Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
7

Melkisedek hei moro Aaron

71A Melkisedek di wi e taki, ben de kownu fu Salem èn a ben de wan priester fu a Moro Hei Gado. A ben gwe go miti Abraham di Abraham ben drai kon baka fu wan feti pe a wini wantu kownu. A blesi Abraham,

7:1-2
Gen 14:17-20
2dan Abraham gi en tin prosenti fu ala sani san a ben wini. Na a fosi presi, a nen Melkisedek wani taki: “Kownu di e du sani nanga leti.” Moro fara a ben de kownu fu Salem, dati wani taki: “Kownu fu freide.” 3Wi no sabi noti fu en p'pa, fu en m'ma, noso fu den afo fu en. Wi no sabi oten a kon na grontapu, noso oten a dede. A de neleki a Manpikin fu Gado, a e tan priester fu têgo. 4Luku o prenspari a man disi ben de! Wi afo Abraham srefi gi en tin prosenti fu den sani san a ben wini ini a feti. 5Now a wèt e leri tak' den bakapikin fu Lefi di tron priester, mus teki tin prosenti fu ala sani san a pipel abi. So den e teki fu den eigi brada, a pipel fu Israel, aladi den sma disi na bakapikin fu Abraham tu.
7:5
Nom 18:21
6Ma Melkisedek di no de wan bakapikin fu Lefi, teki tin prosenti fu Abraham. Dan a blesi Abraham di ben kisi den pramisi fu Gado. 7Now ala sma sabi taki na a moro hei wan e blesi a pikin wan. 8Na a wan sei wi e si taki libisma di e dede, e teki tin prosenti. Na a tra sei Melkisedek, di Gadowortu taki e libi, ben teki tin prosenti. 9Wi kan taki srefi tak' Lefi, di abi a leti now fu teki tin prosenti, gi Melkisedek tin prosenti tu fu di Abraham ben gi Melkisedek tin prosenti fu san a ben wini. 10Bika di Melkisedek miti Abraham, Lefi no ben gebore ete, ma a ben de ini a skin fu en afo.

11Di Gado ben gi a pipel a wèt, A poti den bakapikin fu Lefi leki priester. Ma efu sma ben o man kon de leki fa den mus de ondro a wèt dati, dan a no ben o de fanowdu fu meki wan tra priester kon di no ben de na a fasi fu Aaron, ma na a fasi fu Melkisedek. 12Bika efu wan tra sortu priester kon, dan a de fanowdu tu taki a wèt kenki. 13Bika a Wan fu di den e taki den sani disi, ben de fu wan tra lo. Noiti wan sma fu a lo dati ben du a wroko leki priester na a altari. 14Ala sma sabi taki wi Masra kmoto fu a lo fu Yuda, èn noiti Moses taki tak' sma fu a lo dati o tron priester. 15Sani e kon moro krin fu ferstan te un e si taki wan tra priester kon di de leki Melkisedek. 16A no tron priester tapu gron fu wan wèt di e taki: Efu wan afo fu yu ben de wan priester, dan yu na wan priester tu. Ma a tron priester fu di A e libi fu têgo. 17Bika na fu En a skrifi taki: “Yu na priester fu têgo, na a fasi fu Melkisedek.”

7:17
Psa 110:4
18Na a wan sei, Gado poti a owru wèt na wan sei fu di a swaki èn a no man tyari yepi kon. 19Ma na a tra sei, Gado gi wi wan moro bun howpu di e tyari wi kon krosbei na En. Bika a wèt no ben meki no wan sma kon de leki fa a mus de. 20Moro fara Gado meki wan sweri. Ma Gado no ben meki wan sweri di den tra sma tron priester. 21Ma di Yesus tron priester, Gado taigi En taki: “Masra meki wan sweri èn A no sa hati En taki A du en. Yu na priester fu têgo.”
7:21
Psa 110:4
22A sani disi meki taki Yesus na a dyaranti fu wan moro bun ferbontu. 23Wi e si tu taki furu bakapikin fu Lefi ben tron priester, fu di dede ben e meki taki den no ben man go doro nanga den wroko. 24Ma fu di Yesus e libi fu têgo, A e tan priester èn no wan sma e tron priester na En baka. 25Dat' meki A kan ferlusu den sma trutru di e kon na Gado nanga yepi fu En. Bika A e libi ala ten fu kan taki gi den. 26Na sowan granpriester wi ben abi fanowdu tu: wan di santa, di no abi fowtu, èn di no sondu. A no e libi na mindri fu sondusma, èn A kisi a moro hei presi ini heimel. 27A no de leki den tra granpriester di ben mus tyari ofrandi ala dei gi den eigi sondu fosi, dan baka dati gi den sondu fu a folku. Bika A gi Ensrefi wan leisi nomo leki ofrandi gi den sondu fu a folku, èn A no abi fu du dati noiti moro.
7:27
Lev 9:7
28A wèt e poti libisma di abi swakifasi leki granpriester. Ma di Gado meki a sweri, baka a wèt, A poti En Manpikin di no abi no wan swakifasi fu têgo.

8

Yesus na a granpriester fu a nyun ferbontu

81A moro prenspari sani di wi wani tyari kon na fesi na taki wi abi sowan granpriester di e sidon na a let'anu sei fu a kownusturu fu a Bigi Gado na heimel.

8:1
Psa 110:1
2A e du a wroko ini a santa presi, ini a trutru santa tenti di a no libisma meki, ma di Gado srefi meki. 3A wroko fu ibri granpriester na fu tyari presenti nanga ofrandi gi Gado. Fu dat'ede a ben de fanowdu tu taki a granpriester disi ben abi wan ofrandi fu tyari. 4Efu A ben de na grontapu, A no ben o de wan priester srefsrefi, bika sma de kba di e tyari ofrandi soleki fa a wèt e taki. 5Ma a santa tenti pe den e du a wroko na wan prentyi nanga wan eksempre nomo fu a wan di de na heimel. Di Moses ben o meki a santa tenti, Gado taigi en taki: “Sorgu taki yu meki ala sani leki a eksempre san Mi sori yu tapu a bergi.”
8:5
Eks 25:40
6A wroko di Yesus kisi fu du now leki priester, moro hei. Bika En de a Mindriman fu wan moro bun ferbontu di abi moro bun pramisi. 7Bika efu noti no ben mankeri na a fosi ferbontu, dan a di fu tu no ben o de fanowdu. 8Ma fu di Gado ben feni fowtu na den sma fu En, A taki: “Masra e taki: Luku, wan ten o kon pe Mi o meki wan nyun ferbontu nanga a pipel fu Israel èn nanga a di fu Yuda.
8:8-12
Yer 31:31-34
9A no sa de leki a ferbontu di Mi ben meki nanga den afo fu den, na a ten di Mi ben langa anu gi den fu puru den na Egipte. Bika den no hori densrefi na Mi ferbontu, dan Mi drai Mi baka gi den. Na so Masra e taki.” 10Masra e taki: “Disi na a ferbontu di Mi o meki nanga a pipel fu Israel baka den dei dati: Mi o poti den wèt fu Mi na ini den prakseri, èn Mi o skrifi den poti na ini den ati. Mi o de den Gado èn den sa de Mi pipel. 11A no sa de fanowdu moro fu wan sma e taigi en kondreman noso en brada taki: ‘Yu mus kon leri sabi Masra.’ Bika ala sma sa sabi Mi, bigin fu den pikinwan kon miti den bigiwan. 12Bika Mi o gi den pardon fu den ogri di den du èn Mi no sa memre den sondu fu den moro.” 13Efu Gado taki fu wan nyun ferbontu, dan A e taki tak' a fosi wan kon owru. Èn efu wan sani de langa kba èn a kon owru, dan pikinso ete èn a no o de moro.

9

Fa den fosten sma ben mus dini Gado na ini a santa tenti

91A fosi ferbontu ben abi en fasi fa den sma ben mus anbegi Gado, èn a ben abi wan santa presi dya na grontapu. 2Den ben meki wan tenti, dan den ben kari a fosi pisi fu en a santa presi. Drape yu ben abi a kandelaar nanga a tafra pe den brede ben de di den poti aparti gi Gado.

9:2
Eks 25:23—26:1-30
3Baka a di fu tu garden, yu ben abi wan pisi san den ben kari a Moro santa presi.
9:3
Eks 26:31-33
4Drape yu ben abi a gowtu altari pe den ben e bron switismeri, nanga a santa kisi fu a ferbontu. A kisi disi ben tapu na ala sei nanga gowtu. Ini a kisi yu ben abi wan gowtu kan nanga mana, a wakatiki fu Aaron san ben sproiti, nanga den ston tapu san a ferbontu ben skrifi.
9:4 a
Eks 30:1-6
5Tapu a kisi yu ben abi tu Kerub leki marki taki Gado drape. Nanga den frei den ben e tapu a presi pe a granpriester ben e kon aksi Gado pardon fu sondu. Ma un no man taki fin'fini fu den sani disi now.
9:5
Eks 25:18-22
6Na so a tenti ben seti. Dan ala leisi te den priester ben e kon fu du den wroko, den ben e kon soso ini a fosi pisi.
9:6
Nom 18:1-7
7Ma na ini a di fu tu pisi, a granpriester wawan ben e go wan leisi ini wan yari. A ben mus go nanga brudu san a ben mus gi leki ofrandi gi sondu di ensrefi du, nanga fu den sondu san a pipel ben du sondro fu den ben sabi.
9:7
Lev 16:2-34
8A Santa Yeye ben e sori wi nanga dati taki a pasi fu go ini a Moro santa presi no ben opo ete, solanga a fosi tenti ben de ete. 9Den sani disi na wan eksempre gi now. Den sma fu fosi di ben e dini Gado, ben e tyari presenti nanga ofrandi, ma den sani disi no ben man krin den konsensi. 10Bika a nyanyan, den dringi, nanga den difrenti fasi fu wasi ben de sani fu a skin nomo. Sma ben mus fu du den te leki Gado kenki ala sani kon nyun.

Kristus gi En brudu fu krin wi

11Ma Kristus kon leki a granpriester fu den bun sani di de now. A tenti pe A e du En wroko, moro betre èn a de leki fa a mus de. A no libisma meki en, dati wani taki a no de fu a grontapu disi. 12A no go ini a Moro santa presi nanga a brudu fu bokoboko noso pikin kaw, ma A go nanga En eigi brudu. A du en wan leisi nomo, èn noiti moro a sa de fanowdu fu du en baka. So A ferlusu unu fu têgo. 13Bika efu a brudu fu wan bokoboko noso wan bulu, noso a asisi fu wan yongu kaw, ben kan krin wan sma di no ben krin ini Gado ai fu a kan dini Gado baka,

9:13 a
Lev 16:15-16
14dan a brudu fu Kristus sa krin wi moro ete! A Yeye di e libi fu têgo, meki taki A gi Ensrefi na Gado leki wan ofrandi di no e mankeri noti. A brudu fu En e krin wi konsensi fu den wroko di ben o meki taki wi dede, fu wi kan dini a libilibi Gado.

15Dat' meki Kristus na a Mindriman fu wan nyun ferbontu. Fu di A dede, A meki den sma kon fri fu den sondu di den ben du di a fosi ferbontu ben de ete. So den sma di Gado kari kan kisi den sani san A pramisi, den sani di e tan fu têgo. 16Efu wan testamenti9:16 Ini a Grikitongo a wortu san wi puru nanga testamenti, na a srefi wortu di wi puru nanga ferbontu. de, dan den mus man sori taki a sma di meki en dede. 17Bika wan testamenti abi warti soso te a sma di meki en dede. A no abi warti solanga a sma e libi ete. 18Fu dat'ede brudu ben de fanowdu di a fosi ferbontu ben meki. 19Dat' meki baka di Moses leisi ala den wèt gi a heri pipel, a teki a brudu fu pikin kaw nanga bokoboko èn a teki watra. Dan nanga redi wol nanga wan taki fu a hisopbon, a nat'nati a buku nanga a heri pipel.

9:19-20
Eks 24:6-8
20A taki: “Disi na a brudu san e stampu a ferbontu san Gado meki nanga unu.” 21Na a srefi fasi a nat'nati a santa tenti nanga ala sani ini en di ben de fanowdu fu anbegi Gado.
9:21
Lev 8:15
22Leki fa a wèt e leri, dan wantu sani nomo de di no abi fu krin nanga brudu. Èn pardon fu sondu no e gi efu brudu no lon.
9:22
Lev 17:11

23So a ben de fanowdu fu krin den eksempre fu den sani di de na heimel tapu sowan fasi. Ma den sani na heimel abi wan moro betre ofrandi fanowdu. 24Bika Kristus no go na ini wan santa presi di libisma meki, sobun wan eksempre fu a trutru wan. Ma A go na ini heimel srefi fu tnapu drape na Gado fesi fu wi ede. 25A no abi fu gi Ensrefi leki ofrandi ala yuru tu, leki fa a granpriester abi fu go ini a santa presi ala yari nanga brudu san no de en eigi brudu. 26Efu A ben abi fu du dati, dan A ben o abi fu nyan pina furu leisi sensi na a bigin fu grontapu. Ma A kon wan leisi nomo na a kba fu a ten disi, fu tyari wan kba kon na sondu di A gi Ensrefi leki ofrandi. 27A de so taki ala sma mus dede wan leisi nomo, èn baka dati Gado e krutu den. 28Na so Kristus gi Ensrefi wan leisi nomo leki wan ofrandi fu teki a sondu fu furu sma na En tapu. Ma A o kon fu a di fu tu tron, no fu teki sondu na En tapu, ma fu ferlusu den sma di e ferwakti En.

9:28
Yes 53:12