Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
1

Sprenka e pori a kondre

11Disi na san MASRA taigi Yowel, a manpikin fu Petuwel.

2Fesiman fu a kondre, un arki,

sma fu Yuda, un yere san mi abi fu taki!

Taigi mi: sowan sani ben miti unu,

noso den afo fu unu bifo?

3Un ferteri un pikin.

Meki den ferteri den pikin fu den.

Den pikin dati mus ferteri en,

ferteri den wan di e kon na baka:

4Sprenka1:4 Ini a Hebrewtongo fo wortu fu sprenka de, ma a no de so krin san den wortu disi wan taki. kon ini a kondre.

A wan ipi baka a trawan.

San den pikinwan libi, den moro grofu wan betibeti.

San den moro grofu wan libi, den bigiwan nyanyan.

San den bigiwan libi, den moro owruwan swari.

5Drunguman, un wiki dan un krei.

Un mus bari, un di e dringi win.

Bika den droifibon srefi den sprenka nyan.

Nyun win no o man meki.

6Wan legre sprenka

kon ini mi kondre.

Den lai taki den no de fu teri.

Den mofo nanga den tifi gersi di fu wan lew.

7Den pori den droifibon dati a no de fu taki.

Den nyanyan den figabon.

Den krebi a buba puru fu a bon,

a didon panya ala presi.

A weti fu den yongu taki de fu si.

8Yu mus krei mi pipel,

yu mus krei leki wan yongu trowmisi

di weri blaka krosi

fu beri en masra.

9Den priester e sari,

den di e dini MASRA na ini a oso fu MASRA,

no man tyari ofrandi moro.

Bika blon nanga win no de moro.

10Den wei pori.

Sari wawan yu kan sari,

te yu si fa den pranigron didon.

A karu pori,

den droifi proi,

den oleif drei gwe.

11Unu di e prani gron, un mus lasi ati.

Unu di e meki win, un mus sari.

Tarwe no de, groto no de,

ala san ben prani lasi gwe.

12Den droifibon drei gwe,

den figabon lasi den wiwiri.

A granaki-aprabon, a palmbon,

nanga a aprabon,

ala den bon drei gwe.

Prisiri no de moro,

no wan sma e lafu.

13Un priester, un weri un rowkrosi,

un mus sari èn un mus bari.

Unu di e wroko na a altari,

unu di e dini mi Gado,

un mus psa a neti ini row.

Un no man tyari ofrandi moro

ini oso fu un Gado,

bika blon nanga win no de.

14Bari wroko fu ala sma faste!

Kari ala sma kon na wan.

Meki den alamala kon.

A folku nanga den fesiman fu en. Heri Yuda.

Un mus kon na a oso fu MASRA Gado,

dan un e krei un nowtu trangatranga gi En.

15Wan ogri dei de fu kon.

A krutudei fu MASRA de krosbei!

Wan ogri ten,

bika MASRA, di abi ala makti, e kon.

16A no leti na un fesi

den meki ala un nyanyan lasi?

Srefi ini a oso fu wi Gado,

den meki taki switi singi no de moro.

17Den karusiri drei gwe ini a doti,

den karumaksin broko, den baki priti,

a karu drei gwe.

18Fu den meti un no abi fu taki!

Den e waka lontu nomo fu den.

A sari fu yere fa den kaw e bari.

Bika grasi no de fu feni.

No gi den kaw,

no gi den skapu.

19MASRA, na yu mi e kari:

Faya pori a grasi ini den wei.

Den bon bron gwe.

20Srefi den meti ini den wei e kari Yu.

Bika ala den kriki drei,

den wei drei gwe.

2

A dei fu MASRA

21Un bro a tutu.

Bro en

tapu a santa bergi Sion meki ala sma yere.

Un mus beifi sma fu Yuda,

bika a dei fu MASRA e kon!

a de krosbei!

2A sa de wan dungru dei,

wan dei sondro son,

wan dei nanga dungru wolku.

Ipi ipi sprenka.

Leki wan bigi tranga folku

den e hari psa abra a kondre,

leki fa a mamantenson e panya abra den bergi.

Noiti ete sowan sani ben psa

èn noiti a sa psa baka.

3Wan faya di e drei ala sani e go na den fesi.

Na den baka wan faya e kon di e bron ala sani puru.

Fosi den doro, a kondre gersi wan paradeis,

te den psa, a gersi wan kali sabana.

Den no e sari noti, den no e sari no wan sma.

4Den gersi asi,

den e lon leki fet' asi.

5A babari te den e buku kon abra den bergi,

gersi a babari fu den wiel fu fetiwagi,

a gersi faya

di e bron drei grasi.

Na so den e meki te den e kon,

leki wan tranga legre

di tnapu klar'klari

fu feti.

6Te den e kon ala folku e beifi,

ala fesi e kenki kloru.

7Den e lon kon sondro frede,

leki srudati den e kren a skotu.

Ibriwan sabi fa a mus waka,

no wan no e teki wan tra pasi.

8No wan pusupusu no de,

ibriwan sabi fa a mus waka.

Den e broko psa ala sani di de tapu den pasi

sondro taki densrefi panya.

9Den broko kon ini a foto fu teki en abra,

den e kren skotu,

den e boro go ini den oso,

den e psa na fensre leki fufuruman.

10Te den e kon grontapu e beifi,

heimel e seki.

A son no e gi faya moro,

munkenki e kon dungru.

No wan stari no e brenki moro.

11Ma na MASRA e opo En sten,

na En e go na fesi fu En legre.

Na wan bigi tranga legre,

di e du san En wani.

A dei fu MASRA

o de wan hogri dei, nanga furu sari.

Suma o man tan na libi?

12MASRA e taigi un ete wan leisi taki: Un drai kon baka na Mi, nanga un heri ati. Un mus faste, un mus sari, un mus row! 13Un no mus priti un krosi, ma un mus priti un ati! Un drai kon baka na MASRA, a Gado fu unu. Bika a abi safri-ati nanga bun-ati, A abi sari-ati nanga langa pasensi èn A e gi pardon. 14Kande A kan kenki En prakseri, kande A kan kenki a besroiti di A teki dan A blesi yu. Dan yu kan tyari ofrandi baka fu blon nanga win, gi MASRA, a Gado fu unu.

15Un bro a tutu na ini Sion.

Bari wroko fu ala sma faste!

Kari ala sma kon na wan.

16Meki a folku kon na wan.

Meki den alamala kon.

Yonguwan nanga owruwan.

Den moro pikinwan tu.

Meki a trowmasra nanga a trowmisi libi den bedi.

Meki den kmoto na ini den sribikamra.

17Un priester, dinari fu MASRA,

un go tnapu fesi a altari

dan un krei èn un begi MASRA taki:

“MASRA, sari yu pipel.

Yu ben teki wi fu yusrefi

Efu Yu meki wi kisi syen

den tra folku o teki wi meki spotu taki:

‘Pe a Gado fu den de?’ ”

MASRA e drai luku en folku

18Dan MASRA dyompo gi a kondre fu En. A sori a pipel fu En sari-ati. 19A taigi den taki: “Mi o gi unu nyanyan baka, karu, win nanga oli. Mi o gi un bogobogo. No wan folku no o man teki un leki spot'popki moro. 20Mi o yagi den sprenka di ben kmoto fu noordsei. Mi o yagi den go na wan drei kondre pe noti no e gro. A grupu fu den di e go na fesi, Mi o yagi go ini a Dede Se. Den wan di e kon na baka, Mi o yagi go ini a Bigi Se. Wan tingi smeri o de te a dedeskin fu den o pori. Dat' na a strafu fu di den ben e denki tumsi bigi fu den srefi.

21Den wei no abi fu frede!

Den mus breiti den mus prisiri,

bika MASRA du bigi sani.

22Meti, un no abi fu frede,

ala sani o gro baka.

Froktu o de baka na den bon,

figa nanga droifi o de bogobogo.

23Sma fu Sion,

un mus breiti, un mus prisiri.

Bika MASRA, a Gado fu unu o gi un alen.

24Den gron pe den ben e masi a karu puru fu a buba o furu nanga karu,

den olibari nanga den winbari o lon abra.”

25Dan MASRA taki moro fara: Na Mi MASRA ben du en. Na Mi ben seni den sprenka kon na un tapu. A wan ipi baka a trawan. San den pikinwan libi, den moro grofu wan betibeti, san den moro grofu wan libi, den bigiwan nyanyan. San den bigiwan libi, den moro owruwan swari. Ma den yari di lasi gwe, Mi o meki bun baka. 26Now un o abi nofo fu nyan. Now un o prijse Mi baka bika Mi, MASRA, a Gado fu unu, du ferwondru sani gi unu. Noiti moro un o de na syen. 27Un sa sabi now taki Mi de nanga Israel fu têgo, taki Mi na MASRA, a Gado fu unu èn no wan tra sma. Noiti moro mi folku o kon na syen.

A Yeye fu Masra sa kon tapu ala sma

28Dan Mi sa meki mi Yeye kon tapu ala sma.

Den manpikin nanga den umapikin fu unu sa taki leki profeiti.

Den yonguwan fu unu Mi o sori sani,

den owruwan fu unu Mi o gi dren.

29Mi sa meki mi Yeye kon tu

tapu den knekti fu Mi, man nanga uma.

30Mi o meki marki de fu si

na loktu nanga na grontapu.

Brudu, faya nanga furu smoko.

31Dan a son o kon dungru,

a munkenki o kon redi leki brudu,

fosi a bigi ogri dei

fu MASRA doro.

32Dan Mi sa ferlusu ala sma

di e kari a nen fu MASRA.

Bika kibripresi de tapu a bergi Sion,

yepi na ini Yerusalem,

leki fa Mi, Masra, taki.

Èn den wan di o feni yepi,

na den wan di Masra kari.