Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
26

Gado o gi a pipel fu En freide

261A ten dati a singi disi o singi ini Yuda taki:

“Wi abi wan tranga foto!

Gado e kibri wi leki wan skotu,

leki wan tranga skotu.

2Opo den bigi doro fu yu,

fu wan folku di e libi na tapu wan leti fasi kon na ini,

wan folku di e tan sori tak' a de fu fertrow.

3Yu e gi trutru freide na den wan di e tan bribi ini Yu,

fu di den poti den fertrow na tapu Yu.

4Tan fertrow tapu MASRA fu têgo,

bika fu têgo MASRA, MASRA, na a Trangawan pe wi e kibri.

5Bika A broko den sma nanga bigimemre saka,

di e libi hei ini den tranga foto fu den.

A broko a foto fu den,

A broko en pis'pisi te na gron,

noti fu en no libi.

6Dan futu o waka na en tapu,

den futu fu den mofinawan o traputrapu en,

den futu fu den di no de noti.”

7Ma a pasi fu den sma di e libi na tapu wan leti fasi grati.

Yu e sorgu tak' a pasi fu den no abi olo-olo.

8Wi poti wi fertrow na Yu tapu, MASRA,

wi e tan hori wi na den sani fu Yu.

Nanga wi heri ati wi e angri fu kon sabi Yu,

èn fu sma kon sabi den sani di Yu du.

9Nanga mi heri ati mi e angri fu Yu te neti,

nanga ala san de ini mi, mi e suku Yu.

Bika na te grontapu kon sabi den besroiti fu Yu

den sma o leri fu libi tapu wan leti fasi.

10Ma winsi MASRA sori wan ogri-ati sma a bun-ati fu En,

a no o leri fu libi tapu wan leti fasi,

a e du ogri ini a kondre pe sani e du soso tapu wan leti fasi,

èn a no e si a glori fu En.

11MASRA, a anu fu Yu de opo-opo kba,

ma a no man si en.

Meki den si en, èn meki den kon na syen,

te den si fa Yu abi wan tranga angri ini Yu fu du sani gi Yu pipel!

Iya, meki a faya fu Yu bron den feyanti fu Yu.

12MASRA, na Yu o gi un freide,

bika srefi a wroko di wi ben mus du,

Yu du gi unu.

13MASRA, wi Gado,

boiti Yu tra masra ben tiri wi tu,

ma Yu nen wawan wi e gi grani.

14Den dede kba, den no o kon na libi baka,

den yeye fu den no e opo moro.

Yu strafu den èn Yu puru den so wan fasi na pasi,

tak' no wan sma e memre den moro.

15Ma Yu meki a pipel fu Yu kon moro furu MASRA,

Yu meki den kon moro furu.

Yu gi Yusrefi bigi nen,

Yu meki a kondre fu den kon moro bradi na ala sei.

16MASRA, di nowtu miti den, den suku Yu.

Den kari Yu, di Yu ben strafu den

17MASRA, leki fa wan uma di de fu kisi wan pikin,

e krempi èn bari fu pen

na so wi ben de na Yu fesi.

18Agersi un ben de nanga bere.

wi ben e krempi tu fu pen.

Ma na soso winti un puru kon na doro,

no wan yepi gi a kondre un tyari,

no wan sma kon gebore moro na grontapu.

19Den dedewan fu Yu o kon na libi baka,

den dedeskin o opo.

Un di didon ini a doti,

un opo èn un prisiri.

Bika a dow fu Yu na wan dow di e gi libi,

èn grontapu e meki den yeye fu den dedewan

kon na libi baka.

20Un go Mi pipel,

un go ini un kamra, dan un sroto den doro.

Un go kibri drape fu wan syatu pisten,

te leki a hebi atibron fu Mi kon na wan kba.

21Bika yere, MASRA e kmopo fu En tanpresi,

fu strafu den sma fu grontapu fu den kruktudu fu den.

Dan grontapu o tyari a brudu kon na krin

di lon na en tapu,

èn a no o kibri den dedeskin moro langa tu

fu den wan di trawan ben kiri.