Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
138

Wan singi fu gi tangi

1381Fu David.

Mi wani prijse Yu nanga mi heri ati,

mi sa singi gi Yu na fesi den gado.

2Mi sa boigi nanga mi fesi go na a santa tempel fu Yu,

èn prijse Yu fu a lobi fu Yu,

nanga a bow di mi kan bow na Yu tapu,

bika Yu pramisi bigi sani

fu Yu nen ede.

3Di mi ben kari Yu, Yu piki mi,

Yu ben gi mi howpu baka nanga nyun krakti.

4MASRA, ala den kownu fu grontapu sa prijse Yu,

te den yere fu den pramisi di Yu gi wi.

5Den sa singi fu den sani di MASRA e du. Den sa taki:

“A glori fu MASRA bigi!

6MASRA bigi moro ala sani!

A e luku fu den sma di abi sakafasi,

den sma di abi heimemre A si fu fara.”

7Te mi de ini bigi benawtu,

Yu e hori mi na libi,

Yu e tapu den feyanti fu mi

di e kon nanga atibron na mi tapu,

èn Yu e ferlusu mi nanga Yu krakti.

8MASRA sa du san A pramisi.

Tye MASRA, a lobi fu Yu na fu têgo.

No poti a wroko fu Yu anu na wan sei.