Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
25

Wan singi fu gi tangi

251MASRA, Yu na mi Gado!

Mi e gi Yu grani! Mi e prijse Yu!

Bika Yu du wondru.

Yu de fu fertrow trutru,

èn Yu e du san Yu taki.

Dat' meki Yu du sani di Yu ben poti langa na fesi kba fu du.

2Yu broko a foto pis'pisi te na gron.

A tranga foto fu den tron wan bigi ipi broko ston!

A tranga foto fu den doroseisma no de wan foto moro!

Noiti moro a e meki baka!

3Dat' meki a tranga pipel mus fu gi Yu grani,

a foto fu folku di no sabi san na sari-ati,

mus fu frede Yu.

4Gi den mofinawan Yu ben de wan tranga kibripresi,

wan tranga kibripresi gi a pôtiwan ini nowtu.

wan kibripresi gi sibibusi,

wan kowrupresi gi faya son.

Bika te den man di no sabi san na sari-ati e kon na yu tapu,

a gersi leki te hebi alen e naki na wan skotu,

5noso leki a faya son na ini wan dreisabana.

Yu e tapu a opruru di den doroseisma e meki.

Leki fa wan wolku e tapu a faya fu a son,

na so Yu e tapu a singi fu den sma di no sabi san na sari-ati.

Masra e du en wroko tapu Sionbergi

6MASRA fu ala sani o seti wan nyayantafra,

A o seti wan gi ala folku tapu a bergi disi.

Wan nyayantafra nanga spesrutu nyanyan èn nanga bun win.

Ala sortu fatu meti o de fu feni drape,

sosrefi win di sidon langa fosi den puru en kon na doro.

7Tapu a bergi disi A o pori a duku ini san ala folku ben domru,

a krosi di ben tapu ala folku.

8Fu têgo A o tyari wan kba kon na dede.

Masra MASRA o drei den watra-ai fu ibri sma.

A o puru a syen di En pipel ben abi na grontapu.

Na so MASRA taki.

9Dan sma sa taki a ten dati taki:

“Yere, En na a Gado fu unu.

Na tapu En un ben howpu,

na En o ferlusu unu.

Na En na MASRA,

tapu En un ben howpu!

Meki un bari,

meki un prisiri fu a ferlusu di A tyari.”

10Bika MASRA o hori En anu abra a bergi disi.

Ma nanga En futu A o traputrapu Moab,

leki fa den e traputrapu drei grasi ini wan kawpen.

11Moab o bradi den anu fu en ini a morsu,

leki wan sma di e swen.

Ma MASRA o broko a heimemre fu en,

awinsi o tranga a e beweigi nanga en anu.

12A e hari den tranga hei skotu fu yu trowe,

A e broko den te na gron,

noti fu den e tan.

26

Gado o gi a pipel fu En freide

261A ten dati a singi disi o singi ini Yuda taki:

“Wi abi wan tranga foto!

Gado e kibri wi leki wan skotu,

leki wan tranga skotu.

2Opo den bigi doro fu yu,

fu wan folku di e libi na tapu wan leti fasi kon na ini,

wan folku di e tan sori tak' a de fu fertrow.

3Yu e gi trutru freide na den wan di e tan bribi ini Yu,

fu di den poti den fertrow na tapu Yu.

4Tan fertrow tapu MASRA fu têgo,

bika fu têgo MASRA, MASRA, na a Trangawan pe wi e kibri.

5Bika A broko den sma nanga bigimemre saka,

di e libi hei ini den tranga foto fu den.

A broko a foto fu den,

A broko en pis'pisi te na gron,

noti fu en no libi.

6Dan futu o waka na en tapu,

den futu fu den mofinawan o traputrapu en,

den futu fu den di no de noti.”

7Ma a pasi fu den sma di e libi na tapu wan leti fasi grati.

Yu e sorgu tak' a pasi fu den no abi olo-olo.

8Wi poti wi fertrow na Yu tapu, MASRA,

wi e tan hori wi na den sani fu Yu.

Nanga wi heri ati wi e angri fu kon sabi Yu,

èn fu sma kon sabi den sani di Yu du.

9Nanga mi heri ati mi e angri fu Yu te neti,

nanga ala san de ini mi, mi e suku Yu.

Bika na te grontapu kon sabi den besroiti fu Yu

den sma o leri fu libi tapu wan leti fasi.

10Ma winsi MASRA sori wan ogri-ati sma a bun-ati fu En,

a no o leri fu libi tapu wan leti fasi,

a e du ogri ini a kondre pe sani e du soso tapu wan leti fasi,

èn a no e si a glori fu En.

11MASRA, a anu fu Yu de opo-opo kba,

ma a no man si en.

Meki den si en, èn meki den kon na syen,

te den si fa Yu abi wan tranga angri ini Yu fu du sani gi Yu pipel!

Iya, meki a faya fu Yu bron den feyanti fu Yu.

12MASRA, na Yu o gi un freide,

bika srefi a wroko di wi ben mus du,

Yu du gi unu.

13MASRA, wi Gado,

boiti Yu tra masra ben tiri wi tu,

ma Yu nen wawan wi e gi grani.

14Den dede kba, den no o kon na libi baka,

den yeye fu den no e opo moro.

Yu strafu den èn Yu puru den so wan fasi na pasi,

tak' no wan sma e memre den moro.

15Ma Yu meki a pipel fu Yu kon moro furu MASRA,

Yu meki den kon moro furu.

Yu gi Yusrefi bigi nen,

Yu meki a kondre fu den kon moro bradi na ala sei.

16MASRA, di nowtu miti den, den suku Yu.

Den kari Yu, di Yu ben strafu den

17MASRA, leki fa wan uma di de fu kisi wan pikin,

e krempi èn bari fu pen

na so wi ben de na Yu fesi.

18Agersi un ben de nanga bere.

wi ben e krempi tu fu pen.

Ma na soso winti un puru kon na doro,

no wan yepi gi a kondre un tyari,

no wan sma kon gebore moro na grontapu.

19Den dedewan fu Yu o kon na libi baka,

den dedeskin o opo.

Un di didon ini a doti,

un opo èn un prisiri.

Bika a dow fu Yu na wan dow di e gi libi,

èn grontapu e meki den yeye fu den dedewan

kon na libi baka.

20Un go Mi pipel,

un go ini un kamra, dan un sroto den doro.

Un go kibri drape fu wan syatu pisten,

te leki a hebi atibron fu Mi kon na wan kba.

21Bika yere, MASRA e kmopo fu En tanpresi,

fu strafu den sma fu grontapu fu den kruktudu fu den.

Dan grontapu o tyari a brudu kon na krin

di lon na en tapu,

èn a no o kibri den dedeskin moro langa tu

fu den wan di trawan ben kiri.

27

271Ini a ten dati MASRA o teki en tranga bigi deigri,

dan A o strafu a Lefiatan,

a sneki di e kroipi es'esi,

di e kronkron ensrefi,

èn A o kiri a bigi takru meti fu a se.

2Ini a ten dati wan droifidyari o de di lai froktu.

Un mus singi fu en!

3Mi, MASRA, o luku a droifidyari.

Mi o sorgu tak' a e kisi watra dorodoro,

èn fu no wan sma kon pori en.

Mi o hori wakti gi en dei nanga neti.

4Mi ati no e bron tapu Mi droifidyari.

Ma efu Mi miti nanga makamaka nanga krasiwiwiri,

Mi o feti nanga den wantron èn sutu faya gi den.

5So a moro betre efu den kon kibri na Mi,

a moro betre efu den kon meki en bun nanga Mi,

Iya, fu kon meki en bun nanga Mi.

6Ini a ten di de na wi fesi den rutu fu Yakob o gro baka.

Israel o gi bromki èn a o gi pransun.

A o furu heri grontapu nanga den froktu fu en.

7A no naki Israel leki fa A ben naki den wan di ben naki Israel.

A no kiri Israel leki fa A ben kiri den wan di ben kiri den?

8Yu panya den go na alasei, Yu yagi den gwe,

Tapu a fasi dati Yu strafu den.

Nanga wan tranga winti fu a oostsei

Yu wai den gwe.

9Na a fasi dati A meki en bun baka nanga Yakob,

fu den kruktudu di a ben du.

Disi o sori taki Yakob tapu trutru nanga ala sondu:

a o naki ala den ston fu den altari tron puiri,

no wan fu den postu pe den ben e anbegi den gado

o tan tnapu na en presi,

no wan wierookaltari tu.

10A tranga foto didon drape en wawan,

wan tanpresi sondro wan enkri sma,

a leigi leki wan dreisabana.

Kaw e nyan grasi drape now,

drape den e didon e bro,

èn den e nyan ala wiwiri puru na den taki.

11Te den taki drei, den e broko fadon,

èn umasma e kon piki den fu meki faya nanga den.

Fu di a pipel dati no e ferstan sani,

a Wan di meki den no e sari den,

a Wan di meki den nanga En anu no e sori den sari-ati.

12Ma a ten dati MASRA o naki siri puru na a tiki, fu a Eufratliba go te na a kriki fu Egipte, dan A o piki unu, pikin fu Israel, wan fru wan. 13A ten dati wan bigi tutu o bro, dan den sma di den ben tyari gwe nanga tranga na Asur nanga den wan di ben abi fu lowe go na Egipte, sa drai kon baka. Den sa boigi fesi MASRA tapu a santa bergi ini Yerusalem.