu den eigi kruktudu,

leki doifi di ben abi fu frei es'esi kmoto ini a dal.

17Frede o meki ala anu anga

èn a o meki den pisi nati den skin.

18Den o weri lowkrosi

èn den o piri den ede.

Frede o meki den heri skin beifi,

èn den o syen sote.

19Den o trowe a solfru fu den na tapu strati,

a gowtu fu den o tron wan groskin sani gi den.

A solfru nanga a gowtu fu den,

den no o man ferlusu den tapu a dei fu a faya atibron fu MASRA,

den no o man bai nyanyan srefi nanga den

den no o man furu den bere nanga en.

bika na a solfru nanga a gowtu fu den meki den e sondu.

20Den teki a moi gowtu nanga a solfru nanga san den e prodo so,

dan den meki den groskin kruktu gado,

den takrusani fu den.

Mi o meki den si den srefi sani dati leki groskin sani now.

21Mi o meki doroseisma kon teki den sani tyari gwe,

den ogri-ati sma fu grontapu o kon fufuru den tyari gwe,

èn den o doti den.

22Mi e drai Mi fesi gi a pipel fu Mi,

èn sma di e du sani nanga tranga o pori a presi fu Mi di Mi lobi sote

Den e broko go na ini èn den o pori en.

23Meki keti klari!

Bika a kondre lai nanga brudu,

a foto furu nanga ogri.

24Mi o meki den moro ogri-ati folku hari kon ini a kondre,

den o teki den oso fu un abra.

Mi o tyari wan kba kon na a heimemre fu den di abi makti,

èn Mi o pori den santa presi fu den.

25Den o frede te fu dede,

dan den o suku freide, ma den no o feni en.

26A wan bigi ogri baka a trawan.

A wan takru boskopu baka a trawan.

Den e angri sote fu Gado sori wan profeiti wan sani,

den priester no man gi den leri moro,

den fesiman no man gi den rai moro.

27A kownu fu den sa weri lowkrosi,

den man di e yepi en tiri a kondre sa skreki sote.

Skreki nomo o meki den sma fu a kondre tnapu leki den lan.

Mi o strafu den na a fasi fa den tyari densrefi,

fu den sani di den du.

Dan den o sabi dati na Mi na MASRA.”

8

Gado sori Esekiyel san e psa ini a tempel

81Ini a di fu siksi yari, tapu a di fu feifi dei fu a di fu siksi mun, den edeman fu den sma fu Yuda ben de na mi ini mi oso. Ne wantronso a krakti fu Masra MASRA kon baka na mi tapu. 2Di mi luku, mi si wan sani leki wan libisma di ben de fu faya. Fu en ondrobere go na gron ben de fu faya. Fu en bere go na loktu ben e koti faya, a ben e brenki, leki weti gowtu. 3Dan a langa wan sani leki wan anu èn a grabu mi hori na mi wiwiri. Dan ini a sani di Gado ben e sori mi, a yeye opo mi, mindri heimel nanga grontapu, tyari go na Yerusalem. A tyari mi go leti fesi a doro fu a pren, di ben de tapu a dyari fu a tempel, a doro di ben e luku go na noordsei. Na drape a popki fu a kruktu gado ben de, a groskin sani di e wiki a atibron fu Gado. 4Ne mi si a glori fu a Gado fu Israel drape tu, leki fa mi ben si ini a dal na a Kebarliba. 5Dan Gado taigi mi taki: “Manpikin fu libisma, luku go na noordsei!” Mi luku go na noordsei, dan mi si a popki fu a kruktu gado ben tnapu na a bigin fu a Altarpoort, a popki di e wiki a atibron fu MASRA. 6Dan Gado taigi mi baka taki: “Manpikin fu libisma, yu e si san den sma fu Israel e du? Yu e si den bigi groskin sani di den e du, den sani di e meki Mi abi fu tan fara fu a santa presi fu Mi? Ma yu o si moro bigi groskin sani ete.”

7Baka dati A tyari mi go pe yu e psa go tapu a pren fu a tempel. Dan mi si dati a skotu ben abi wan olo. 8Ne A taigi mi taki: “Manpikin fu libisma, psa ini a olo go na a tra sei.” Mi psa ini a olo fu a skotu dan mi si wan doro. 9Dan A taigi mi taki: “Go na inisei go si den bigi groskin sani di den e du dyaso.” 10Ne mi go na inisei dan mi luku èn mi si ala sortu prenki fu groskin sani di ben tyerfi na a skotuskin: prenki fu meti di e kroipi nanga tra sortu meti, nanga fu ala den kruktu gado di den sma fu Israel ben e anbegi. 11Seibitenti fesiman fu Israel ben tnapu fesi a skotu. Yasanya, a manpikin fu Safan ben de na den mindri. Iniwan fu den ben hori wan pan ini en anu ini san wierook ben e bron èn a smoko fu en di ben abi wan switi smeri ben e opo go na loktu. 12Dan Gado taigi mi taki: “Manpikin fu libisma, yu e si san den fesiman fu Israel e du kibrikibri, drape ini a bigi kamra di furu nanga prenki fu kruktu gado. Den e tak' srefi taki: ‘MASRA no e si unu. MASRA gwe libi a kondre.’ ”

13Gado taigi mi moro fara taki: “Yu o si moro fu den groskin sani di den e du.” 14Dan A tyari mi go leti fesi a doro di de na noordsei fu a oso fu MASRA. We, umasma ben sidon drape e krei gi a gado Tamuz. 15Ne A aksi mi taki: “Yu si dati, manpikin fu libisma? Ma Mi o sori yu moro bigi groskin sani di den e du.”

16Dan A tyari mi go tapu a inisei pren fu a oso fu MASRA. We, drape, mofo a doro fu a tempel fu MASRA, mindri a fes'sei gadri nanga a altari, sowan tutenti-na-feifi man ben de. Den ben drai den baka go na a tempel nanga den fesi go na oostsei. So, nanga den fesi go na a oostsei, den boigi e anbegi a son. 17Ne A aksi mi taki: “Yu si dati, manpikin fu libisma? Èn den groskin sani dati di a pipel fu Yuda e du no sari den, bika soso ogri den e du tu ini a kondre. Luku fa den e afrontu Mi dorodoro. Luku, wan droifi taki srefi den e hori na den noso. 18Na dat' meki Mi o strafu den ini Mi hebi atibron. Mi no o sori sari-ati, Mi no o sari no wan fu den. Awinsi den e bari bun tranga na Mi yesi, Mi no o arki den.”