Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
13

Den kontren di ben mus teki abra ete

131Di Yosua ben kon grani srefsrefi kba, MASRA taigi en taki: “Yu kon grani, ma furu presi de ete di un mus teki abra. 2Disi na den kontren di un mus teki abra ete: a heri kontren fu den Filistijnsma nanga den Gesuritisma. 3Dati na a kontren fu a kriki Sikor na a oostsei fu Egipte, go te na a kontren fu Ekron na noordsei. A heri pisi dati na fu Kanaan tu. Na feifi kownu fu den Filistijnsma e tiri a kontren drape: a di fu a foto Gasa, a di fu a foto Asdod, a di fu a foto Askelon, a di fu a foto Gat nanga a di fu a foto Ekron. A kontren fu den Awitisma, 4na zuidsei fu den Filistijnsma un mus teki abra ete. Sosrefi a heri kontren fu den Kananitisma nanga Meara, wan foto fu den sma fu Sidon, go te na a foto Afek pe a kontren fu den Amoritisma e bigin. 5Moro fara a kondre fu den Giblitisma nanga a heri kontren fu a Libanonbergi na oostsei, fu Baal-Gad na a futu fu a Hermonbergi go te na a pasi fu Hamat. 6Ala den sma di e libi ini a bergikontren fu a Libanonbergi go te na Misrefot-Maim, ala den Sidonisisma, Mi sa yagi gwe gi den Israelitisma. Sorgu wawan taki yu fringi a lot fu prati en gi Israel, leki fa Mi komanderi yu. 7Yu mus prati en gi den neigi lo di tan abra nanga a tra afu lo fu Manase.”

Yosua e prati a kontren na oostsei fu a Yordanliba

8A lo fu Ruben, a di fu Gad nanga a afu lo fu Manase ben kisi wan kontren fu densrefi. Moses, a knekti fu MASRA, ben gi den a kontren dati na a oostsei fu a Yordanliba. 9Dati ben de a kontren fu a foto Arower na sei a Arnonliba, a ben e waka mindrisei fu a Arnonliba, a heri hei kontren fu Medeba go miti Dibon, 10ala den foto fu Sikon, a kownu fu den Amoritisma, di ben e libi na Hesbon, te go miti a kontren fu den Amonitisma. 11Moro fara Gilead, a kontren fu den Gesuritisma nanga den Maakatitisma, a heri Hermonbergi nanga heri Basan, go te na Salka. 12Sosrefi a heri kondre fu kownu Og fu Basan, di ben e tiri Astarot nanga Edrei. Og ben de a laste fu den Refaitisma. Moses ben wini a folku dati èn yagi den gwe. 13Ma den Israelitisma no ben man yagi den Gesuritisma nanga den Maakatitisma gwe fu den tanpresi. Dat' meki den folku dati e libi mindri den Israelitisma te tide.

14Moses no ben gi a lo fu Lefi wan pisi gron gi densrefi. Gado ben pramisi den taki wan pisi fu den ofrandi di den ben o bron nanga faya gi MASRA, a Gado fu Israel, ben o de fu den.

A kontren fu a lo fu Ruben

15Moses ben gi den famiri fu a lo fu Ruben a kontren disi: 16A ben e bigin na a foto Arower na sei a Arnonliba, a ben e waka na mindrisei fu a Arnonliba nanga a heri hei kontren na Medeba. 17Ini a kontren disi yu ben abi Hesbon nanga ala den foto ini a birti fu en di ben de ini a hei kontren. Dati ben de den foto: Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Yasa, Kedemot, Mefaat, 19Kiryataim, Sibma, Seret-Hasakar di de tapu a pikinbergi ini a dal, 20Bet-Peor, a futu fu Pisgabergi, Bet-Hayesimot, 21ala den foto fu a hei kontren, nanga a heri kondre fu kownu Sikon fu den Amoritisma di ben e tan na Hesbon. Moses ben wini a kownu dati makandra nanga den edeman fu den Midyanitisma, di ben de knekti fu Sikon. Den edeman dati ben de: Ewi, Rekem, Sur, Hur nanga Reba. 22A lukuman Bileam, a manpikin fu Beor, ben de mindri den sma tu di den Israelitisma ben kiri.

23A kontren fu a lo fu Ruben ben e kba na a Yordanliba nanga a syoro fu en. Disi ben de den foto nanga den dorpu di den famiri fu a lo fu Ruben ben kisi taki na fu den.

A kontren fu a lo fu Gad

24Moses ben gi a lo fu Gad wan kontren tu. Disi na a kontren di den famiri fu a lo fu Gad ben kisi. 25Den ben kisi a kontren fu Yaser, ala den foto fu Gilead, afu fu a kondre fu den Amonitisma go te na a foto Arower na a oostsei fu Raba. 26A kontren disi ben waka fu Hesbon go te na Ramat-Hamispe nanga Betonim èn moro fara fu Makanaim go te na a kontren fu Lo-Debar. 27Den kisi wan pisi oostsei fu a Yordanliba tu ini a Yordandal nanga den foto Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukot nanga Safon. A pisi dati ben de san ben libi fu a kondre fu kownu Sikon fu Hesbon. A kontren fu Gad ben e kba na a Yordanliba te go miti a zuidsei fu a meer fu Kineret.

28Disi ben de den foto nanga den dorpu di den famiri fu a lo fu Gad ben kisi taki na fu den.

A kontren di a afu lo fu Manase kisi

29Moses ben gi afu fu a lo fu Manase wan kontren tu. Disi na a kontren di den famiri fu a afu lo fu Manase ben kisi: 30A kontren fu den ben e bigin na Makanaim, heri Basan, a heri kondre fu kownu Og fu Basan, nanga ala den dorpu fu Yair di ben de ini Basan. Dati ben de siksitenti dorpu. 31Moro fara afu fu Gilead nanga den foto Astarot nanga Edrei, den tu foto pe kownu Og ben e libi ini Basan.

Disi na a kontren di den famiri fu a afu lo fu Manase kisi. Den ben de bakapikin fu Makir, a manpikin fu Manase.

32Disi na a kontren ini den bigi opo wei fu Moab na oostsei fu a Yordanliba nanga Yeriko, di Moses ben gi den Israelitisma taki na fu den. 33Ma Moses no ben gi a lo fu Lefi wan pisi gron gi densrefi. MASRA, a Gado fu Israel, ben de san den kisi gi densrefi. Na a pramisi dati den ben kisi.