Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
12

A feti fu Yefta nanga den man fu Efraim

121Den sma fu a lo fu Efraim ben kon na wan dan den koti a Yordanliba abra go na Safon. Drape den taigi Yefta taki: “Fu sanede yu hari go feti nanga den Amonitisma sondro fu kari wi fu go nanga yu? Dat' meki wi kon bron yu nanga yu oso!” 2Ma Yefta piki den taki: “Mi nanga a pipel fu mi ben de ini hebi dyugudyugu nanga den Amonitisma, mi kari unu, ma un no kon yepi wi nanga den. 3Di mi si taki un no ben kon fu yepi wi, mi hari go feti nanga den Amonitisma sondro fu teri mi eigi libi, èn MASRA gi den abra na mi. Dan fu sanede un hari kon dyaso tide fu feti nanga mi?” 4Ne Yefta kari ala den man fu Gilead dan a feti nanga Efraim èn den fon den sma fu Efraim. Bika den sma fu Efraim ben taki tak' den sma fu Gilead na loweman fu Efraim, fu di Gilead didon mindri Efraim nanga Manase. 5Dan den man fu Gilead poti waktiman na a Yordanliba, pe yu ben kan koti abra go na Efraim. Te wan man fu Efraim di ben wani lowe go baka ben doro drape èn a ben aksi fu koti abra, den man fu Gilead ben e aksi taki: “Yu na fu Efraim?” Efu a man ben piki: “No,” 6dan den ben taigi en taki: “Taki a wortu: syibolet.” Efu a man no ben man taki a wortu bun èn a ben taki: “sibolet,” den ben grabu en èn kiri en leti drape. Ini a feti dati sowan fotenti-na-tu dusun man fu Efraim lasi den libi.

7Siksi yari langa Yefta, a man fu Gilead, ben de krutubakra fu Israel. Di a dede den beri en ini wan fu den foto fu Gilead.

Ibsan

8Baka Yefta Ibsan fu Betlehem ben de krutubakra fu Israel. 9Ibsan ben abi dritenti manpikin. A ben abi dritenti umapikin tu di a meki trow nanga sma fu tra famiri, èn a teki dritenti uma fu tra famiri gi den manpikin fu en. 10Seibi yari langa a ben de krutubakra fu Israel. Di a dede den beri en ini Betlehem.

Elon

11Baka Ibsan Elon fu a lo fu Sebulon ben de krutubakra fu Israel. Tin yari langa a ben de krutubakra fu Israel. 12Di a dede den beri en ini Ayalon, ini a kontren fu den sma fu Sebulon.

Abdon

13Baka Elon Abdon, a manpikin fu Hilel, ben de krutubakra fu Israel. A ben de fu Piraton. 14Abdon ben abi fotenti manpikin nanga dritenti granpikin. Den alamala ben abi wan manburiki fu tyari den. Aiti yari langa a ben de krutubakra fu Israel. 15Di Abdon dede, den beri en ini Piraton ini Efraim, ini a bergikontren di ben de fu den Amalekitisma.

13

Simson

131Den Israelitisma bigin du sani baka di no ben bun ini MASRA ai. Dan MASRA gi den fotenti yari langa abra na den Filistijnsma. 2Ini a ten dati wan man di ben nen Manoa ben e libi ini a foto Sora. A ben de fu a lo fu Dan. A uma fu a man dati no ben man hori bere. Noiti a ben meki wan pikin. 3Wan dei a Engel fu MASRA sori ensrefi na a uma, dan a taigi en taki: “Yere, te nanga now yu no ben man hori bere èn yu no meki pikin. Ma now yu o hori bere èn yu o kisi wan manpikin. 4Sorgu taki yu no e dringi win noso wan tra sani di kan drungu yu èn yu no mus nyan noti san no krin ini Gado ai. 5Bika yere, yu o hori bere èn yu o kisi wan manpikin. Noiti en edewiwiri mus koti, bika ini yu bere kba a boi disi sa dini Gado leki wan nasireisma. Na en sa meki wan bigin fu ferlusu den Israelitisma fu den Filistijnsma.”

6A uma go na en masra dan a taigi en taki: “Wan man fu Gado, di ben gersi wan engel fu Gado, kon na mi. A ben de fu frede. Mi no aksi en pe a kmopo, èn a no taigi mi tu fa a nen. 7Ma a taigi mi taki mi o hori bere èn taki mi o meki wan manpikin. A taigi mi tu taki mi no mus dringi win noso tra sani di kan meki mi drungu èn taki mi no mus nyan noti san no krin ini Gado ai. Bika na ini mi bere kba, te leki a dei di a dede a sa de wan boi di o dini Gado leki wan nasireisma.”

8Dan Manoa begi MASRA taki: “Tye MASRA, mi e begi Yu, meki a man fu Gado di Yu ben seni kon, kon ete wan leisi fu a leri un san un mus du nanga a boi te a gebore.” 9Gado yere a begi fu Manoa èn a Engel fu Gado go baka na a uma. A leisi dati a ben de ini a wei èn a masra fu en, Manoa, no ben de drape nanga en. 10Ne a uma lon es'esi go na en masra, dan a taigi en taki: “Kon luku, a man di ben kon tra dei na mi kon baka.” 11Manoa opo go wantron nanga en uma. Di a doro na a man a aksi en taki: “Na yu na a man di ben taki nanga a uma fu mi?” A man piki en taki: “Iya, na mi.” 12Dan Manoa aksi en taki: “Te den sani di yu taki kon tru, fa a boi mus tyari ensrefi èn san a mus du?” Ne a Engel fu MASRA piki en taki: 13“A uma mus hori ensrefi na ala den sani di mi taigi en. 14A no mus nyan droifi nanga san den e meki win, a no mus dringi win noso tra sani di kan meki yu drungu, èn a no mus nyan noti san no krin ini Gado ai. A mus hori ensrefi na ala den sani di mi komanderi en.” 15Dan Manoa taigi a Engel fu MASRA taki: “Un e aksi yu efu yu kan tan pikinso ete nanga unu, un wani bori wan pikin bokoboko gi yu.” 16Ma a Engel fu MASRA piki Manoa taki: “Awinsi mi tan, mi no o nyan a nyanyan fu yu. Ma efu yu wan srakti a bokoboko, yu kan bron en leki wan ofrandi gi MASRA.” Manoa no ben ferstan ete taki nanga a Engel fu MASRA a ben e taki. 17Ne a aksi a engel taki: “Fa yu nen? Bika te den sani di yu taki kon tru, un wani gi yu grani.” 18Ma a Engel fu MASRA piki en taki: “Fu sanede yu wan sabi fa mi nen? A de wan tumsi ferwondru nen.” 19Dan Manoa teki a pikin bokoboko nanga wan graan-ofrandi, dan a tyari den leki wan ofrandi tapu wan bergiston gi MASRA. Di Manoa nanga en uma ben tnapu e luku, MASRA du wan ferwondru sani. 20Di a faya fu a altari ben e opo go na loktu, a Engel fu MASRA opo go na heimel ini a faya fu a altari. Di Manoa nanga en uma si a sani dati, den trowe densrefi nanga fesi na gron. 21Dan fosi Manoa kon ferstan taki a ben de a Engel fu MASRA. A Engel fu MASRA no sori ensrefi moro na Manoa nanga en uma. 22Dan Manoa taigi en uma taki: “A no abi misi taki un o dede, bika un si Gado.” 23Ma a uma fu en taigi en taki: “Efu MASRA ben wani kiri unu, A no ben o teki a meti di un bron gi En leki wan ofrandi nanga a graan-ofrandi fu unu. A no ben o meki un si den sani di un si èn A no ben o gi un a pramisi tu di A gi unu.”

24Dan a uma kon kisi wan boi èn a kari en Simson. A boi ben e gro èn MASRA ben blesi en. 25Dan a Yeye fu MASRA bigin meki a e du sani ini Mahane-Dan, mindri den foto Sora nanga Estaol.

14

Simson nanga a uma fu Timna

141Wan leisi Simson go na Timna. Drape en ai fadon tapu wan Filistijnuma. 2Di a drai go na oso, a taigi en p'pa nanga en m'ma taki: “Mi si wan Filistijnuma na Timna. Un go aksi gi mi efu a wan trow nanga mi.” 3Ma en p'pa nanga en m'ma aksi en taki: “Fu sanede yu mus go teki wan uma fu den Filistijnsma di no besnei? Na feni yu no man feni wan uma ini a lo fu unu noso mindri un eigi pipel?” Ma Simson piki en p'pa taki: “Go aksi gi mi, bika mi lobi en.” 4Ma en p'pa nanga en m'ma no ben sabi dati na MASRA ben wani en so, fu di A ben e suku wan fasi fu bigin wan feti nanga den Filistijnsma. Bika a ten dati den Filistijnsma ben abi a makti ini Israel.

5Na so Simson go nanga en p'pa nanga en m'ma na Timna. Ma di den ben de ini a birti fu den droifidyari fu Timna, wan yongu lew lon kon na Simson tapu nanga bigi babari. 6Dan a Yeye fu MASRA gi Simson krakti, èn nanga en soso anu a priti a lew leki na wan pikin bokoboko a e priti. Ma a no ferteri en p'pa noso en m'ma san a du. 7Baka dati a waka go moro fara èn a go taki nanga a uma, bika a ben lobi en. 8No langa baka dati a drai go baka fu trow now nanga a uma. Ondropasi a kmoto fu a pasi fu go luku a dede lew. Ne a si taki waswasi ben meki den nesi ini a dedeskin èn oni ben de tu. 9Ne a teki oni èn a ben e nyan en di a e go moro fara. Di a doro na en p'pa nanga en m'ma a gi den fu nyan tu. Ma a no taigi den taki na ini a dedeskin fu wan lew a puru a oni.

10Dan en p'pa go na a oso fu den bigisma fu a uma. Baka dati Simson gi wan fesa, soleki fa den yonkuman ben gwenti du. 11Di den famiri fu a uma si Simson den teki dritenti yonkuman fu de makandra nanga en na a fesa. 12Dan Simson taigi den taki: “Mi o gi un wan raitori. Efu un puru en ini den seibi dei fu a fesa, mi o gi un dritenti ondrokrosi nanga dritenti tapuseikrosi. 13Ma efu un no man puru a raitori, dan unu mus gi mi dritenti ondrokrosi nanga dritenti tapuseikrosi.” Den man piki Simson taki: “A bun, yu kan gi yu raitori.” 14Ne Simson taigi den taki:

“Nyanyan e kmopo fu a nyanman,

sukru e kmopo fu a trangawan.”

Dri dei baka dati den no ben man puru a raitori ete. 15Tapu a di fu fo dei den taigi a uma fu Simson taki: “Yu mus kori a man fu yu fu a taigi yu san a raitori wani taki. Efu yu no du dati wi o bron yu nanga den famiri fu yu. Na kari yu kari un kon na yu fesa fu kon pina.” 16Dan a uma fu Simson go krei na en. A taigi Simson taki: “Yu no lobi mi. Yu no e firi noti gi mi. Yu gi den kondreman fu mi wan raitori, ma yu no taigi mi san a raitori wani taki.” Ne Simson piki en taki: “Mi p'pa nanga mi m'ma srefi mi no ferteri san a wani taki. Dan fu sanede mi mus ferteri yu?” 17Ma ala den tra dei fu a fesa a uma tan krei na Simson yesi. Tapu a di fu seibi dei Simson taigi en fu di a ben e tan dwengi. Dan a uma go taigi den kondreman fu en san a raitori wani taki. 18Tapu a di fu seibi dei fu a fesa, fosi a son ben saka, den man go taigi Simson taki:

“San sukru moro oni,

san tranga moro wan lew?”

Ne Simson taigi den taki: “Un baka mi ini mi eigi fatu, tra fasi un no ben o man puru en.” 19Dan a Yeye fu MASRA gi Simson krakti: a go na Askelon, a naki dritenti man kiri drape, dan a teki den krosi tyari gi den man di ben puru a raitori. Nanga hebi atibron a drai go baka na en p'pa oso. 20Den meki a uma nanga san Simson ben o trow, trow nanga a yonkuman di bo yepi en tapu en trowdei.