Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
25

Wan singi fu gi tangi

251MASRA, Yu na mi Gado!

Mi e gi Yu grani! Mi e prijse Yu!

Bika Yu du wondru.

Yu de fu fertrow trutru,

èn Yu e du san Yu taki.

Dat' meki Yu du sani di Yu ben poti langa na fesi kba fu du.

2Yu broko a foto pis'pisi te na gron.

A tranga foto fu den tron wan bigi ipi broko ston!

A tranga foto fu den doroseisma no de wan foto moro!

Noiti moro a e meki baka!

3Dat' meki a tranga pipel mus fu gi Yu grani,

a foto fu folku di no sabi san na sari-ati,

mus fu frede Yu.

4Gi den mofinawan Yu ben de wan tranga kibripresi,

wan tranga kibripresi gi a pôtiwan ini nowtu.

wan kibripresi gi sibibusi,

wan kowrupresi gi faya son.

Bika te den man di no sabi san na sari-ati e kon na yu tapu,

a gersi leki te hebi alen e naki na wan skotu,

5noso leki a faya son na ini wan dreisabana.

Yu e tapu a opruru di den doroseisma e meki.

Leki fa wan wolku e tapu a faya fu a son,

na so Yu e tapu a singi fu den sma di no sabi san na sari-ati.

Masra e du en wroko tapu Sionbergi

6MASRA fu ala sani o seti wan nyayantafra,

A o seti wan gi ala folku tapu a bergi disi.

Wan nyayantafra nanga spesrutu nyanyan èn nanga bun win.

Ala sortu fatu meti o de fu feni drape,

sosrefi win di sidon langa fosi den puru en kon na doro.

7Tapu a bergi disi A o pori a duku ini san ala folku ben domru,

a krosi di ben tapu ala folku.

8Fu têgo A o tyari wan kba kon na dede.

Masra MASRA o drei den watra-ai fu ibri sma.

A o puru a syen di En pipel ben abi na grontapu.

Na so MASRA taki.

9Dan sma sa taki a ten dati taki:

“Yere, En na a Gado fu unu.

Na tapu En un ben howpu,

na En o ferlusu unu.

Na En na MASRA,

tapu En un ben howpu!

Meki un bari,

meki un prisiri fu a ferlusu di A tyari.”

10Bika MASRA o hori En anu abra a bergi disi.

Ma nanga En futu A o traputrapu Moab,

leki fa den e traputrapu drei grasi ini wan kawpen.

11Moab o bradi den anu fu en ini a morsu,

leki wan sma di e swen.

Ma MASRA o broko a heimemre fu en,

awinsi o tranga a e beweigi nanga en anu.

12A e hari den tranga hei skotu fu yu trowe,

A e broko den te na gron,

noti fu den e tan.