Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
14

A feti fu Abram nanga den kownu

141A pisten dati kownu Amrafel fu Sinear, kownu Aryok fu Elasar, kownu Kedorlaomer fu Elam nanga kownu Tidal fu Goyim, 2ben e feti nanga kownu Bera fu Sodom, kownu Birsa fu Gomora, kownu Sinab fu Adma, kownu Semeber fu Seboyim nanga a kownu fu Bela. Bela na wan tra nen gi Soar. 3Den kownu disi ben meki wan ferbontu fu yepi makandra feti, dan den hari go na a Sidimdal di den e kari a Dede Se now. 4Twarfu yari langa den ben de knekti fu Kedorlaomer. Ma ini a di fu tin-na-dri yari den no ben wani du moro san Kedorlaomer ben e taigi den fu du. 5Dan ini a di fu tin-na-fo yari Kedorlaomer nanga den kownu di ben de na en sei kon feti nanga den Refaitisma dan den wini den na Asterot-Karnaim. Den wini den Susitisma na Ham nanga den Emitisma na Sawe-Kiryataim. 6Den wini den Horitisma tu tapu a Seirbergi pe den ben e libi, te go miti El-Paran di ben de na a bigin fu a dreisabana. 7Baka dati den drai go na En-Mispat, disi na wan tra nen gi Kades, dan den teki a heri kontren abra fu den Amalekitisma nanga di fu den Amoritisma di ben e libi na Haseson-Tamar. 8Dan a kownu fu Sodom, a kownu fu Gomora, a kownu fu Adma, a kownu fu Seboyim nanga a kownu fu Bela, disi na wan tra nen gi Soar, hari go na a Sidimdal, dan den seti den legre klar'klari fu feti. 9Den ben o feti nanga kownu Kedorlaomer fu Elam, kownu Tidal fu Goyim, kownu Amrafel fu Sinear nanga kownu Aryok fu Elasar. Fo kownu ben o feti nanga feifi trawan. 10Now a ben de so taki a Sidimdal ben lai nanga tarapeti. Di a kownu fu Sodom nanga di fu Gomora ben e lowe, den fadon go na ini den tarapeti. Den trawan lowe go na den bergi. 11Dan den fo kownu teki ala gudu nanga nyanyan fu Sodom nanga Gomora tyari gwe. 12Den teki Lot, a manpikin fu Abram en brada tu. Den teki en nanga ala den meti fu en tyari gwe, fu di a ben e libi na Sodom.

13Ma wan man di ben lowe kon ferteri Abram, a Hebrewman. A pisten dati Abram ben e tan na den bigi bon fu Mamre, a Amoritiman. Mamre nanga den brada fu en, Eskol nanga Aner, ben meki wan ferbontu nanga Abram fu yepi densrefi feti. 14Di Abram yere taki den tyari en famiri gwe leki srafu, a teki den srafu fu en di ben gebore ini en oso, den wan di a ben man fertrow. Dri hondro nanga tin-na-aiti man. Dan den hari go te na Dan na baka den kownu. 15Di neti fadon Abram prati den man fu en ini grupu dan den lontu den. Den wini den èn den lon den go te na Hoba, na a noordsei fu Damaskus. 16Den teki ala den gudu baka. Den tyari Lot kon baka tu nanga ala en gudu, makandra nanga den frow nanga den tra sma di den kownu ben teki leki srafu.

17Di Abram wini Kedorlaomer nanga den kownu di ben e feti nanga en, a drai go baka. Dan a kownu fu Sodom hari kon miti en ini a Sawedal, di den e kari a Kownudal tu. 18Dan Melkisedek, a kownu fu Salem, tyari brede nanga win gi Abram. Melkisedek ben de wan priester fu a Moro Hei Gado.14:18 A Hebrewtongo taki: El Elyon. 19Dan a blesi Abram. A taki:

“Mi e winsi taki a Moro Hei Gado,

di meki heimel nanga grontapu,

sa blesi Abram.

20Èn mi e prijse a Moro Hei Gado

di meki yu wini den feyanti fu yu.”

Ne Abram prati ala sani na tin pisi, dan a gi Melkisedek wan pisi. 21Dan a kownu fu Sodom taigi Abram taki: “Yu kan hori ala den gudu, ma gi mi den sma di yu teki leki srafu.” 22Ne Abram taigi a kownu fu Sodom taki: “Mi e sweri na MASRA, a Moro Hei Gado, di meki heimel nanga grontapu: 23Mi no sa teki noti san na fu yu. No wan fetre noso wan susubanti srefi. Bika yu no mus man taki tak' na yu meki Abram kon gudu. 24Kwet'kweti. Mi no sa teki noti moro leki san den man fu mi nyan kba. Ma yu mus gi Aner, Eskol nanga Mamre di ben go nanga mi, san den mus kisi.”

15

MASRA e gi Abram wan pramisi

151Baka dati MASRA meki Abram si wan sani. A si fa MASRA e taigi en taki: “No frede Abram. Mi sa sorgu taki noti no miti yu èn Mi sa gi yu wan bigi paiman.” 2Dan Abram taki: “Tye, Masra MASRA, sortu bun yu sa gi mi so dan? Mi o dede gwe sondro wan pikin èn a sma di o kisi ala den gudu fu mi o de Eliyeser fu Damaskus.” 3Abram taigi MASRA moro fara taki: “Luku, Yu no gi mi no wan pikin, dan now wan knekti fu mi o kisi ala mi gudu.” 4Ma MASRA taigi en taki: “A no en sa kisi ala den gudu fu yu, ma yu eigi manpikin sa kisi den.” 5Ne MASRA tyari en go na dorosei. A taigi en taki: “Opo yu ede luku heimel, dan yu luku efu yu man teri den stari. Dan MASRA taigi en taki: Na so furu den bakapikin fu yu sa de tu.” 6Abram bribi sa MASRA taigi en, èn MASRA si en leki wan sma di bun ini en ai.

7Dan MASRA taigi en taki: “Mi na MASRA di tyari yu kmoto fu Ur fu den Kaldeasma, fu gi yu a kondre disi.” 8Ma Abram aksi taki: “Masra, MASRA, fa mi o du sabi taki a sa de fu mi?” 9Ne MASRA taigi en taki: “Tyari wan yongu kaw fu dri yari kon gi mi, sosrefi wan krabita fu dri yari, wan man skapu fu dri yari, wan stondoifi nanga wan yongu doifi kon.” 10So Abram go teki den kon gi MASRA. A prati den meti langalanga na mindri dan a poti den pisi abra nanga abra. Den fowru a no prati. 11Di den tingifowru kon fu saka sidon tapu den dede meti, Abram yagi den gwe.

12Di son bigin saka Abram fadon ini wan dipi sribi. Ne wantronso wan bigi frede nanga wan dipi dungru kon na en tapu. 13Dan MASRA taigi Abram taki: “Disi na san yu mus sabi bun. Den bakapikin fu yu o de leki doroseisma na ini wan kondre di no de den eigi kondre. Den o de leki srafu drape èn den sma o pina den fo hondro yari langa. 14Ma Mi sa strafu a folku tu di teki den leki srafu. Baka dati den o gwe libi a kondre nanga furu gudu. 15Ma yu o dede ini freide. Yu o doro wan moi libimarki fosi den tyari yu go na yu grebi. 16Den afopikin fu yu sa drai kon dyaso baka. Bika dan fosi den Amoritisma sa du someni ogri taki Mi mus yagi den puru fu a kondre.”

17Di son saka èn wan dipi dungru fadon, wantronso wan korpatu nanga wan frambo ben de fu si di ben e psa na mindri den pisi meti. 18Tapu a fasi dati MASRA sroto wan ferbontu nanga Abram. A taigi en taki: “Mi sa gi den bakapikin fu yu a kondre disi, kmoto fu a liba fu Egipte go te na a bigi Eufratliba. 19A kondre fu den Kenitisma, den Kenisitisma, den Kadmonitisma, 20den Hetitisma, den Perisitisma, den Refaitisma 21den Amonitisma, den Kananitisma, den Girgasitisma nanga den Yebusitisma.”

16

Hagar nanga Ismael

161Sarai, a frow fu Abram, no ben man kisi pikin gi en. A ben abi wan umasrafu, Hagar, di ben kmoto fu Egipte. 2Dan Sarai taigi Abram taki: “Arki, MASRA no wani fu mi kisi pikin. Go sribi nanga mi srafu. Kande en sa meki a pikin gi mi.” Dan Abram agri nanga san Sarai taigi en. 3Ne Sarai, a frow fu Abram, teki Hagar, a umasrafu fu en di ben kmoto fu Egipte, dan a tyari en gi Abram fu a sribi nanga en. A pisten dati Abram ben e libi tin yari kba na ini Kanaan. 4So Abram go sribi nanga Hagar èn Hagar hori bere. Ma di Hagar si taki a hori bere, a no ben e teri en basi srefsrefi moro. 5Ne Sarai taigi Abram taki: “Na fu yu ede meki a hati sani disi e miti mi. Na misrefi gi yu a umasrafu fu mi, ma now di a si taki a hori bere a no e teri mi srefsrefi moro. Meki MASRA koti a krutu fu mi nanga yu.” 6Ma Abram piki en taki: “Na yu srafu. Du nanga en san yu wani.” Ne Sarai pina Hagar sowan fasi, taki Hagar lowe gwe fu en.

7Dan a Engel fu MASRA miti nanga Hagar na wan watrabron ini a sabana. Disi na a watrapeti di de na a pasi di e go na Sur. 8A Engel fu MASRA aksi en taki: “Hagar, srafu fu Sarai, pe yu kmoto? Pe yu e go so?” Hagar piki taki: “Na lowe mi e lowe gi Sarai mi basi.” 9Ne a Engel fu MASRA taigi en taki: “Drai go baka na yu basi. Saka yusrefi gi en.” 10A Engel fu MASRA taigi en tu taki: “Mi sa gi yu furu bakapikin. Den o de so furu taki den no o de fu teri.” 11A Engel fu MASRA taigi en moro fara taki: “Yu de nanga bere èn yu o kisi wan manpikin. Yu mus kari en Ismael16:11 Ismael wan taki: Gado yere. Bika MASRA yere yu nowtu. 12A o de wan man di e libi fri, sondro fu tan na wan presi. A o feti nanga ala sma èn ala sma o feti nanga en. A o libi mindri en famiri ma a o go en eigi pasi.” 13Dan Hagar kari MASRA di taki nanga en: A Gado di e si.16:13 A Hebrewtongo taki: El Roi. A taki: “Bika dyaso mi si trutru taki Gado e luku fu mi.” 14Dat' meki den e kari a peti dati: a peti Lakai-Roi. A de na mindri Kades nanga Bered.

15Dan Hagar kisi wan manpikin gi Abram. Abram kari a boi di Hagar meki gi en, Ismael. 16Abram ben abi aititenti-na-siksi yari di Hagar kisi Ismael.