Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
10

A trutru skapuman

101“Fu tru Mi e taigi un taki: A sma di no psa na a doro fu kon ini a skapupen, ma di kren wan tra presi kon inisei, na wan fufuruman nanga wan abani. 2A sma di e psa na a doro fu kon inisei, na a skapuman. 3A waktiman e opo a doro gi en, èn den skapu e arki en sten. A e kari den skapu fu en na den nen, èn a e tyari den go na dorosei. 4Baka te a tyari ala den skapu fu en go na dorosei, a e waka na den fesi, dan den skapu e waka kon na en baka, bika den sabi en sten. 5Ma den no ben o waka baka wan sma di den no sabi. Den ben o lon gwe fu di den no sabi en sten.” 6Yesus ferteri den a agersitori disi, ma den no ben ferstan san A ben wani taki.

7Dat' meki A taigi den baka taki: “Fu tru Mi e taigi unu: Mi na a doro fu den skapu. 8Ala sma di ben kon na Mi fesi na fufuruman nanga abani, ma den skapu no arki den. 9Mi na a doro. Efu wan sma psa na Mi kon inisei, Mi sa ferlusu en. A sa go kon èn a sa feni nyanyan. 10A fufuruman e kon soso fu fufuru, fu kiri, èn fu pori sani. Mi kon fu gi sma libi, èn fu sorgu taki den abi en bogobogo.

11Mi na a bun skapuman. A bun skapuman de klari fu dede gi den skapu fu en. 12Ma wan wrokoman di den yuru fu luku den skapu, no de leki a skapuman di abi den skapu. Te a si taki wan tigri e kon, a e libi den skapu dan a lon gwe. So a tigri kan grabu wan skapu, dan a panya den trawan. 13A wrokoman e lon gwe bika na yuru den ben yuru en, èn a no abi firi gi den skapu. 14Mi na a bun skapuman. Mi sabi den skapu fu Mi èn den skapu sabi Mi, 15soleki fa a P'pa sabi Mi èn Mi sabi a P'pa. Èn Mi de klari fu dede gi den skapu.

10:15
Mat 11:27
Luk 10:22
16Mi abi tra skapu tu san no de fu a skapupen disi. Mi mus tyari den kon tu. Den o arki Mi sten, dan den tu grupu skapu o tron wán, èn den o abi wán skapuman. 17Mi P'pa lobi Mi, bika Mi e gi Mi libi abra fu dede, fu Mi teki en baka. 18No wan sma e teki Mi libi. Na Mi srefi e gi en abra. Mi abi makti fu gi Mi libi abra, èn Mi abi makti fu teki en baka. Disi na san Mi P'pa ben taigi Mi tak' Mi mus du.”

19Di Yesus taki den sani disi, wan prati kon baka mindri den Dyusma. 20Furu fu den taki: “Un no mus arki a man disi. A law èn A abi wan takruyeye na En tapu.” 21Ma trawan fu den taki: “Wan sma di abi wan takruyeye na en tapu, no e taki leki fa a man disi e taki. Èn wan takruyeye no man meki wan brenisma si baka.”

Yesus taki suma A de

22A ben de a kowruten èn a ben de a ten fu a Hanukafesa na ini Yerusalem. 23Yesus ben e waka ini a tempel na a presi di den kari a Gadri fu Salomo. 24Den fesiman fu den Dyusma kon lontu En, dan den taigi En taki: “Olanga Yu o hori unu ini a span ete? Taigi unu krin efu Yu na a Mesias.” 25Yesus piki den taki: “Mi taigi unu kba, ma un no e bribi. Den wondru san Mi e du ini a nen fu Mi P'pa e sori suma na Mi. 26Ma un no e bribi, bika unu a no skapu fu Mi. 27Den skapu fu Mi e arki Mi sten. Mi sabi den, èn den e waka na Mi baka. 28Mi e gi den a libi fu têgo, èn noiti den o go lasi. No wan sma o man hari den puru na Mi anu. 29Mi P'pa di gi Mi den, bigi moro ala sani. Èn no wan sma kan hari den puru na En anu.10:29 Un kan puru a pisi disi so tu: San Mi P'pa gi Mi bigi moro ala sani. Èn no wan sma kan hari den puru na En anu. 30Mi nanga a P'pa na wan.”

31Dan den Dyusma teki ston baka fu fringi na En tapu. 32Ma Yesus taigi den taki: “Mi meki un si someni bun wroko di Mi P'pa meki Mi du. Fu sortu wan fu den un wani ston Mi kiri?” 33Den piki En taki: “A no fu wan bun wroko un wani ston Yu kiri, ma fu di Yu afrontu Gado. Bika Yu leki wan libisma e taki tak' Yu na Gado.”

10:33
Lev 24:16
34Yesus piki den baka taki: “A skrifi ini a wèt fu unu taki: ‘Mi taki tak' un na gado.’
10:34
Psa 82:6
35Un sabi taki san skrifi ini a Santa Buku tan skrifi. So efu Gado kari den sma di yere En wortu ‘gado,’ 36fa un kan taki tak' Mi e afrontu Gado fu di Mi taki tak' Mi na a Manpikin fu Gado? Na Gado poti Mi aparti dan A seni Mi kon na grontapu. 37Efu Mi no e du den wroko fu Mi P'pa, dan un no abi fu bribi Mi. 38Ma efu na dati Mi e du, dan un mus bribi den wroko, awinsi un no wani bribi Mi. Dan un o kon sabi krin taki Mi P'pa de ini Mi, èn Mi de ini Mi P'pa.” 39Dan den pruberi fu grabu En baka, ma den no feni En fu grabu.

40Dan Yesus abra go baka na a tra sei fu a Yordanliba, na a presi pe Yohanes ben bigin dopu sma, dan A tan drape.

10:40
Yoh 1:28
41Furu sma kon na En. Den taki: “Yohanes no meki un si no wan marki. Ma ala san a ben taki fu a man disi kon tru.” 42Dan furu fu den sma drape bribi na ini Yesus.