Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
8

81Dan den man fu Efraim aksi Gideon taki: “Fu sanede yu du so nanga wi? Fu sanede yu no kari wi di yu hari go feti nanga den Midyanitisma?” Den ben e krutu fu sori Gideon taki a no du bun. 2Ne Gideon piki den taki: “Abiyeser piki den droifi puru na den bon, ma Efraim psa fu a di fu tu leisi ini a gron fu piki den droifi di ben libi ete na den bon. Sobun, Efraim du wan moro bun wroko. 3Bika Gado gi Oreb nanga Seeb, den edeman fu a legre abra na unu. A sani dati bigi moro a heri sani san mi du.” Di Gideon taki so, a atibron fu den man fu Efraim kon saka.

Gideon tyari wan kba kon na den Midyanitisma

4Di Gideon doro na a Yordanliba, a koti en abra nanga den dri hondro man di ben de na en. Den go na baka den feyanti, aladi den ben weri. 5Dan a aksi den sma fu Sukot taki: “Mi e begi unu fu un gi mi wantu brede gi den srudati fu mi, bika den weri. Na baka Sebak nanga Salmuna, den kownu fu Midyan, un e lon.” 6Ma den edeman fu Sukot piki en taki: “Yu no grabu Sebak nanga Salmuna srefi ete. Dan fu sanede un mus gi den srudati fu yu brede?” 7Gideon piki den taki: “Te MASRA gi Sebak nanga Salmuna abra ini mi makti, Mi o kon priti un skin gi unu nanga makamaka nanga krasiwiwiri, fu a sani di un taigi mi.” 8Fu drape a hari go na Penuel, dan a aksi den sma fu drape a srefi sani. Den piki en a srefu fasi leki den sma fu Sukot. 9Ne a taigi den sma fu Penuel taki: “Efu noti no miti mi èn mi drai kon baka, mi o naki a toren fu un broko.”

10A pisten dati Sebak nanga Salmuna ben de na Karkor nanga a legre fu den. Sowan tin-na-feifi dusun man nomo ben tan abra fu a heri bigi legre fu den folku fu oostsei. Wan hondro nanga tutenti dusun fetiman fu den, di ben sabi feti bun nanga deigri, ben lasi den libi kba. 11Gideon ben teki a pasi oostsei fu Nobak nanga Yogbeha, a pasi pe den sma e tan di e libi ini tenti. Dan a broko go na tapu den Midyanitisma di ben e firi kba leki noti no ben kan miti den moro. 12Sebak nanga Salmuna, den tu kownu fu den Midyanitisma suku fu lowe, ma Gideon teki na den baka, a grabu den èn a meki a legre fu den panya go na alasei.

13Di Gideon, a manpikin fu Yoas, drai kmoto fu a feti, a teki a Herespasi. 14Ondropasi a grabu wan yonkuman fu Sukot. Dan a aksi en fu skrifi den nen fu den edeman nanga den man di ben e tiri a foto. Makandra a ben de seibitenti-na-seibi man. 15Dan Gideon go na den sma fu Sukot èn a taigi den taki: “Un luku Sebak nanga Salmuna dyaso. Un ben meki spotu nanga mi èn taigi mi taki: ‘Yu no grabu Sebak nanga Salmuna srefi ete. Dan fu sanede un mus gi den srudati fu yu di weri brede fu nyan?’ ” 16Ne Gideon teki den tiriman go sroto, a seni teki makamaka nanga krasiwiwiri ini a dreisabana, dan a priti den skin taki den ben o memre en langa ten ete. 17A broko a toren fu Penuel tu èn a kiri den mansma fu a foto dati.

18Dan Gideon aksi Sebak nanga Salmuna taki: “Fa den man ben tan di un kiri tapu Taborbergi?” Den piki en taki: “Den ben gersi yu. Ini wan fu den ben gersi wan manpikin fu wan kownu.” 19Ne Gideon taigi den taki: “Den ben de brada fu mi, manpikin fu mi eigi m'ma. Mi e sweri gi unu na a libilibi MASRA, taki efu unu no ben kiri den, mi no ben o kiri unu.” 20Ne a taigi Yeter, a fosi manpikin fu en, taki: “Opo, dan yu kiri den.” Ma a boi no hari en deigri, bika a ben frede, fu di a ben yongu ete. 21Dan Sebak nanga Salmuna taigi Gideon taki: “Yusrefi opo dan yu dyuku un kiri, efu yu firi yusrefi man-nengre nofo.” Dan Gideon opo èn a kiri den. Den gowtu munkenki di ben anga na den neki fu den kameel fu den, a teki tyari gwe.

Fa a libi fu Gideon waka moro fara

22Dan den man fu Israel taigi Gideon taki: “Tron wi tiriman, yu, den manpikin nanga den bakapikin fu yu. Bika na yu ferlusu unu fu Midyan.” 23Ma Gideon piki den taki: “Mi no sa tron un tiriman èn mi manpikin no sa tron un tiriman tu. MASRA na un tiriman.” 24Gideon taigi den moro fara taki: “Ma wan sani de di mi wan aksi unu: fu ini wan fu unu gi mi wan linga fu a gudu di un feni na den Midyanitisma.” A ben de so taki den Midyanitisma ben de bakapikin fu Ismael èn a ben de wan gwenti fu den fu weri den gudu fu den na den skin. 25Den piki Gideon taki: “Nanga wi heri ati wi e gi yu.” Ne den bradi wan langa dyakti, èn ini wan fu den fringi wan linga fu a gudu di a feni na en tapu. 26Den gowtu linga di den gi Gideon, fu di a ben aksi fu den, ben e wegi makandra sowan tutenti kilo. Boiti dati, den ben gi en gowtu munkenki, yesilinga, purper krosi di den kownu fu Midyan ben weri nanga den keti di den kameel ben weri na den neki. 27Gideon seni meki wan efod fu ala den sani dati. A meki den poti en ini Ofra, a foto pe a ben e libi. Drape heri Israel ben e du afkodrei fu anbegi a sani disi. A sani dati broko a neki fu Gideon nanga en famiri.

28Dati ben de fa Israel broko den Midyanitisma, èn den no opo noiti moro. Di Gideon ben de na libi, a ben tiri fotenti yari langa ini a kondre. 29Yerubaal, a manpikin fu Yoas, go libi baka ini en oso. 30A ben de p'pa fu seibitenti manpikin, bika a ben abi furu uma. 31Wan fu den uma fu en, di ben e libi na Sikem, kisi wan boi gi en tu di a kari Abimelek8:31 Abimelek wan taki: mi p'pa na kownu. 32Gideon, a manpikin fu Yoas, dede di a ben kon owru srefsrefi. Den beri en ini a grebi fu en p'pa Yoas ini Ofra, a foto fu den bakapikin fu Abiyeser.

33Baka di Gideon dede, den Israelitisma bigin waka agen baka den Baal èn den teki Baal-Berit leki den gado. 34Den fergiti MASRA, a Gado fu den, di ben ferlusu den fu ala den feyanti di ben e libi lontu den. 35Den no tan gi a famiri fu Yerubaal-Gideon grani fu ala a bun di a du gi Israel.