Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
14

Den lo di kisi kontren na westsei fu a Yordanliba

141Disi na den kontren di den Israelitisma kisi ini Kanaan taki na fu den. Priester Eleasar, Yosua, a manpikin fu Nun, nanga den famiri-edeman fu den lo fu Israel, ben prati a kondre gi den Israelitisma. 2MASRA ben komanderi Moses dati na a lot ben mus sori fa a kondre ben mus prati gi den neigi nanga afu lo di no ben kisi kontren gi densrefi ete. 3Tu nanga afu lo ben kisi kontren fu Moses gi densrefi kba na a tra sei fu a Yordanliba. Ma a no ben gi a lo fu Lefi wan pisi gron gi densrefi drape. 4Den bakapikin fu Yosef ben prati na ini tu lo: a lo fu Manase nanga a lo fu Efraim. A lo fu Lefi no kisi wan pisi gron gi densrefi ini a kondre. Den kisi foto fu libi nanga weigron lontu den foto gi den meti fu den. 5Den Israelitisma prati a kondre neleki fa MASRA ben komanderi Moses.

Yosua gi Kaleb a foto Hebron

6Wantu man fu a lo fu Yuda ben kon na Yosua na Gilgal. Dan a Kenisitiman Kaleb, a manpikin fu Yefune, taigi en taki: “Yu sabi san MASRA ben taigi Moses, a man fu Gado, fu mi nanga yu na Kades-Barnea. 7Mi ben abi fotenti yari di Moses, a knekti fu MASRA, ben seni mi fu Kades-Barnea kon na a kondre disi, fu kon luku kibrikibri fa sani de dyaso. Di mi drai kon, mi ferteri en finifini san mi si. 8Ma den man di ben go nanga mi ben meki a folku kon frede nanga san den taki. Ma mi ben tan fertrow MASRA, a Gado fu mi, nanga mi heri ati. 9Na dat' meki Moses sweri a srefi dei dati gi mi taki: ‘Fu di yu tan fertrow MASRA, a Gado fu mi, nanga yu heri ati, A e gi yu a kontren pe yu waka psa. Fu têgo a sa de fu yu nanga den bakapikin fu yu.’ 10We luku, MASRA ori mi na libi soleki fa A ben pramisi. Na fotenti-na-feifi yari di psa A ben taigi Moses a sani dati. A ten dati Israel ben e waka ini a bigi dreisabana ete. Now mi abi aititenti nanga feifi yari. 11Ma mi abi a srefi krakti leki di Moses ben seni mi fu go luku a kondre. A krakti di mi abi now na a srefi krakti di mi ben abi a ten dati: krakti fu hari go na feti èn fu du ala sortu tra sani. 12Dat' meki mi e aksi yu fu yu gi mi a bergikontren disi, soleki fa MASRA ben taki a ten dati. Yu srefi ben yere a ten dati tak' na Enakitisma e libi drape ini bigi foto di tranga fu teki abra. Efu MASRA de nanga mi, mi o man yagi den gwe, soleki fa MASRA ben taki.” 13Dan Yosua blesi Kaleb, a manpikin fu Yefune, èn a gi en a foto Hebron taki na fu en. 14Na fu di a Kenisitiman Kaleb, a manpikin fu Yefune, ben tan fertrow MASRA, a Gado fu Israel, nanga en heri ati, meki Hebron na fu en te tide. 15Fosi a ten dati Hebron ben nen Kiryat-Arba. Arba ben de a moro bigi Enakitiman. Nanga a sani dati a feti tapu ini a kondre.

15

A kontren fu a lo fu Yuda

151A lot ben sori taki den famiri fu a lo fu Yuda ben mus kisi a moro fara pisi fu a kondre na zuidsei. A ben e waka go te na a bigi dreisabana Sin, pe a sabana e miti nanga a kontren fu Edom.

2Na a zuidsei a kontren ben e bigin na a moro fara zuidsei pisi fu a Sowtuse. 3Fu drape a ben waka na zuidsei fu a bergipasi di den e kari a Kruktuterepasi, go na a dreisabana Sin èn fu drape moro fara na loktu na zuidsei fu Kades-Barnea. A ben e waka moro fara go na Hesron èn a ben go na loktu na Adar. Fu drape a ben beni go na Karka, 4dan a ben go na Asmon. Drape a ben e doro na a kriki di ben e prati a kontren nanga Egipte. Fu drape a ben e waka langalanga go na se. Disi na fa a kondre fu heri Israel mus waka na a zuidsei.

5Na a oostsei a kontren ben e waka fu a Sowtuse te go miti a mofo fu a Yordanliba.

Na noordsei a kontren ben e bigin na noordsei fu a Sowtuse, na a mofo fu a Yordanliba. 6Fu drape a ben e go na Bet-Hogla, a ben psa na noordsei fu Bet-Araba, dan a ben e go na loktu na a bergiston fu Bohan. Bohan ben de wan bakapikin fu Ruben. 7Moro fara a kontren ben e psa ini a Akordal go na loktu na Debir. Drape a ben beni go na noordsei go na Gilgal, di de abrasei fu a bergipasi Adumim, na zuidsei fu a kriki. A ben psa moro fara go na a bron fu En-Semes go fadon na En-Rogel. 8Fu drape a kontren ben go na loktu na a Ben-Hinomdal èn fu drape a ben e go na zuidsei fu a bergi fu den Yebusitisma, dati na Yerusalem. Fu drape a ben e go na loktusei fu a bergi di ben de westsei fu a Ben-Hinomdal nanga noordsei fu a dal fu den Refaitisma. 9Baka dati a ben beni na loktu fu a bergi go na a watrabron Me-Neftoak, fu kon fadon na den foto ini den bergi fu Efron. Fu drape a ben beni go na Baala, a foto di den e kari Kiryat-Yearim tide. 10Na Baala a kontren ben e beni go na westsei na a bergi Seir èn a ben psa go na noordsei tapu a bergi Yearim, pe a foto Kesalon de. Fu drape a ben saka go na a foto Bet-Semes dan a ben go moro fara na a foto Timna. 11A kontren ben e waka moro fara go na noordsei tapu a pikin bergi pe a foto Ekron ben de. Dan a ben beni go na a foto Sikaron, fu Sikaron a ben e go na a bergi Baala èn fu Baala a ben e waka go langalanga na Se.

12Na a westsei a kontren ben e kon na wan kba na a Bigi Se nanga a syoro fu en.

Dati ben de fa a kontren fu den famiri fu a lo fu Yuda ben e waka.

13Soleki fa MASRA ben komanderi Yosua, a gi Kaleb, a manpikin fu Yefune, wan pisi fu a kontren fu a lo fu Yuda. A kisi Hebron, a foto di ben nen Kiryat-Arba fosi. Arba ben de a p'pa fu Enak. 14Kaleb yagi den famiri fu Sesai, Akiman nanga Talmai kmoto fu Hebron. Den famiri disi ben de Enakitisma, bakapikin fu Enak. 15Fu drape Kaleb hari go fu feti nanga den sma fu a foto Debir, di ben nen Kiryat-Sefer fosi. 16Kaleb ben taigi den man fu en drape taki: “A sma di teki Kiryat-Sefer abra kan trow nanga mi umapikin Aksa.” 17Dan Otniyel, a manpikin fu Kenas, teki a foto abra. Kenas ben de wan brada fu Kaleb. So Kaleb gi Otniyel en umapikin Aksa leki frow. 18Di a doro, Aksa taigi en taki a ben o de wan bun sani fu aksi en p'pa wan pisi pranigron. Di a saka fu en buriki, Kaleb aksi en san a ben wani. 19Aksa piki en taki: “Mi e begi yu, gi mi wan kado fu di mi trow. Fu di a gron di yu gi mi drei srefsrefi, meki mi e aksi yu fu gi mi wantu watrabron tu.” Dan Kaleb gi en den watrabron di ben de hei nanga den watrabron di ben de lagi.

20Dati ben de a kontren di den famiri fu a lo fu Yuda kisi taki na fu den.

Den foto fu a lo fu Yuda

21Disi na den foto di ben de ini a kontren fu a lo fu Yuda.

Ini a moro fara pisi na zuidsei ini a Negebsabana, pe a kontren fu Yuda ben e miti nanga di fu Edom, yu ben abi den foto: Kabsiyel, Eder, Yagur, 22Kina, Dimona, Adada, 23Kedes, Hasor, Yitnan, 24Sif, Telem, Bealot, 25Hasor-Hadata, Keriot-Hesron di den e kari Hasor tu, 26Amam, Sema, Molada, 27Hasar-Gada, Hesmon, Bet-Pelet, 28Hasar-Sual, Berseba nanga den dorpu ini a birti fu en, 29Baala, Iyim, Esem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Siklag, Madmana, Sansana, 32Lebaot, Silkim, Ain nanga Rimon. Dati ben de tutenti-na-neigi foto makandra nanga dorpu ini a birti fu den.

33Disi na den foto di ben didon ini a kontren na den bergifutu: Estaol, Sora, Asna, 34Sanoak, En-Ganim, Tapua, Enam, 35Yarmut, Adulam, Soko, Aseka, 36Saaraim, Aditaim, Gedera nanga Gederotaim. Dati ben de tin-na-fo foto makandra nanga den dorpu ini a birti fu den.

37Moro fara: Senan, Hadasa, Migdal-Gad, 38Dilan, Mispe, Yokteel, 39Lakis, Boskat, Eglon, 40Kabon, Lakmas, Kitlis, 41Gederot, Bet-Dagon, Naama nanga Makeda. Dati na tin-na-siksi foto makandra nanga den dorpu ini a birti fu den.

42Dan yu ben abi ete: Libna, Eter, Asan, 43Yiftak, Asna, Nesib, 44Keila, Aksib nanga Maresa. Dati na neigi foto makandra nanga den dorpu ini a birti fu den.

45Ekron nanga ala den dorpu nanga den tra pikinpikin tanpresi ini a birti fu en. 46Moro fara ala den foto di ben de mindri Ekron nanga a Se, den pikinpikin tanpresi nanga den dorpu ini a birti fu Asdod. 47Asdod nanga Gasa makandra nanga den dorpu nanga tra tanpresi ini a birti fu den te go miti a kriki di e prati a kontren nanga Egipte èn moro fara go miti a Bigi Se nanga a syoro fu en.

48Disi na den foto ini a bergikontren: Samir, Yatir, Soko, 49Dana, Kiryat-Sana di den e kari Debir tu, 50Anab, Estemo, Anim, 51Gosen, Holon nanga Gilo. Dati ben de erfu foto makandra nanga den dorpu ini a birti fu den.

52Moro fara: Arab, Duma, Esan, 53Yanum, Bet-Tapuak, Afeka, 54Humta, Kiryat-Arba di den e kari Hebron tu, nanga Sior. Dati ben de neigi foto makandra nanga den dorpu ini a birti fu den.

55Dan yu ben abi ete: Maon, Karmel, Sif, Yuta, 56Yisreel, Yokdeam, Sanoak, 57Kain, Gibea nanga Timna: Dati na tin foto makandra nanga den dorpu ini a birti fu den.

58Halkul, Bet-Sur, Gedor, 59Maarat, Bet-Anot nanga Eltekon: Dati na siksi foto nanga den dorpu ini a birti fu den.

60Kiryat-Baal di den e kari Kiryat-Yearim tu nanga Raba. Tu foto nanga den dorpu ini a birti fu den.

61Den foto di den kisi ini a bigi dreisabana ben de: Bet-Araba, Midin, Sekaka, 62Nibsan, Ir-Hamelak nanga Engedi: Dati na siksi foto makandra nanga den dorpu ini a birti fu den.

63Ma den sma fu a lo fu Yuda no ben man yagi den Yebusitisma puru ini a foto Yerusalem. Na dat' meki den Yebusitisma tan libi mindri den sma fu Yuda ini Yerusalem te tide.

16

A kontren fu den bakapikin fu Yosef

161Baka dati a lot sori a kontren di den bakapikin fu Yosef ben mus kisi. A kontren dati ben e bigin na a Yordanliba krosbei fu Yeriko. Fu drape a ben e go na oostsei, psa den watrabron fu Yeriko, dan a ben psa ini den bergi ini a bigi dreisabana go fadon na Betel. 2Fu Betel a ben go na a foto Lus èn a ben go moro fara na a foto Atarot, ini a kontren fu den Arkitisma. 3Fu drape a kontren ben e saka go na westsei na a kontren fu den Yaflitisma, baka dati a ben e go na a kontren fu Lagi-Bet-Horon èn moro fara na Geser, fu kon fadon na se.

4Disi ben de den a kontren di a lo fu Manase nanga di fu Efraim, den manpikin fu Yosef, kisi taki na fu den.

A kontren fu a lo fu Efraim

5Disi na fa a kontren fu a lo fu Efraim ben e waka.

Na a zuidsei a kontren ben e bigin oostsei fu a foto Atrot-Adar, dan a ben go na Hei-Bet-Horon, 6fu go fadon na se.

Na oostsei a kontren ben e bigin noordsei fu a foto Mikmetat. A ben waka na zuidoostsei go na a foto Taanat-Silo, èn a ben psa na oostsei fu a foto dati go na a foto Yanoak. 7Fu a foto dati a ben e saka go na den foto Atarot nanga Naarat, èn a ben psa leti fesi Yeriko fu kon stotu na a Yordanliba.

8Fu a foto Tapua, èn a ben e psa na a kriki Kana go na westsei, fu go kba na se.

Dati ben de a kontren fu den famiri fu a lo fu Efraim. 9Den ben kisi wantu foto nanga den dorpu tu ini a kontren fu a lo fu Manase. 10Ma den sma fu a lo fu Efraim no ben yagi den Kananitisma puru ini a foto Geser. Dat' meki den Kananitisma dati tan libi na den mindri te tide, ma den ben e wroko leki srafu gi den.