Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
7

Gideon yagi den feyanti puru fu a kondre

71A tra mamanten frukufruku Yerubaal, dati na Gideon, nanga ala den man di ben de nanga en opo, dan den hari go meki den kampu na a watrabron Harod. A kampu fu den Midyanitisma ben de na noordsei fu en, ini a dal di ben de na a futu fu a pikin bergi More. 2Dan MASRA taigi Gideon taki: “Mi no o gi den Midyanitisma abra na yu, bika den man fu yu furu tumsi. Mi no wani den Israelitisma naki tapu den borsu gi Mi taki nanga den eigi krakti den wini a feti. 3Dat' meki yu mus bari fu ala den man fu yu yere, taki a sma di e frede èn di e beifi kan saka kmopo fu a Gileadbergi dan a drai go baka na en oso.” Di Gideon du dati tutenti-na-tu dusun man drai gwe. Tin dusun man tan na baka. 4Ma MASRA taigi Gideon taki: “Den man di libi furu ete. Meki den saka go na a watra. Drape Mi sa prati den gi yu. Den wan di Mi o taigi yu taki o go nanga yu, sa go nanga yu. Ma den wan di Mi o taigi yu taki no mus go nanga yu, no sa go nanga yu tu.” 5Dan Gideon meki den man saka go na a watra, èn MASRA taigi en taki “Den wan di e leki a watra nanga den tongo leki fa dagu e dringi, yu mus puru mindri den wan di go na tapu den kindi fu dringi.” 6Dri hondro man ben teki watra nanga den anu dringi. Ala den trawan ben go na tapu den kindi fu dringi. 7Dan MASRA taigi Gideon taki: “Nanga den dri hondro man di leki a watra, Mi sa ferlusu unu. Mi sa gi Midyan abra ini yu makti. Ala den tra man kan drai go na den oso baka.” 8Dan Gideon hori soso den dri hondro man na en. A teki a nyanyan nanga den tutu di den tra man ben abi na den, dan a seni den go baka na oso. A legrekampu fu den Midyanitisma ben de na ondrosei fu en ini a dal.

9A neti dati MASRA taigi Gideon taki: “Opo, broko go ini a legrekampu fu yu feyanti, bika Mi gi den abra na yu. 10Efu yu e frede fu broko go na den tapu, dan yu mus saka go na a kampu fu den nanga yu knekti Pura. 11Drape yu o yere san den e taki. A sani dati o gi yu dek'ati fu broko go na den tapu.” Dan Gideon nanga en knekti Pura saka go te na den fosi tenti fu a legrekampu fu a feyanti. 12Den Midyanitisma, den Amalekitisma nanga den folku fu oostsei, ben furu leki sprenka. Den kameel fu den no ben de fu teri. Den ben furu leki a santi na sekanti. 13Di Gideon doro drape, wan man ben e ferteri wan trawan san a dren. A taigi a trawan taki: “Mi kisi wan dren. Mi si fa wan brede di meki fu groto lolo kon ini a legrekampu fu Midyan. A lolo go na wan tenti, a naki en trowe èn a tenti fadon dan a drai nanga a ondrosei pisi kon na loktu.” 14Ne a trawan piki en taki: “Dati no kan de noti moro leki a deigri fu a Israelitiman Gideon, a manpikin fu Yoas. Gado gi Midyan nanga a heri legrekampu abra na en.”

15Leki fa Gideon yere a dren nanga san a dren wani taki, a boigi èn a anbegi MASRA. Baka dati a drai go baka na a legrekampu fu Israel, dan a taki: “Un opo, bika MASRA gi a legrekampu fu Midyan abra ini un makti.” 16Dan a prati den dri hondro man ini dri grupu èn a gi ini wan fu den wan tutu nanga wan leigi kroiki nanga wan frambo na ini. 17Dan a taigi den taki: “Un mus du leki fa mi o du. Te mi o doro na mofosei fu a legrekampu fu den, un mus du a srefi sani di mi o du. 18Te mi nanga den wan di de nanga mi o bro tapu a tutu, dan unsrefi mus bro tapu un tutu lontu a heri legrekampu fu den. Dan un mus bari taki: ‘Gi MASRA nanga gi Gideon!’ ” 19Gideon nanga den wan hondro man di ben de nanga en, doro na mofosei fu a legrekampu fu a feyanti, di a di fu tu wakti ben o bigin. Den waktiman no ben teki den presi langa ete fu bigin koti wakti. Dan den bro tapu den tutu èn den naki den kroiki broko di den ben hori ini den anu. 20Ala den dri grupu ben e bro tapu den tutu èn den naki den kroiki broko. Den ben hori den frambo ini den kruktu anu, den tutu ini den leti anu, èn den bari taki: “A deigri fu MASRA nanga Gideon!” 21Den alamala ben tan tnapu tapu den presi, lontu a legrekampu. Ma a heri legre fu a feyanti ben e bari e lon gwe. 22Bika di den dri hondro man bro tapu den tutu, MASRA meki taki ala den srudati ini a legrekampu fu a feyanti bigin feti nanga densrefi. Dan a legre lon gwe. Den lon go te na Bet-Hasita, na a sei fu Serera, te na mofosei fu a liba na Abel-Mekola tapusei fu Tabat.

23Dan Gideon seni kari den man di ben man feti fu den lo fu Naftali, Aser nanga Manase kon baka fu hari go na baka den Midyanitisma. 24A seni boskopuman go tu ini a heri bergikontren fu Efraim, nanga a boskopu taki: “Un saka fu den bergi go miti den Midyanitisma. Tapu a pasi gi den te go miti Bet-Bara, fu den no koti a Yordanliba.” Dan den man fu Efraim kon na wan èn te na Bet-Bara den ben tapu a pasi gi den Midyanitisma, fu den no koti a Yordanliba abra. 25Den ben grabu Oreb nanga Seeb srefi, den tu edeman fu a legre fu den Midyanitisma. Den kiri Oreb tapu wan bergiston di den kari: Bergiston fu Oreb. Seeb den kiri ini wan baki pe droifi e masi fu meki win. Den kari a baki dati: Winbaki fu Seeb. Den tan lon baka den Midyanitisma èn den tyari den ede fu Oreb nanga Seeb gi Gideon na a tra sei fu a Yordanliba.

8

81Dan den man fu Efraim aksi Gideon taki: “Fu sanede yu du so nanga wi? Fu sanede yu no kari wi di yu hari go feti nanga den Midyanitisma?” Den ben e krutu fu sori Gideon taki a no du bun. 2Ne Gideon piki den taki: “Abiyeser piki den droifi puru na den bon, ma Efraim psa fu a di fu tu leisi ini a gron fu piki den droifi di ben libi ete na den bon. Sobun, Efraim du wan moro bun wroko. 3Bika Gado gi Oreb nanga Seeb, den edeman fu a legre abra na unu. A sani dati bigi moro a heri sani san mi du.” Di Gideon taki so, a atibron fu den man fu Efraim kon saka.

Gideon tyari wan kba kon na den Midyanitisma

4Di Gideon doro na a Yordanliba, a koti en abra nanga den dri hondro man di ben de na en. Den go na baka den feyanti, aladi den ben weri. 5Dan a aksi den sma fu Sukot taki: “Mi e begi unu fu un gi mi wantu brede gi den srudati fu mi, bika den weri. Na baka Sebak nanga Salmuna, den kownu fu Midyan, un e lon.” 6Ma den edeman fu Sukot piki en taki: “Yu no grabu Sebak nanga Salmuna srefi ete. Dan fu sanede un mus gi den srudati fu yu brede?” 7Gideon piki den taki: “Te MASRA gi Sebak nanga Salmuna abra ini mi makti, Mi o kon priti un skin gi unu nanga makamaka nanga krasiwiwiri, fu a sani di un taigi mi.” 8Fu drape a hari go na Penuel, dan a aksi den sma fu drape a srefi sani. Den piki en a srefu fasi leki den sma fu Sukot. 9Ne a taigi den sma fu Penuel taki: “Efu noti no miti mi èn mi drai kon baka, mi o naki a toren fu un broko.”

10A pisten dati Sebak nanga Salmuna ben de na Karkor nanga a legre fu den. Sowan tin-na-feifi dusun man nomo ben tan abra fu a heri bigi legre fu den folku fu oostsei. Wan hondro nanga tutenti dusun fetiman fu den, di ben sabi feti bun nanga deigri, ben lasi den libi kba. 11Gideon ben teki a pasi oostsei fu Nobak nanga Yogbeha, a pasi pe den sma e tan di e libi ini tenti. Dan a broko go na tapu den Midyanitisma di ben e firi kba leki noti no ben kan miti den moro. 12Sebak nanga Salmuna, den tu kownu fu den Midyanitisma suku fu lowe, ma Gideon teki na den baka, a grabu den èn a meki a legre fu den panya go na alasei.

13Di Gideon, a manpikin fu Yoas, drai kmoto fu a feti, a teki a Herespasi. 14Ondropasi a grabu wan yonkuman fu Sukot. Dan a aksi en fu skrifi den nen fu den edeman nanga den man di ben e tiri a foto. Makandra a ben de seibitenti-na-seibi man. 15Dan Gideon go na den sma fu Sukot èn a taigi den taki: “Un luku Sebak nanga Salmuna dyaso. Un ben meki spotu nanga mi èn taigi mi taki: ‘Yu no grabu Sebak nanga Salmuna srefi ete. Dan fu sanede un mus gi den srudati fu yu di weri brede fu nyan?’ ” 16Ne Gideon teki den tiriman go sroto, a seni teki makamaka nanga krasiwiwiri ini a dreisabana, dan a priti den skin taki den ben o memre en langa ten ete. 17A broko a toren fu Penuel tu èn a kiri den mansma fu a foto dati.

18Dan Gideon aksi Sebak nanga Salmuna taki: “Fa den man ben tan di un kiri tapu Taborbergi?” Den piki en taki: “Den ben gersi yu. Ini wan fu den ben gersi wan manpikin fu wan kownu.” 19Ne Gideon taigi den taki: “Den ben de brada fu mi, manpikin fu mi eigi m'ma. Mi e sweri gi unu na a libilibi MASRA, taki efu unu no ben kiri den, mi no ben o kiri unu.” 20Ne a taigi Yeter, a fosi manpikin fu en, taki: “Opo, dan yu kiri den.” Ma a boi no hari en deigri, bika a ben frede, fu di a ben yongu ete. 21Dan Sebak nanga Salmuna taigi Gideon taki: “Yusrefi opo dan yu dyuku un kiri, efu yu firi yusrefi man-nengre nofo.” Dan Gideon opo èn a kiri den. Den gowtu munkenki di ben anga na den neki fu den kameel fu den, a teki tyari gwe.

Fa a libi fu Gideon waka moro fara

22Dan den man fu Israel taigi Gideon taki: “Tron wi tiriman, yu, den manpikin nanga den bakapikin fu yu. Bika na yu ferlusu unu fu Midyan.” 23Ma Gideon piki den taki: “Mi no sa tron un tiriman èn mi manpikin no sa tron un tiriman tu. MASRA na un tiriman.” 24Gideon taigi den moro fara taki: “Ma wan sani de di mi wan aksi unu: fu ini wan fu unu gi mi wan linga fu a gudu di un feni na den Midyanitisma.” A ben de so taki den Midyanitisma ben de bakapikin fu Ismael èn a ben de wan gwenti fu den fu weri den gudu fu den na den skin. 25Den piki Gideon taki: “Nanga wi heri ati wi e gi yu.” Ne den bradi wan langa dyakti, èn ini wan fu den fringi wan linga fu a gudu di a feni na en tapu. 26Den gowtu linga di den gi Gideon, fu di a ben aksi fu den, ben e wegi makandra sowan tutenti kilo. Boiti dati, den ben gi en gowtu munkenki, yesilinga, purper krosi di den kownu fu Midyan ben weri nanga den keti di den kameel ben weri na den neki. 27Gideon seni meki wan efod fu ala den sani dati. A meki den poti en ini Ofra, a foto pe a ben e libi. Drape heri Israel ben e du afkodrei fu anbegi a sani disi. A sani dati broko a neki fu Gideon nanga en famiri.

28Dati ben de fa Israel broko den Midyanitisma, èn den no opo noiti moro. Di Gideon ben de na libi, a ben tiri fotenti yari langa ini a kondre. 29Yerubaal, a manpikin fu Yoas, go libi baka ini en oso. 30A ben de p'pa fu seibitenti manpikin, bika a ben abi furu uma. 31Wan fu den uma fu en, di ben e libi na Sikem, kisi wan boi gi en tu di a kari Abimelek8:31 Abimelek wan taki: mi p'pa na kownu. 32Gideon, a manpikin fu Yoas, dede di a ben kon owru srefsrefi. Den beri en ini a grebi fu en p'pa Yoas ini Ofra, a foto fu den bakapikin fu Abiyeser.

33Baka di Gideon dede, den Israelitisma bigin waka agen baka den Baal èn den teki Baal-Berit leki den gado. 34Den fergiti MASRA, a Gado fu den, di ben ferlusu den fu ala den feyanti di ben e libi lontu den. 35Den no tan gi a famiri fu Yerubaal-Gideon grani fu ala a bun di a du gi Israel.

9

Abimelek

91Abimelek, a manpikin fu Yerubaal, ben go na Sikem pe den famiri fu en m'ma ben libi. A taigi den omu nanga den manpikin fu den taki: 2“Un go taki nanga ala den sma fu Sikem. Un aksi den san moro bun gi den: efu ala den seibitenti manpikin fu Yerubaal tiri den, noso efu wan man nomo tiri den. Meki den prakseri tu taki a man dati na den eigi famiri.” 3Den omu fu en go taigi den sma fu Sikem san Abimelek taki. Dan den teki a sei fu en, bika den taki: “En na un famiri.” 4Dan den gi en seibitenti solfru moni di den teki fu a tempel fu Baal-Berit. Nanga a moni dati Abimelek yuru wantu man di no ben e denki nanga man di ben abi dondon dek'ati, fu waka na en baka. 5Nanga den man dati a hari go na a oso fu en p'pa na Ofra. Drape a kiri ala den seibitenti brada fu en tapu a srefi ston. Ma Yotam, a moro yongu boi fu Yerubaal, den no kisi, bika a ben go kibri. 6Baka dati ala den sma fu Sikem nanga ala den sma fu Bet-Milo kon makandra na a bigi bon di ben de na a santa ston na Sikem. Dan den poti Abimelek leki den kownu.

7Di Yotam kisi a sani dati fu yere, a go tnapu tapu a Gerisimbergi. Dan a bari nanga wan tranga sten taki: “Sma fu Sikem, un arki mi, dan Gado sa arki un tu! 8Wan leisi den bon go na waka fu salfu wan kownu gi den. Den taigi a oleifbon taki: ‘Tron un kownu.’ 9Ma a oleifbon piki den taki: ‘Dan fa fu a oli di mi e meki dan, a oli di e meki Gado nanga libisma kisi grani? Mi no o tapu fu meki en, soso fu den taki fu mi wai pikinso moro hei leki di fu den tra bon.’ 10Dan den aksi a figabon taki: ‘Kon, tron un kownu.’ 11Ma a figabon piki den taki: ‘Dan fa fu den sukru froktu di mi e meki. Mi no o man tapu fu meki den, soso fu den taki fu mi wai pikinso moro hei leki di fu den tra bon.’ 12Ne den bon go na a droifibon go taigi en taki: ‘Kon, tron un kownu.’ 13Ma a droifibon piki den taki: ‘Dan fa fu a win di mi e meki, di e gi Gado nanga libisma prisiri? Mi no o man tapu fu meki en, soso fu den taki fu mi wai pikinso moro hei leki di fu den tra bon.’ 14Te fu kba ala den bon taigi a makabon taki: ‘Kon, yu tron wi kownu.’ 15A makabon piki den taki: ‘Efu un wani salfu mi trutru leki un kownu, un kon kibri ini a kowrupe fu mi. Ma efu un no wani dan faya sa kmopo fu mi èn bron ala den sedrebon fu a Libanon.’ 16We dan, sma fu Sikem, taigi mi efu na nanga wan krin ati un poti Abimelek leki kownu, efu na wan bun sani un du nanga den famiri fu Yerubaal èn efu un feni taki na a pai disi a mus kisi fu san a du. 17Bika na mi p'pa ben feti a feti gi unu èn ferlusu unu fu den Midyanitisma, sondro fu teri en eigi libi, 18dan un opo fu feti a famiri fu mi p'pa nanga den manpikin fu en tide. Un kiri seibitenti man tapu a srefi ston dan un poti Abimelek, a manpikin fu en umasrafu, leki kownu fu den sma fu Sikem fu di en na famiri fu unu. 19We, efu na nanga wan krin ati un du den sani disi tide nanga Yerubaal nanga en famiri dan mi e winsi un prisiri nanga Abimelek èn mi e winsi Abimelek prisiri nanga unu. 20Ma efu un no du bun, wan faya sa kmoto fu Abimelek fu bron den sma fu Sikem nanga Bet-Milo, èn wan faya sa kmoto ini den sma fu Sikem nanga Bet-Milo fu bron Abimelek.” 21Dan Yotam lowe. A lowe go na Beer dan a tan drape fu di a ben e frede en brada Abimelek.

22Di Abimelek ben de dri yari na makti ini Israel, 23Gado seni wan takruyeye fu tyari dyugudyugu mindri Abimelek nanga den sma fu Sikem. Dan den no ben wani arki Abimelek moro. 24Tapu a fasi disi Gado ben o pai den baka fu a ogri di den du nanga den seibitenti manpikin fu Yerubaal, fu a brudu di den ben meki lon. A ben meki ala sani drai kon baka tapu Abimelek nanga den sma fu Sikem di ben yepi en fu kiri den brada fu en. 25Dan fu pori Abimelek nen, den sma fu Sikem ben meki wantu man e luru fu tapusei fu den bergi, fu fufuru den sani fu ibri sma di ben e psa. Abimelek ben kisi a sani dati fu yere.

26A srefi ten dati Gaal, a manpikin fu Ebed, hari go na Sikem nanga den famiri fu en. Dan den sma fu Sikem poti den fertrow na en tapu. 27Den go ini den droifidyari, den piki droifi èn den masi den tron win. Baka dati den go hori wan fesa ini a tempel fu a gado fu den. Den ben e nyan, den ben e dringi èn den ben e bigin broko Abimelek saka. 28Ne Gaal, a manpikin fu Ebed, taki: “Suma na Abimelek? Fu sanede wi fu Sikem mus dini a manpikin fu Yerubaal nanga Sebul di a poti dyaso leki komsarsi? A moro betre un dini den bakapikin fu Hemor, a afo fu den sma fu Sikem, prefu un dini Abimelek. 29Efu na mi ben abi fu taki dyaso, mi ben o yagi Abimelek.” Mi ben o taigi en taki: “Yu kan kon nanga yu legre awinsi fa a bigi.” 30Di Sebul, a edeman fu a foto, yere den sani di Gaal, a manpikin fu Ebed, taki, en ati bron srefsrefi. 31Dan a seni wantu boskopuman go na Abimelek, di ben de ini Aruma, nanga a boskopu disi: “Yere, Gaal, a manpikin fu Ebed, nanga den famiri fu en kon ini Sikem èn den e taigi den sma fu no waka moro na yu baka. 32Dat' meki tide neti ete yu mus hari kon dyaso nanga a legre fu yu, dan yu e seti luru gi en ini a wei. 33Dan mamanten fruku, te a son e opo, yu mus broko kon ini a foto. Efu Gaal nanga den man fu en hari kon miti yu, yu abi a okasi fu du nanga en san yu wani du.” 34A srefi neti dati Abimelek hari kon nanga a heri legre fu en. Den prati densrefi ini fo grupu dan den go seti luru gi Sikem. 35Di Gaal go tnapu na a bigi doro fu a foto a tra mamanten, Abimelek nanga en legre broko kmoto ini den kibripresi fu den. 36Gaal si den, dan a taigi Sebul taki: “Luku, sma e saka fu den bergi.” Ma Sebul piki en taki: “Na den schaduw fu den bergi yu e si leki libisma.” 37Ma Gaal hori doro, a taki: “Luku moro bun, na sma e kmoto fu Gerisimbergi e kon èn wan tra grupu e kmoto na a sei fu a bigi bon fu den Lukuman.” 38Ne Sebul piki en taki: “Pe a bigi mofo fu yu de now nanga san yu ben taki: ‘Suma na Abimelek, taki wi mus dini en?’ Den sma di e kon na den sma di yu ben si leki noti. Hari go feti nanga den now.” 39Ne Gaal hari gwe, na a ede fu den sma fu Sikem, fu feti nanga Abimelek. 40Ma den no ben man hori feti nanga Abimelek, èn Gaal ben abi fu lon. Furu dede fadon, te kon miti a bigi doro fu a foto srefi. 41Abimelek tan libi fu en na Aruma, ma Sebul yagi Gaal nanga den famiri fu en kmoto ini Sikem.

42A tra dei den sma fu Sikem go baka ini den gron go wroko. Di Abimelek kisi a sani dati fu yere, 43a teki a legre fu en, a prati en na ini dri grupu dan a go seti luru ini a wei. Di a si taki den sma e kmoto ini a foto, a broko go na den tapu. 44Abimelek nanga den man di ben de nanga en hari go es'esi go tnapu na a bigi doro fu a foto. Den tu tra grupu fu en ben broko go tapu ala den sma di ben de ini den gron èn den kiri den. 45A heri dei dati Abimelek feti nanga den sma fu a foto. A teki a foto abra èn a kiri den sma. Baka dati a broko a foto te na gron, dan a trowe sowtu na en tapu. 46Di den sma fu Migdal-Sikem yere a tori dati, den alamala go kibri ini den kamra na ondrosei fu a tempel fu El-Berit. 47Dan sma go taigi Abimelek taki ala den sma fu Migdal-Sikem ben de makandra drape. 48Ne Abimelek nanga ala den srudati fu en kren go tapu a Salmonbergi. Drape a teki wan beiri dan a kapu wantu taki fu den bon puru. Baka dati a poti den taki tapu en skowru dan a taigi den srudati fu den du a srefi sani dati gawgaw tu. 49Ne ibri wan fu den srudati kapu taki tu, dan den saka a bergi baka Abimelek. Den go poti den taki na den kamra na ondrosei fu a tempel dan den sutu faya gi den. Na so ala den sma fu Migdal-Sikem kon dede tu, sowan dusun man nanga uma.

50Baka wan pisten Abimelek hari go na Tebes. A lontu a foto dati fu alasei dan a teki en abra. 51Ma wan toren di ben tranga fu teki abra, ben tnapu leti mindri fu a foto. Ala den sma fu a foto, man nanga uma ben lon go drape. Den sroto a doro dan den kren go tapu a plata daki fu a toren. 52Di Abimelek doro na a toren, a bigin feti nanga den sma drape. A ben doro te na a doro fu en kba fu sutu faya gi en. 53Ne wan uma fringi wan ston nanga san den ben mara tapu a ede fu Abimelek, broko a ede fu en. 54Es'esi a kari a knekti fu en di ben e tyari den fetisani fu en, dan a taigi en taki: “Hari yu deigri èn kiri mi, fu sma no taki fu mi dati na wan umasma kiri mi.” Ne a knekti dyuku en kiri. 55Di den srudati fu Israel si dati Abimelek dede, iniwan fu den drai go na en oso baka.

56Na so Gado pai Abimelek fu a ogri di a du en p'pa, fu kiri seibitenti brada fu en. 57Gado meki ala a ogri di den sma fu Sikem du, drai kon tapu den eigi ede baka tu. Na so den sani di Yotam, a manpikin fu Yerubaal, ben taki, di a fluku den, kon tru.