Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
6

61No meki un taki moro fu den fos'fosi sani san un leri abra Kristus. Ma meki un bigin taki fu moro dipi sani now. A no mus de fanowdu fu bigin leri baka taki un mus tapu fu du sani di o meki un lasi un libi èn taki un mus bribi ini Gado. 2A no mus de fanowdu tu fu leri un baka abra a dopu, fu poti anu tapu sma, taki dedesma o kon na libi baka èn taki a strafu fu Gado o kon. 3Nanga Gado wani wi sa leri un den moro dipi sani. 4Noiti yu o man meki wan sma drai en libi ete wan leisi, efu a drai go baka na en owru libi. Bika en ai ben kon opo kba èn a ben kisi den blesi fu heimel. Moro fara a ben abi prati ini a Santa Yeye, 5a ben kon si taki a wortu fu Gado bun, èn a si den bigi wondru di o psa ini a ten di e kon. 6Noiti yu o man meki sowan sma drai en libi ete wan leisi. Bika na spikri a e spikri a Manpikin fu Gado na a kroisi baka, èn a e afrontu En fesi ala sma. 7A de so tak' ala leisi te alen e kon, a gron e soigi a alenwatra. Efu den sma di e wroko a gron e feni bun nyanyan fu en, dan Gado e blesi sowan gron. 8Ma efu a gron e gi soso makamaka, a no abi warti. A ten fu Gado fluku en de krosbei, èn na bron nomo den o bron sowan gron.

6:8
Gen 3:17-18

9Lobiwan, awinsi wi e taki so, wi sabi taki gi unu moro bun sani de: den sani di Gado e gi den sma di A ferlusu.6:9 Un kan puru a pisi disi so tu: wi sabi taki gi unu moro bun sani de: Gado o ferlusu unu. 10Bika Gado e du sani nanga leti. A no sa fergiti den sani san un ben du, nanga a lobi san un ben sori En èn san un e sori En ete te un e yepi den sma fu En. 11Ma wi e howpu taki un alamala sa tan du a srefi muiti te na a kba, te leki ala sani san un ben howpu kon tru. 12Wi no wani fu un kon lesi, ma fu un kon de leki den sma di kisi den pramisi fu di den ben bribi èn fu di den ben hori pasensi.

San Gado pramisi o psa

13Di Gado gi Abraham a pramisi, A sweri na En srefi fu di wan moro heiwan no de tapu san A ben man sweri. 14A taigi Abraham taki: “Fu tru, Mi o blesi yu èn Mi o gi yu furu bakapikin.”

6:14
Gen 22:16-17
15Dan fu di Abraham ben hori pasensi, a kisi san Gado pramisi en. 16Libisma e sweri tapu wan moro hei wan. A sani disi e stampu san taki èn a e tapu ala tak'taki. 17Na dat' meki Gado meki wan sweri tu. Tapu a fasi disi A ben wani sori den sma di kisi a pramisi krinkrin tak' A o du san A pramisi. 18So Gado gi un a pramisi èn A meki a sweri. Den tu sani disi no man kenki, bika a no kan tak' Gado e lei. Dat' meki unu di lon go kibri na En kan teki dek'ati fu grabu a howpu san de na un fesi. 19A howpu disi de leki wan ankra gi wi sili. A tranga èn a fasi bun. A e doro te ini a Moro santa presi
6:19
Lev 16:2
20pe Yesus ben go na fesi fu wi ede. A tron granpriester fu têgo na a fasi fu Melkisedek.
6:20
Psa 110:4

7

Melkisedek hei moro Aaron

71A Melkisedek di wi e taki, ben de kownu fu Salem èn a ben de wan priester fu a Moro Hei Gado. A ben gwe go miti Abraham di Abraham ben drai kon baka fu wan feti pe a wini wantu kownu. A blesi Abraham,

7:1-2
Gen 14:17-20
2dan Abraham gi en tin prosenti fu ala sani san a ben wini. Na a fosi presi, a nen Melkisedek wani taki: “Kownu di e du sani nanga leti.” Moro fara a ben de kownu fu Salem, dati wani taki: “Kownu fu freide.” 3Wi no sabi noti fu en p'pa, fu en m'ma, noso fu den afo fu en. Wi no sabi oten a kon na grontapu, noso oten a dede. A de neleki a Manpikin fu Gado, a e tan priester fu têgo. 4Luku o prenspari a man disi ben de! Wi afo Abraham srefi gi en tin prosenti fu den sani san a ben wini ini a feti. 5Now a wèt e leri tak' den bakapikin fu Lefi di tron priester, mus teki tin prosenti fu ala sani san a pipel abi. So den e teki fu den eigi brada, a pipel fu Israel, aladi den sma disi na bakapikin fu Abraham tu.
7:5
Nom 18:21
6Ma Melkisedek di no de wan bakapikin fu Lefi, teki tin prosenti fu Abraham. Dan a blesi Abraham di ben kisi den pramisi fu Gado. 7Now ala sma sabi taki na a moro hei wan e blesi a pikin wan. 8Na a wan sei wi e si taki libisma di e dede, e teki tin prosenti. Na a tra sei Melkisedek, di Gadowortu taki e libi, ben teki tin prosenti. 9Wi kan taki srefi tak' Lefi, di abi a leti now fu teki tin prosenti, gi Melkisedek tin prosenti tu fu di Abraham ben gi Melkisedek tin prosenti fu san a ben wini. 10Bika di Melkisedek miti Abraham, Lefi no ben gebore ete, ma a ben de ini a skin fu en afo.

11Di Gado ben gi a pipel a wèt, A poti den bakapikin fu Lefi leki priester. Ma efu sma ben o man kon de leki fa den mus de ondro a wèt dati, dan a no ben o de fanowdu fu meki wan tra priester kon di no ben de na a fasi fu Aaron, ma na a fasi fu Melkisedek. 12Bika efu wan tra sortu priester kon, dan a de fanowdu tu taki a wèt kenki. 13Bika a Wan fu di den e taki den sani disi, ben de fu wan tra lo. Noiti wan sma fu a lo dati ben du a wroko leki priester na a altari. 14Ala sma sabi taki wi Masra kmoto fu a lo fu Yuda, èn noiti Moses taki tak' sma fu a lo dati o tron priester. 15Sani e kon moro krin fu ferstan te un e si taki wan tra priester kon di de leki Melkisedek. 16A no tron priester tapu gron fu wan wèt di e taki: Efu wan afo fu yu ben de wan priester, dan yu na wan priester tu. Ma a tron priester fu di A e libi fu têgo. 17Bika na fu En a skrifi taki: “Yu na priester fu têgo, na a fasi fu Melkisedek.”

7:17
Psa 110:4
18Na a wan sei, Gado poti a owru wèt na wan sei fu di a swaki èn a no man tyari yepi kon. 19Ma na a tra sei, Gado gi wi wan moro bun howpu di e tyari wi kon krosbei na En. Bika a wèt no ben meki no wan sma kon de leki fa a mus de. 20Moro fara Gado meki wan sweri. Ma Gado no ben meki wan sweri di den tra sma tron priester. 21Ma di Yesus tron priester, Gado taigi En taki: “Masra meki wan sweri èn A no sa hati En taki A du en. Yu na priester fu têgo.”
7:21
Psa 110:4
22A sani disi meki taki Yesus na a dyaranti fu wan moro bun ferbontu. 23Wi e si tu taki furu bakapikin fu Lefi ben tron priester, fu di dede ben e meki taki den no ben man go doro nanga den wroko. 24Ma fu di Yesus e libi fu têgo, A e tan priester èn no wan sma e tron priester na En baka. 25Dat' meki A kan ferlusu den sma trutru di e kon na Gado nanga yepi fu En. Bika A e libi ala ten fu kan taki gi den. 26Na sowan granpriester wi ben abi fanowdu tu: wan di santa, di no abi fowtu, èn di no sondu. A no e libi na mindri fu sondusma, èn A kisi a moro hei presi ini heimel. 27A no de leki den tra granpriester di ben mus tyari ofrandi ala dei gi den eigi sondu fosi, dan baka dati gi den sondu fu a folku. Bika A gi Ensrefi wan leisi nomo leki ofrandi gi den sondu fu a folku, èn A no abi fu du dati noiti moro.
7:27
Lev 9:7
28A wèt e poti libisma di abi swakifasi leki granpriester. Ma di Gado meki a sweri, baka a wèt, A poti En Manpikin di no abi no wan swakifasi fu têgo.

8

Yesus na a granpriester fu a nyun ferbontu

81A moro prenspari sani di wi wani tyari kon na fesi na taki wi abi sowan granpriester di e sidon na a let'anu sei fu a kownusturu fu a Bigi Gado na heimel.

8:1
Psa 110:1
2A e du a wroko ini a santa presi, ini a trutru santa tenti di a no libisma meki, ma di Gado srefi meki. 3A wroko fu ibri granpriester na fu tyari presenti nanga ofrandi gi Gado. Fu dat'ede a ben de fanowdu tu taki a granpriester disi ben abi wan ofrandi fu tyari. 4Efu A ben de na grontapu, A no ben o de wan priester srefsrefi, bika sma de kba di e tyari ofrandi soleki fa a wèt e taki. 5Ma a santa tenti pe den e du a wroko na wan prentyi nanga wan eksempre nomo fu a wan di de na heimel. Di Moses ben o meki a santa tenti, Gado taigi en taki: “Sorgu taki yu meki ala sani leki a eksempre san Mi sori yu tapu a bergi.”
8:5
Eks 25:40
6A wroko di Yesus kisi fu du now leki priester, moro hei. Bika En de a Mindriman fu wan moro bun ferbontu di abi moro bun pramisi. 7Bika efu noti no ben mankeri na a fosi ferbontu, dan a di fu tu no ben o de fanowdu. 8Ma fu di Gado ben feni fowtu na den sma fu En, A taki: “Masra e taki: Luku, wan ten o kon pe Mi o meki wan nyun ferbontu nanga a pipel fu Israel èn nanga a di fu Yuda.
8:8-12
Yer 31:31-34
9A no sa de leki a ferbontu di Mi ben meki nanga den afo fu den, na a ten di Mi ben langa anu gi den fu puru den na Egipte. Bika den no hori densrefi na Mi ferbontu, dan Mi drai Mi baka gi den. Na so Masra e taki.” 10Masra e taki: “Disi na a ferbontu di Mi o meki nanga a pipel fu Israel baka den dei dati: Mi o poti den wèt fu Mi na ini den prakseri, èn Mi o skrifi den poti na ini den ati. Mi o de den Gado èn den sa de Mi pipel. 11A no sa de fanowdu moro fu wan sma e taigi en kondreman noso en brada taki: ‘Yu mus kon leri sabi Masra.’ Bika ala sma sa sabi Mi, bigin fu den pikinwan kon miti den bigiwan. 12Bika Mi o gi den pardon fu den ogri di den du èn Mi no sa memre den sondu fu den moro.” 13Efu Gado taki fu wan nyun ferbontu, dan A e taki tak' a fosi wan kon owru. Èn efu wan sani de langa kba èn a kon owru, dan pikinso ete èn a no o de moro.