Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
33

331Disi na den presi pe den Israelitisma ben teki bro, di Moses nanga Aaron ben meki den hari kmoto na ini grupu na ini Egipte. 2Moses ben skrifi fa den ben waka, nanga pe den ben rostu, leki fa MASRA ben taigi en fu du. Disi na den presi pe den ben teki bro.

3Den ben hari kmoto fu Rameses tapu a di fu tin-na-feifi dei fu a fosi mun. A dei baka a Paskafesa den Israelitisma ben hari gwe sondro frede leti fesi ala den sma fu Egipte. 4A pisten dati den sma fu Egipte ben e beri den sma fu den di MASRA ben kiri, ala den fosi pikin. MASRA ben strafu den gado fu den. 5Den Israelitisma hari kmoto na Rameses dan den meki den kampu na Sukot.

6Fu Sukot den hari go na Etam dan den meki den kampu drape. Etan ben didon krosbei fu a dreisabana.

7Baka dati den hari kmoto fu Etam dan den drai go baka na Pi-Hakirot di didon abra Baal-Sefon. Drape den meki den kampu na abrasei fu Migdol.

8Den kmoto fu Pi-Hakirot dan den koti psa mindri a se go na ini a dreisabana. Den waka dri dei langa go ini a dreisabana fu Etan, dan den meki den kampu na Mara.

9Fu Mara den hari go na Elim. Na Elim twarfu watrabron ben de nanga seibitenti palmbon. Dan den meki den kampu drape.

10Fu Elim den hari go na a Riet Se.

11Fu a Riet Se den hari go na a Sinsabana, dan den meki den kampu drape.

12Baka dati den hari kmoto fu a Sinsabana, dan den meki den kampu na Dofka.

13Fu Dofka den hari go na Alus, dan den meki den kampu drape.

14Fu Alus den hari go na Refidim ma watra no ben drape fu a folku dringi.

15Fu Refidim den hari go na a Sinaisabana, dan den meki den kampu drape.

16Fu a Sinaisabana den hari go na Kibrot-Hatawa, dan den meki den kampu drape.

17Fu Kibrot-Hatawa den hari go na Haserot, dan den meki den kampu drape.

18Fu Haserot den hari go na Ritma, dan den meki den kampu drape.

19Fu Ritma den hari go na Rimon-Peres, dan den meki den kampu drape.

20Fu Rimon-Peres den hari go na Libna, dan den meki den kampu drape.

21Fu Libna den hari go na Risa, dan den meki den kampu drape.

22Fu Risa den hari go na Kehelata, dan den meki den kampu drape.

23Fu Kehelata den hari go na Har-Safer, dan den meki den kampu drape.

24Fu Har-Safer den hari go na Harada, dan den meki den kampu drape.

25Fu Harada den hari go na Makhelot, dan den meki den kampu drape.

26Fu Makhelot den hari go na Takat, dan den meki den kampu drape.

27Fu Takat den hari go na Terak, dan den meki den kampu drape.

28Fu Terak den hari go na Mitka, dan den meki den kampu drape.

29Fu Mitka den hari go na Hasmona, dan den meki den kampu drape.

30Fu Hasmona den hari go na Moserot, dan den meki den kampu drape.

31Fu Moserot den hari go na Bene-Yaakan, dan den meki den kampu drape.

32Fu Bene-Yaakan den hari go na Hor-Hagidgad, dan den meki den kampu drape.

33Fu Hor-Hagidgad den hari go na Yotbata dan den meki den kampu drape.

34Fu Yotbata den hari go na Abrona dan den meki den kampu drape.

35Fu Abrona den hari go na Esyon-Geber, dan den meki den kampu drape.

36Fu Esyon-Geber den hari go na a Sinsabana. Drape den meki den kampu na Kades.

37Fu Kades den hari go na a Horbergi, krosbei fu a kondre fu Edom. Dan den meki den kampu drape. 38Dan priester Aaron kren go tapu a Horbergi leki fa MASRA ben taigi fu du, èn a dede drape. Dati ben de tapu a fosi dei fu a di fu feifi mun, fotenti yari baka di den Israelitisma kmoto ini a kondre Egipte. 39Aaron ben abi wan hondro tutenti-na-dri yari di a dede tapu a Horbergi. 40Dan a Kananiti kownu fu Arad, di ben e libi na a Zuidsei fu a kondre Kanaan, kisi fu yere taki den Israelitisma ben e kon.

41Fu a Horbergi den hari go na Salmona, dan den meki den kampu drape.

42Fu Salmona den hari go na Punon, dan den meki den kampu drape.

43Fu Punon den hari go na Obot, dan den meki den kampu drape.

44Fu Obot den hari go na den broko foto fu Abarim ini a kontren fu Moab, dan den meki den kampu drape.

45Fu den broko foto den hari go na Dibon-Gad, dan den meki den kampu drape.

46Fu Dibon-Gad den hari go na Almon-Diblataim, dan den meki den kampu drape.

47Fu Almon-Diblataim den hari go na a Abarimbergi na abrasei fu Nebo, dan den meki den kampu drape.

48Fu a Abarimbergi den hari go na den bigi opo wei fu Moab krosbei fu a Yordanliba na abrasei fu Yeriko, dan den meki den kampu drape. 49Den ben meki den kampu sei a Yordanliba fu Bet-Hayesimot go te na Abel-Hasitim ini den bigi opo wei fu Moab.

50Dan MASRA taigi Moses ini den bigi opo wei fu Moab na a Yordanliba krosbei fu Yeriko taki: 51“Taki nanga den Israelitisma. Taigi den taki: ‘Te un koti a Yordanliba abra go ini a kondre Kanaan, 52un mus yagi ala den sma di e libi ini a kondre gwe. Un mus broko ala den sani di den meki. Un mus broko ala den popki tu di den meki fu den gado fu den nanga den hei presi pe den e anbegi den gado fu den. 53Un mus teki a kondre abra fu libi na ini, bika Mi gi unu a kondre disi taki na fu unu. 54Un sa fringi a lot fu sori sortu pisi fu a kondre den famiri o kisi. Wan bigi famiri un sa gi wan bigi pisi gron. Wan pikin famiri sa kisi wan pikin pisi gron. San a lot sori na dati a famiri sa kisi. Na so a kondre sa prati ondro den difrenti lo. 55Ma efu un no yagi den sma fu a kondre gwe, dan den wan di o tan na un mindri o de leki maka ini un ai. Den o de leki sani di e dyuku un na un seibere. Den o pina unu ini a kondre pe un o tan. 56Dan Mi o du densrefi sani nanga unu san Mi ben abi ini prakseri fu du nanga den.’ ”