Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
12

121A sma di lobi te wan trawan e sori en fa a mus libi,

na wan sma di lobi sabi,

ma a sma di no lobi srefsrefi te wan trawan e warskow en,

na wan don sma.

2MASRA e sori En bunfasi na a sma di e libi bun,

ma A e krutu a sma di e waka nanga takru prakseri.

3Ogridu no e hori no wan sma tnapu,

ma a sma di bun ini Gado ai de leki wan bon di beri en rutu dipi.

4Wan dyadya uma e meki en masra kisi bigi grani,

ma wan uma di e gi en masra syen,

de leki wan takru siki di e nyan en fu inisei.

5Sma di bun ini Gado ai no e waka nanga takru prakseri,

ma ogri-ati sma e prakseri soso fu bedrigi sma.

6Den wortu fu ogri-ati sma e meki brudu lon,

ma den sani di wan sma di e libi leki fa a fiti e taki,

e ferlusu sma.

7Ogri-ati sma e dede gwe

èn den no de fu si moro,

ma a oso fu den sma di bun ini Gado ai

sa tan tnapu.

8O moro wan sma srapu,

o moro grani a e kisi,

ma den sma di e denki kruktu

tra sma e si fu noti.

9A moro betre yu no de na teri ma yu abi wan knekti,

dan fu prei bigi ma yu no abi nyanyan.

10Wan sma di bun ini Gado ai e sorgu bun gi den meti fu en,

ma ogri-ati sma no sabi san na sari-ati.

11Wan sma di e wroko en pranigron sa abi furu nyanyan,

ma wan sma di e lon baka sani di no abi warti,

na wan sma di no abi ferstan.

12Wan ogri-ati sma e angri fu kisi gudu tapu wan kruktu fasi,

ma a rutu fu den sma di bun ini Gado ai, e gi bun froktu.12:12 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

13Wan takru sma e fasi ensrefi nanga en eigi lei,

ma wan sma di bun ini Gado ai e kmopo ini benawtu.

14Na den sani di wan sma e taki kan meki taki a abi en bun.

Den bun sani di wan sma du, e drai kon baka na en.

15Wan don sma e prakseri ala ten taki a abi leti,

ma wan koni sma e teki rai.

16Wan don sma e sori wantron taki en ati e bron,

ma wan sma di koni e hori en mofo te wan trawan afrontu en.

17Wan sma di de fertrow e meki a tru kon na doro,

ma wan sma di no de fu fertrow e lei.

18Den sani di wan sma e taki kan hati wan trawan

leki te wan nefi sutu en,

ma sani di a mofo fu wan koni sma e taki,

e dresi.

19A tru e tan fu têgo,

ma wan lei no abi langa libi.

20A ati fu wan sma di e prakseri ogri, furu nanga bedrigi fasi,

ma den sma di e suku fu tyari freide, abi prisiri.

21No wan ogri sa miti a sma di bun ini Gado ai,

ma soso problema e miti wan ogri-ati sma.

22Sma di e lei de leki wan groskin sani gi MASRA,

ma sma di de fu fertrow, e gi En prisiri.

23Wan sma di koni no e meki ala sma sabi fa a koni,

ma wan sma di don e meki ala sabi fa a don.

24Sma di e wroko tranga e kisi makti,

sma di lesi e tron srafu.

25Sorgu e hebi a ati fu wan sma,

ma wan bun wortu e gi en prisiri.

26A e go moro bun nanga a sma di bun ini Gado ai, dan ibri tra sma,

ma a ogri-ati sma e teki wan pasi di e tyari en go lasi.12:26 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

27Wan ontiman di lesi no o man fanga noti,

ma wan sma di e wroko tranga e feni furu gudu.12:27 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

28A sma di e du a wani fu Gado o libi langa,

na wan grati pasi pe dede no de.12:28 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.