Sranan Tongo Bible 2016 (STB16)
33

A wortu nanga a wroko fu Gado

331Un di bun ini Gado ai,

un prisiri fu den sani di MASRA du.

A fiti taki den di e libi leki fa a fiti

e singi fu prijse En.

2Un prijse MASRA nanga citer,

un prei a harp nanga tin snaar

èn un singi gi En.

3Un singi wan nyun singi gi En,

un prei so bun leki un man

èn un bari tu fu prijse En.

4Bika MASRA e du ala ten san A taki,

ala den sani di A e du

e sori taki sma kan bow na En tapu.

5A lobi te sani e du na tapu wan leti fasi,

èn te sma e libi leki fa a fiti.

Grontapu furu nanga a lobi fu MASRA.

6MASRA meki a heimel nanga En wortu,

nanga a bro fu En mofo

A meki a munkenki, a son nanga den stari.

7A e tyari a watra fu a se kon na wan,

a no man go no wan sei moro,

A e kibri den bigi watra poti na ini maksin.

8Heri grontapu mus lespeki MASRA,

ala libisma na grontapu mus abi bigi lespeki gi En.

9Bika na taki A taki

èn grontapu ben de,

na komanderi A komanderi

èn ala sani ben tnapu.

10MASRA e meki den sani di den folku poti fu du no go doro.

A e tapu kondre fu du san den ben besroiti fu du.

11Ma san MASRA poti fu du e go doro ala ten,

den besroiti di A teki de fu têgo.

12A pipel di abi MASRA leki A Gado fu en,

na wan blesi pipel,

a folku di A teki gi Ensrefi.

13MASRA e luku fu heimel,

A e luku ala libisma fin'fini.

14A e luku ala sma fu grontapu,

A e luku den fu a tanpresi fu En.

15Na En meki a ati fu den alamala,

èn A sabi san den e du.

16A no wan bigi legre e meki wan kownu wini feti,

a no a bigi krakti fu wan dyadya fetiman e ferlusu en.

17A no asi na a dyaranti tu fu wini feti,

a no a bigi krakti fu den e tyari ferlusu.

18Luku, den ai fu MASRA de tapu den wan di e lespeki En,

den di poti den howpu tapu a bigi lobi fu En,

19fu A ferlusu den fu dede,

èn fu hori den na libi ini angriten.

20Wi e ferwakti MASRA nanga ala san de ini wi,

na En na wi yepi èn na En e kibri wi.

21Iya, fu En ede un e prisiri nanga un heri ati,

iya, na tapu a santa nen fu En un e fertrow.

22Sori wi a bigi lobi fu Yu MASRA,

na tapu Yu wi e howpu.

34

Masra e kibri den sma fu En

341Fu David, di a ben du na kownu Abimelek leki a law, fu a kownu ben kan yagi en gwe.

2Mi wani prijse MASRA, ala yuru fu a dei,

mi e gi En grani dorodoro.

3Nanga mi heri ati mi e prijse MASRA, fu den sani di A du,

meki den sma di trawan e si leki noti yere dati èn prisiri.

4Un gi MASRA grani nanga mi,

meki makandra un opo a nen fu En.

5Mi suku MASRA èn A piki mi,

A ferlusu mi fu ala sani di ben wani du mi ogri.

6Den sma di e poti den fertrow na En tapu,

e brenki fu prisiri,

syen no o de fu si tapu a fesi fu den.

7Mi, di de fu sari, kari MASRA,

A yere mi èn A ferlusu mi fu ala mi problema.

8A engel fu MASRA e kibri den sma di e lespeki MASRA,

èn A e ferlusu den.

9Pruberi en, dan yu o si taki MASRA bun,

a sma di e kibri na En na wan blesi sma.

10Un lespeki MASRA, unu di e dini En,

bika den di e lespeki En no e mankeri noti.

11Yongu lew e pina èn angri e kiri den,

Ma den sma di e suku MASRA,

abi ala san den abi fanowdu.

12Un kon, un di mi e gi leri,

mi o leri unu fa fu lespeki MASRA.

13Sortu wan fu unu no sa wani abi wan switi libi,

nanga wan langa libi?

14Dan un no mus taki takru nanga un mofo,

èn un no mus lei.

15Un no mus du ogri tu, ma un mus du bun,

èn un mus meki ala muiti fu sma libi ini freide nanga makandra.

16Den ai fu MASRA de na tapu den sma di bun ini En ai,

èn den yesi fu En de opo-opo te den e kari En.

17Ma nanga atibron MASRA e luku den sma di e du ogri,

A e luku den fu wai den puru na grontapu,

meki sma no memre den moro.

18Te den sma di bun ini MASRA ai e kari En,

A e yere,

èn A e ferlusu den ini ala den problema.

19MASRA de krosbei fu den sma di lasi ati,

èn A e ferlusu den sma di lasi ala howpu.

20Furu ogri e miti a sma di bun ini Gado ai,

ma MASRA e ferlusu en fu den alamala.

21Srefi den bonyo fu en A e kibri,

no wan fu den no e broko.

22Wan ogri-ati sma e dede fu a ogri di ensrefi e du,

èn den sma di no lobi den sma di bun ini Gado ai,

o kisi den strafu.

23Ma MASRA e ferlusu den knekti fu En,

no wan sma di e kibri na En o kisi strafu.

35

Wan begi gi yepi

351Fu David.

Taki gi mi MASRA, bika den wani fon mi nanga mofo,

feti den wan di e feti mi.

2Opo, grabu den schild fu Yu,

pikinwan nanga bigiwan,

kon ferlusu mi.

3Swai Yu lansri nanga a beiri fu Yu,

swai den go na den di de na mi baka,

gi mi a dyaranti taki Yu o ferlusu mi.

4Meki den sma di wani kiri mi kisi syen,

meki den fesi fadon,

meki den di wani du mi ogri hari go nanga baka,

den no mus man opo den ede fu syen.

5Meki den wai gwe leki aleisibuba nanga a winti,

te a engel fu MASRA naki den trowe.

6Meki a pasi fu den dungru èn grati,

te a engel fu MASRA e lon na den baka.

7Bika den seti wan ogri fu miti mi,

sondro taki mi du den wan sani,

den diki wan olo gi mi fu mi fadon na ini.

8Meki Masra puru den na pasi,

sondro fu den ferwakti en,

meki a ogri di den ben seti fu miti mi, miti densrefi,

meki densrefi fadon èn lasi den libi ini a olo di den diki.

9Mi e prisiri fu den sani di MASRA du,

mi breiti fu a ferlusu di A tyari.

10Kmoto fu a dipi fu mi ati mi e taki:

MASRA, suma de leki Yu?

Suma e ferlusu a mofinawan fu a wan di e pina en?

Suma e ferlusu a mofinawan nanga a pôtiwan,

fu a wan di e puru san den abi na den anu?

11Ogri-ati ketoigi e feti mi na krutu,

den e aksi mi sani di mi no sabi.

12Den e pai a bun di mi du den nanga ogri,

èn mi tnapu mi wawan.

13Ma mi fu mi sei, te den ben siki,

na mi lowkrosi mi ben weri,

mi ben e faste fu saka misrefi fesi Gado,

èn mi ben begi tapu mi kindi.

14Na so mi ben tyari misrefi,

leki den ben de mati nanga mi brada.

Na blaka mi ben e weri,

leki na gi mi m'ma mi ben e low,

èn mi ben saka mi ede te mi ben waka.

15Ma di mi ben suku fu fadon, den ben lafu,

dan den kon tnapu lontu mi,

èn den naki mi trowe sondro fu mi ben ferwakti en,

a gersi tak' na priti den ben wani priti mi.35:15 A Hebrewtekst fu a pisi disi no krin.

16Wan grupu ogri-ati sma di e teki mi meki spotu,

den ben e luku mi nanga atibron tapu den fesi.

17Masra, olanga Yu o luku ete sondro fu du wan sani?

Ferlusu mi fu a kiri di den wani kiri mi,

kibri a libi fu mi fu den lew dati.

18Dan mi sa gi Yu grani ini wan bigi konmakandra,

prijse Yu pe a heri folku fu Yu kon na wan.

19No meki den feyanti fu mi, den bedrigiman, prisiri fu mi ede,

no meki den di no man si mi na ai lafu mi.

20Bika den no sabi san wani taki freide,

den e sidon prakseri soso lei fu taigi den sma ini a kondre

di no de nanga dyugudyugu.

21Den e bari gi mi taki:

“Un si a ogri di yu du.”

22MASRA, Yu si san den du, no tan tiri,

tye MASRA, no tan fara fu mi.

23Mi Gado èn mi Masra, opo, du wan sani!

Feti a tori, fu mi fu mi kan kisi mi leti!

24MASRA, mi Gado, Yu di e du sani nanga leti,

meki mi kisi mi leti,

fu den no prisiri fu mi ede,

25fu den no kisi san den ati ben angri,

èn fu den no taki:

“Un puru en na pasi.”

26Meki den kisi syen,

den alamala di e prisiri nanga a ogri di miti mi,

den no mus man opo den ede fu syen.

Meki bigi syen naki den, meki den fesi fadon,

den di denki taki den betre moro mi.

27Ma den di ben angri fu si taki mi kisi mi leti,

meki den breiti, meki den prisiri.

Meki den tan taki:

“MASRA bigi,

èn A e prisiri te sani e go bun nanga En knekti.”

28Dan mi sa taki fu a du di Yu e du sani nanga leti,

èn heri dei mi sa prijse Yu.