Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
2

Na MASRA e gi koni

21Mi boi, efu yu sa leri fu den sani di mi e taigi yu,

èn kibri den rai di mi e gi yu,

2efu yu kaka yu yesi gi a koni fu mi,

èn meki ala muiti fu ferstan sani krin,

3iya, efu yu sa aksi fu man ferstan sani,

kari trangatranga fu kisi wan krin ferstan,

4efu yu sa suku en leki solfru,

noso leki fa sma e suku gudu,

5dan yu o ferstan san a wani taki fu lespeki MASRA,

èn yu o leri sabi suma Gado de.

6Bika na Gado e gi koni.

Den sani di A e taki e gi sabi nanga ferstan.

7A e sorgu tak' den wan di e libi leki fa a fiti e feni yepi,

èn A e kibri den wan tapu san sma no man sori finga.

8A e luku taki sani e du tapu wan leti fasi,

èn A e kibri den wan di e tan waka na En baka.

9Dan yu o ferstan san a wani taki

fu du a wani fu Gado,

fu libi bun èn fu libi krin.

Ala ten yu o sabi a yoisti sani tu di yu mus du.

10Bika yu o kon koni ini denki,

èn a sabi fu yu o gi yu prisiri.

11Yu o sabi fu teki den yoisti besroiti,

koni o kibri yu,

12fu yu no go du ogri.

A o kibri yu gi den man di e lei,

13gi den man di gwe libi a leti pasi,

fu go waka wan takru pasi now,

14gi den man di e prisiri te den e du ogri,

èn di e firi bun te den e kori sma.

15Den e waka tapu kruktu pasi,

den kmoto fu a leti pasi.

16A o kibri yu tu gi a uma fu wan tra man,

di wani kori yu nanga switi wortu.

17A uma di gwe libi a trowmasra fu en,

a masra nanga san a ben trow yonguyongu,

èn di fergiti den pramisi di a ben meki fesi en Gado.

18Efu yu e go na en oso, na yu dede yu e go teki.

A pasi fu en e tyari yu go na dedekondre.

19No wan man di go na en, e drai kon baka,

den no e kmopo drape libilibi.

20Dat' meki yu mus waka a pasi fu den bun sma,

èn tan libi leki den sma di bun ini Gado ai.

21Bika na den sma di e libi leki fa a fiti o libi ini a kondre,

na den wan tapu san sma no man sori finga o tan na ini.

22Ma Gado o wai den ogri-ati sma puru fu a kondre,

èn A o yagi den sma gwe di no tan waka na En baka.

3

Lespeki MASRA

31Mi boi, no fergiti a leri fu mi,

ma kibri den rai di mi gi yu.

2Bika den o gi yu langa libi

nanga furu koloku.

3No tapu fu sori lobi

èn sorgu taki yu de fu fertrow ala ten.

Weri den leki wan keti na yu neki,

tan memre den.

4Dan Gado nanga libisma o taki bun fu yu,

èn den o warderi yu.

5No fertrow na tapu yu eigi ferstan,

ma fertrow tapu MASRA nanga yu heri ati.

6Aksi En fu A yepi yu nanga ala sani san yu wani du,

dan A o sori yu san yu mus du.

7No prakseri fu yusrefi taki yu koni,

ma lespeki MASRA èn no du ogri.

8Dati o de wan tan bun gi yu skin,

a o gi a skin fu yu krakti.

9Gi MASRA grani nanga yu gudu,

nanga den moro bun nyanyan di yu koti ini yu pranigron.

10Dan den maksin fu yu sa span bogobogo,

èn den baki pe droifi e masi fu tron win, sa lon abra.

11Mi boi, no hari yu noso te MASRA e sori fa yu mus libi,

no fuga te A e warskow yu.

12Bika MASRA e strafu den sma di A lobi,

leki fa wan p'pa e strafu a manpikin fu en nanga san a abi prisiri.

13Wan sma di du muiti te leki a kon koni,

te leki a kisi ferstan,

na wan blesi sma.

14Bika koni kan du moro gi yu dan solfru,

yu abi moro wini na en, dan na gowtu.

15A abi warti moro diriston,

noti san yu e angri fu abi kan tnapu na en sei.

16Na a wan sei a kan gi yu langa libi,

na a tra sei gudu nanga grani.

17A e meki a libi fu yu go switi,

a e tyari freide gi yu.

18A e gi langa libi na a sma di hori en tranga,

a sma di e brasa en hori, na wan koloku sma.

19Nanga koni MASRA poti grontapu tnapu,

nanga ferstan a fasi a heimel poti.

20Nanga a sabi fu En A meki a watra di de ondro gron broko kon na doro,

èn A e meki den wolku e dropu dow kon na gron.

21Mi boi, prakseri bun fosi yu du wan sani,

èn fa fu teki den yoisti besroiti,

noiti yu no mus fergiti den.

22Den o gi yu wan langa libi,

den o de leki wan moi keti na yu neki.

23Dan yu o man waka yu pasi sondro frede,

èn yu no o stotu yu futu.

24Te yu o go sribi noti no o skreki yu,

ma yu o didon èn yu o sribi switi.

25Yu no abi frede taki sani o meki yu skreki wantronso,

leki fa a ogri e kon wantronso tapu den ogri-ati sma.

26Bika MASRA o kibri yu,

A o sorgu taki noti no miti yu.

27Efu wan sma mus kisi wan sani fu yu di a mus kisi,

no hori en na baka aladi yu abi a okasi fu yepi en.

28No taigi wan trawan fu a kon tamara,

aladi yu man yepi en tide.

29No prakseri fu du ogri nanga wan trawan,

di poti en fertrow na yu tapu.

30No krutu nanga wan sma fu soso,

sondro taki a du yu ogri.

31No dyarusu tapu a sma di e du ogri fu kon na en sani,

no teki a eksempre fu en.

32Bika MASRA no lobi den sma di e waka a kruktu pasi srefsrefi,

ma A de wan mati fu den sma di e libi leki fa a fiti.

33MASRA e fluku a oso fu ogri-ati sma,

ma A e blesi a oso fu sma di bun ini En ai.

34A e spotu nanga sma di e teki trawan meki spotu,

ma A sori en bun-ati na den sma di trawan e si fu noti.

35Sma di koni e kisi grani,

sma di don e kisi soso syen.

4

Koni na wan bun sani

41Un boi, un arki te wan p'pa e leri un fa un mus libi,

un kaka un yesi, fu un kisi ferstan.

2Bika na bun leri mi e gi unu,

no poti en na wan sei.

3Di mi ben de leki wan boi ete na mi p'pa,

a wan enkri pikin fu mi m'ma di ben lobi mi,

4mi p'pa ben e leri mi taki:

“No fergiti den sani di mi e leri yu,

libi nanga den rai di mi e gi yu,

dan yu sa abi wan bun libi.

5Meki muiti fu kon koni,

meki muiti fu kisi ferstan.

No fergiti den sani di mi e taigi yu,

no poti den na wan sei.

6No poti koni na wan sei, dan a o kibri yu,

yu mus lobi en, dan a o sorgu taki ogri no miti yu.

7Meki muiti fu kon koni,

dati na a bigin fu koni.

A moro prenspari sani fu ala san yu abi,

na fu abi ferstan.

8Yu mus si koni leki wan hei sani,

dan a o gi yu bigi nen,

brasa en hori,

dan a o meki yu kisi grani.

9A o de leki wan moi kroon tapu yu ede,

wan brenki kroon a o de gi yu.”

10Mi boi, arki èn leri fu den sani di mi e taigi yu,

dan yu sa abi langa libi.

11Mi sori yu fa yu kan kon koni,

mi sori yu a leti pasi.

12Dan noti no o man hori yu na baka te yu e waka,

yu no sa aka yu futu te yu e lon.

13Hori yusrefi na a fasi fa mi sori yu taki yu mus libi,

no lusu en,

no fergiti en,

bika na en o gi yu langa libi.

14No teki a eksempre fu ogri-ati sma,

no du san den takru sma e du.

15No teki a pasi fu den, tan fara fu en,

beni kmoto gi en, waka psa en.

16Bika den sma dati no man sribi,

solanga den no du wan ogri,

den no man tapu den ai fu rostu,

solanga den no poti wan sma na ini problema.

17Nanga kruktudu den e kon na a brede di den e nyan,

Den lobi fu du sani nanga tranga, leki fa wan sopiman lobi sopi.

18A pasi fu den sma di bun ini Gado ai e brenki leki a son,

o moro a dei e opo, o moro a e brenki.

19A pasi fu den ogri-ati sma dungru,

den e stotu den futu, ma den no man si san aka den.

20Mi boi, arki den sani di mi e taigi yu,

kaka yu yesi gi den sani di mi e taki,

21yu no mus fergiti den,

hori den ini yu prakseri.

22Bika den e gi libi na a sma di ferstan den,

den de leki dresi gi a heri skin.

23A moro prenspari sani na fu abi bun prakseri,

bika den sani di yu e prakseri o de fu si baka ini yu libi.

24No meki lei kmopo ini yu mofo,

èn no kori sma nanga san yu e taki.

25Yu mus man luku ala sma ini den ai,

yu abi fu saka yu ede.

26Yu mus koni ini den sani di yu e du,

dan ala sani sa waka bun.

27No beni go na let'sei, no beni go na kruktusei,

sorgu nomo taki yu e tan fara fu ogridu.