Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
16

Hagar nanga Ismael

161Sarai, a frow fu Abram, no ben man kisi pikin gi en. A ben abi wan umasrafu, Hagar, di ben kmoto fu Egipte. 2Dan Sarai taigi Abram taki: “Arki, MASRA no wani fu mi kisi pikin. Go sribi nanga mi srafu. Kande en sa meki a pikin gi mi.” Dan Abram agri nanga san Sarai taigi en. 3Ne Sarai, a frow fu Abram, teki Hagar, a umasrafu fu en di ben kmoto fu Egipte, dan a tyari en gi Abram fu a sribi nanga en. A pisten dati Abram ben e libi tin yari kba na ini Kanaan. 4So Abram go sribi nanga Hagar èn Hagar hori bere. Ma di Hagar si taki a hori bere, a no ben e teri en basi srefsrefi moro. 5Ne Sarai taigi Abram taki: “Na fu yu ede meki a hati sani disi e miti mi. Na misrefi gi yu a umasrafu fu mi, ma now di a si taki a hori bere a no e teri mi srefsrefi moro. Meki MASRA koti a krutu fu mi nanga yu.” 6Ma Abram piki en taki: “Na yu srafu. Du nanga en san yu wani.” Ne Sarai pina Hagar sowan fasi, taki Hagar lowe gwe fu en.

7Dan a Engel fu MASRA miti nanga Hagar na wan watrabron ini a sabana. Disi na a watrapeti di de na a pasi di e go na Sur. 8A Engel fu MASRA aksi en taki: “Hagar, srafu fu Sarai, pe yu kmoto? Pe yu e go so?” Hagar piki taki: “Na lowe mi e lowe gi Sarai mi basi.” 9Ne a Engel fu MASRA taigi en taki: “Drai go baka na yu basi. Saka yusrefi gi en.” 10A Engel fu MASRA taigi en tu taki: “Mi sa gi yu furu bakapikin. Den o de so furu taki den no o de fu teri.” 11A Engel fu MASRA taigi en moro fara taki: “Yu de nanga bere èn yu o kisi wan manpikin. Yu mus kari en Ismael16:11 Ismael wan taki: Gado yere. Bika MASRA yere yu nowtu. 12A o de wan man di e libi fri, sondro fu tan na wan presi. A o feti nanga ala sma èn ala sma o feti nanga en. A o libi mindri en famiri ma a o go en eigi pasi.” 13Dan Hagar kari MASRA di taki nanga en: A Gado di e si.16:13 A Hebrewtongo taki: El Roi. A taki: “Bika dyaso mi si trutru taki Gado e luku fu mi.” 14Dat' meki den e kari a peti dati: a peti Lakai-Roi. A de na mindri Kades nanga Bered.

15Dan Hagar kisi wan manpikin gi Abram. Abram kari a boi di Hagar meki gi en, Ismael. 16Abram ben abi aititenti-na-siksi yari di Hagar kisi Ismael.