Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
32

A taki fu Elihu

321Dan den dri man no piki Yob moro, fu di Yob tan hori tak' en na wan bun sma. 2A sani dati meki Elihu fu Bus kisi wán atibron. Elihu ben de wan manpikin fu Barakel, fu a lo fu Ram. En atibron tapu Yob fu di Yob ben e feni tak' en abi leti èn tak' na Gado fowtu. 3A kisi atibron tu gi den dri mati fu Yob, fu di den no ben man piki Yob tapu a yoisti fasi, fu a ben kan si tak' na en fowtu. 4Elihu ben wakti te den ben kba taki nanga Yob, fu di den ben owru moro en. 5Ma di Elihu si tak' no wan fu den dri man ben man piki Yob moro, En ati teki faya. 6Dan Elihu fu Bus, a manpikin fu Barakel bigin taki. A taki:

“Fu di mi yongu ete èn unu owru bari moro mi,

mi ben e syen èn frede fu taigi unu san mi sabi.

7Mi ben e prakseri na misrefi taki:

Meki den moro owruwan taki,

meki den graniwan leri trawan koni.

8Ma na a yeye fu Gado di de ini libisma,

a bro fu a Wan di abi ala makti,

na en e meki sma kan si sani krin.

9Koni no e go nanga yari,

èn grani no de wan dyaranti

tak' sani e krutu na tapu wan leti fasi.

10Na dat' meki mi e taki: Un arki mi,

meki mi taigi un san mi sabi.

11Bika mi wakti te leki un kba taki,

mi teki mi yesi arki bun fa unu e si a tori,

èn fa un meki muiti fu tyari en kon na fesi.

12Mi teki mi ten arki unu,

ma mi kon si tak' no wan fu unu

ben man sori Yob tak' a no abi leti,

no wan fu unu ben man piki den sani di a taki.

13Un no kan taki: ‘Un feni koni na en,

libisma no o man nanga en, na Gado wawan.’

14Ma a no mi Yob ben e taigi den sani,

èn mi no o piki en tu leki fa unu piki en.

15Yob, den mati fu yu lasi ati,

den no man piki yu moro, wortu gwe libi den.

16Now di den no e taki noti moro,

mi sa wakti moro langa fu taki nanga yu?

17Now na mi yuru fu piki,

misrefi sa taki san mi sabi.

18Mi abi furu sani fu taki

èn a e kuku ini mi fu puru en kon na doro.

19Mi inisei gersi wan winsaka nanga nyun win,

di wani priti fu di a win e sweri.

20Mi wani opo mi mofo fu taki!

Mi wani piki fu loktu mi ati.

21Mi no o teki a sei fu no wan sma,

èn mi no o opo no wan sma tu.

22Efu mi du a sani dati,

a Wan di meki mi, o puru mi na pasi es'esi.