Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
3

A altari e meki èn ofrandi e tyari baka

31Na a bigin fu a di fu seibi mun, di den Israelitisma ben e tan baka na ini den foto, a heri pipel kon makandra na Yerusalem. 2Dan Yesua, a manpikin fu Yosadak, nanga den tra priester makandra nanga Serubabel, a manpikin fu Sealtiyel, nanga en famiri, bow a altari fu a Gado fu Israel baka. Den bow en fu ofrandi ben kan bron baka na en tapu, soleki fa a skrifi ini a wèt fu Moses, a man fu Gado. 3Den bow a altari baka tapu en fundamenti, aladi den ben e frede gi den tra folku di ben libi ini a kondre. Dan den bigin bron meti baka leki ofrandi gi MASRA, mamanten nanga neti. 4Den hori a fesa fu memre taki den ben e libi wan pisten ini kampu, soleki fa a ben skrifi èn ala den dei fu a fesa den ben e bron someni meti leki ofrandi, leki fa a ben skrifi taki den mus bron tapu a dei dati. 5Sensi a ten dati den bigin bron a ofrandi baka di ben mus bron ala dei, den bigin tyari ofrandi baka tu na a bigin fu ala mun nanga tapu den tra santa fesadei fu MASRA, nanga den ofrandi di den sma ben e tyari nanga wan fri wani. 6Bigin na a fosi dei fu a di fu seibi mun den bigin bron meti baka leki ofrandi gi MASRA, aladi a fundamenti fu a tempel fu MASRA no ben meki ete.

7Dan den gi moni na den man di e kapu ston puru na a bergiskin nanga den temreman èn den pai den sma fu Sidon nanga Tyrus nanga nyanyan, dringi nanga oli fu ben tyari sedre-udu fu a Libanonbergi abra se go na Yafo. Kownu Cyrus fu Persia ben gi den primisi fu du dati.

8Ini a di fu tu mun, fu a di fu tu yari, baka di den ben doro na a oso fu Gado ini Yerusalem, Serubabel, a manpikin fu Sealtiyel, Yesua, a manpikin fu Yosadak, makandra nanga den tra kondreman fu den, den priester, den Lefitiman nanga ala den tra sma di ben drai kon baka na Yerusalem, bigin poti Lefitiman fu tutenti yari nanga moro owru fu hori ai tapu a wroko na a oso fu MASRA. 9Dan so Yesua, den manpikin nanga den famiri fu en, nanga Kadmiyel nanga den manpikin fu en, kisi a frantwortu fu hori ai tapu den man di ben e du a wroko na a oso fu Gado. Yesua nanga Kadmiyel ben de bakapikin fu Yuda. Henadad, den manpikin nanga den famiri fu en, ben kisi a frantwortu dati tu. Ala den man disi ben de Lefitiman.

10Di den man di ben e bow, bigin meki a fundamenti fu a tempel fu MASRA, den priester nanga den Lefitiman seti densrefi fu prijse MASRA, soleki fa David, a kownu fu Israel, ben poti taki a mus du. Den priester ben weri den priesterkrosi èn den ben de nanga trompet, den Lefitiman, den bakapikin fu Asaf, ben de nanga cimbaal. 11Den ben e singi, a wan grupu baka a trawan, fu prijse MASRA èn fu gi En grani. Den ben e singi: “Bika MASRA bun, èn A lobi fu En gi Israel na fu têgo.” Dan a heri pipel ben e meki prisiri bun tranga èn den ben e prijse MASRA, fu di a oso fu MASRA ben e meki baka. 12Ma furu priester, Lefitiman nanga famiri-edeman, den owrusma di ben sabi a fosi oso, ben e krei trangatranga di a fundamenti fu a oso fu MASRA ben e seti leti na den fesi. Furu fu den tra sma ben e meki prisiri bun tranga, 13taki a pipel no ben man sabi moro efu na krei den sma ben e krei noso efu na prisiri den ben e meki. A babari ben de so tranga taki a ben de fu yere bun fara.

4

Feyanti e suku fu tapu a wroko fu a tempel

41Den feyanti fu den lo fu Yuda nanga Benyamin ben yere taki den sma di kownu Nebukadnesar ben tyari gwe nanga tranga, ben drai kon baka èn taki den ben e bow wan tempel gi MASRA, a Gado fu Israel. 2Ne den go na Serubabel nanga den famiri-edeman, dan den taigi den taki: “Meki wi yepi unu nanga a bow, bika wi srefi e dini a Gado fu unu. Wi e tyari ofrandi gi En sensi a dei di kownu Esarhadon fu Asur tyari wi kon dyaso.” 3Ma Serubabel, Yesua nanga den tra famiri-edeman piki den taki: “Un no o man bow a oso fu a Gado fu wi makandra nanga unu. wi wawan sa bow en gi MASRA, a Gado fu Israel, bika na wi wawan kownu Cyrus fu Persia gi a komanderi.”

4Dan den tra folku di ben e libi ini a kondre suku fu meki den sma fu Yuda lasi ati. Den ben e tapu skreki gi den fu den no go doro nanga a bow. 5Den pai raiman srefi fu gi den rai fa den ben o man meki den sma fu Yuda tapu nanga a bow. Den du a sani disi sensi di Cyrus ben de kownu fu Persia, te leki di kownu Darius teki en presi.

6Di Ahasveros4:6 Son vertaling abi: Xerxes. ben de kownu fu Persia, den feyanti fu den sma fu Yuda nanga Yerusalem skrifi wan brifi nanga wan kragi tyari go gi en. 7Bakaten, di Artaksasta4:7 Son vertaling abi: Artaxerxes. ben de na makti, Bislam, Mitredat, Tabeel nanga den tra man di ben e du a srefi wroko, skrifi wan brifi gi en. A brifi ben skrifi na ini a Arameestongo, ma den ben poti en gi kownu na ini a tongo fu en tu.

8Baka wan pisten komsarsi Rekum nanga sekretarsi Simsai, skrifi wan brifi tu gi kownu Artaksasta abra Yerusalem.4:8 4:8—6:18 no skrifi na ini a Hebrewtongo, ma ini a Arameestongo.

9Disi na a brifi fu Komsarsi Rekum, sekretarsi Simsai nanga ala den tra tiriman soleki den krutubakra, den spesrutu wrokoman na a kontren na a tra sei fu a liba, den sma fu Sipar, Uruk, Babel nanga Susan, dati na den Elamitisma, 10nanga den tra folku di a bigi nanga tranga Asnapar ben tyari kon nanga tranga kon poti fu libi ini a foto fu Samaria nanga ini a tra kontren na a tra sei fu a Eufratliba. 11Na disi ben skrifi ini a brifi di den seni: “Gi kownu Artaksasta, fu den wrokoman fu yu di e libi na abrasei fu a Eufratliba:

12Wi kownu, wi e seni piki yu taki den Dyusma di kmoto na yu, doro na wi ini Yerusalem. Nownow de den e meki a ogri foto baka pe opruru lobi de. Den e diki den fundamenti kba èn pikinso ete a skotu fu en kba. 13A bun fu kownu sabi taki te a foto dati meki èn den skotu tnapu baka, den no o pai no wan fu den difrenti sortu lantimoni moro. Den sani dati o meki kownu lasi moni. 14Fu di wi leki knekti fu yu e si en leki wi plekti fu piki kownu, meki un no man sidon e luku nomo fa kownu o tron lasiman. Na dat' meki un seni a boskopu disi gi kownu 15fu kownu kan ondrosuku ini den buku fu a historia fu den bigisma fu yu. Dan a o kon na krin taki a foto disi na wan foto di lobi meki opruru. Wan foto di gi kownu nanga den kontren furu problema, wan foto di, sensi di a de, lobi meki rigeri. Na dat' meki a foto ben broko tu. 16Wi wani sori kownu na tapu, taki efu a foto disi nanga a skotu fu en meki baka, yu o lasi a makti fu yu abra a kontren disi na abrasei fu a Eufratliba.”

17Ne Kownu seni piki den baka:

“Gi komsarsi Rekum, sekretarsi Simsai nanga gi ala den tra tiriman di e libi ini Samaria nanga ini a tra kontren na a tra sei fu a Eufratliba: mi e winsi un freide!

18Den leisi a brifi gi mi èn mi ferstan ala san krinkrin. 19Mi komanderi fu ondrosuku a tori èn a kon na krin taki sensi di a foto dati de a de wan foto di lobi kaka futu gi den kownu, taki den sma no e saka densrefi èn taki den abi a gwenti fu meki opruru. 20A kon na krin tu taki Yerusalem ben abi tranga kownu di ben e tiri a heri kontren na a tra sei fu a Eufratliba, kownu di ben meki den sma pai den difrenti sortu lantimoni. 21Komanderi den man dan fu den tapu a wroko, bika a foto disi no kan meki baka solanga mi no komanderi so. 22Wroko wantron na a tori, fu a lasi di a kondre o lasi, no kon moro furu.”

23Di Rekum, sekretarsi Simsai nanga den tra tiriman yere san kownu Artaksasta skrifi gi den, den go so esi leki den man na den Dyusma ini Yerusalem èn nanga tranga den meki den tapu a wroko.

24Na so a wroko na a oso fu Gado ini Yerusalem kon tapu. Disi tan so te leki di wan tra kownu fu Persia, kownu Darius, ben de tu yari na makti.

5

51Na ini a ten dati den profeiti Hagai nanga Sakaria, a granpikin fu Ido, bigin taki nanga den Dyusma di ben e libi na ini Yuda nanga Yerusalem na ini a nen fu a Gado fu Israel. Den ben e taigi den san Gado ben e gi den fu taki. 2Ne Serubabel, a manpikin fu Sealtiyel, nanga Yesua, a manpikin fu Yosadak, bigin a wroko baka na a oso fu Gado ini Yerusalem. Den profeiti ben de nanga den. 3Pikinso na baka Tatenai, a man di kownu ben poti fu tiri a kontren na a tra sei fu a Eufratliba, Setar-Bosnai nanga den tra tiriman go na den go aksi den taki: “Suma komanderi un fu bow a oso disi baka, nanga sowan skotu?” 4Den aksi den tu taki: “San na den nen fu den man di e bow dyaso?” 5Ma Gado ben e luku den fesiman fu den Dyu. Den man no dwengi den fu tapu a wroko. Den ben o seni wan brifi gi Darius fosi èn den ben o wakti te leki a ben seni wan gi den baka.

6Disi ben de a brifi di Tatenai, a man di kownu ben poti fu tiri a kontren na a tra sei fu a Eufratliba, Setar-Bosnai nanga den tra tiriman di ben e yepi tiri a kontren na a tra sei fu a Eufratliba, seni gi kownu Darius. 7Den skrifi gi en taki:

“Gi kownu Darius: wi e winsi yu ala bun!

8Wi e seni piki yu, wi kownu, taki wi go na a kontren Yuda, na a oso fu a bigi Gado. Den e meki a oso dati nanga bun bigi ston èn den e poti postu na a ososkin. A wroko e du fin'fini èn a e go.

9Wi aksi den fesiman fu den suma komanderi den fu bow a oso nanga sowan skotu. 10Wi aksi den tu fa den nen, èn wi poti den nen gi yu tapu papira fu yu kan sabi suma na den edeman. 11Na disi den piki wi: ‘Wi na knekti fu a Gado fu heimel nanga grontapu èn wi e meki a oso baka di ben tnapu drape bun langa kba. Wan bigi kownu fu Israel ben meki en a ten dati. 12Ma den afo fu wi ben meki a Gado fu heimel atibron srefsrefi na den tapu. Dat' meki A gi den abra ini a makti fu kownu Nebukadnesar fu Babel, a Kaldeaman, di broko a oso disi èn tyari a pipel nanga tranga go na Babel. 13Ma ini a fosi yari di kownu Cyrus ben de na makti ini Babel, a komanderi fu meki a oso fu Gado baka. 14Srefi den gowtu nanga solfru wrokosani di Nebukadnesar ben teki fu a tempel fu Gado ini Yerusalem, tyari go poti ini a tempel ini Babel, kownu Cyrus puru ini a tempel dati, gi na wan man di ben nen Sesbasar. Cyrus ben poti a man dati fu tiri wan kontren. 15A ben komanderi en taki: Teki den sani disi tyari go poti ini a tempel na Yerusalem. Sorgu taki a oso fu Gado bow baka tapu a presi pe a ben tnapu kba. 16A man dati, Sesbasar, kon dyaso èn a diki den fundamenti fu a oso fu Gado ini Yerusalem. Sensi a ten dati sma e wroko na a tempel, ma a no kba ete.’

17We mi kownu, efu yu feni en bun, seni ondrosuku drape ini Babel, ini den kamra pe den kownu e kibri prenspari papira, efu a de so trutru taki kownu Cyrus ben komanderi fu a oso disi bow baka dyaso ini Yerusalem. Dan meki wi sabi san yu wani taki musu psa ini a tori disi.”