Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
5

Nehemia e yepi den pôtiwan

51Now den Dyusma di ben e libi na den dorpu, man makandra nanga den uma, bigin krutu trangatranga abra den gudu kondreman fu den. 2Sowan fu den taki: “Den manpikin nanga den umapikin fu unu furu, wi abi karu fanowdu fu tan na libi.” 3Trawan fu den taki: “Angri ben e kiri un sote ini a angriten, tak' un ben abi fu panti un pranigron, un droifidyari nanga un oso.” 4Wan tra grupu tak' baka taki: “Un dati na moni un leni tapu un pranigron nanga un droifidyari fu ben kan pai kownu a moni di un ferplekti fu pai. 5Ma wi nanga den gudu kondreman na fu a srefi folku. Den manpikin fu unu no e du ondro gi den di fu den. Ma now unu mus gi den un manpikin nanga un umapikin leki panti, èn den e teki sowan fu den umapikin fu unu leki srafu kba. Not'noti un man du, bika sowan fu den abi un pranigron nanga un droifidyari kba.”

6Di mi yere den kragi disi, èn di mi si tak' den sani tru, mi atibron sote. 7Dan mi wegi a heri tori go, mi wegi en kon. Ne mi piri ai gi den heihei sma nanga den tiriman. Mi sori den tak' den no kan teki panti fu den eigi kondreman. Dan fu tyari wan kba kon na a tori, mi kari wan bigi konmakandra. 8Mi taigi den drape taki: “Nanga ala san un ben abi un bai den kondreman fu un baka di ben seri gi dorosei folku. Ma unu, iya unu, e dwengi den fu den seri densrefi baka.” Den tan tiri, den no ben man piki noti. 9Mi taigi den moro fara taki: “San un e du no bun. A mus de fu si tak' un e lespeki Gado, bika na so wawan un man tapu den folku di no lobi wi, fu no teki un e meki spotu. 10Misrefi, den brada nanga den man fu mi, leni den sma moni nanga karu. Ma meki un tyari wan kba kon now na a pai di den mus pai un baka. 11Tidetide un mus gi den den pranigron baka, sosrefi den droifidyari, den dyari nanga den oleifbon èn owktu den oso. Èn un mus gi den a wan prosenti baka di den ben pai unu tapu a moni, a karu, a win nanga a oleif-oli di un ben leni den.” 12Den man piki taki: “Un sa du san yu taki. Un sa gi den ala den sani fu den baka, èn den no abi fu pai un noti moro.” Ne mi kari den priester, dan mi meki den heihei sma nanga den tiriman fu a foto sweri na den priester fesi tak' den o du san den pramisi. 13Dan mi seki mi dyakti tu, èn mi taki: “Na so Gado o seki ala sani puru fu a sma di no hori en na a pramisi disi. Gado o puru en oso nanga ala en tra sani na en anu; ala sani Gado o puru na en anu.” Ala sma di ben drape taki: “Iya, meki a psa so.” Dan den gi MASRA grani, èn ala den sma hori den na a pramisi.

Nehemia e poti ensrefi leki wan eksempre

14Ma mi du moro. Kownu Artaksasta ben poti mi twarfu yari langa leki komsarsi fu Yuda. Dati ben de di a ben de tutenti yari na makti te leki di a ben de dritenti-na-tu yari na makti. Ini den twarfu yari dati, mi nanga den brada fu mi no ben wani taki a pipel ben mus sorgu gi unu, aladi a ben de den plekti fu du dati gi mi leki komsarsi. 15Den komsarsi di waka na mi fesi, no ben meki en makriki gi a pipel. Aladei den sma ben mus sorgu taki den abi brede nanga win, ma owktu fotenti solfru moni. Srefi den wrokoman fu den ben wani prei basi gi a pipel. Ma fu di mi ben e frede Gado, no wan fu den sani dati mi du. 16Misrefi ben e yepi fu meki a skotu baka; ma un no teki no wan pisi gron gi unsrefi. Ala den man fu mi ben drape tu tapu a wroko. 17Doro mi ben e kari den heihei Dyusma, nanga den edeman, wan hondro feifitenti man makandra, fu kon nyan nanga mi. Den sma srefi fu den kondre na wi lontu, di ben kon tapu fisiti, ben e nyan nanga mi. 18Ala dei, mi ben e sorgu gi wan kaw, siksi fu den moro bun skapu nanga bus'fowru. Baka ibri tin dei, a win maksin fu mi ben mus lai baka. Ma awinsi fa mi ben e du den sani dati, toku mi no ben wani tak' a pipel ben mus sorgu gi mi leki komsarsi, bika mi ben sabi tak' a libi no ben makriki gi den. 19Mi Gado, memre ala a bun di mi du gi a pipel disi.

6

A skotu meki

61-2Leki fa Sanbalat, Tobia, a Arabiri Gesem nanga ala den tra feyanti fu unu, yere tak' mi ben kba meki a skotu èn tak' opo presi no ben de na en moro, Sanbalat nanga Gesem seni wan boskopu gi mi. A pisten dati mi no ben anga den doro fu den poort srefi ete. A boskopu ben taki so: “Wi ben wani fu un miti unsrefi na Kefirim ini a Onodal.” Ma fu di den ben wani du mi ogri, 3mi seni boskopuman go na den nanga a boskopu disi: “Mi no o man kon, bika mi abi furu prenspari wroko fu du. A wroko o tapu efu mi mus libi en fu kon na unu.” 4Fo leisi den seni a srefi boskopu gi mi, ma ala leisi mi seni piki den a srefi sani. 5Sanbalat hori doro èn fu a di fu feifi leisi a seni en knekti kon nanga wan opo brifi ini en anu. 6Ini a brifi ben skrifi taki:

“Wan tori e lolo mindri a pipel, èn Gesem taigi mi tak' a tru tak' yu e meki a skotu baka fu di yu nanga den Dyusma wani bigin wan feti. A tori e taki tu tak' yu wani tron den kownu. 7Yu poti profeiti srefi fu waka lontu na ini Yerusalem fu bari taki: ‘Yuda abi wan kownu baka!’ Yu sa ferstan tak' kownu sa yere den sani disi. Na dat' meki mi e aksi fu un konmakandra fu taki.”

8Ma mi seni piki en taki: “Den sani di yu e taki no tru, na yusrefi meki den.” 9Den ben e meki muiti fu tapu skreki gi unu. Nanga dati den ben e howpu tak' un ben o tapu a wroko, fu a no kba. Ma mi ben e aksi Gado fu A gi mi krakti.

10Wan leisi mi go fisiti Semaya, a manpikin fu Delaya èn granpikin fu Mehetabel, di ben tapu ensrefi ini en oso. A taigi mi taki:

“Meki un go na a oso fu Gado,

meki un go te na inisei,

ini a santa presi

dan un sroto den doro,

bika den e kon kiri yu.

Iya, tide neti kba den o kon fu kiri yu.”

11Ma mi piki en taki: “Wan man leki mi kan lowe? Fa wan sma leki mi kan go na ini a tempel fu kan tan na libi? No, mi no e go.” 12Mi ben kon si tu tak' a no Gado ben seni Semaya. Ma na fu di Tobia nanga Sanbalat pai en, meki a taki a wortu dati. 13Den ben prakseri tak' mi ben o frede èn lowe go ini a tempel fu broko a wèt fu Gado. Dan den ben o man gi mi pori nen èn tak' takru fu mi. 14Mi Gado, memre san Tobia nanga Sanbalat du nanga mi; memre tu fa a profeiti Noadya nanga ala den tra profeiti ben wani tapu skreki gi mi.

15Un meki a skotu ini feifitenti-na-tu dei. A ben kba tapu a di fu tutenti-na-feifi dei fu a mun Elul. 16Di den feyanti fu wi, nanga den folku lontu wi, yere dati, den kon frede gi wi. Den no ben abi wan hei denki fu densrefi moro, fu di den ben kon ferstan tak' na Gado yepi un du a wroko.

17A srefi ten di a skotu ben e meki, heihei sma fu Yuda nanga Tobia ben e skrifi furu brifi gi makandra. 18Fu di Tobia ben trow nanga a umapikin fu Sekanya, a manpikin fu Arak, a ben abi wan banti nanga furu sma fu Yuda. Yokanan, a manpikin fu Tobia, ben trow tu nanga a umapikin fu Mesulam, a manpikin fu Berekya. 19Te den sma dati ben de na mi, den ben e taki soso bun fu en; te den ben de na en, den ben e ferteri en ala san mi nanga den taki. Dan Tobia ben e seni brifi kon baka fu tapu skreki gi mi.

7

A fasi fa a wakti o koti na a foto

71Di a skotu ben kba meki, èn di mi anga den doro na den poort, den waktiman fu den doro, den singiman nanga den Lefitiman, kisi den wroko. 2Mi poti Yerusalem ondro frantwortu fu mi brada Hanani nanga Hananya, a edeman fu a fort. Hananya ben de fu fertrow èn a ben e lespeki Gado moro furu trawan. 3Mi taigi den taki: “Den bigi doro fu Yerusalem mus opo te a son e bigin faya fosi. Den mus tapu baka èn den doro mus sroto fosi a son saka.7:3 Son vertaling abi: Den bigi doro fu Yerusalem no mus opo te a son faya. Un seti en so tak' den sma fu Yerusalem srefi e koti a wakti gi den foto; sowan fu den na difrenti presi na a skotu, trawan na a skotu abra den eigi oso.”

Den Dyusma di ben drai kon baka nanga Serubabel

4A foto Yerusalem ben bigi, opo presi ben lai, ma pikinso sma nomo ben e libi drape; wanwan oso ben de ini a foto. 5Dan fu di Gado ben poti en tapu mi ati, mi meki den heihei sma, den tiriman fu a foto nanga a pipel, kon na wan fu skrifi den nen ini lantibuku. Ne mi kon feni a lantibuku fu den fosi sma di ben kmoto fu Babel kon na Yerusalem. Na disi ben skrifi ini a buku: 6Disi na den sma di ben kmoto na Babel, pe kownu Nebukadnesar ben tyari den go leki strafuman. Den drai kon baka na Yerusalem nanga Yuda, èn iniwan fu den go libi baka ini a foto pe a ben kmoto. 7Den ben drai kon baka ondro a tiri fu Serubabel, Yesua, Nekemya, Asarya, Raamya, Nakamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nekum nanga Baana.

Disi na den nen fu den famiri èn nanga omeni mansma den ben de:

8-38A famiri Paros, tu dusun wan hondro seibitenti-na-tu mansma.

A famiri Sefatya, dri hondro seibitenti-na-tu mansma.

A famiri Arak, siksi hondro feifitenti-na-tu mansma.

A famiri Pakat-Moab, bakapikin fu Yesua nanga Yoab, tu dusun aiti hondro tin-na-aiti mansma.

A famiri Elam, wan dusun tu hondro feifitenti-na-fo mansma.

A famiri Satu, aiti hondro fotenti-na-feifi mansma.

A famiri Sakai, seibi hondro siksitenti mansma.

A famiri Binui, siksi hondro fotenti-na-aiti mansma.

A famiri Bebai, siksi hondro tutenti-na-aiti mansma.

A famiri Asgad, tu dusun dri hondro tutenti-na-tu mansma.

A famiri Adonikam, siksi hondro siksitenti-na-seibi mansma.

A famiri Bigwai, tu dusun siksitenti-na-seibi mansma.

A famiri Adin, siksi hondro feifitenti-na-feifi mansma.

A famiri Ater, fu a sei fu den bakapikin fu Hiskia, neigitenti-na-aiti mansma.

A famiri Hasum, dri hondro tutenti-na-aiti mansma.

A famiri Besai, dri hondro tutenti-na-fo mansma.

A famiri Harif, wan hondro nanga twarfu mansma.

A famiri Gibeon, neigitenti-na-feifi mansma.

Den sma fu Betlehem nanga Netofa, wan hondro aititenti-na-aiti mansma.

Den sma fu Anatot, wan hondro tutenti-na-aiti mansma.

Den sma fu Bet-Asmawet, fotenti-na-tu mansma.

Den sma fu Kiryat-Yearim, Kefira nanga Beerot, seibi hondro fotenti-na-dri mansma.

Den sma fu Rama nanga Geba, siksi hondro tutenti-na-wan mansma.

Den sma fu Mikmas, wan hondro tutenti-na-tu mansma.

Den sma fu Betel nanga Ai, wan hondro tutenti-na-dri mansma.

Den sma fu a tra Nebo, feifitenti-na-tu mansma.

Den sma fu a tra Elam, wan dusun tu hondro feifitenti-na-fo mansma.

Den sma fu Harim, dri hondro tutenti mansma.

Den sma fu Yeriko, dri hondro fotenti-na-feifi mansma.

Den sma fu Lod, Hadid nanga Ono, seibi hondro tutenti-na-wan mansma.

Den sma fu Senaa, dri dusun neigi hondro nanga dritenti mansma.

39-42Den priester:

A famiri Yedaya, bakapikin fu Yesua, neigi hondro seibitenti-na-dri mansma.

A famiri Imer, wan dusun feifitenti-na-tu mansma.

A famiri Paskur, wan dusun tu hondro fotenti-na-seibi mansma.

A famiri Harim, wan dusun tin-na-seibi mansma.

43Den Lefitisma:

Den famiri Yesua, Kadmiyel, Binui nanga Hodewa, seibitenti-na-fo mansma.

44Den singiman fu a tempel: fu a famiri fu Asaf, wan hondro tutenti-na-aiti mansma.

45Den waktiman fu den poort: fu den famiri Salum, Ater, Talmon, Akub,

Hatita nanga Sobai, wan hondro dritenti-na-aiti mansma.

46-60Den nen fu den famiri fu den man di ben e yepi ini a tempel ben de:

Sika, Hasufa, Tabaot,

Keros, Sia, Padon,

Lebana, Hagaba, Salmai,

Hanan, Gidel, Gakar,

Reaya, Resin, Nekoda,

Gasam, Usa, Paseak,

Besai, Mehunim, Nefusim,

Bakbuk, Hakufa, Harkur,

Baslit, Mekida, Harsa,

Barkos, Sisera, Temak,

Nesiak nanga Hatifa.

Den bakapikin fu den srafu fu kownu Salomo ben de:

Den famiri Sotai, Soferet, Perida, Yaala, Darkon, Gidel nanga den famiri Sefatya, Hatil, Pokeret-Hasebaim nanga Amon.

Den man di ben e yepi ini a tempel nanga den bakapikin fu den srafu fu Salomo, ben de makandra dri hondro neigitenti-na-tu.

61-62Siksi hondro fotenti-na-tu sma, bakapikin fu Delaya, Tobia nanga Nekoda, ben kmoto kon tu fu den foto Tel-Melak, Tel-Harsa, Kerub, Adon nanga Imer. Ma den no ben man sori taki den famiri nanga den afo fu den ben de Israelitisma. 63-65Yu ben abi priester tu, di ben e suku papira fu sori tak' a nen fu den famiri ben de ini a lantibuku. Ma fu di den no ben man feni den papira, den tiriman tapu den fu du a priester wroko. A komsarsi tapu den srefi fu nyan a pisi fu a moro santa ofrandi di priester ben kan nyan. Den ben mus wakti te leki wan priester ben o luku nanga a Urimston nanga Tumimston. Den priester di no ben man feni den papira, ben de den bakapikin fu Hobaya, Hakos nanga Barsilai. Den ben e kari Barsilai so, fu di a ben trow nanga wan umapikin fu Barsilai fu Gilead.

66Ala den sma makandra ben de fotenti-na-tu dusun dri hondro siksitenti. 67Den seibi dusun dri hondro dritenti-na-seibi man nanga umasrafu, no ben teri. 68Moro fara den ben abi tu hondro fotenti-na-feifi singiman nanga singi-uma, fo hondro dritenti-na-feifi kameel, nanga siksi dusun seibi hondro tutenti buriki.

69Wantu fu den famiri-edeman, nanga a komsarsi, yepi nanga sani fu meki a tempel baka. A komsarsi gi: wan dusun gowtumoni, feifitenti beki, dritenti ondrokrosi gi den priester, nanga feifi hondro solfrumoni. 70Den famiri-edeman gi: tutenti dusun gowtumoni nanga tu dusun nanga tu hondro solfrumoni. 71Den tra sma gi: tutenti dusun gowtumoni, tu dusun solfrumoni nanga siksitenti-na-seibi ondrokrosi gi den priester.

72Dan so den priester nanga den Lefitiman, den waktiman fu den poort, den singiman fu a tempel, sowan fu den sma nanga den man di ben e yepi ini a tempel, nanga ala den tra Israelitisma go libi baka ini den foto pe den ben kmoto.