Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
13

Den man fu Israel e go luku kibrikibri fa Kanaan tan

131MASRA taigi Moses taki: 2“Seni wantu man go fu go luku fa a kondre Kanaan tan di Mi sa gi na den sma fu Israel. Fu ibri lo yu sa teki wan man di sa go gi a lo fu en. Ma den mus de edeman fu wan famiri.” 3Dan Moses seni den kmoto ini a Paransabana leki fa MASRA ben taigi en fu du. Ala den man ben de edeman fu den Israelitisma. 4Den nen fu den ben de: Samua, a manpikin fu Sakur, fu a lo fu Ruben. 5Safat, a manpikin fu Hori, fu a lo fu Simeon. 6Kaleb, a manpikin fu Yefune, fu a lo fu Yuda. 7Yigal, a manpikin fu Yosef, fu a lo fu Isakar. 8Hosea, a manpikin fu Nun, fu a lo fu Efraim. 9Palti, a manpikin fu Rafu, fu a lo fu Benyamin. 10Gadiyel, a manpikin fu Sodi, fu a lo fu Sebulon. 11Gadi, a manpikin fu Susi, fu a lo fu Manase, fu a lo fu Yosef. 12Amiyel, a manpikin fu Gemali, fu a lo fu Dan. 13Setur, a manpikin fu Mikael, fu a lo fu Aser. 14Nakbi, a manpikin fu Wofsi, fu a lo fu Naftali. 15Geyuel, a manpikin fu Maki, fu a lo fu Gad. 16Disi na den nen fu den man di Moses ben seni go fu go luku fa a kondre tan. Moses ben gi Hosea, a manpikin fu Nun, a nen fu Yosua.

17Na so Moses seni den go fu go luku fa a kondre Kanaan ben tan. A taigi den taki: “Un hari go ini a Negebsabana dan un e kren go tapu den bergi. 18Dan un mus luku fa a kondre tan, efu a folku di e libi drape tranga noso swaki èn efu na wan pikin folku nomo noso wan bigi folku. 19Luku tu efu a kondre pe a folku e tan na wan bun kondre fu tan noso wan kondre pe sma no man tan. Luku fa den foto de pe a folku e tan, efu na ini tenti den e tan noso ini foto di tranga fu teki abra. 20Luku efu a gron fatu noso efu gron mangri, efu bon e gron drape noso efu bon no e gro drape. Un teki dek'ati. Un mus tyari froktu fu a kondre kon.” A pisten dati a ben de a ten pe den fosi droifi ben mus lepi. 21So den man go dan den luku fu a kondre ben tan. Den luku fu a Sinsabana go te na Rekob, pe a pasi e bigin di e go na Hamat. 22Den hari psa ini a Negebsabana te leki den doro na Hebron. Drape Akiman, Sesai nanga Talmai ben e tan. Bakapikin fu Enak. Hebron ben bow seibi yari fosi Soan ini Egipte. 23Di den doro ini a Eskoldal, den koti wan taki nanga wan bosu droifi. Den ben tai a bosu na wan tiki dan tu sma ben e syow en. Den ben piki wantu granaki-apra nanga figa tu. 24Den ben e kari a presi dati a Eskoldal, fu di na drape den Israelitisma ben koti a bosu droifi puru.

25Baka di den man luku fotenti dei langa fa a kondre tan, den drai go baka. 26Den go na Moses, Aaron nanga ala den Israelitisma di ben de na Kades, ini a Paransabana. Dan den ferteri den nanga ala den sma san den si èn den sori den den froktu fu a kondre. 27Den ferteri taki: “Wi doro ini a kondre pe un ben seni wi go. A tru, na wan kondre pe merki nanga oni de bogobogo. Disi na den froktu fu en. 28Ma wan tranga folku e libi ini a kondre. Den foto fu den bigi èn den abi skotu lontu den. Wi si bakapikin fu Enak drape tu. 29Den Amalekitisma e libi ini a Negebsabana. Tapu den bergi den Hetitisma, den Yebusitisma nanga den Amoritisma e tan. Den Kananitisma e libi na a sekanti nanga na syoro fu a Yordanliba.” 30Kaleb ben e suku fu meki den sma arki Moses. Dat' meki a taki: “Un no abi fu frede fu hari go èn teki a kondre abra, bika wi o man du dati tu.” 31Ma den man di ben go nanga en taki: “Meki wi no hari go feti nanga a folku, bika den tranga moro wi.” 32Den panya ala sortu takru nyunsu tu fu a kondre di den ben go luku. Den taki: “Na wan kondre pe sma no e tan na libi. Ala den sma di wi si drape ben langa trutru. 33Wi si bun langa man tu, bakapikin fu Enak. Wi ben firi wisrefi leki sprenka èn ini den ai wi ben sa gersi sprenka tu.”

14

141Ne ala den Israelitisma bigin krei trangatranga. Heri neti den krei. 2Ala den Israelitisma bigin krutukrutu gi Moses nanga Aaron. Den taigi den taki: “Tye, a ben o moro betre efu wi ben dede ini Egipte noso dyaso ini a dreisabana! 3Fu sanede MASRA tyari wi kon na a kondre disi? Fu den kiri wi na ini feti? Fu den teki den frow nanga den pikin fu wi leki srafu? A ben o moro betre gi wi efu wi ben drai go baka na Egipte.” 4Den ben taigi makandra tu taki: “Kon meki wi teki wan man leki fesiman, dan wi drai go baka na Egipte.” 5Ne Moses nanga Aaron trowe densrefi nanga fesi na gron, leti na fesi fu ala den sma fu Israel. 6Yosua, a manpikin fu Nun, nanga Kaleb, a manpikin fu Yefune, priti den krosi. Den tu man disi ben de fu a grupu di ben go luku fa a kondre tan. 7Den taigi ala den Israelitisma taki: “Wi ben go luku fa a kondre tan èn wi waka ini a heri kondre. Na wan tumsi bun kondre. 8Efu MASRA abi prisiri nanga wi, dan A sa tyari wi go ini a kondre èn A sa gi wi a kondre. Wan kondre pe merki nanga oni de bogobogo. 9Un no kaka un futu gi MASRA, èn un no mus frede gi a folku fu a kondre bika sondro muiti wi o wini den. Den no abi noti di e feti gi den, ma MASRA de nanga wi.” 10Ne ala den Israelitisma teki ston fu fringi naki den. Ma dan a glori fu MASRA ben de fu si ini a tenti pe yu kan miti nanga Gado èn ala den Israelitisma si en.

11Dan MASRA taigi Moses taki: “Olanga a folku disi o sori Mi ete taki den no wani Mi? Olanga den o go so doro fu no fertrow Mi aladi den si ala den wondru di Mi du na den mindri? 12Mi sa naki den nanga wan takru siki meki den alamala dede. Dan Mi sa meki den pikin nanga den bakapikin fu yu tron wan folku di bigi èn tranga moro a disi.” 13Ma Moses taigi MASRA taki: “Na Yu puru a folku disi nanga Yu krakti na ini Egipte. Efu den sma fu Egipte yere a sani disi 14den o ferteri en na den sma fu a kondre disi. Den sma fu a kondre disi yere taki Yu, MASRA, de na mindri fu a folku disi èn taki Yu, MASRA, meki den si Yu, fesi nanga fesi. Den yere tu taki a wolku fu Yu de abra den, taki te deiten Yu e go na den fesi ini wan wolku di gersi wan postu èn te neti leki wan faya di gersi wan postu. 15Efu Yu kiri ala den sma fu a folku disi, dan den sma fu den tra folku di yere fu Yu nanga den sani di Yu du, sa taki: 16‘Na fu di MASRA no ben man tyari a folku disi go na a kondre di A sweri taki A o gi den, meki A kiri den ini a dreisabana.’ 17We, MASRA, sori Yu bigi krakti now. Yusrefi ben taki tak': 18‘MASRA abi langa pasensi nanga furu sari-ati. A e gi pardon fu takrudu nanga kruktudu. Ma A e strafu ala sani. A e strafu den pikin, den granpikin nanga den afopikin, fu den ogri di den bigisma fu den ben du.’ 19Mi e begi Yu, sori o bigi a sari-ati fu Yu de èn gi a folku disi pardon fu den ogri fu den, leki fa Yu ben gi den pardon kba, sensi wi kmoto fu Egipte kon miti dyaso.” 20Ne MASRA piki en taki: “Fu di yu aksi, Mi sa gi den pardon. 21Ma Mi e taigi yu tak' leki fa a tru taki Mi e libi èn taki heri grontapu furu nanga Mi glori, 22no wan fu den sma di si a glori fu Mi, nanga den marki di Mi du ini Egipte nanga ini a dreisabana sa tan na libi. Na tin leisi kba den tesi Mi èn den no arki Mi. 23Den no sa si a kondre di Mi sweri gi den afo fu den taki Mi o gi en na den. Iya, no wan fu den o si en fu di den sori tak' den no wani Mi. 24Ma Mi sa tyari Mi knekti Kaleb go na a kondre pe a ben go èn a sa de fu den bakapikin fu en. Bika en ben abi wan heri tra ati èn a tan fertrow na Mi tapu. 25Den Amalekitisma nanga den Kananitisma e libi ini a kontren na den bergifutu. Tamara yu mus drai dan yu e hari go na a dreisabana na a sei fu a Riet Se.”

26MASRA taigi Moses nanga Aaron tu taki: 27“Olanga ala den sma disi o tan krutukrutu na Mi tapu? Mi yere a krutu di den Israelitisma e krutu na Mi tapu. 28Taigi den taki: ‘Na so MASRA taki: Leki fa a tru taki Mi e libi, na so Mi sa du san Mi yere taki un taki! 29Den dedeskin fu unu sa didon ini a sabana disi. Someni leki den ben teri taki un de. Ala sma fu tutenti yari nanga moro owru. No wan no sa mankeri. Dati na fu di un krutukrutu na Mi tapu. 30Fu tru, Mi e taigi unu taki un no sa kon ini a kondre fu san Mi sweri taki na drape Mi ben o meki un tan. Kaleb, a manpikin fu Yefune, nanga Yosua, a manpikin fu Nun, sa go ini a kondre. 31Mi sa meki den pikin fu unu go. Den wan di un ben taki tak' sma o teki den tyari gwe leki srafu. Den dati sa go fu kon leri sabi a kondre di un no ben wani. 32Ma unu dati, den dedeskin fu unu sa didon ini a dreisabana disi. 33Den pikin fu unu o butu, fu di unu no ben de fu fertrow èn den sa drai lontu fotenti yari langa ini a dreisabana, te leki den dedeskin fu un alamala didon ini a dreisabana disi. 34Fotenti dei un ben luku fa a kondre tan, ma fotenti yari un sa butu gi den ogri fu unu. Wan yari gi ala dei. Dan un sa kon sabi san a wan taki te Mi drai Mi baka gi wan sma. 35Na Mi, MASRA, taki so. Mi o du en trutru nanga ala den ogri-ati sma disi, di kaka den futu gi Mi. Na ini a dreisabana disi den o dede. Na dyaso den libi o kon na wan kba.’ ”

36Den man di Moses ben seni fu go luku fa a kondre tan èn di ben meki ala den Israelitisma krutukrutu, fu di den ben panya wan takru nyunsu fu a kondre di den drai kon baka, 37ala den man disi, di ben panya a takru nyunsu fu a kondre, dede. Wan takru siki kiri den na MASRA fesi. 38Fu ala den man di ben go luku fa a kondre tan, na Yosua, a manpikin fu Nun, nanga Kaleb, a manpikin fu Yefune, tan na libi.

39Di Moses taigi den Israelitisma den sani di Gado ben taigi en, den ben e sari srefsrefi. 40A tra dei fu en frukufruku, den ben wani hari go na den bergi. Den taki: “Luku, wi o hari go na presi fu san MASRA ben taki. A tru taki wi sondu.” 41Ma Moses taigi den taki: “Fu sanede un wani du wan sani di MASRA no komanderi un fu du? Un no o man du en. 42Un no go, bika MASRA no de nanga unu. Efu un go den feyanti fu unu o fon unu. 43Bika un o abi fu feti den Amalekitisma nanga den Kananitisma. Den o kiri unu ini a feti. Un ben drai un baka gi MASRA, èn MASRA no sa de nanga unu.” 44Aladi di Moses taigi den, den prefuru fu hari go na den bergi. Ma Moses nanga a kisi fu a ferbontu tan ini a kampu. 45Dan den Amalekitisma nanga den Kananitisma di ben e tan tapu a bergi saka kon èn den fon den. Den yagi den go baka te na Horma.

15

A fasi fa wan ofrandi mus tyari

151Dan MASRA taigi Moses taki: 2“Taigi den Israelitisma taki: ‘Disi na san un mus du te un doro ini a kondre di Mi o gi un fu tan, 3èn un wan bron noso srakti wan kaw wan skapu noso wan krabita leki ofrandi gi MASRA, leki wan switi smeri gi MASRA. A sma di tyari wan ofrandi fu di a ben pramisi taki a ben o du en, noso fu di a wani du en nanga wan fri wani, noso fu di na wan fesadei, 4sa tyari tu kilo fini blon tu leki graan-ofrandi, boiti a ofrandi di a e tyari gi MASRA. A blon disi mus moksi nanga wan liter oli. 5Moro fara a sma mus tyari win fu kanti leki ofrandi. Gi ibri skapu di a o bron leki ofrandi noso di a o srakti leki ofrandi, a sa tyari wan liter win. 6Efu na wan man skapu a sma o tyari leki ofrandi, a sa poti fo kilo fini blon tu leki graan-ofrandi. A blon disi mus moksi nanga wan nanga afu liter oli. 7A sa poti wan nanga afu liter win tu fu kanti leki ofrandi. A sa tyari en leki wan ofrandi nanga wan switi smeri gi MASRA. 8Efu na wan kaw wan sma wan bron noso srakti leki ofrandi gi MASRA, fu di a ben pramisi taki a ben o du en, noso leki freide-ofrandi, 9dan a sma sa poti siksi kilo fini blon leki graan-ofrandi tu. A blon disi mus moksi nanga tu liter oli. 10A sma sa tyari tu liter win fu kanti leki ofrandi tu. Tapu a fasi disi a ofrandi disi di bron nanga faya sa de wan switi smeri gi MASRA. 11Na so un mus du nanga ala kaw, man skapu, skapu noso krabita. 12A no abi trobi omeni meti un e tyari leki ofrandi. Gi ala meti un mus tan tyari someni fu den sani leki fa un yere. 13Ibri sma di gebore leki wan Israelitisma sa hori en na den sani disi, te a o bron wan ofrandi nanga faya leki wan switi smeri gi MASRA. 14Efu wan doroseisma di e tan na unu noso wan tra sma di e tan bun langa na un mindri wani bron wan ofrandi nanga faya gi MASRA, a sa du den srefi sani di un mus du. 15Den doroseisma di e tan na un mindri sa du den srefi sani di un mus du. Disi sa de wan sani di un nanga den bakapikin fu unu sa tan du. Unu nanga den doroseisma sa de a srefi gi MASRA. 16A srefi wèt nanga den srefi sani na san un mus hori unsrefi, sa de gi unu nanga den doroseisma di e tan na unu.’ ”

17MASRA taigi Moses taki: 18“Taigi den Israelitisma taki: ‘Te un doro ini a kondre pe Mi e tyari un go 19èn un e nyan fu den froktu fu a kondre, dan un sa poti pikinso aparti leki wan spesrutu ofrandi gi MASRA. 20Fu a fosi blon di un o masi, un mus meki wan brede, di un mus poti aparti leki wan spesrutu ofrandi. Leki fa un e tyari pikinso fu a karu di un e koti leki wan spesrutu ofrandi, na so un mus du tu. 21Den bakapikin fu unu sa tan gi MASRA pikinso fu a blon leki spesrutu ofrandi.

22Disi na san un mus du efu sondro espresi un no hori unu na wan fu den gebod di MASRA gi na Moses. 23Efu un no hori ensrefi na wan fu den gebod di MASRA taigi Moses taki un mus hori, bigin fu a dei di MASRA gi Moses den gebod èn fu têgo baka dati, 24èn efu no wan sma no sabi taki sondro espresi a sani psa, dan ala sma sa tyari wan yongu bulu kon fu bron leki ofrandi, leki wan switi smeri gi MASRA. Makandra nanga a bulu den sa tyari a graan-ofrandi tu nanga win fu kanti leki wan ofrandi, leki fa den ben leri taki den mus du en. Den sa tyari wan bokoboko kon tu leki ofrandi fu kisi pardon fu den sondu. 25Dan a priester sa meki en bun baka nanga Gado gi ala den Israelitisma, èn den sa kon bun baka nanga Gado. Bika den no ben du en nanga espresi, fu di den bron den ofrandi nanga faya gi MASRA èn fu di den tyari wan ofrandi na MASRA fesi fu kisi pardon fu a sondu di den ben du sondro espresi. 26Ala den Israelitisma sa kisi pardon. Srefi den doroseisma di de na un mindri. Bika a sani ben du sondro espresi.

27Efu na wan sma sondu sondro espresi, a sa tyari wan krabita fu wan yari leki ofrandi fu kisi pardon fu a sondu di a du. 28Dan a priester sa meki a sma di du a sondu sondro espresi, kon bun baka nanga MASRA. Dan a sma sa kisi pardon fu en sondu. 29A srefi wèt sa de gi wan sma di gebore leki wan Israelitisma nanga a doroseisma di e tan na un mindri, te wan sma du wan sondu sondro espresi. 30Ma a sma di sidon denki a sondu fosi a du en, e meki spotu nanga MASRA. Dan a no sa abi trobi efu na wan sma di gebore leki wan Israelitisma noso wan doroseisma. Den no sa si sowan sma leki wan sma fu Israel moro. 31Bika a si a wortu fu MASRA leki noti èn a no hori en na den gebod. Den mus yagi sowan sma fu têgo kmoto na mindri fu den Israelitisma. A sma dati fiti fu kisi strafu.’ ”

32Di den Israelitisma ben de ini a dreisabana, den grabu wan sma di ben piki drei udu tapu a sabatdei fu meki faya. 33Den sma di grabu en di a ben e piki a drei udu, tyari en go na fesi Moses, Aaron nanga fesi ala den sma. 34Dan den sroto en fu di den no ben taki ete san ben musu psa nanga en. 35Ne MASRA taigi Moses taki: “A man dati sa dede nomonomo. Ala sma sa fringi ston naki en na dorosei fu a kampu.” 36So ala den sma tyari a man go na dorosei fu a kampu, dan den fringi ston na en tapu meki a dede, leki fa MASRA ben taigi Moses taki den musu du en.

37Dan MASRA taigi Moses taki: 38“Taigi den Israelitisma taki den mus meki kwasi poti na den uku fu den krosi fu den. Den bakapikin fu den sa tan du a sani disi. Ini den kwasi di den mus poti na den uku fu den krosi, den sa poti wan pisi blaw titei tu. 39A kwasi disi na fu memre unu na ala den gebod fu MASRA te un e luku en, èn un sa du den. Dan un no sa du den sondu di un ati noso un ai wani taki un mus du. 40Den sa yepi unu fu prakseri èn fu hori unu na ala den gebod èn fu un kan de aparti gi un Gado. 41Mi na MASRA, un Gado, di puru unu na ini Egipte fu kan de wan Gado gi unu. Mi na MASRA un Gado.”