Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
10

A trutru skapuman

101“Fu tru Mi e taigi un taki: A sma di no psa na a doro fu kon ini a skapupen, ma di kren wan tra presi kon inisei, na wan fufuruman nanga wan abani. 2A sma di e psa na a doro fu kon inisei, na a skapuman. 3A waktiman e opo a doro gi en, èn den skapu e arki en sten. A e kari den skapu fu en na den nen, èn a e tyari den go na dorosei. 4Baka te a tyari ala den skapu fu en go na dorosei, a e waka na den fesi, dan den skapu e waka kon na en baka, bika den sabi en sten. 5Ma den no ben o waka baka wan sma di den no sabi. Den ben o lon gwe fu di den no sabi en sten.” 6Yesus ferteri den a agersitori disi, ma den no ben ferstan san A ben wani taki.

7Dat' meki A taigi den baka taki: “Fu tru Mi e taigi unu: Mi na a doro fu den skapu. 8Ala sma di ben kon na Mi fesi na fufuruman nanga abani, ma den skapu no arki den. 9Mi na a doro. Efu wan sma psa na Mi kon inisei, Mi sa ferlusu en. A sa go kon èn a sa feni nyanyan. 10A fufuruman e kon soso fu fufuru, fu kiri, èn fu pori sani. Mi kon fu gi sma libi, èn fu sorgu taki den abi en bogobogo.

11Mi na a bun skapuman. A bun skapuman de klari fu dede gi den skapu fu en. 12Ma wan wrokoman di den yuru fu luku den skapu, no de leki a skapuman di abi den skapu. Te a si taki wan tigri e kon, a e libi den skapu dan a lon gwe. So a tigri kan grabu wan skapu, dan a panya den trawan. 13A wrokoman e lon gwe bika na yuru den ben yuru en, èn a no abi firi gi den skapu. 14Mi na a bun skapuman. Mi sabi den skapu fu Mi èn den skapu sabi Mi, 15soleki fa a P'pa sabi Mi èn Mi sabi a P'pa. Èn Mi de klari fu dede gi den skapu.

10:15
Mat 11:27
Luk 10:22
16Mi abi tra skapu tu san no de fu a skapupen disi. Mi mus tyari den kon tu. Den o arki Mi sten, dan den tu grupu skapu o tron wán, èn den o abi wán skapuman. 17Mi P'pa lobi Mi, bika Mi e gi Mi libi abra fu dede, fu Mi teki en baka. 18No wan sma e teki Mi libi. Na Mi srefi e gi en abra. Mi abi makti fu gi Mi libi abra, èn Mi abi makti fu teki en baka. Disi na san Mi P'pa ben taigi Mi tak' Mi mus du.”

19Di Yesus taki den sani disi, wan prati kon baka mindri den Dyusma. 20Furu fu den taki: “Un no mus arki a man disi. A law èn A abi wan takruyeye na En tapu.” 21Ma trawan fu den taki: “Wan sma di abi wan takruyeye na en tapu, no e taki leki fa a man disi e taki. Èn wan takruyeye no man meki wan brenisma si baka.”

Yesus taki suma A de

22A ben de a kowruten èn a ben de a ten fu a Hanukafesa na ini Yerusalem. 23Yesus ben e waka ini a tempel na a presi di den kari a Gadri fu Salomo. 24Den fesiman fu den Dyusma kon lontu En, dan den taigi En taki: “Olanga Yu o hori unu ini a span ete? Taigi unu krin efu Yu na a Mesias.” 25Yesus piki den taki: “Mi taigi unu kba, ma un no e bribi. Den wondru san Mi e du ini a nen fu Mi P'pa e sori suma na Mi. 26Ma un no e bribi, bika unu a no skapu fu Mi. 27Den skapu fu Mi e arki Mi sten. Mi sabi den, èn den e waka na Mi baka. 28Mi e gi den a libi fu têgo, èn noiti den o go lasi. No wan sma o man hari den puru na Mi anu. 29Mi P'pa di gi Mi den, bigi moro ala sani. Èn no wan sma kan hari den puru na En anu.10:29 Un kan puru a pisi disi so tu: San Mi P'pa gi Mi bigi moro ala sani. Èn no wan sma kan hari den puru na En anu. 30Mi nanga a P'pa na wan.”

31Dan den Dyusma teki ston baka fu fringi na En tapu. 32Ma Yesus taigi den taki: “Mi meki un si someni bun wroko di Mi P'pa meki Mi du. Fu sortu wan fu den un wani ston Mi kiri?” 33Den piki En taki: “A no fu wan bun wroko un wani ston Yu kiri, ma fu di Yu afrontu Gado. Bika Yu leki wan libisma e taki tak' Yu na Gado.”

10:33
Lev 24:16
34Yesus piki den baka taki: “A skrifi ini a wèt fu unu taki: ‘Mi taki tak' un na gado.’
10:34
Psa 82:6
35Un sabi taki san skrifi ini a Santa Buku tan skrifi. So efu Gado kari den sma di yere En wortu ‘gado,’ 36fa un kan taki tak' Mi e afrontu Gado fu di Mi taki tak' Mi na a Manpikin fu Gado? Na Gado poti Mi aparti dan A seni Mi kon na grontapu. 37Efu Mi no e du den wroko fu Mi P'pa, dan un no abi fu bribi Mi. 38Ma efu na dati Mi e du, dan un mus bribi den wroko, awinsi un no wani bribi Mi. Dan un o kon sabi krin taki Mi P'pa de ini Mi, èn Mi de ini Mi P'pa.” 39Dan den pruberi fu grabu En baka, ma den no feni En fu grabu.

40Dan Yesus abra go baka na a tra sei fu a Yordanliba, na a presi pe Yohanes ben bigin dopu sma, dan A tan drape.

10:40
Yoh 1:28
41Furu sma kon na En. Den taki: “Yohanes no meki un si no wan marki. Ma ala san a ben taki fu a man disi kon tru.” 42Dan furu fu den sma drape bribi na ini Yesus.

11

Lasarus kon na libi baka

111Wan man Lasarus ben e siki. A ben de fu a dorpu Betania, pe Maria nanga en sisa Marta ben e libi.

11:1
Luk 10:38-39
2A Maria disi na a uma di ben kanti a switismeri-oli tapu Yesus, dan a drei den futu fu En nanga en edewiwiri. Na en brada Lasarus ben e siki.
11:2
Yoh 12:3
3So den tu s'sa seni boskopu gi Yesus taki: “Masra, a wan di Yu lobi so, e siki.” 4Di Yesus kisi a boskopu, A taki: “Dede no sa de a kba fu a siki disi, ma a psa fu Gado nanga En Manpikin kisi grani.” 5Yesus ben lobi Marta, nanga en s'sa, nanga Lasarus. 6Ma di A yere taki Lasarus e siki, A tan ete tu dei na a presi pe A ben de. 7Baka den tu dei, A taigi den man di ben e teki leri fu En taki: “Kon meki un drai go baka na Yudea.” 8Ne den man di ben e teki leri fu En taki: “Ma Meister, a no langa di den Dyusma ben wani ston Yu kiri. Dan Yu wani drai go drape baka?” 9Yesus piki den taki: “Twarfu yuru fu wan dei na deiten. Efu wan sma e waka deiten, a no e stotu en futu, bika a e si pe a e go. 10Ma efu a e waka neti yuru, a e stotu en futu, bika ensrefi no abi faya.” 11Baka di Yesus taki a sani disi, A taigi den moro fara taki: “Un mati Lasarus e sribi, ma Mi e go wiki en.” 12Dan den man di ben e teki leri fu En taigi En taki: “Ma Masra, efu na sribi a e sribi, a o kon betre baka.” 13San Yesus ben wani taki, na taki Lasarus dede. Ma den man di ben e teki leri fu En ben ferstan taki na sribi Lasarus e sribi. 14Ne A taigi den krin taki: “Lasarus dede. 15Ma Mi breiti gi unu taki Mi no ben drape, bika now a bribi fu unu kan kon moro tranga. Kon meki un go na en.” 16Wan fu den man di ben e teki leri fu Yesus di ben nen Tomas, ma den ben e kari en Didimus tu, taigi den trawan taki: “Kon meki un go, dan un dede nanga En.”

17Di Yesus doro, A kisi fu yere taki Lasarus ben beri fo dei kba. 18Betania ben de krosbei fu Yerusalem, a no ben doro dri kilometer srefi. 19Furu fu den Dyusma ben kon na Marta nanga Maria fu trowstu den fu di den lasi den brada. 20Di Marta yere taki Yesus e kon, a waka go miti En. Ma Maria tan sidon na oso. 21Dan Marta taigi Yesus taki: “Masra, efu Yu ben dya, mi brada no ben o dede. 22Ma aladi a dede kba, mi sabi taki Gado o gi Yu ala san Yu e aksi En.” 23Dan Yesus taigi en taki: “Yu brada o kon na libi baka.” 24Marta piki taki: “Mi sabi taki a o kon na libi baka tapu a laste dei, te ala dedesma o opo baka.” 25Yesus taki: “Na Mi e wiki dede èn na Mi e gi libi. A sma di e bribi na ini Mi sa libi, awinsi a dede. 26Èn iniwan sma di e libi èn di e bribi na ini Mi, no sa dede noiti moro. Yu e bribi dati?” 27Marta piki En taki: “Iya Masra, mi e bribi taki Yu na a Mesias, a Manpikin fu Gado di ben o kon na grontapu.”

28Di Marta taki disi, a drai go kari en s'sa Maria, dan a taigi en safrisafri taki: “A Meister doro. A seni kari yu.” 29Di Maria yere dati, a opo wantron go na Yesus. 30Yesus no ben doro ini a dorpu ete. A ben tnapu ete pe Marta ben miti En. 31Den Dyusma di ben de nanga Maria ini a oso fu trowstu en, si fa a opo es'esi go na dorosei, dan den waka go na en baka. Den ben prakseri taki na krei a e go krei na a grebi.

32Di Maria doro pe Yesus ben de èn a si En, a fadon tapu en kindi na En futu, dan a taki: “Masra, efu Yu ben dya, mi brada no ben o dede.” 33Di Yesus si fa Maria nanga den Dyusma di kon nanga en e krei, A soktu dipi. Dan nanga dipi sari 34A aksi den taki: “Pe un beri en?” Den piki En taki: “Masra, kon meki un sori Yu.” 35Dan Yesus krei. 36Ne den Dyusma taki: “Tye, yu kan si taki A ben lobi en.” 37Ma sonwan fu den taki: “Efu a Man disi ben man meki a breniman si baka, fa A no ben kan meki a man disi no dede?” 38Yesus soktu baka dan A waka go na a grebi. A ben de wan bergi-olo èn a mofo fu en ben tapu nanga wan ston. 39Dan Yesus taki: “Un puru a ston!” Ma Marta, a s'sa fu a wan di dede, taki: “Masra, a musu e smeri, bika na fo dei a dede kba.” 40Ma Yesus taigi en taki: “Mi no taigi yu tak' efu yu e bribi, yu o si a glori fu Gado?” 41So den puru a ston. Dan Yesus opo En ai go na loktu, A taki: “Mi P'pa, Mi e taki Yu tangi taki Yu piki Mi begi. 42Mi sabi taki ala leisi Yu e piki Mi begi. Ma Mi e taki so fu den sma ede di tnapu lontu Mi, fu den bribi taki na Yu seni Mi kon.” 43Baka di Yesus begi, A bari taki: “Lasarus, kon na dorosei!” 44Dan a man di ben dede kon na dorosei. En anu nanga en futu ben domru nanga dedekrosi èn en ede ben domru nanga wan duku. Dan Yesus taigi den taki: “Un puru den sani na en skin, dan un meki a go.”

Den fesiman fu den Dyusma meki mofo fu kiri Yesus

45Furu fu den Dyusma di ben kon na Maria, bribi ini Yesus di den si san A du. 46Ma wantu fu den go ferteri den Fariseiman san Yesus du. 47Dan den prenspari priester nanga den Fariseiman kari a grankrutu fu den Dyusma kon na wan. Den aksi den taki: “San wi o du nanga a man disi, bika A e sori den sma someni marki. 48Efu wi libi En meki A du san A wani, ala sma o bribi ini En. Dan den Romeinisma o kon broko a presi disi èn den o yagi a pipel.” 49Wan fu den man ben nen Kayafas. Na en ben de granpriester a yari dati. A taigi den taki: “Un no sabi noti! 50Na ferstan un no man ferstan taki a moro bun gi unu taki wan man nomo dede gi a pipel, prefu ala sma dede?” 51Kayafas no ben taki a sani disi fu ensrefi, ma leki granpriester fu a yari dati, a ben e taki na fesi taki Yesus ben o dede gi a pipel fu Israel. 52Ma a no gi den wawan. A ben o dede tu gi den tra pikin fu Gado di panya na grontapu, fu tyari den kon na wan. 53Bigin fu a dei dati den bigin kruderi fa den ben o man kiri Yesus.

54Dat' meki Yesus no ben e waka fri moro na mindri den Dyusma. A go na a foto Efraim, san de ini wan kontren krosbei fu a dreisabana. Dan A tan drape nanga den man di ben e teki leri fu En.

55A Paskafesa fu den Dyusma ben de krosbei. Dat' meki furu sma ben e hari kmopo fu den boiti presi go na Yerusalem, fu meki densrefi klari gi a Paskafesa fosi a bigin. 56Den sma ben e luku efu den ben o si Yesus. Di den ben de ini a tempel, a wan ben e aksi a trawan taki: “Yu prakseri taki Yesus o kon na a fesa?” 57Bika den prenspari priester nanga den Fariseiman ben taigi den sma taki efu den sabi pe Yesus de, dan den mus fu kon taigi den, fu den kan grabu En.

12

Maria kanti switismeri-oli na tapu Yesus futu

121Siksi dei fosi a Paskafesa, Yesus doro na Betania pe Lasarus, di A ben meki kon na libi baka, ben e tan. 2Drape den hori wan fesa gi Yesus. Marta ben e yepi nanga nyansani èn Lasarus ben de wan fu den sma di ben de na tafra nanga En. 3Dan Maria teki wan afu liter diri switismeri-oli san ben meki fu nardus rutu. A kanti a oli na Yesus futu dan a drei den nanga en edewiwiri. A switi smeri fu a oli panya ini a heri oso.

12:3
Luk 7:37-38
4Ne Yudas Iskariot, wan fu den man di ben e teki leri fu Yesus di ben o seri En bakaten, taki: 5“Fu sanede un no seri a oli disi gi dri hondro solfrumoni, dan un prati a moni gi pôtisma?” 6A no taki disi fu di a ben prakseri den pôtisma, ma fu di a ben de wan fufuruman. Na en ben hori a moni, èn a ben gwenti fu teki gi ensrefi. 7Dan Yesus taki: “Un libi en. A ben kibri a oli disi fu meki Mi klari fu Mi beri. 8Pôtisma de ala ten nanga unu, ma Mi no o de ala ten nanga unu.”
12:8
Deu 15:11

9Wan bigi grupu Dyusma ben kon yere taki Yesus de na Betania. So den go drape, ma a no fu Yesus wawan. Den ben wani si Lasarus tu, di A ben meki kon na libi baka. 10Dan den prenspari priester meki mofo fu kiri Lasarus tu, 11bika fu en ede furu fu den Dyusma ben libi den, dan den bribi ini Yesus.

Fa Yesus doro na Yerusalem

12A tra dei fu en a bigi grupu sma di ben kon na a fesa yere taki Yesus e kon na Yerusalem. 13So den koti palmtaki, dan den waka go miti En. Den ben e bari taki:

12:13
Psa 118:25-26

“Hosana! Blesi de tapu a Wan di e kon ini a nen fu Masra! Blesi fu a Kownu fu Israel!” 14Yesus si wan yongu buriki, dan A go sidon na en tapu. A psa leki fa a skrifi taki: 15“Sma fu Yerusalem, no frede! Luku, yu Kownu e kon. A e sidon tapu wan yongu buriki.”

12:15
Sak 9:9
16Di den sani disi psa, den man di ben e teki leri fu Yesus no ben ferstan ete san den ben wani taki. Ma baka di Yesus opo go na heimel, dan fosi den memre taki den sani disi ben skrifi fu En, èn taki den du den sani disi nanga En. 17Di Yesus kari Lasarus kmoto fu a grebi meki a kon na libi baka, wan bigi grupu sma ben drape. Den sma dati ben e ferteri trawan fu a sani disi. 18Fu dat'ede furu sma waka go miti En, bika den ben yere fu a marki san A ben meki den sma si. 19Ne den Fariseiman taigi makandra taki: “Un e si taki noti san un du e yepi. Luku, heri grontapu e waka na En baka!”

Yesus e taki tak' A mus dede

20Na mindri den sma di ben go fu anbegi Gado na a Paskafesa, yu ben abi wantu Grikisma. 21Den man disi go na Filipus, di ben kmoto fu Betsaida ini Galilea, dan den aksi en taki: “Masra, un wani si Yesus.” 22Dan Filipus go taigi Andreas, dan den ala tu go taigi Yesus. 23Yesus piki den taki: “A yuru doro taki a Manpikin fu Libisma mus kisi grani. 24Fu tru Mi e taigi un taki: Efu wan ai padi no fadon na gron dan a dede, a e tan wan ai padi. Ma efu a dede, dan a e gi furu nyanyan. 25A sma di lobi en libi, o lasi en. Ma a sma di no lobi en libi dya na grontapu, e kibri en fu a libi fu têgo.

12:25
Mat 10:39
16:25
Mrk 8:35
Luk 9:24
17:33
26Efu wan sma e dini Mi, a mus waka na Mi baka. Dan pe Mi de, drape Mi knekti sa de tu. Efu wan sma e dini Mi, dan Mi P'pa sa gi en grani.

27Now Mi e sari. Mi no sabi san Mi mus taki. Mi kan aksi Mi P'pa fu puru Mi ini den sani di de fu kon, ma Mi kon fu psa den sani disi.” 28Dan Yesus taki: “P'pa, meki Yu nen kisi grani!” Ne wan sten taki kmoto fu heimel: “Mi gi en grani kba, èn Mi sa gi en grani baka.” 29A bigi grupu sma di ben tnapu drape yere a sani. Sonwan fu den taki: “Na dondru bari.” Ma trawan fu den taki: “Na wan engel taki nanga En.” 30Dan Yesus taigi den taki: “A sten disi no taki fu Mi ede, ma a ben taki gi unu. 31Now a ten doro fu krutu grontapu. Now den o yagi a wan gwe di e basi a grontapu disi. 32Ma te den opo Mi go na loktu, dan Mi sa hari ala sma kon na Mi.” 33Yesus taki a sani disi fu sori den sma fa A o dede. 34Ala den sma piki En taki: “A wèt e leri unu taki a Mesias o tan fu têgo. Dan fa Yu kan taigi unu taki den mus opo a Manpikin fu Libisma? Suma na a Manpikin fu Libisma dan?”

12:34
Psa 89:37
Ese 37:25
Dan 7:14
35Yesus piki den taki: “A faya de wan syatu pisten na un mindri ete. Un waka solanga un abi faya, fu a dungru no tapu un na pasi. A sma di e waka ini a dungru no sabi pe a e go. 36Un mus fertrow a faya solanga a de nanga unu, fu un kan de pikin fu a faya.” Di Yesus kba taki den sani disi, A gwe go kibri gi den.

Den fesiman no wani bribi

37Aladi Yesus meki den sma si someni marki, toku den no ben wani bribi ini En. 38Na so a sani san a profeiti Yesaya ben skrifi kon tru. A ben skrifi:

Masra, no wan sma bribi a boskopu fu unu,

èn no wan sma ferstan taki a ben de Yu krakti.

12:38
Yes 53:1

39Den sma no ben man bribi, bika Yesaya ben skrifi wan tra presi taki:

40A tapu den ai èn A tranga den ati.

Noso den ben o si nanga den ai

èn den ben o ferstan nanga den ati

taki den mus drai den libi,

fu Mi kan dresi den.

12:40
Yes 6:10

41Yesaya ben taki a sani disi, bika a ben si a glori fu Yesus èn a ben taki fu En. 42Toku furu fu den edeman srefi ben e bribi ini Yesus. Ma den no ben wani meki sma sabi, fu di den ben frede taki den Fariseiman ben o yagi den puru fu a kerki. 43Bika den ben lobi te libisma e gi den grani, moro leki te Gado ben e gi den grani.

44Dan Yesus bari taki: “A sma di e bribi ini Mi, no e bribi ini Mi wawan, ma a e bribi tu ini a Wan di seni Mi kon. 45A sma di e si Mi, e si a Wan di seni Mi kon. 46Mi kon na grontapu leki wan faya, fu meki taki den sma di e bribi ini Mi no tan ini a dungru. 47Efu wan sma arki san Mi e leri, ma a no e du san Mi taki, Mi no o krutu en. Bika Mi no kon fu krutu grontapu, ma fu ferlusu grontapu. 48Ma a sma di no wani Mi, èn di no e teki san Mi taki, abi wan sani di o krutu en. A wortu san Mi taki o krutu en tapu a laste dei. 49Bika Mi no taki fu Misrefi, ma a P'pa di seni Mi kon, taigi Mi san Mi mus taki èn san Mi mus leri den sma. 50Mi sabi taki san Mi P'pa taki, e gi a libi fu têgo. Fu dat'ede Mi e taki leki fa a P'pa taigi Mi fu taki.”