Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
11

Den sma di go libi ini Yerusalem

111A ten dati den edeman fu a pipel ben e libi na ini Yerusalem. Den tra sma hari lot fu teki wan famiri puru na ini ibri tin famiri, fu go libi tu na ini Yerusalem, a santa foto. Den tra neigi ben kan tan libi na ini den tra foto. 2A pipel prijse den sma di go libi nanga wan fri wani ini Yerusalem.

3Ini den tra foto fu Yuda Israelitisma ben e libi, priester, Lefitiman, den man di ben e yepi ini a tempel nanga bakapikin fu den knekti fu Salomo. Iniwan fu den ben e libi tapu en eigi pisi doti ini a foto pe a gebore.

Disi na den edeman fu den distrikti di ben e libi ini Yerusalem. 4Tu fu a lo fu Yuda:

Wan fu de ben de Ataya, a manpikin fu Usia. Usia ben de a manpikin fu Sekarya, Sekarya ben de a manpikin fu Amarya, Amarya ben de a manpikin fu Sefatya, Sefatya ben de a manpikin fu Mahalalel, Mahalalel ben de a manpikin fu peres. 5A trawan ben de Maaseya, a manpikin fu Baruk. Baruk ben de a manpikin fu Kolkosa, Kolkosa ben de a manpikin fu Hasaya, Hasaya ben de a manpikin fu Adaya, Adaya ben de a manpikin fu Yoyarib, Yoyarib ben de a manpikin fu Sekarya, Sekarya ben de a manpikin fu Sela. 6Fo hondro siksitenti-na-aiti bakapikin fu Peres ben e libi ini Yerusalem. Iniwan fu den man dati ben de bun fetiman.

7Dri fu a lo fu Benyamin: A fosi wan ben de Salu, a manpikin fu Mesulam. Mesulam ben de a manpikin fu Yoed, Yoed ben de a manpikin fu Pedaya, Pedaya ben de a manpikin fu Kolaya, Kolaya ben de a manpikin fu Maaseya, Maaseya ben de a manpikin fu Itiyel, Itiyel ben de a manpikin fu Yesaya. 8Den tu trawan ben de Gabai nanga Salai. Neigi hondro tutenti-na-aiti sma fu a lo fu Benyamin ben e libi ini Yerusalem. 9Yowel, a manpikin fu Sikri, ben de den fesiman, èn Yuda, a manpikin fu Hasenua, ben de a di fu tu edeman fu a foto, baka Yowel.

10Den priester di ben e libi na ini Yerusalem ben de: Yedaya, a manpikin fu Yoyarib, Yakin, 11nanga Seraya, a manpikin fu Hilkia. Hilkia ben de a manpikin fu Mesulam, Mesulam ben de a manpikin fu Sadok, Sadok ben de a manpikin fu Merayot, Merayot ben de a manpikin fu Akitub. Seraya ben de a edeman fu a oso fu Gado. 12Aiti hondro tutenti-na-tu mansma fu den famiri fu den priester dati ben e wroko ini a tempel. Adaya, a manpikin fu Yerokam, ben de wan fu den priester tu. Yerokam ben de a manpikin fu Pelalya, Pelalya ben de a manpikin fu Amsi, Amsi ben de a manpikin fu Sekarya, Sekarya ben de a manpikin fu Paskur, Paskur ben de a manpikin fu Malkia. 13Tu hondro fotenti-na-tu famiri fu en ben de edeman fu difrenti famiri. Moro fara Amasai, a manpikin fu Asarel. Asarel ben de a manpikin fu Aksai, Aksai ben de a manpikin fu Mesilemot, Mesilemot ben de a manpikin fu Imer. 14Wan hondro tutenti-na-aiti priester ben de ete, di ben de dyadya fetiman. A edeman fu den ben de Sabdiyel, a manpikin fu Gedolim.

15Den Lefitisma di go libi na Yerusalem ben de: Semaya a manpikin fu Hasub, Hasub ben de a manpikin fu Asrikam, Asrikam ben de a manpikin fu Hasabya, Hasabya ben de a manpikin fu Buni. 16Sabetai nanga Yosabad, tu edeman fu den Lefitiman, ben e tiri den sma di ben e wroko dorosei fu a oso fu Gado. 17Matanya, a manpikin fu Mika, a granpikin fu Sabdi, ben de wan bakapikin fu Asaf. En ben e tiri a grupu singiman, di ben e go na fesi fu gi MASRA grani nanga tangi. Bakbukya, owktu wan bakapikin fu Asaf, ben teki en presi te a no ben de. Dan yu ben kisi Abda ete, a manpikin fu Samua, nanga granpikin fu Galal, wan bakapikin fu Yedutun. 18Na tu hondro aititenti-na-fo Lefitisma ben e libi na ini a santa foto.

19Wan hondro seibitenti-na-tu man di ben e hori wakti na den poort, ben e libi drape tu. Akub nanga Talmon, makandra nanga a famiri fu den, ben e tiri den.

20Den tra Israelitisma, den tra priester, nanga den tra Lefitiman, ben e libi tapu den eigi gron ini den tra foto fu Yuda. 21Ma den man di ben yepi ini a tempel, ben e libi tapu a pikin bergi Ofel. Sika nanga Gispa ben e tiri den. 22A edeman fu den Lefitiman na ini Yerusalem, ben de Usi, a manpikin fu Bani. Bani ben de a manpikin fu Hasabya, Hasabya ben de a manpikin fu Matanya, Matanya ben de a manpikin fu Mika. Usi ben de wan fu den bakapikin fu Asaf di ben abi a frantwortu fu singi ini a oso fu Gado. 23Bika a kownu fu Persia11:23 A ben kan de kownu David tu di ben komanderi a sani dati. ben komanderi tak' singiman ben mus de fu singi ala dei. Bika kownu ben komanderi tak' singiman ben mus de fu singi ala dei.11:23 Disi ben kan de kownu David, ma a kan taki a ben de a kownu fu Persia tu di ben komanderi a sani dati.

24Petakya, a manpikin fu Mesesabel, nanga bakapikin fu Serak, a manpikin fu Yuda, ben e gi a kownu fu Persia rai, te a ben go abra sani fu den Israelitisma.

Den tra presi pe den sma ben go libi

25Sonwan fu den sma fu a lo fu Yuda ben e libi na boiti, ini den foto Kiryat-Arba, Dibon, Yekabseel nanga den dorpu drape. 26Den ben e libi tu ini den foto Yesua, Molada, Bet-Pelet, 27Hasar-Sual, Berseba nanga den dorpu drape. 28Sosrefi na ini den foto Siklag, Mekona nanga den dorpu drape. 29Moro fara ini En-Rimon, Sora, Yarmut, 30Sanoak, Adulam nanga den dorpu drape, ini Lakis nanga den gron drape, nanga ini Aseka nanga den dorpu drape. A heri presi pe den ben e libi, ben e waka fu Berseba na zuidsei go te na a Hinomdal, na noordsei. 31Sonwan fu den sma fu a lo fu Benyamin ben e libi ini den foto Geba, Mikmas, Aya, Betel nanga den dorpu drape. 32Moro fara na ini Anatot, Nob, Ananya, 33Hasor, Rama, Gitaim, 34Hadid, Seboim, Nebalat, 35Lod, Ono nanga ini a Handwerkersdal. 36Wantu grupu Lefitiman fu Yuda go libi tu ini a kontren fu den sma fu Benyamin.

12

Den priester nanga den Lefitiman di ben drai kon baka

121Disi na den priester nanga den Lefitiman di ben drai kon baka nanga Serubabel, a manpikin fu Sealtiyel, nanga Yesua:

Seraya, Yirmeya, Esra,

2Amarya, Maluk, Hatus,

3Sekanya, Regum, Meremot,

4Ido, Ginetoi, Abia,

5Miamin, Maadya, Bilga,

6Semaya, Yoyarib, Yedaya,

7Salu, Amok, Hilkia nanga Yedaya.

Dati ben de den priester, nanga den edeman fu den priester ini a ten fu Yesua.

8Den Lefitiman ben de: Yesua, Binui, Kadmiyel, Serebya, Yuda nanga Matanya. Matanya nanga den brada fu en ben e tiri den singigrupu. 9Bakbukya nanga Uni, famiri fu Matanya, ben e piki tapu san de trawan ben e singi. 10Granpriester Yesua ben de a p'pa fu Yoyakim, Yoyakim ben de a p'pa fu Elyasib, Elyasib ben de a p'pa fu Yoyada, 11Yoyada ben de a p'pa fu Yonatan, èn Yonatan ben de a p'pa fu Yadua. 12Di Yoyakim ben de granpriester, den priester disi ben e tiri den priester famiri:

Meraya ben e tiri a famiri Seraya,

Hananya, a famiri Yirmeya,

13Mesulam, a famiri Esra,

Yokanan, a famiri Amarya,

14Yonatan, a famiri Meliku,

Yosef, a famiri Sebanya,

15Adna, a famiri Harim,

Helkai, a famiri Merayot,

16Sekarya, a famiri Ido,

Mesulam, a famiri Gineton,

17Sikri, a famiri Abia,

a famiri Minyamin,

Piltai, a famiri Moadya,

18Samua, a famiri Bilga,

Yonatan, a famiri Semaya,

19Matenai, a famiri Yoyarib,

Usi, a famiri Yedaya,

20Kalai, a famiri Salai,

Eber, a famiri Amok,

21Hasabya, a famiri Hilkia,

Netanel, a famiri Yedaya.

22Ini a ten di kownu Darius fu Persia ben e tiri a kondre, den nen ben e skrifi fu den edeman fu den famiri fu den Lefitiman nanga fu den priester. Dati ben de a srefi ten di Elyasib, Yoyada, Yokanan nanga Yadua, ben de granpriester. 23Ma den nen fu den edeman fu den Lefitiman famiri, skrifi ini den lantibuku te leki a ten fu Yokanan, a bakapikin fu Elyasib. 24-25Den edeman fu den Lefitiman ben de: Hasabya, Serebya nanga Yesua, a manpikin fu Kadmiyel. Matanya, Bakbukya nanga Obadya, ben de den famiri. Makandra den ben de ini tu singigrupu di ben tnapu abra na abra e gi Gado grani nanga tangi. Na so David, a man fu Gado, ben komanderi. Den waktiman fu den poort ben de: Mesulam, Talmon nanga Akub; den ben e hori wakti na den maksin di ben de na den poort. 26Ala den man dati, ben e libi ini a ten fu Yoyakim, a manpikin fu Yesua, a granpikin fu Yosadak. Na a srefi ten tu fu komsarsi Nehemia, nanga priester Esra, a sabiman fu a wèt.

Den e poti a skotu fu Yerusalem ini Gado anu

27Di den e poti a skotu fu Yerusalem ini Gado anu, den Lefitiman di no ben e libi ini Yerusalem ben mus kon drape. Den ben mus kon singi èn meki poku nanga cimbaal, harp nanga citer, na a fesa pe den ben e poti a skotu ini Gado anu. 28Den singiman di ben mus kon makandra, ben kmoto fu a kontren fu Yerusalem, fu den dorpu fu den Netofatitisma, 29fu Bet-Hagilgal, nanga fu a kontren fu Geba nanga Asmawet; bika den singiman ben bow den eigi dorpu lontu Yerusalem. 30Dan den priester nanga den Lefitiman krin densrefi soleki fa a wèt e taki, den krin a pipel, a skotu nanga den poort.

31Dan mi meki den edeman fu Yuda kren go tapu a skotu, èn mi poti tu bigi singigrupu fu waka tapu a skotu e gi Gado tangi. Wan fu den grupu waka go na let'sei, na a sei fu a Mestpoort. 32Hosaaya nanga afu fu den edeman fu Yuda waka baka a grupu singiman dati; 33sosrefi Asarya, Esra, Mesulam, 34Yehuda, Benyamin, Semaya nanga Yirmeya. 35Dan wantu priester di ben e bro trompet, waka na den baka; a fosi wan ben de Sekarya, a manpikin fu Yonatan, Yonatan ben de a manpikin fu Semaya, Semaya ben de a manpikin fu Matanya, Matanya ben de a manpikin fu Mika, Mika ben de a manpikin fu Sakur, Sakur ben de wan bakapikin fu Asaf. 36Den tra priester di ben waka nanga en ben de: Semaya, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Yuda nanga Hanani. Den alamala ben e prei den instrumenti di David, a man fu Gado, ben komanderi. Esra, a sabiman fu a wèt, ben e waka na den fesi. 37Di den doro na a Bronpoort, den waka langalanga go tapu den trapu fu a foto fu David, na a moro hei pisi fu a skotu. Dan den waka psa na a kownu-oso fu David, te kon doro na a Watrapoort na oostsei. 38A tra singigrupu waka go na a tra sei. Mi, Nehemia, ben waka baka a grupu disi nanga afu fu a pipel. Wi waka tapu a skotu psa a toren di ben abi den onfu te go miti a Bradi Skotu. 39Dan wi waka psa a Efraimpoort, a Owru Poort, a Fisipoort, a Hananeltoren, a Meatoren nanga a Skapupoort. Te fu kba, wi tan tnapu na a Strafumanpoort.

40Dan ala den tu singigrupu go teki presi now ini a oso fu Gado. Misrefi go, nanga afu fu den edeman fu a foto, 41makandra nanga den priester Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mikaya, Elyoenai, Sekarya nanga Hananya, di ben e bro den trompet. 42Moro fara, Maaseya, Semaya, Elasar, Usi, Yokanan, Malkia, Elam nanga Eser. Yisrakya ben e tiri den singiman di ben e singi nanga tranga sten. 43A pipel tyari bun furu ofrandi a dei dati, èn den ben e prisiri, fu di na Gado ben furu den nanga bigi prisiri. Den umasma nanga den pikin srefi ben e prisiri. Bun fara sma ben e yere tak' wan fesa ben de ini Yerusalem.

A pipel e sorgu gi den Lefitisma

44A srefi dei dati, den gi wantu man a frantwortu abra den maksin fu a oso fu Gado pe den sani ben e tan di a pipel ben e gi, pe den fosi nyanyan di den ben koti ben e tan, nanga a tin prosenti fu den. Na den srefi man dati ben mus go na den pranigron ini a kontren fu den difrenti foto, fu go teki san a wèt ben taki tak' den priester nanga den Lefitiman ben mus kisi. Bika den sma fu Yuda ben lobi fa den priester nanga den Lefitiman ben e du den wroko. 45Na den ben e go na fesi te a pipel ben kon anbegi Gado, èn na den ben e krin den sma fu den sma ben kan tyari ofrandi. Den singiman nanga den waktiman fu den poort, ben e du den wroko bun tu, neleki fa David nanga en manpikin Salomo ben poti tak' den wroko dati mus du. 46Bika na langa di psa, ini a ten fu David nanga Asaf, a sani bigin, tak' singiman e gi Gado grani nanga tangi na ini singi. 47Now, ini a ten fu Serubabel, nanga Nehemia, ala Israelitisma ben e gi san den singiman nanga den waktiman fu den poort, ben abi aladei fanowdu. Den ben e gi spesrutu sani na den Lefitiman, di ben e prati den sani dati nanga den priester, di ben de den bakapikin fu Aaron.

13

Den kenki di Nehemia tyari kon

131Ini a ten dati, den ben e leisi a wèt fu Moses gi a pipel. Ne a kon na krin tak' noiti den Amonitisma nanga den Moabitisma ben mus go nanga den Israelitisma ini a tempel. 2Bika den no ben wani gi den Israelitisma brede nanga watra di den ben e kmoto fu Egipte. Prefu dati, den ben yuru Bileam fu fluku den. Ma a Gado fu unu ben kenki a fluku kon tron wan blesi. 3Di den Israelitisma yere a pisi dati fu a wèt, den puru ala den doroseisma na den mindri. 4Ma fosi a sani dati ben psa, priester Elyasib, di ben abi a frantwortu abra den maksin fu a oso fu wi Gado, ben seti wan bigi kamra drape gi Tobia, di ben de wan famiri fu en. 5Na ini a kamra dati den ben e poti a graan-ofrandi, a wierook nanga den wrokosani, sosrefi a tin prosenti fu a graan, a win nanga a oleif-oli di den Lefitiman, den singiman nanga den waktiman fu den poort, ben mus kisi. Den spesrutu sani di den priester ben e kisi, ben tan ini a kamra dati tu. 6Di a sani dati psa, mi no ben de ini Yerusalem. Mi ben de ini Babilon na kownu Artaksasta; a ten dati a ben de dritenti-na-tu yari na makti. Ma baka wan pisten mi aksi en primisi fu kon baka. 7Di mi doro baka na ini Yerusalem, mi kon si a bigi ogri di Elyasib du, fu gi Tobia wan kamra tapu a pren fu a oso fu Gado. 8Mi atibron sote tak' mi meki den trowe ala den sani fu Tobia go na doro. 9Dan mi komanderi tak' den mus krin den kamra soleki fa a wèt e taki, èn poti den wrokosani fu a oso fu Gado, a graan-ofrandi nanga a wierook drape baka. 10Mi kon ferstan tu tak' den Lefitiman nanga den singiman, di ben e go na fesi te a pipel ben kon anbegi Masra, ben go prani den eigi gron, fu di a pipel no ben e gi den moro san den ben musu fu kisi. 11Ne mi kari den edeman fu a foto kon makandra, èn mi aksi den nanga atibron, san meki den no e sorgu moro gi a oso fu Gado. Dan mi seni kari den Lefitiman, èn mi poti den fu den du den wroko baka. 12Baka dati, ala den sma fu Yuda bigin tyari a tin prosenti fu den karu, fu den win nanga fu den oleif-oli, go baka na den maksin fu a oso fu Gado. 13Dan mi gi priester Selemya, Sadok, a sabiman fu a wèt, nanga a Lefitiman Pedaya, a frantwortu abra den maksin. Mi poti Hanan, a manpikin fu Sakur, a granpikin fu Matanya, fu yepi den. Fu di den man disi ben de fu fertrow, den ben mus prati ala san a pipel ben e gi, na tapu wan leti fasi gi den Lefitiman. 14Memre mi, mi Gado, èn no fergiti den bun di mi du gi a oso fu Yu, nanga gi den di e anbegi Yu drape.

15A srefi ten dati, mi kon si tu san den sma fu Yuda ben e du na tapu sabatdei. No wawan den ben e masi droifi e meki win, ma den ben e lai karu, droifi, figa nanga tra sani, na tapu buriki, fu kon seri ini Yerusalem. Mi warskow den fu no seri sani na tapu sabatdei. 16Den sma fu Tyrie di ben e libi drape, ben e tyari fisi nanga ala sortu tra sani fu seri gi den sma fu Yuda tapu sabatdei, te ini Yerusalem srefi! 17Nanga atibron mi taki nanga den edeman fu Yuda abra a sani dati. Mi taigi den taki: “Sanede meki un e pori a sabatdei tapu sowan takru fasi? 18A no den srefi sani disi den afo fu unu ben du, meki Gado strafu unu nanga a foto disi so hebi? Na wani un wani fu Gado ati bron moro na tapu Israel nanga a pori di un e pori a sabatdei?” 19Dan mi komanderi tak' tapu a dei fosi a sabatdei, den bigi doro fu Yerusalem mus sroto te a e bigin e dungru, èn tak' den ben kan opo baka, baka a sabatdei. Mi poti wantu fu den eigi man fu mi na den poort fu luku tak' tapu sabatdei no wan sma no e tyari lai kon ini a foto. 20Di den baiman nanga seriman, psa a neti wantu leisi dorosei fu Yerusalem, nanga den difrenti sani di den ben e seri, 21mi warskow den taki: “Sanede meki un e psa a neti fesi a skotu? Efu un du en ete wan leisi, mi o sroto unu.” Dan den no kon moro drape tapu sabatdei. 22Baka dati mi komanderi den Lefitiman tak' den mus krin densrefi èn go hori wakti na den poort tapu sabatdei, bika a dei dati ben mus tan wan spesrutu dei. Memre mi fu disi tu mi Gado, sori mi a sari-ati fu Yu, fu Yu bigi lobi ede.

23A srefi ten dati, mi si tak' wantu man fu Yuda trow nanga uma fu Asdod, fu Amon nanga fu Moab. 24Afu fu den pikin fu den ben e taki a tongo fu Asdod, noso wan tra dorosei tongo; a tongo fu Yuda den no ben man taki. 25Nanga atibron mi taki nanga den abra a pisi tori dati. Mi fluku den, fon sowan fu den èn mi hari trawan fu den wiwiri puru. Dan mi meki den sweri fesi Gado, taki noiti moro den sa meki den umapikin trow nanga den dorosei man, èn tak' den no sa teki den dorosei uma gi den boi fu den noso gi densrefi. 26Mi taigi den moro fara taki: “A no a srefi sani dati ben meki kownu Salomo fu Israel, sondu? Wan tra kownu leki en no ben de na grontapu, èn Gado ben lobi en sote tak' A poti en leki kownu abra a heri kondre Israel. Ma na dorosei uma meki taki toku a sondu. 27Dan fa wi kan yere taki un du a bigi ogri dati fu trow nanga dorosei uma? Gado no kan fertrow moro na un tapu!” 28Srefi wan fu den manpikin fu Yoyada, a manpikin fu granpriester Elyasib, ben trow nanga wan umapikin fu Sanbalat fu Bet-Horon. Dat' meki mi yagi en gwe fu Yerusalem. 29Tye mi Gado, memre fa den sma disi pori a priester wroko, èn fa den pori a ferbontu di Yu meki nanga den priester èn nanga den Lefitiman. 30Na a fasi dati mi krin a pipel fu ala doroseisma nanga den gwenti fu den. Dan mi seti a wroko gi den priester nanga den Lefitiman, fu iniwan fu den ben kan sabi san a mus du. 31Mi seti en tu nanga a pipel, tak' den mus tan tyari udu kon gi a altari, èn tak' den no ben mus fergiti fu tyari den fosi nyanyan fu den pranigron kon. Mi Gado, memre den bun di mi du.