Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
148

Ala sani mus prijse Masra

1481Haleluya!

Un di e libi na heimel, un prijse MASRA,

un prijse En drape na loktu.

2Ala den engel fu En, un prijse En,

un prijse En, heri legre fu En.

3Son nanga mun, un prijse En,

un stari di e brenki, un prijse En.

4Moro hei heimel, prijse En,

watra na loktu fu heimel.

5Meki den prijse a nen fu MASRA,

bika na komanderi A komanderi èn den ben de.

6A poti den na den presi fu têgo èn ala ten,

A poti wan wèt gi den di no wan fu den e broko.

7Unu di de na grontapu, un prijse MASRA,

un bigi sneki ini den se nanga ala bigi watra,

8faya di e koti na loktu,

pis'pisi ijs di e fadon fu heimel,

sneeuw nanga dow,

yu tranga winti di e du san A e komanderi.

9Hei bergi, pikin bergi,

froktubon nanga ala sedrebon,

10busimeti nanga ala meti fu a wei,

ala sani di e kroipi na gron nanga sani di e frei na loktu.

11Kownu fu grontapu nanga ala folku

tiriman fu kondre nanga ala edeman fu grontapu,

12yonguman nanga yongu uma,

owru sma nanga yongu sma makandra.

13Meki den prijse MASRA,

bika na En wawan bigi moro ala sani,

A glori fu En bigi moro heimel nanga grontapu.

14A meki a pipel fu En kon tranga,

so ala sma di e tan waka na En baka

e singi fu prijse en,

a pipel fu Israel,

a pipel di A lobi.

Haleluya!

149

Wan singi fu a wini fu Israel

1491Haleluya!

Un singi wan nyun singi gi MASRA,

un gi En grani te den sma di e tan waka na En baka

kon makandra.

2Meki Israel prisiri nanga a wan di meki en,

meki den pikin fu Sion bari fu prisiri gi a kownu fu den.

3Meki den prijse En nanga dansi,

meki den singi gi En nanga tamboerijn nanga citer.

4Bika MASRA abi prisiri nanga En pipel,

A e gi a wini na den sma di trawan e si fu noti.

5Meki den sma di e tan waka na En baka bari fu prisiri,

meki den prisiri tapu den bedi.

6Meki den tan prijse Gado nanga den mofo,

meki wan deigri di e koti na ala tu sei de ini den anu.

7Den mus meki den folku butu

den mus strafu den kondre,

8tai den kownu fu den nanga keti,

tai den edeman fu den nanga isri keti

9den mus gi den a strafu di Gado skrifi poti gi den,

Dati na a grani gi ala den sma di e tan waka na En baka.

Haleluya!

150

Gi Gado grani

1501Haleluya!

Gi Gado grani ini a santa presi fu En,

gi En grani na ini heimel.

2Gi En grani fu den bigi sani di A du,

gi En grani fu di A bigi psa marki.

3Gi En grani fu bro tapu a tutu,

gi En grani nanga harp nanga citer,

4gi En grani nanga tamboerijn nanga dansi,

gi En grani nanga instrumenti di abi snaar,

èn nanga froiti.

5Gi En grani nanga cimbaal,

gi En grani nanga a babari fu den cimbaal.

6Meki ala sani di e bro, gi MASRA grani.

Haleluya!